Головная боль галаўны бо/ль (м р.) Головокружение заваро/т галавы/ (м р.)
Дата канвертавання04.09.2018
Памер113.87 Kb.
Жалобы - Ска/ргі (мн.л.)
Головная боль – галаўны бо/ль (м.р.)

Головокружение – заваро/т галавы/ (м.р.)

Шум в голове – шум (м.р.) у галаве

Нарушение координации движений, «водит» - парушэ/нне

сула/ддзя (н.р.) ру/хаў; парушэ/нне каардына/цыі (ж.р.)

ру/хаў, парушэ/нне ўзгадне/ння (ж.р.) ру/хаў

Слабость – сла/басць (ж.р.)

Бессонница – бе/ссань (ж.р)

Обморок – амле/ласць (ж.р)

Обморочное состояние – стан непрыто/мнасці

Недомогание – хі/ра (ж.р)

Судорога – су/тарга (ж.р.)

Дрожание; тремор - дрыжа/нне (н.р.);

дрыгаце/нне (н.р.), трэмо/р (м.р.)

Озноб – дры/жыкі (мн.л)

Насморк – на/спель (м.р)

Заложенность носа – закла/дзенасць носа

Повышенная температура – падвышэ/нне тэмперату/ры (ж.р.)

Лихорадка – ліхама/нка (ж.р)

Кашель – ка/шаль (м.р)

Чихание – чыха/нне (н.р.)

Осиплый голос – сіпа/ты голас

Боль в груди – боль у гру/дзях (мн.л.)

Боль в суставах, мышцах – боль у суста/вах (м.р., мн.л.),

у цяглі/цах (ж.р., мн.л.)

Боль в горле при глотании – боль у го/рле (н.р.) пад час

глыта/ння (н.р.)

Першение в горле – пяршэ/нне (н.р.) ў го/рле

Слезоточивость и светобоязнь – падвы/шанае

слёзавыдзяле/нне (н.р.) і бо/язь святла/

Потливость – патлі/васць (ж.р.)

Повышенная утомляемость – падвышаная змо/рлівасць (ж.р.)

Раздражительность – раздражня/льнасць (ж.р.),

зласлі/васць (ж.р.), абурлі/васьць (ж.р.),халерава/нне (н.р.)

Повышение АД – падвышэ/нне ўзро/ўню артэры/йнага

ці/ску (м.р.)

Пульс с перебоями – пу/льс з перабо/ямі (мн.л.)

Сердцебиение - сэрцабіццё/ (н.р.)

Одышка – уду/шша (н.р)

Отёки на ногах, лице – азы/зласць (ж.р) ног, твара

Изжога – пяко/тка (ж.р)

Тошнота – нудзь (ж.р.), (ну/дзіць)

Горечь во рту – гарко/та (ж.р)

Рвота – вані/ты (мн.л.), (ванітава/ць)

Запор – за/цвердзь (ж.р)

Понос – ля/кса (ж.р.)

Урчание в животе – бурката/нне (н.р.) ў жываце/

Жажда – сма/га (ж.р)

Плохой (повышенный, извращённый, избирательный) аппетит –

дрэнны (падвышаны, скажоны,абіральны) смач (м.р.),

апеты/т (м.р.)

Появление сыпи в области..- з’яўленне сыпу (м.р.) ў вобласці..

Боль в пояснице – боль (м.р.) у паясні/цы (ж.р.)

Боли в пояснично-крестцовой области – бо/ль ў паясні/чна-

кры/жавай во/бласці

Боль в тазобедренном суставе, голени – боль у

лагвосцегнавы/м суста/ве, галё/нке (ж.р.)

Боль в области плеча – боль у вобласці пляча/ (н.р.)

Боль в ягодице – боль у га/ле (ж.р.), ягадзі/цы (ж.р.)

Боль в шее (задней поверхности шеи), затылке,висках – боль у

шы/і (ка/рку (м.р.)), паты/ліцы(ж.р), скро/нях (ж.р., мн.л.)

Напряжение мышц – напру/жанне (н.р.) цяглі/ц

Онемение, «мурашки» в бедре и голени – зняме/нне (н.р.),

адчува/нне «мурашак» па сцягну/ і галё/нцы

Хруст, скрип в суставе – храбусце/нне (н.р.) і ры/панне (н.р.)

ў суста/вах

Опухоль – пухлі/на (ж.р.)

«Приливы» жара – прылі/вы гара/чкі (ж.р)

Двоение в глазах - дваі/стыя адлюстрава/нні (мн.л.) ў вачах

Зуд – сверб (м.р)

Пузырь (волдырь) - пухі/р (м.р.), на жидкости-бу/рбалка (ж.р.)

Припадок – абмо/р (м.р.)

Бред – тры/зненне (н.р)

Делирий – шал (м.р.), дэлі/рый (м.р.)


“Дзіцячыя” хваробы:
Аденоидит – адэнаіды/т (м. р.)

Ангина – зава/лкі (мн.л.), ангі/на (ж.р.)

Тонзиллит – танзілі/т (м.р.)

Гипертрофия нёбных миндалин – гіпертрафі/я паднябе/нных

мігда/лін (мн.л.)

Гипертрофия носоглоточных миндалин (аденоидов) –

адэно/іды (мн.л.)

Диффузный нетоксический зоб – дыфу/зны нетаксі/чны валля/к

(м.р.)

Узловой (многоузловой) зоб – вузлавы/ (шматвузлавы/) валля/к(м.р.)

Аутоиммунный тиреоидит – аўтаіму/нны тырэаіды/т (м.р.)

Киста щитовидной железы – кіста/ (ж.р.)шчытападо/бнай

зало/зы (ж.р.)

Ветряная оспа (и опоясывающий лишай) – ахва/т (м.р.),

ветрана/я во/спа (ж.р.) (ахва/т (м.р.))

Краснуха – чырво/нка (ж.р.)

Корь – адзё/р (м.р)

Коклюш – ко/хлік (м.р), ко/клюш (м.р.)

Дифтерия – дыфцяры/к (м.р)

Столбняк – слупня/к (м.р.)

Полиомиелит – поліяміелі/т (м.р.)

Эпидемиологический паротит – эпідэміялагі/чныпараты/т (м.р.)

Бородавка – баро/даўка (ж.р)

Болячка, прыщ – бо/лька (ж.р)

Диатез – дыятэ/з (м.р.)

Близорукость (миопия) – панi/клiца (ж.р),блізару/касць (ж.р.)

(мія/пія (ж.р.))

Астигматизм – непункто/ўнасть (ж.р.), астыгматы/зм (м.р.)

Дальнозоркость (гиперметропия) – далёказро/чнасць (ж.р)

(гіперметрапі/я (ж.р.))

Простуда – празя/ба (ж.р.)

Сопля – сапе/ль (м.р.) Сопли – смаркачы/ (мн.л.)

Сколиоз – скаліё/з (м.р.)

Нарушение осанки – парушэ/нне (н.р.) паста/вы (ж.р.)

Детский церебральный паралич – дзіця/чы цэрэбра/льны

паралю/ш (м.р.), паралі/ч (м.р.)

Вегетативная дисфункция – вегетаты/ўная дысфу/нкцыя (ж.р.)

Пролабирование створок митрального клапана сердца –

прала/пс (м.р.) мітра/льнага кла/пана (м.р.)

Кардиопатия – кардыяпаты/я (ж.р.)

Бронхиальная астма – бранхія/льная а/стма (ж.р.)

Язва желудка, двеннадцатипёрстной кишки – раске/ліна (ж.р.)

стра/ўніка, дванаццаціпе/рснай кішкі/

Хронический гастродуоденит – храні/чны гастрадуадэ/ніт

Атопический дерматит – атапі/чны дэрматы/т

Чесотка – каро/ста (ж.р.)

Недержание мочи (энурез) – нетрыма/нне брулё/ў (энурэ/з)

Врождённый порок сердца – прыро/джаны ган сэрца

Дефект межпредсердной перегородки – дэфект

міжпрысэ/рцакавай перагаро/дкі

Дефект межжелудочковой перегородки – дэфект

міжшлу/начкавай перагаро/дкі

Малая аномалия строения сердца (МАС) – мала/я анама/лія

будо/вы сэ/рца

Открытое овальное окно – адчы/ненае ава/льнае вакно/

Ацетабулярная дисплазия – ацэтабуля/рная дысплазі/я

Ушиб – садно/ (н.р.), уда/р (м.р.)

Растяжение связок – расця/г (м.р.) вя/заў (м.р.), звя/зак (ж.р.)

Ссадина – сіня/к (м.р.), ра/нка (ж.р.)

Инородное тело– іншаро/днае це/ла

Ожог – апё/к (м.р.)

Отравление – атру/чванне (н.р.)

Інфекцыйныя(ляплява/ныя) захворванні з пераважна пло/цевым (палавы/м) шляхо/м перада/чы:

Гонорея – ву/рзпель (м.р)

Сифилис – пра/нцы (мн.л.), лю/эс (м.р.)

Урогенитальный герпес – урагеніта/льны во/гнiк (м.р),

ге/рпес (м.р.)

Трихомониаз – трыхаманія/з (м.р.)

Уреаплазмоз – урэаплазмо/з (м.р.)

Хламидиоз – хламідыё/з (м.р.)

Венерическая лимфогранулёма - венеры/чная лімфагранулё/ма

Папилломавирусная инфекцыя – папіломаві/русная інфе/кцыя

(ж.р.), ліпля/ (ж.р.)

Аногенитальные кондиломы – анагеніта/льныя кандыло/мы

(ж.р., мн.л.)

ВИЧ-инфекция – ВІЧ-інфе/кцыя (ж.р.)

СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) – СНІД

(м.р.) (сіндро/м набы/тага імунадэфіцы/ту) – канчатковая

стадыя ВІЧ-інфекцыі

Гепатит В (бэ) и С (цэ) – гепаты/т В (С) (м.р.)

Урогенитальный микоплазмоз - урагеніта/льны

мікаплазмо/з (м.р.)

Цитомегаловирусная инфекция – цытамегалаві/-

русная інфе/кцыя (ЦМВ-інфекцыя)

Фтириаз, лобковый педикулёз – фтырыя/з (м.р.)

лабко/вы (кушмако/вы) педыкулё/з (м.р.)


Некаторыя іншыя інфекцыйныя (ляплява/ныя)

і паразітарныя (чужаедныя) захворванні:

Лишай – кругі/, па/рхі, шалуды/

л. сухой – кругі/ (мн.л)

л. мокрый и гнойный – па/рхі (мн.л)

л. зудящий – шалуды/ (мн.л)

Трихинеллёз – трыхінелё/з (м.р.)

Энтеробиоз – энтэрабіё/з (м.р.)

Амебиаз – амёбія/з (м.р.)

Лямблиоз – лямбліё/з (м.р.)

Аскаридоз – аскарыдо/з (м.р.)

Тиф – гару/чка (ж.р.)

Чума – паля/ндра (ж.р.)

Туберкулёз – сухо/ты (мн.л.)

Бруцеллез – бруцалё/з (м.р.)

Дизентерия – крыва/ўка (ж.р), дызентэры/я (ж.р.)
Іншыя “дарослыя” захворванні:

Сахарный диабет – цукро/ўка (ж.р.), цукро/вы дыябе/т (м.р.)

Ожирение – затлусце/нне (н.р.)

Злокачественное новообразование – злая/касны наватво/р (м.р.)

Рак – карбу/нка (ж.р.)

Саркома - сарко/ма (ж.р.)

Жировик (липома) – тлушча/к (м.р), ліпо/ма (ж.р.)

Анемия – недакро/віца (ж.р.), анемі/я (ж.р.)

Эпилепсия – паду/чка (ж.р.), эпіле/псія (ж.р.)

Пагубное употребление алкоголя – згу/бны ўжы/так алкаго/лю

Синдром зависимости от алкоголя – сіндро/м (м.р.) залежнасці

ад алкаголю (алкагалізм)

Наркомания – зё/льня (ж.р.), наркама/нія (ж.р.)

Олигофрения (дебил, имбецил, идиот) – алігафрэні/я (ж.р.)

(дэбі/льнасць (ж.р.), імбецы/льнасць (ж.р.), ідыяты/я (ж.р.))

Дистрофия сетчатки глаза - дыстрафі/я (ж.р.) сеткаві/цы (ж.р.)

Артериальная гипертензия – артэрыя/льная гіпертэ/нзія (ж.р.)

Хронческая атеросклеротическая болезнь сердца – хранічная

атэрасклераты/чная хваро/ба сэ/рца

Ишемическая болезнь сердца – ішэмі/чная хваро/ба сэ/рца

Атеросклеротический кардиосклероз – атэрасклераты/чны

кардыясклеро/з

Острый инфаркт миокарда – востры інфа/ркт (м.р.) міяка/рда

Экстрасистолия – экстрасісталі/я (ж.р.)

Пароксизм мерцательной аритмии – параксі/зм міга/цельнай

арытмі/і


Фибрилляция предсердий – трымце/нне (н.р.) прысэ/рцакаў(м.р.)

Застойная недостаточность кровообращения - засто/йная

недастатко/васць (ж.р.) кро/вазваро/ту (м.р)

Церебральный атеросклероз – цэрэбра/льны атэрасклеро/з (м.р.)

Дисциркуляторная атеросклеротическая энцефалопатия –

дысцыркулято/рная атэрасклераты/чная энцэфалапаты/я

Инсульт ишемический, геморрагический – інсу/льт (м.р.)

ішэмі/чны, гемарагі/чны

Варикозная болезнь вен – варыко/зная хвароба ве/наў(ж.р.,мн.л.)

Геморрой - лясты/р (м.р), гемаро/й (м.р.)

Хроническая обструктивная болезнь лёгких – храні/чная

абструкцы/йная хваро/ба (ж.р) лё/гкіх

Эмфизема - эмфізе/ма (ж.р.) Пневмосклероз – пнеўмасклеро/з

Бронхиальная астма – бранхія/льная а/стма (ж.р.)

Язва желудка, двеннадцатипёрстной кишки – раске/ліна (ж.р.)

стра/ўніка, дванаццаціпе/рснай кішкі/

Хронический гастродуоденит – храні/чны гастрадуадэні/т

Цирроз печени – цыро/з (м.р.) пе/чані (ж.р.)

Холецистит – халецысты/т (м.р.)

Аппендицит – кабыля/нец (м.р.), апендыцы/т (м.р.)

Желчнокаменная (болезнь) – жо/ўцекамянё/вая хваро/ба (ж.р)

Желтуха – жаўта/чка (ж.р)

Панкреатит – панкрэаты/т (м.р.)

Грыжа пупочная, паховая, паховомошоночная, бедренная – кіла/

(ж.р.) жаро/нкавая, пахві/нная, пахвіннамашнё/вая, сце/гнавая

Грыжа межпозвонкового диска – кіла/ міжхрыбе/кавага ды/ска

Деформирующий остеоартроз – дэфармава/льны астэаартро/з

Спондилёз – спандылё/з (м.р.)

Спондилоартроз – спандылаартро/з (м.р.)

Мозоль – муля/к (м.р)

Цистит – цысты/т (м.р.)

Молочница (дрожжевой кольпит) – мало/чніца (ж.р.)

Кольпит – кальпі/т (м.р.)

Аднексит – аднексі/т (м. р.)

Миома матки– міё/ма (ж.р.) ма/ціцы

Поликистоз яичников – полікісто/з (м.р.) маці/нцаў (м.р., мн.л.)

Спайки маточной трубы - звя/зкі (м.р., мн.л.) ма/цічнай

трубы/ (ж.р)

Эндометриоз – эндаметрыё/з (м.р.)

Эрозия шейки матки – эро/зія (ж.р.) шы/йкі (ж.р.) ма/ціцы(ж.р),

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы

(простаты) - дабрая/касная гіперплазі/я праста/ты (ж.р.)

Простатит – прастаты/т (м.р.)

Аденома – адэно/ма (ж. р.)Акушэрства і побач

Мошонка – машня/ (ж.р)

Яичко – яйцо/ (н.р.)

Половой член – чэ/лес (м.р.), пе/ніс (м.р.)

Сперма – кнура/ (ж.р.), спе/рма (ж.р.)

Сперматозоид – наро/дак (м.р.)

Либидо – ця/га (ж.р.), лібі/да (н.р.)

Влечение – по/цяг (м.р.), схі/льнасць (ж.р.)

Эрекция – юр (м.р)

Коитус – сукупле/нне (н.р.), ко/ітус (м.р.)

Влагалище – по/хва (ж.р.), вагі/на (ж.р.)

Матка - ма/ціца (ж.р)

Маточная труба – ма/цічная труба/ (ж.р)

Яичник – маці/нец (м.р.)

Клитор – ласкаце/нь (м.р.), клітар (м.р.)

Яйцеклетка – запло/дкавая ву/за (ж.р.)

Зародыш – заро/дак (м.р)

Беременность – цяжа/рнасць (ж.р.)

Плацента – апо/ня (ж.р.)

Плод – плод (м.р.)

Пуповина – пупаві/на (ж.р.)

Схватки (боли) – схва/ткі (мн.л.)

Потуги – пату/гі (мн.л.)

Родовспоможе/ние – родадапамо/га (ж.р.)

Роженица – парадзі/ха (ж.р.)

Новорожденный – наваро/дны, наро/дзінец (м.р.)

Младенец – дзіця/, дзіцё/ (н.р.), немаўля/ (н.р.)
Аборт – спаро/н (м.р.), або/рт (м. р.)

Рубец – шнар (м.р.)Бесплодие – бяспло/днаць (ж.р.)

Импотенция – імпатэ/нтнасць (ж.р.)


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка