Ger- значыць герунд. У прыкладах рэестравае слова замяняецца першаю літараю. Так, слова deep
старонка1/6
Дата канвертавання11.10.2017
Памер1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Мой юны сябар,
слоўнічак, які ты трымаеш у руках, складзены для таго, каб дапамагчы табе перакладаць школьныя тэксты, трошкі палегчыць жыццё і навучыцца англійскай мове. Слоўнічкі, што маюць падручнікі, звычайна не ўтрымліваюць багата якіх словаў, што надта нязручна. Вось і паспрабаваў я, твой сябар, сабраць разам словы з усіх цяперашніх падручнікаў, дадаць словы з падручнікаў мінулых гадоў і стварыць гэтую кніжачку.

Я хацеў, каб слоўнічак быў невялікі, каб ім было зручна і проста карыстацца. Таму, вядома, у ім таксама не будзе ўсіх словаў, але самае-самае патрэбнае ты ў ім, канешне, знойдзеш.

На жаль, з тэхнічных прычын, слоўнічак не мае транскрыпцыі. Але табе дапамогуць школьны падручнік і настаўнік. Галоўнае- ведаць значэнне слова.

Ведаючы, што ў цябе заўсёды ёсць праблемы з “няправільнымі” формамі дзеясловаў, я вынес іх у рэестр слоўніка.

Літары рі, рр абазначаюць адпаведна past indefinite i past participle, то бо формы простага мінулага часу і дзеепрыметнік мінулага часу. /Як ты ведаеш, у правільных дзеясловаў гэтыя формы супадаюць./

ger- значыць герунд.

У прыкладах рэестравае слова замяняецца першаю літараю. Так, слова deep у прыкладзе two metres d. пазначана літараю d., і таму трэба чытаць прыклад як two metres deep.

Памятай таксама, што ў англійскай мове адно і тое ж слова можа быць назоўнікам, дзеясловам і прыметнікам. Таму, скажам, слова control можа значыць і “кантроль” і “кантраляваць” і “кантрольны”.

У англійскай мове няма закончанага і незакончанага трывання, у ёй to read значыць “чытаць” і “прачытаць”. Таму пры перакладанні трэба зважаць на закончанае і незакончанае трыванне беларускага дзеяслова, падбіраць слова. І так у багата якіх выпадках, таму, перакладаючы, трэба прымяркоўвацца

Рэестр гэтага слоўнічка абмежаваны пераважна лексікаю школьных тэкстаў, але ён дастаткова багаты. Пра значэнне многіх словаў, якіх у слоўнічку няма, можна здагадацца, разглядаючы іхнюю марфалагічную будову. Так, у корпусе слоўніка няма слова dedication, але ёсць dedicate. Ведаючы, што суфікс -tion утварае назоўнікі, можна смела меркаваць, што слова dedication мае сэнс “прысвячэнне”. Так яно і ёсць. Таму веданне прыставак і суфіксаў значна паляпшае твае магчымасці і веды.

У канцы слоўнічка ты знойдзеш спіс геаграфічных назваў. Ён зусім кароценькі і няпоўны. Зрэшты, гэта не самыя частыя словы ў школьных тэкстах і шмат якія назвы можна папросту адгадаць.

Вучыся, разумней.

Жадаю табе поспехаў у цяжкой і нуднаватай справе вывучэння англійскай мовы. Затое як добра, калі ўсё разумееш! Бывай.

Дзядзька Мікола.

Слова да другога выдання.


Мой юны сябар,
першае выданне гэтага слоўнічка паказала сябе надзейным памочнікам школьніка. Але практыка выявіла, што корпус слоўнічка трэба трохі палепшыць: дадаць жменьку словаў, значэнняў і выразаў. Я з задавальненнем гэта зрабіў.

У дадатак да гэтага слоўнічка я пасьпеў зрабіць яшчэ Беларуска-англійскі слоўнічак і зусім кароткую “Выратавальную граматыку англійскай мовы”. Такім чынам беларускі падлетак- тынэйджэр, па-іхняму, мае добры грунт для вывучэння англійскай мовы.

Калі ўсё будзе ўдала, то ты яшчэ атрымаеш файны “Англа-беларускі слоўнік тэрмінаў па астраноміі, матэматыцы, фізіцы і хіміі”. Ён гатовы.

Ёсьць і яшчэ слоўнічкі. Не шкадуй намаганняў, вучыся дзеля сваёй карысьці, гонару бацькоў і славы Айчыны.Дзядзька Мікола

в. Дуброва, кастрычнік 2006г

A

a неазначальны артыкль; нейкі, нейкая

abandon пакідаць; адмаўляцца ад

ability здольнасць; уменне

able здольны; to be a. магчы

aboard на борце

abolish скасаваць, адмяніць

abominable жахлівы

about пра; прыблізна, каля; to be a./ around быць паблізу

above над; a. all перад усім

abroad за мяжою

absent адсутны; to be a. адсутнічаць

absolutely абсалютна

abuse злоўжываць

accept прымаць, пагаджацца

accident няшчасны выпадак, аварыя

accompany суправаджаць

accomplish выканаць, здзейсніць

accord згода

according: a. to згодна з, па

accurate дакладны

accuse вінаваціць

accustomed прызвычаены; to get a. прывыкнуць, прызвычаіцца

ache боль; балець

achieve дасягаць; to a. victory over дасягнуць перамогi над

achievement дасягненне

acid кіслата; кіслы

acquire набыць, атрымаць

across цераз, праз, па

act дзеянне, акт; дзея /песы/; дзейнічаць; іграць /у спектаклі/

acting ігра /актораў/; дзейны

action дзеянне; учынак

active актыўны, дзейсны; незалежны /стан дзеяслова/

activity дзейнасць; актыўнасць; a.ties заняткі

actor актор

actress акторка

add дадаць

addition дадатак; складанне; in a. to у дадатак да

additional дадатковы

address адрас, выступ; выступаць /перад кім-н./

addressee адрасат

adjective прыметнік

admiration захапленне

admire захапляцца

admit упускаць, дапускаць, прызнаваць

adolescent падлетак

adopt прымаць

adore абагаўляць, захапляцца

adsurd абсурдны

adult дарослы

advance прагрэс, рух наперад; рухацца/ прасоўвацца наперад

alvantage перавага, карысць

adventure прыгоды

adverb прыслоўе

adversary праціўнік

advertise рэкламаваць

advertisment рэклама

advice парада; sound a. слушная парада

advise раіць

affair справа

affect уплываць, уздзейнічаць

affirmative сцвярджальны

afford прыносіць /радасць і пад/; /звычайна з дзеясл. can/ дазваляць сабе, патраціцца

afraid спалоханы; to be a. of баяцца чаго- н.

African афрыканец; афрыканскі

after пасля, праз; па, згодна з; паводле; a. a while неўзабаве, праз нейкі час; a. some time праз нейкі час; a. all урэшце рэшт

afternoon: in the a. пасля абеду

afterwards пазней, потым, у наступным

again зноў; over and over a. увесь час, настойліва, яшчэ і яшчэ раз

against супраць; у, аб

age узрост, век; at the a. of ва ўзросце...

ago таму; two years a. два гады таму

agree (не ўжываецца ў present continuous) згаджацца, пагаджацца

agreement пагадненне, згода

agricultural сельскагаспадарчы

agriculture сельская гаспадарка

agronomist аграном

Aids снід

aim мэта; to a. at скіроўваць на, мець на мэце

air паветра; праветрыць

air-mail авіяпошта

airport аэрапорт

alarm clock будзільнік

alike падобна, аднолькава

alive жывы

all усё, увесь, усе; a. right добра, ладна; at a. наогул, зусім; a. over the world ва/ па ўсім свеце

allow дазваляць

almost амаль

alone адзін

along уздоўж, усцяж; a. with разам з

aloud уголас

already ужо

also таксама

although хоць

always заўсёды

а. m. да паўдня, у першую палову дня;

at 10 a.m. а дзесятай гадзіне раніцыam 1 а. адз. л. цяперашняга часу дзеяслова to be

ambassador амбасадар, пасол

ambition памкненне; амбіцыя

American амерыканец; амерыканскі

among сярод, між

amount колькасць, агульная сума; складаць, быць роўным; a. of money сума грошай

amuse забаўляць, цешыць

amusement забаўка

amusing пацешны, забаўляльны

an неазначальны артыкль, ужываецца толькі перад словамі, што пачынаюцца на галосны

ancient старажытны

and і; а; a. so on і г.д., і гэтак далей

anger гнеў

angle кут, вугал

angry сярдзіты, незадаволены; to be a.

злавацца; to get a. раззлавацца, разгневаццаanimal жывёла; жывёльны

anniversary угодкі, гадавіна

announce абвяшчаць

another іншы, другі

answer адказ; адказваць

ant мурашка

any любы, усялякі; /у пыт. сказах/ які-

небудзь; /у адм. сказах/ ніякі; a. more яшчэ, болейanybody любы; /у пыт. сказах/ хто-небудзь; /у адм. сказах/ ніхто

anyhow як-небудзь

anymore болей; цяпер ужо

anyone =anybody

anything усё, усё, што хочаш, што-небудзь; /у пыт. сказах/ што-небудзь; /у адм. сказах/ нічога

anyway як-небудзь, любым чынам; ніяк

/у адмоўных сказах/; усёроўна, прынамсіanywhere усюды, дзе-хочаш; /у пыт.сказах/ дзе-небудзь, куды-небудзь, дзесьці; /у адм. сказах/ нідзе

apartment кватэра, пакой

apologize выбачацца, прасіць прабачэння

appeal звяртацца; зварот

appear з’яўляцца; вынікаць; it a.ed

аказаласяappearance знешнасць

appetite апетыт

applaud пляскаць у ладкі; ухваляць

applause воплескі, апладысменты

apple яблык

apple-tree яблыня

apply ужываць, прымяняць; звяртацца

appoint прызначаць

appreciate цаніць, шанаваць

approach падыход; падыходзіць, набліжацца

approve ухваляць

April красавік

architect архітэктар

architecture архітэктура

are мн. л. цяперашняга часу дзеяслова to be

area плошча; абшар; галіна, сфера

arena арэна

aren’t = are not

argue спрачацца, пярэчыць

argument спрэчка

arm рука /ад ручыцы да пляча/; узбройваць

armchair крэсла

army армія, войска

around вакол

arrange ладзіць, ладкаваць

arrest арышт; арыштаваць

arrival прыход, прыезд, прыбыццё

arrive прыязджаць, прыходзіць

art мастацтва

article артыкул; артыкль; тавар

artist мастак, артыст

as у той час як; паколькі; як; as... as...

гэткі ж... як...; as far as да /якога-н.месца/, наколькі; as if як быццам; not

so... as... не такі... як...ashamed: to be a. of саромецца чаго-н.

Asian азіят; азіяцкі

ask пытаць; прасіць; to a. for прасіць

што-н.

asleep: to be a. спаць; to fall a. заснуць

aspect від, аспект

assistant памочнік

astonish здзіўляць

astonishment здзіўленне

astronomy астраномія

at ля, каля; за; at last урэшце; at least

прынамсі


ate pi да eat

athletic атлетычны; a. sports лёгкая

атлетыка; а.s атлетыкаatmosphere атмасфера

attack напад; нападаць, атакаваць

attempt спроба; спрабаваць

attend наведваць, хадзіць (куды-н.), прысутнічаць; to a. school хадзіць у школу, вучыцца ў школе

attention увага; to pay a. зважаць,

звяртаць увагуattentive уважлівы

attentively уважліва

attitude пастава; стаўленне

attract прыцягваць, вабіць

attractive прывабны, мажны

audience публіка; аўдыторыя

August жнівень

aunt цётка

Australian аўстраліец; аўстралійскі

Austrian aўстрыец; аўстрыйскі

author аўтар, пісьменнік

autumn восень

available наяўны, які ёсьць; to be a. быць, мецца

average сярэдні

avoid унікаць чаго-н., ухіляцца ад

awake прачынацца

award узнагарода; прысуджаць /прэмію, узнагароду/

away прэч; на адлегласці; to go a. пайсці; to run a. уцячы; to take a. забраць, прыняць

awkward нязграбны, нязручны, няёмкі, няўклюдны

awoke pi да awake

awoken pp да awake

awful жудасны, жахлівы

axe сякера

B
baby дзіця

bacon бекон, сала

back спіна, плечы; задні; b. door службовыя/ чорныя дзьверы; назад; to be b. вярнуцца; at the b. of ззаду, за

backward адсталы

bacon сала, бекон

bad дрэнны, паганы; /боль/ моцны; b. luck няўдача, нешанцаванне

badly вельмі, моцна; цяжка, дрэнна; b. wounded цяжка паранены; I need the book b. кніга мне пільна патрэбна

bag торба, сумка

bake пячы

balance раўнавага

balcony балкон

bald лысы

ball мяч, шар

ballet балет; балетны

ban забарона; забараняць

band аркестр

bank банк; бераг ракі

banner сцяг

bar бар, шынок, карчма; b. of chocolate

плітка шакаладуbarber цырульнік /мужчынскі/

bare голы

bark брахацьб гаўкаць

barley ячмень

barrel бочка; барэль /літаральна “бочка”, каля 159 л/

base база; грунт; засноўваць; to be b.d on грунтавацца на, засноўвацца на

basic асноўны, галоўны

basis аснова, грунт; on the b. of на аснове/ грунце чаго-н.

basket кошык

basket-ball баскетбол

bath ванна

bathe купацца

bathroom ванны пакой

battle бітва, змаганне

bay затока

be быць, існаваць, знаходіцца; як дапаможны дзеяслоў не перакладаецца; to be born нарадзіцца; to be on ісці /пра кінафільм, спектакль/, быць уключаным, гарэць; to be out быць выключаным, патухнуць; to be over канчацца; to be + inf павінен, мусіць

beach бераг мора, пляж

bear I трываць, выносіць; насіць;

нараджаць; to b. fruits прыносіць плёнbear II мядзведзь

beast звер, жывёліна

beat стукаць, біць; pi да beat

beaten pp да beat

beautiful прыгожы

beauty прыгажосць, краса

beaver бабёр

became pi да become

because бо, таму што; b. of з-за, з прычыны

become рабіцца, станавіцца; pp да become

bed ложак, пасцель

bedroom спальны пакой, спальня

bee пчала

beef ялавічына

been pp да be

beer піва

beetle жук

beetroot бурак

before перад, раней, таму назад, за, да,

перад тым якbeg прасіць; I b. your pardon! Прашу

прабачэння!began pi да begin

begin пачынаць

beginning пачатак; at the b. напачатку,

спачатку; from the very b. ад самага

пачатку

begun pp да begin

behave паводзіць сябе

behaviour паводзіны

behind за, ззаду

being : a human b. чалавек; human b.s людзі

Belarusan беларус; беларускі

believe па/верыць, меркаваць

bell звон, званок

belong належаць; it b/s to me гэта належыць мне

belonings pl рэчы

below ніжэй, унізе, пад

belt папруга, рэмень, пояс

bench лаўка, услон

bend гнуць, гнуцца, схіляць, схіляцца

beneath пад

bent pi pp да bend; сагнуты

berry ягада

beside побач, каля, ля

besides акрамя таго, апрача

best найлепшы; больш за ўсё,

найлепей; to do one’s b. пастарацца,

прыкласці ўсе намаганні

better лепей, лепш; had better +inf /без to/ лепей /зрабіць што-н./

between паміж, між; b. ... and... з/ад... да...

beyond па-за, за, акрамя

bicycle веласіпед

big вялікі

bike веласіпед

bill рахунак; афіша /тэатральная/; дзюба

billion мільярд

bin кантэйнер; сметніца

bind звязаць

biography жыццяпіс, біяграфія

biology біялогія

bird птушка

birth нараджэнне

birthday дзень народзінаў/ нараджэння

biscuit печыва, пячэнне

bit I кавалачак; a b. крышку, трошачкі

bit II pi, pp да bite

bite укус; кусаць, клюнуць

bitten pp да bite; пакусаны, укушаны

bitter горкі

black чорны

blackboard класная дошка

blade лязо; лопасць

blame вінаваціць

blanket коўдра

blazer пінжак

blew pi да blow

blind сляпы

block кубік; блок; b. of flats

шматпавярховы дом; блакаваць,

перагарадзіць

blood кроў

blouse кофта

blow удар; няшчасце; дзьмуць

blown pp да blow

blue сіні

boar дзік

board дошка; борт; управа, міністэрства; сесці на карабель

boast хваліцца

boat лодка, параход

body цела; орган /кіроўны/; арганізацыя

bog балота

boil варыць, кіпяціць, кіпець

bomb бомба; бамбардаваць, абстрэльваць

bone костка

book кніга; набываць білеты

bookcase кніжная шафа

booking office білетная каса /чыгуначная/

bookshop кнігарня

boot бот

border мяжа

bore pi да bear I

boring нудны, сумны

born pp да bear I; народжаны: to be b.

нарадзіццаborrow браць у пазыку, пазычаць

boss начальнік, гаспадар

botany батаніка

both абое, абодва, абедзьве; b... and і... і..

bother турбаваць, непакоіць

bottle пляшка, бутэлька

bottom дно; at the b. унізе

bought pi, pp да buy; куплены

bowl міска

box скрынка, скрыначка, карабок

boxing бокс /спорт/

box-office тэатральная каса

boy хлопец

boyfriend сябар, сябрук /дзяўчыны/

boycott байкот; байкатаваць

brain мозг

branch галіна; аддзяленне, кантора

brave мужны, адважны

Brazilian бразілец; бразільскі

bread хлеб

break перапынак; ламаць, ламацца

breakfast снеданне; to have b. снедаць

brick цагліна; цэгла; цагляны

bride нявеста

bridegroom жаніх

bridge мост

brief кароткі, непрацяглы; in b. коратка

bright яркі

brilliant бліскучы; выбітны

bring прыносіць, прыводзіць; to b. about выклікаць, спараджаць; to b. up выхоўваць, гадаваць /дзяцей/; to b. to ruin разарыць

British брытанец; брытанскі

broad шырокі

broadcast весці перадачы, перадаваць (па радыё)

broke pi да break

broken pp да break; зламаны

brook ручай

broom венік

brother брат

brought pi, pp да bring; прынесены

brown карычневы

brush шчотка; пэндзаль; чысціць /шчоткаю/

brutal брутальны, жорсткі

bucket вядро

budget бюджэт

build будаваць

builder будаўнік

building будынак; будаўніцтва, будаванне

built pi, pp да build; пабудаваны

bulb лямпачка; electric b. электрычная лямпачка

Bulgarian балгарын; балгарскі

bureau бюро

burn паліць; гарэць; апячы

burnt pi, pp да burn; спалены

bury хаваць /нябожчыка/, закапаць /рэч/

bus аўтобус; b. stop аўтобусны прыпынак; by b. аўтобусам, на аўтобусе

bush куст, корч

business справа, бізьнес; дзелавы

busy заняты

but але; акрамя

butter масла

butterfly матылёк

button гузік, кнопка
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка