Французская мовастаронка1/18
Дата канвертавання05.05.2018
Памер1.86 Mb.
#19462
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Французская мова

3-11 класы

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне

Дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі

Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай "Нацыянальны інстытут адукацыі" Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Мінск


Нацыянальны інстытут адукацыі

2017


Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па французскай мове для 3-11 класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі падрыхтавана да 2017/18 навучальнага года і рэкамендуецца: • для 3-9 класаў, у якіх на вывучэнне замежнай мовы ўсталявана па 3 вучэбныя гадзіны на тыдзень (105 гадзін у год);

 • для 10-11 класаў, у якіх на вывучэнне замежнай мовы на базавым узроўні ўстаноўлена па 3 вучэбныя гадзіны на тыдзень (105 гадзін у год);

 • для 10-11 класаў, у якіх на вывучэнне замежнай мовы на павышаным узроўні ўстаноўлена па 5 вучэбныя гадзін на тыдзень (175 гадзін у год).

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне адпавядае дзеючым вучэбным праграмам, зацверджаным Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Змест навучання замежнай мове накіраваны на развіццё камунікатыўнай кампетэнцыі і яе складнікаў: маўленчай, моўнай, сацыякультурнай, компенсаторной, вучэбна-пазнавальнай.

Моўны матэрыял звязаны з прадметна-тэматычным зместам зносін і служыць асновай для рашэння камунікатыўных задач. На ўроках французскай мовы настаўнік плануе як мага больш сітуацый зносін, максімальна набліжаных да рэальных, што дазволіць вучням развіваць камунікатыўныя ўменні.

Звяртаем ўвагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць засвоены вучнямі на ўроку.

Недапушчальная перагрузка вучняў дамашнімі заданнямі, якая праяўляецца ў дзвюх формах: заданні на дом аказваюцца празмерна вялікімі па аб'ёме; заданні аказваюцца празмерна цяжкімі для вучняў і не могуць быць выкананы імі без старонняй дапамогі.

Аб'ём дамашняга задання і часавыя затраты на яго выкананне не павінны перавышаць рэкамендуемыя нормы, якія вызначаны пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня 2012 г. № 206 "Санітарныя нормы і правілы "Патрабаванні для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі"" са зменамі і дадаткамі ад 29.07.2014 № 63 і ад 25.11.2014 № 78 (частка 7, п. 131).

Выкананне дамашняга задання з'яўляецца рэзультатыўным, калі:


 • улічваюцца ўзроставыя асаблівасці і індывідуальныя якасці асобы вучня;

 • вучань авалодаў алгарытмам выканання дамашняга задання;

 • заданні па сілах і выклікаюць цікавасць;

 • выконваецца аб'ём дамашняга задання і ўлічваюцца часавыя затраты на выкананне дамашніх заданняў па іншых вучэбных прадметах.

У навучанні французскай мове рэкамендуецца чаргаванне і спалучэнне розных відаў дамашніх заданняў: вусных і пісьмовых, абавязковых і па выбары, агульных і дыферэнцыяваных, індывідуальных, камбінаваных, творчых. Творчую дамашнюю работу варта даваць не на наступны вучэбны занятак, а на некалькі заняткаў наперад.

Дамашнія заданні павінны быць разнастайнымі не толькі па форме, але і па віду планаванай дзейнасці вучняў. У вучэбна-метадычных дапаможніках прапануюцца варыянты дамашняга задання, якія настаўнік можа выбраць у залежнасці ад таго, што выканана на ўроку ў кожным канкрэтным класе.

Імкнучыся да падвышэння якасці і эфектыўнасці навучання французскай мове, варта ўлічваць, што адукацыйныя мэты і мэты, якія развіваюць і выхоўваюць, могуць быць дасягнуты пры адзінстве ўрочнай і пазаўрочнай работы.

З 2015 гады вучэбныя дапаможнікі па замежных мовах выдаюцца з электронным дадаткам. Да раней выдадзеных вучэбных дапаможнікаў аўдыёзапісы і скрыпты тэкстаў для ўспрымання і разумення мовы на слых размешчаны на Нацыянальным адукацыйным партале (http: // www. adu.by/Педагогам/Современные средства обучения и ИКТ в образовании / Звуковые приложения к учебным пособиям; Тексты для восприятия и понимания речи на слух к учебным пособиям) або ў электронных дадатках да вучэбна-метадычных дапаможнікаў для настаўнікаў.

Электронны дадатак уключае тэксты для ўспрымання і разумення мовы на слых, фанетычныя практыкаванні, тэксты для чытання, лінгвакраязнаўчыя матэрыялы, ілюстрацыі для ўвядзення новай лексікі, граматычныя даведнікі, раздатачны матэрыял (карткі) для капіравання і інш.

Матэрыял электроннага дадатку дапаможа вучням авалодаць слыхапрамаўляльнымі нормамі мовы, засвоіць лексіка-граматычныя адзінкі, навучыцца ўспрымаць і разумець мову на слых, выказваць свае думкі ў межах адабранага кола тэм і сітуацый зносін.

Дыск можна выкарыстоўваць не толькі на кожным уроку, але і пры выкананні дамашніх заданняў. Самастойная работа вучняў з электронным дадаткам дазволіць падоўжыць час знаходжання ў маўленчай асяроддзі і павысіць эфектыўнасць навучання.

У 2017/18 навучальным годзе арганізацыя адукацыйнага працэсу будзе ажыццяўляцца па чвэрцях у наступныя тэрміны:

I чвэрць - з 1 верасня па 28 кастрычніка 2017 г. (41 гадзіна / 24 гадзіны);

II чвэрць - з 8 лістапада па 23 снежня 2017 г. (35 гадзін / 21 гадзіна);

III чвэрць - з 8 студзеня па 24 сакавіка 2018 г. (55 гадзін / 33 гадзіны);

IV чвэрць - з 2 красавіка па 31 мая 2018 г. (44 гадзіны / 27 гадзін).

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне носіць рэкамендацыйны характар. З улікам канкрэтных умоў навучання і спецыфікі кожнай установы агульнай сярэдняй адукацыі настаўнік можа ўносіць карэктывы, пераразмяркоўваць адведзеную колькасць вучэбных гадзін паміж тэмамі. 3

3 клас

(105 г)


 1. Вадюшина, Д. С. Французский язык : учеб. пособие для 3-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : в 2 ч. Ч. 1, 2 / Д. С. Вадюшина. — Минск : Вышэйшая школа, 2013.

 2. Вадзюшына, Д. С. Французская мова : вучэб. дапам. для 3-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з бе-ларус. мовай навучання : у 2 ч. Ч. 1, 2 / Д. С. Ва дзю шына. — Мiнск : Вышэйшая школа, 2013.

 3. Вадюшина, Д. С. Французский язык. 3 класс : звуковое пособие / Д. С. Вадюшина. — Минск, 2010.

 4. Вадюшина, Д. С. Французский язык. 3 класс : рабочая тетрадь / Д. С. Вадюшина. — Минск : Аверсэв, 2016, 2017.

 5. Вадюшина, Д. С. Французский язык в 3 классе (с электронным приложением) : учеб.-метод. пособие для учителей / Д. С. Вадюшина, И. Д. Матько. — Минск, 2011.№ урока

Дата

Тэма / камунікатыўная сітуацыя

Колькасць гадзін

Моўны матэрыял

1

2

3

4

5

Я вучуся размаўляць па-французску (48 г)

1
Уводзіны ў свет французскай мовы

1

Гукі французскай мовы: адрозніванне на слых і выразнае вымаўленне ўсіх гукаў французскай мовы. Націск у асобным слове і ў рытмічнай групе. Асноўныя выпадкі счаплення і звязвання. Інтанацыя апавядальнага (сцвярджальнага і адмоўнага), пытальнага (з пытальнымі словамі і пытальным зваротам est-ce que) и пабуджальнага сказаў.

Парадак слоў у апавядальным сказе. Род і лік назоўнікаў. Род і лік прыметнікаў. Інтанацыя формул маўленчага этыкету. Злучнік et.

Цяперашні час le présent дзеясловаў avoir, être.

Артыкль вызначальны, невызначальны, частковы. Прыназоўнікі à, de, avec. Пытальныя займеннікі qui, quest-ce que.

Колькасныя лічэбнікі ад 1 да 20.

Канструкцыі cest... / ce sont. Асабовыя займеннікі ў ролі дзейніка (акрамя on)
2
Знаёмства з Францыяй

1

3
Прывітанне

1

4
Ветлівыя словы

1

5
Французскія імёны

1

6
Прывітанне! Як цябе завуць?

1

7
Размова па тэлефоне

1

8
Як завуць маіх аднакласнікаў

1

9
У класе

1

10
Як справы?

1

11
Падзяка

1

12
Хто гэта? Гэта тата

1

13
Якая сёння дата?

1

14
Добры вечар, Франсуаза!

1

15
Ветлівыя словы

1

16
Якая гэта плошча?

1

17
Што робіць Сільвія?

1

18
Што гэта…?

1

19
Гэта кошка Лены

1

20
Дзе знаходзіцца…?

1

21
У мяне ёсць…

1

22
У класе

1

23
Гэта Роза

1

24
Гэта партрэт маіх бацькоў

1

25
З днём нараджэння!

126
Віншаванні. Пажаданні

127
Каб вывучыць французскую мову, трэба…

128
Я вучань / вучаніца

14

Працяг

1

2

3

4

5

29
Гэта прыгожая фатаграфія

1
30
Ты размаўляеш па-французску?

1

31
Прачынайся!

1

32
Усе колеры вясёлкі

1

33
У мяне ёсць гульня

1

34
Якая гэта пара года?

1

35
Я выконваю дамашнія заданні

1

36
Хто такая Золушка?

1

37
Я жыву ў горадзе

1

38
Я жыву ў маленькай вёсцы

1

39
Мой адрас

1

40
Адрас сябра / сяброўкі

1

41
Гэта мой сябар / мая сяброўка

1

42
Святкуем Каляды

1

43
Наступае Новый год

1

44
З Новым годам!

1

45
Пісьмо Дзеду Марозу

1

46
Падарункі для ўсіх

1

47
Я ўжо ўмею лічыць ад 1 да 20

1

48
Хто дзе жыве

1

Я і мая сям'я. Знешнасць (19 г)

49
Я і мая сям'я

1

Назоўнікі, якія абазначаюць роднасныя сувязі. Прыметнікі, якія апісваюць знешнасць чалавека, якасць прадмета, колер.

Прыналежныя прыметнікі mon / ma, mes, ton / ta, tes, son / sa, ses.Le présent: маўленчыя структуры з дзеясловам travailler

50
Давайце пазнаёмімся!

1

51
Французская ветлівасць

1

52
Мой лепшы сябар / Мая лепшая сяброўка

1

53
Ты жывеш у Францыі (Беларусі)?

1

54
Мае любімыя казачныя героі

1

55
Французская сям'я

1

56
Генеалагічнае дрэва

1

57
Самыя блізкія сваякі

1

58
Ў цябе вялікая сям'я?

1

59
Колькі братоў у Рене?

1

60
Сям'я Поля

1

61
Ўзрост і заняткі сваякоў

1

62
Знешнасць членаў сям'і

1

63
Сям'я Шанталь

1

64
Члены маей сям'і

1

Каталог: images -> 2017
2017 -> Праект міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Нацыянальны інстытут адукацыі вучэбная праграма
2017 -> Праект міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Нацыянальны інстытут адукацыі Вучэбная праграма
2017 -> Паважаные педагогі і бацькі!
2017 -> Праект вучэбная праграма па вучэбным прадмеце “Гісторыя Беларусі”
2017 -> Беларуская мова
2017 -> Палажэнне аб правядзенні адкрытага вочна-дыстанцыйнага фестывалю творчых праектаў «францыск скарына – друкар, мысляр, творца»
2017 -> Палажэнне аб правядзенні адкрытага вочна-дыстанцыйнага фестывалю творчых праектаў «францыск скарына – друкар, мысляр, творца»
2017 -> Інфармацыйны ліст навукова-метадычная ўстанова «нацыянальны інстытут адукацыі»


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал