«Генеалогия Беларуси и смежных государств»
Дата канвертавання18.11.2017
Памер150.25 Kb.
Библиография по теме: «Генеалогия Беларуси и смежных государств»

 1. Алексеев, В. П. Гранный дуб [историко-краеведческий очерк] / В.П. Алексеев, [Брянский объединенный краеведческий музей]. – Брянск: Придесенье, 1994. – 445 с.

 2. Алексеев, Д.А. Генеалогия в эмигрантской мемуаристике 1920-х – 1950-х гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Москва, 2009.

 3. Анішчанка, Я.К. Спісы шляхты Магілёўскай шляхты губерні за 1783 – 1784 гг. / Я. Анішчанка // Архіварыус: зборнік артыкулаў і паведамленняў. – Вып. 5. – Мінск, 2007. – С. 60 – 84 [Аршанскі, Мсціслаўскі паветы]; Вып. 6. – Мінск, 2008. – С. 110 – 131 [Бабінавіцкі, Беліцкі, Быхаўскі, Капыскі паветы]; Вып. 7. – Мінск, 2009. – С. 75 – 99 [Магілёўскі, Рагачоўскі паветы].

 4. Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги России XVIII – начала ХХ в. – М., 2006.

 5. Бирюкова, Л.В. Генеалогия для начинающих. Методическое пособие. – М.: Изд. 000 “Лаватера”, 2006. – 48 с. Инвентарный номер в библиотеке НИАБ: 26612.

 6. Борисенко, М.В. Первая перепись населения Российской империи 1897 г. как источник по истории крестьянских семей // Известия Русского генеалогического общества. – Вып. 3. – СПб, 1995. – С. 12– 19.

 7. Быкава, В.У. Жыццё без святла: лёс сям’і Васіля Быкава ў 1930 – 1940-я гады / запісаў Сяргей Шапран // Асоба і час: беларускі біяграфічны альманах. – 2011. – Вып. 4. – С. 300–307.

 8. Быхаўцаў, М. Генеалогія роду Алендскіх мачулінскай лініі / падрыхтаваў да друку Мікалай Быхаўцаў // Ваўкавышчына: краязнаўчы часопіс. – 2007. – № 5. – С. 30–33.

 9. Валахановіч, А.І. Графы фон Гутэн Чапскія на Беларусі. – Мн., 2003. – 84 с.

 10. Введение в специальные исторические дисциплины. – М., 1990. С.6–39.

 11. Гаврилов, И.В. Тучковы: Сборник / Игорь Гаврилов. – Москва: Русь, 1998. – 421 с.

 12. Генеалогия: источники, проблемы, методы исследования: Тез. докл. и сообщ. межвуз. науч. конф., Москва, 31.01. – 03.02.1989 г. – Москва, 1989. – 140 с.

 13. Генеалогические исследования / Рос. гос. гуманирар. ун-т. – М.: РГГУ, 1994. – 328, [1] с.

 14. Ворончук І.О. Родоводи Волинськоі шляхти XVI – першоі половини XVII ст. (реконструкція родинних структур: методологія, методика, джерела): Навук.-метод. вид. – Киев: Вища шк., 2009. – 511 с.: іл.

 15. Гербоўнік беларускай шляхты. Т.1. – Мн.: БелНДІДАС, 2002. – 493 с.

 16. Гербоўнік беларускай шляхты. Т.2.Б. – Мн.: НАРБ, 2007. – 672 с.

 17. Гецевич, А.К. Гецевичи: прошлое и настоящее: (ХІІІ – начало ХХ в.): монография / Андрей Казимирович Гецевич (к.и.н., 1981 г.р.). – Гродно: ГрГУ, 2010. – 109 с.

 18. Гісторыя славутых родаў Віцебшчыны: Бібліягр. Паказ. – Віцебск: Віцебск. абл. б-ка, 2000. – 31 с.

 19. Гонар і слава Віцебшчыны: Зб. матэрыялаў конкурсу “Гісторыя славутых родаў Беларусі” / Віцеб. Абл. Аб’яд-не па арг. Пазашк. Працы, Аддз. Беларусазнаўства і краязнаўства; [Уклад. Л.І. Сіманёнак]. – Віцебск, 2001. – 91 с.

 20. Гурская, Ю. Личное имя как механизм трансляции культурной памяти (на примере истории одного рыцарского рода Гродненщины) / Ю. Гурская // Tożsamość– Język – Rodzina z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim. – Warszawa, 2008. – C. 187-216.

 21. Дзядзенка, З. Аршанская шляхта. – Менск, 1996. – 64 с.

 22. Дрозд, Д.М. Землевладельцы Минской губернии 1861–1900 гг. – Мн., 2010.

 23. Елинская, М.М. Источники о дворянских родах западноевропейского происхождения в белорусских губерниях конца ХVIІІ – начала ХХ вв.: диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Мн., 2005. – 152 с.

 24. Жумарь С.У. Архивы органов записи актов гражданского состояния // Архівы і справаводства. Мн., 2004. № 5 (С.68-74), № 6 (С.74-80).

 25. Заливако А.С. Историография генеалогии Беларуси (X-XXI вв.) / А. Заливако. – СПб. Невский простор, 2004. – 93 с.

 26. Заливако А.С. Как составить свою родословную / А.С. Заливако // Архивы и делопроизводство. – Мн., 2006. – №1.

 27. Заливако А.С. История рода Заливако: генеалогическое исследование / А.С. Заливако. – Мн.: Книгосбор, 2006.

 28. Залівака, А. Шляхта Магілёўскай губерні. Спісы. Фасцыкул II. – Мінск: "Энцыклапедыкс", 2012. – 80 с.

 29. Залівака А.С. Збудуйце свой уласны сямейны Ноеў каўчэг / А.С. Залівака // Голас Радзімы. – 2006. – 12 кастр.

 30. Залівака А.С. Спіс землеўладальнікаў Менскага павета / Аляксандр Залівака. – Мн.: НАРБ, 2005. – 100 с.

 31. Инвентари магнатских владений Белоруссии XVII – XVIII вв. Владение Сморгонь. – Мн., 1977. – 256 с.

 32. Инвентари магнатских владений Белоруссии XVII – XVIII вв. Владение Тимковичи. – Мн., 1982. – 216 с.

 33. Карлюкевіч А.М. Зацітава Слабада: краязнаўчы нарыс / Алесь Карлюкевіч. – Выд. 2-е, дапоўненае і дапрацаванае. – Мінск: З. Колас, 2007. – 58 с.

 34. Карлюкевіч А.М. Ігуменскі блакнот: Краязнаўчыя замалёўкі. – Мн., 2005.

 35. Ковалевич Н.А. Владельцы имения Бережно / Наталья Ковалевич // Карэліччына: людзі, час, падзеі: зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск: 2012. – С. 255 – 263 [апавядаецца пра род Тамілоўскіх, уладальнікаў маёнтка Беражное].

 36. Кочевых С.В. Методическое пособие по проведению генеалогических разысканий. Основы генеалогической культуры / С.В. Кочевых. М., 2006.

 37. Кочевых, С.В. Архивы / С.В. Кочевых // Методическое пособие по проведению генеалогических разысканий. Основы генеалогической культуры [Электронный ресурс]. – 2006 – 2010. Режим доступа: http://diderix.petergen.com/metod.htm. – Дата доступа: 18.11.2010.

 38. Кочевых, С.В. Великое ученье о деревьях / С.В. Кочевых // Методическое пособие по проведению генеалогических разысканий. Основы генеалогической культуры [Электронный ресурс]. – 2006 – 2010. Режим доступа: http://diderix.petergen.com/metod.htm. – Дата доступа: 20.01.2011.

 39. Кочевых, С.В. Записание устных преданий и воспоминаний / С.В. Кочевых // Методическое пособие по проведению генеалогических разысканий. Основы генеалогической культуры [Электронный ресурс]. – 2006 – 2010. Режим доступа: http://diderix.petergen.com/metod.htm. – Дата доступа: 18.11.2010.

 40. Кочевых, С.В. Принцип генеалогического исследования / С.В. Кочевых // Методическое пособие по проведению генеалогических разысканий. Основы генеалогической культуры [Электронный ресурс]. – 2006 – 2010. Режим доступа: http://diderix.petergen.com/metod.htm. – Дата доступа: 18.11.2010.

 41. Кочевых, С.В. Способы записания и составления генеалогических деревьев / С.В. Кочевых // Методическое пособие по проведению генеалогических разысканий. Основы генеалогической культуры [Электронный ресурс]. – 2006 – 2010. Режим доступа: http://diderix.petergen.com/metod.htm. – Дата доступа: 20.01.2011.

 42. Кошель А.С. Родословие. / Алексей Кошель. – М., 2011. – 204 с. Инвентарный номер в библиотеке НИАБ: 26623.

 43. Крэс В. Як “святкавалі” стары Новы год у бабруйскім НКВД / Віктар Крэс // Наша Ніва. 23 студзеня 2013. № 3 (792). С. 13 [аб растрэлах шляхты ваколіцы Суцін у 1920, 1937 і 1938 гг.].

 44. Лакиер А.Б. Русская геральдика. – М., 1990.

 45. Лазар М.К. Хатляны: Краязнаўчы нарыс / М.К. Лазар. – Мн.: Беларус. тэлеграф. агенцтва, 2003. – 121 с.

 46. Лісейчыкаў, Дз.В. Мітрапаліт Іосіф Вельямін-Руцкі і яго тэстамент / Дзяніс Лісейчыкаў // Асоба і час: беларускі біяграфічны альманах. – 2010. – Вып. 2. – С. 33–40.

 47. Литвин А.М. На той войне незнаменитой: советско-финляндская война и Беларусь (1939–1940 гг.) [с. 113–653 спіс беларусаў, якія загінулі і прапалі бяз вестак]. – Мн., 2010.

 48. Лукашевич, Ю.Б. Лукашевичи. Семейная хроника / Ю. Б. Лукашевич. – Санкт-Петербург: Издательство С.-Петербургского университета, 2002. – 246 с.

 49. Лукомский, В.К. Перечень родам и лицам, гербы которых утверждены или пожалованы российскими монархами, а также утверждены Правительствующим сенатом Временного правительства России: справочник / Владислав Крескентьевич Лукомский (1882–1946) и С.Н. Тройницкий. – Санкт-Петербург: ВИРД, 2004. – 191 с.

 50. Луговцова С.Л. Политика российского самодержавия по отношению к дворянству Белоруссии в конце XVIII – первой половине XIX вв. – Мн., 1997. – 78 с.

 51. Лисенко С., Чернецький Е. Правобережная шляхта (кінец XVIII – першая половина ХІХ ст.). Список шляхти Волинськоі, Киівськоі та Подільскоі губерній, дворянські права якой перевірила Центральна ревізійна комісія. – Біла Церква: 2002 (1-е вид.), 2007 (2-е вид.).

 52. Лисенко С., Чернецький Е. Легітимована правобережна шляхта (кiнець XVIII – середина ХIX): спеціальні довідники / укладачі: С. Лисенко, Е.Чернецький. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. Т. 2-5.

 53. Макейчик А.А. Генеалогический словарь: Учеб. Пособие / А.А. Макейчик; Инт-т морского права. – СПб.: ИМП, 2003.

 54. Малы гербоўнік Наваградзкай шляхты / [А. Гануш, А. Леўчык, С. Рыбчонак] – Мн.: БелНДІДАС, 1997. – 160 с.

 55. Матисон, А.В. Генеалогия православного приходского духовенства России XVIII – начале ХХ вв.: История рода Мощанских / Андрей Викторович Матисон (*1970), к.и.н. – Москва: Науч. кн., 2000. – 119 с.

 56. Махнач А.І. Нізок: Краязнаўчы нарыс / Алесь Махнач. – Мн.: Пейто, 1998. – 60 с.

 57. Махнач А.І. Забалацце: краязнаўчы нарыс / А. Махнач. – Мн.: В. Хурсік, 2004. – 81 с.

 58. Михеенок Т.С. Павичи – род крестьянский // Архівы і справаводства. – Мн., 2001, №2. С.103-107.

 59. Михеенок Т.С. Источники по генеалогии Беларуси в сети Интернет / Михеенок Т. С. // Матэрыялы Чацвертых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў "Новыя тэхналогіі ў захаванні дакументальных помнікаў", Мінск, 20―21 лістапада 2008 г. / [складальнік А. А. Капырына]. – Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2008. - 251 с.

 60. Мой радавод: Лёс сям’і ў ХХ стагоддзі: Зборнік матэрыялаў і конкурсных прац. – Мн., 2001.

 61. Нарбут А.Н, Нарбут Н.И. Генеалогія як сродак перадачы гістарычнай інфармацыі // Наш радавод. 1996. Кн. 7. С.27.

 62. Нарбут А.Н. Генеалогия Беларуси. – М. 1994–1996. – Вып. 1–4.

 63. Нарбут, А.Н. Нарбуты Гродненской губернии. – Москва, 1998. – 60 с. – (Родословные росписи; Вып. 9).

 64. Насевіч В.Л. Генеалагічныя табліцы старадаўніх княжацкіх і магнацкіх беларускіх родаў XII – XVIII ст. – Мн., 1993. – 49 с.

 65. Насевіч В.Л. Род князей Друцкіх у гісторыі Вялікага княства Літоўскага (XV – XVI стст.) // Старонкі гісторыі Беларусі. – Мн., 1992.

 66. Насевіч В.Л. Мікрагісторыя Беларусі: мінулае ў чалавечым вымярэнні // Беларускі гістарычны агляд. – Мн. 1999. Т.6. Сш.1-2 (10-11). С.133-151.

 67. Некаранаваныя каралі Вялікага княства Літоўскага: (Радзівілы ў гісторыі Беларусі): бібліяграфічны спіс / складальнік К.І. Шышкова; рэдактар К. Дз. Варанько // Новыя кнігі: Па старонках беларус. Друку: Штомес. Бібліягр. Бюл. / Нац. Б-ка Беларусі. – 1995. – № 1. – 16 с.

 68. Носевич В.Л. Традиционная белорусская деревня в европейской перспективе / Вячеслав Носевич. – Мн.: Тэхналогія, 2004. – 350 с. [даследаванне мікрагістарычных працэсаў на тэрыторыі маёнтка Корань цяперашняга Лагойскага р-на Мінскай вобласці ў 16 – 20 ст.]

 69. Онучин А.Н. Твое родословное древо: практическое пособие по составлению родословной. – Пермь, 1992.

 70. Паньшина, И.Н. Судьба потомков Ивана Фомича Хруцкого в ХХ столетии / Ирина Паньшина // Іван Хруцкі: мастацтва ў дыялогу культур: матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 200-годдзю з дня нараджэння вядомага беларускага жывапісца ХІХ стагоддзя Івана Фаміча Хруцкага (5 верасня 2010, г. Полацк). – Мінск, 2010. – С. 118–122.

 71. Папко, В.М. Шляхта Ваўкавыскага пав. у ХІХ – пачатку ХХ стст.: гіст.-генеалагічн. даследав. / В.М. Папко. – Мінск, 2012. – 364 с.

 72. Папко, В.М. Паўстанне 1863 – 1864 гг. у гісторыі роду памешчыкаў Дзяконскіх / Папко В.М. // Вестник Брестского государственного технического университета: научно-теоретический журнал. – 2008. – № 6. – С. 17–20.

 73. Папко, В.М. Род Тарасовічаў у Ваўкавыскім павеце Гродзенскай губерні ў ХІХ – ХХ стст. // Вестник Брестского государственного технического университета: научно-теоретический журнал. – 2009. – № 6. – С. 20–26.

 74. Папко, В.М. Род Дзяконскіх і іх маёнткі на Брэстчыне ў ХІХ – ХХ стст. / В. М. Папко. – Брэст: Альтернатива, 2009. – 231 с.

 75. Папко, В.М. Пятровіцкая галіна роду Дзяконскіх і іх маёнткі на Брэстчыне ў ХІХ – ХХ стст. / Вольга Папко // Беларускі гістарычны часопіс. – 2009. – № 9. – С. 30–37.

 76. Папко, В.М. Род Быхаўцаў гербу “Магіла” на Брэсчыне / Папко В.М. // Вестник Брестского государственного технического университета: научно-теоретический журнал. – 2010. – № 6. – С. 51–56.

 77. Папко, В.М. Род Тарасовічаў у Ваўкавыскім павеце Гродзенскай губерніі ў ХІХ – ХХ стст. / Папко Вольга Мікалаеўна // Ваўкавышчына: краязнаўчы часопіс. – 2011. – № 2. – С. 15–22.

 78. Папко, В.М. Род Талочкаў гербу “Побуг” / Папко Вольга // Ваўкавышчына: краязнаўчы часопіс. – 2011. – № 2. – С. 23–30.

 79. Петриченко, М.Б. Компьютер в генеалогических исследованиях. – М.: РОИА, 2004. – 368 с.

 80. Петриченко, М.Б. Практические рекомендации по составлению крестьянских родословных: На примере док., использовавшихся при сост. генеалогии Абросимовых и Петриченко / М.Б.Петриченко. – СПб.: ВИРД, 2001. – 43 с.

 81. Пищикова, Т.В. Толпыго, 1570–2000: Память рода / Т.В. Пищикова. – Калуга: Бочкарева, 2000. – 198 с.

 82. Плышевские – православные священно- и церковнослужители Беларуси XVIII – XX вв. / [составитель, автор предисловия, биографий и родословных А. В. Зиновьев]. – Минск: Белорусская Православная Церковь, 2008. – 582 с.

 83. Рабинович, Э.Е. Фамилии, основы родословных евреев Минской губернии в XVIII – начале ХХ века. Книга 1. – Минск, 2010. – 281 с.

 84. Рассадин, С.Е. Князья, графы, бароны в Беларуси (в конце XVIII – начале ХХ вв.): история титулов в биографо-личностном аспекте. – Мн., 2010.

 85. Рыбчонак, С.А. Анализ сохранности комплекса метрических книг в Национальном историческом архиве Беларуси // Сучасныя праблемы дакументазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі /[складальнікі: В.С. Пазнякоў, П.П. Журкевіч]. – Мінск: Бел НДІДАС, 2007. – С. 138 – 145.

 86. Рыбчонак, С.А. Генеалогія Беларусі: дасягненні і перспектывы даследавання / Сяргей Рыбчонак // Герольд Litherland. Тэма нумару: генеалогія ў Беларусі. № 19. Горадня – Менск, 2013. – С. 4 – 19.

 87. Рыбчонак, С.А. Крыніцы па генеалогіі Беларусі XVI – пачатку XX ст.: Метадычныя парады / С.А. Рыбчонак. – Мінск: БелНДІДАС, 2003. – 76 с.

 88. Рыбчонак, С.А. Класіфікацыя крыніц па генеалогіі // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання. Мінск, 23– 24 красавіка 1998 г. Матэрыялы да Міжнароднай навук. – практ. Канф., прысвечанай 120 –годдзю з дня нараджэння У.І. Пічэты. Мінск, 1998. С. 43–45.

 89. Рыбчонак, С.А. Класіфікацыя крыніц па генеалогіі. Прамыя і ўскосныя крыніцы / С.А. Рыбчонак // Архіварыус. – 2001. – Вып. 1. – С. 148 – 158.

 90. Рыбчонак, С.А. Комплекс рэвізскіх сказак у Нацыянальным гостарычным архіве Беларусі // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 8. / Рэдкалегія: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) і інш. – Мінск: БелНДІДАС, 2007. – С. 47–55.

 91. Рыбчонак, С.А. Комплексы основных генеалогических источников в Национальном историческом архиве Беларуси / С.А. Рыбчонак // Архівы і справаводства. – 2007. – № 5. – С. 56–59.

 92. Рыбчонак, С.А. Крыніцы массавага паходжання па генеалогіі Беларусі сярэдзіны XVII – пачатку XX ст. / С.А.Рыбчонак. – Мінск, 2010. – 25 с.

 93. Рыбчонак, С.А. Прызыўныя і пасямейныя спісы апошняй чвэрці XIX — пачатку XX ст. як крыніца па генеалогіі Беларусі: спецыфіка інтэрпрэтацыі, ацэнка верагоднасці звестак і ступень захаванасці // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 8. / Рэдкалегія: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) і інш. – Мінск: БелНДІДАС, 2008. – С. 146–154.

 94. Рыбчонак, С.А. Сохранность основных генеологический источников в НИАБ: сравнительный анализ и оценка возможности проведения исследования / С.А.Рыбчонак // Крыніцазнаўства, архівазнаўства ў XX – XXI ст. у Беларусі: зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М.М. Улашчыка / [рэдкалегія: С.М. Ходзін (адказны рэдактар) і інш.]. – Мінск, 2008. С. 239 – 246.

 95. Савелов Л.М. Лекции по русской генеалогии, читанные в Московском археологическом институте преподавателем института Л.М.Савеловым. – М., 1994.

 96. Сакалоўская А.С. Кальварыя / А.С.Сакалоўская. – Мінск, 1997.

 97. Скараход В.І. Асавінская Слабодка: Краязнаўчы нарыс / В.Скараход. – Мн.: Хурсік, 2004. – 88 с.

 98. Список землевладельцев Минской губернии за 1876 год / издание Минского губернского статистического комитета. Мн., 1877; Список землевладельцев Минской губернии за 1889 год / издание Минского губернского статистического комитета. – Мн., 1889.

 99. Станишевский В.Н. Родословная Станишевских. – Мн.: Бел. изд. товарищество “Хата”, 1997. – 63 с.

 100. Станішэўскі В.М. Радавод сям’і Улашчыкаў: гістарычны нарыс. / В.М. Станішэўскі. – Мн.: МГА “Бел. кнігазбор”, 2001. – 107 с.

 101. Старажытныя роды Беларусі: бібліяграфічны спіс / складальнік Г.В. Брага // Новыя кнігі: Па старонках беларус. Друку: штомес. Бібліягр. Бюл. / Нац. Б-ка Беларусі. – 1997. – № 3. – 16 с.

 102. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Сацкевічы-Статкевічы герба “Касцеша” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2010. – № 5. – С. 98–103.

 103. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Татуры герба “Дамброва” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2010. – № 7. – С. 91–96.

 104. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Забэлы герба “Тапор” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2010. – № 8. – С. 100–105.

 105. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Сыцько герба “Астоя” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2010. – № 9. – С. 91–94.

 106. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Ліпскія герба “Граблі” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2010. – № 10. – С. 83–86.

 107. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Рудзінскія герба “Прус ІІІ” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2010. – № 11. – С. 89–92.

 108. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Тычыны гербаў “Тучынскі” і “Трэска” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2010. – № 12. – С. 78–80.

 109. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Сеўрукі герба “Курч” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2011. – № 1. – С. 93–96.

 110. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Ждановічы-Гурыновічы герба “Любіч” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2011. – № 2. – С. 95–97.

 111. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Кернажыцкія герба “Юноша” і Маствіловічы герба “Даленга” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2011. – № 3. – С. 90–93.

 112. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Казановічы герба “Гржымала” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2011. – № 4. – С. 87–92.

 113. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Карыбуты-Дашкевічы герба “Карыбут” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2011. – № 5. – С. 89–93.

 114. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Рэуты герба “Газдава” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2011. – № 6. – С. 80–83.

 115. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Геталты і Тышкевічы з роду Каленікавічаў герба “Ляліва” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2011. – № 7. – С. 81–84.

 116. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Глінскія і Глінскія-Ліхадзіеўскія гербаў “Глінскія” і “Ястрабец” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2011. – № 8. – С. 85–89.

 117. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Крукоўскія герба “Корвін” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2011. – № 9. – С. 73–75.

 118. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Тарасевічы герба “Тарнава” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2011. – № 10. – С. 77–78.

 119. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Пількевічы герба “Рагаля” і Забродскія герба “Прус ІІ” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2011. – № 11. – С. 75–76.

 120. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Жаўрыды герба “Радван” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў (*1946) // Роднае слова: Штомес. Навук.-метад. Часоп. / Заснав.: М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – 2011. – № 12. – С. 75–76.

 121. Статкевіч-Чабаганаў, А.В. Я – сын Ваш: Статкевічы, Сацкевічы-Статкевічы герба “Касцеша”: Карафа-Корбуты герба “Корчак” / Анатоль Статкевіч-Чабаганаў. – Мінск: Роднае слова, 2011. – 589 с.

 122. Тарасов, В.И. История одного семейства за последние 200 лет: (опыт генеалогических разысканий) / В. И. Тарасов. – Москва: Лабиринт, 2005. – 286 с.

 123. Цвірка К.А. Будзіла вёску берасцянка: Краязнаўчы нарыс. – Мн., 2007.

 124. Чарнякевіч І. Версія мінулага вачамі палескага жыхара, прачытаная яго ўнучкай / І. Чарнякевіч // Tożsamość– Język – Rodzina z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim. – Warszawa, 2008. – C. 217-232. [успаміны Фамы Ілліча Вячоркі (1917-1987) жыхара вёскі Гарадная Столінскага р-на Брэсцкай вобл.]

 125. Чернецький Е. Правобережна шляхта за російського панування (кінец XVIII – початок ХХ ст.). Джерела, структура стану, роди. – Біла Церква: Від. О.В. Пшонківський, 2007. – 176 с.

 126. Правобережний гербівник / Уклав Е. Чернецкий. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський. Т.1. – 2006; Т.2 – 2007; Т.3. – 2007.

 127. Чижова Н.Н. Генеалогия крестьянского рода XVIII-XX веков: монография / Н.Н. Чижова. – Тверь: ТвГУ, 2004. – 152 с.

 128. Шляхецкія роды: рэкамендацыйны бібліяграфічны спіс // Новыя кнігі: Па старонках беларус. друку: Штомес. Бібліягр. Бюл. / Нац. б-ка Беларусі. – 1998. – № 4. – 16 с.

 129. Урублеўскі В.В. Стан і перспектывы даследаванняў сялянскай генеалогіі ў Беларусі // Праблемы гістарыяграфіі, крыніцазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі ў Беларусі: матэрыялы “круглага стала”, прысвеч. 60-годдзю з дня нараджэння праф. У.М.Міхнюка (Мінск, 28 верасня 2007 г.). – Мн., 2008. С. 128-132.

 130. Урублеўскі В.В. Выкарыстанне дадзеных анамастыкі пры мікрагістарычным даследаванні па матэрыялах НГАБ // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі: гісторыя і сучаснасць: юбілейная навукова-практычная канферэнцыі, прысвечаная 70-годдзю Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск, 8 ліпеня 2008 г.). – Мн.: НАРБ, 2008. С. 154-162.

 131. Урублеўскі В.В. Нарыс сялянскага радаводу братоў Лукаша і Васіля Гарбацэвічаў (сяр.XVIII – пач. ХХ ст.) // Архіварыус. Вып. 6. С.222-228.

 132. Федзюкоў, Я. Маё радаслоўнае дрэва. Помнячы аб продках, мы дапамагаем нашчадкам / Яўген Федзюкоў // Беларускі гістарычны часопіс. № 5 (130) май 2010 г. – С. 41–44.

 133. Черняк, М. Род Якова Кругера / Марина Черняк // Асоба і час: беларускі біяграфічны альманах. – 2009. – Вып. 1. – С. 494–497.

 134. Шадрин Л.Е. Родовод / Леонид Емельянович Шадрин. – Мн.: УП “Технопринт”, 2001. – 47 с.

 135. Шапран, С.В. “Остаюсь жив и здоров. Ваш сын и брат Василий”: Письма Василя Быкова родным (1940–1946) / публикация, предисловие, подготовка текста и комментарии Сергея Шапрана // Асоба і час: беларускі біяграфічны альманах. – 2011. – Вып. 4. – С. 308–323.

 136. Шмидт, М.Л. В поисках моей родословной / Маргарита Шмидт. – Санкт-Петербург, 2004. – 191 с.

 137. Юркевіч, З. Падзяліць – не падзяліцца?: скрушны лёс аднаго сядзібнага дома / Зміцер Юркевіч // Культура. № 11. 16 сакавіка 2013 г. С. 7.

 138. Янушкевіч Я. Радаводнае дрэва Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча // Роднае слова. 1993, № 12. – С. 55 – 61.

 139. Янушкевіч Я.Я. За архіўным парогам: Бел. літ. ХІХ – ХХ стст. у святле арх. пошукаў / Язэп Янушкевіч. – Мн.: Маст. Літ., 2002. – 381 с.

 140. Яцкевіч З.Л. Радавод Яна Чачота. – Мн.: МФ “Бел. кнігазбор”, 1996. – 15 с.

 141. Яцкевіч З.Л. Радавод Максіма Багдановіча. – Мн.: МГА “Бел. кнігазбор”, 1999. – 31 с.

 142. Яцкевіч З.Л. Малы гербоўнік Халопенецкай шляхты. – Мн.: МФ “Бел. кнігазбор”, 1999. – 111 с.

 143. Яцкевіч З.Л. Радавод Адама Ганорыя Кіркора // Архівы і справаводства. 1999. № 1. С. 98-104.

 144. Яцкевіч З.Л. Радавод Яўстафія Тышкевіча // Архівы і справаводства. 1999. № 2. С.61-67.

 145. Яцкевіч З.Л. Малы гербоўнік Чавускай шляхты / З.Л. Яцкевіч // Архіварыус: зб. навук.-папул. паведамл. і арт. – 2007. – Вып. 5. – С.222-229.

 146. Яцкевіч З.Л. Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты / З.Л. Яцкевіч // Архіварыус: зб. навук.-папул. паведамл. і арт. – Вып. 6. – 2008. – С.250-261; Вып. 7. – 2009. – С. 267-281; Вып. 8. – 2010. – С. 255-276.

 147. Boniecki-Fredro A. Herbarz Polski. T.1-17. – Warszawa, 1899-1913.

 148. Kowzan, T. Z dziejow jednego rodu (Kowzanowie herbu Traby) w powstaniu styczniowym na Ziemi Wilenskiey. – Wilno; Caen, 1996. – 63 s.

 149. Kojalowicz, W. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compendium... – Kraków, 1897.

 150. Lubiczapiński Ł. Łapy i ich mieshkańcy. Zaścianki Łapińskich w XV-XVIII w. /Łukasz Lubicz-Łapiński. – Białystok.: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku, 2004. – 192 s.

 151. Niesiecki, K. Herbarz Polski. – T. 1 – 10. – Lipsk, 1839 – 1845.

 152. Paprocki, B. Herby rycerstwa polskiego. – Krakow, 1858.

 153. Pszczółkowski A. Gniazdo i krze. Rodowody Chodkowskich/ Adam A. Pszczółkowski. – Chodkowo Welkie.: Stowarzyszenie Rodów Chodkowskich, 2005. – 540 s.

 154. Siemkowicz, W. O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413 // Lituana-Slavica Posnaniensia. Studia historica. – Poznań, 1989.

 155. Uruski S., Kosinski A. Rodzina: Herbarz shlachty polskiey. T. 1-21. – Warszawa, 1904–1938.


P.S. Издания и статьи, наиболее важные как методические пособия для проведения генеалогического поиска и составления родословных выделены черным шрифтом.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка