Журналістыка (Друкаваныя смі)
Дата канвертавання10.01.2018
Памер29.77 Kb.
Дацэнт Бут-Гусаім С.Ф.

Пытанні да экзамену па рыторыцы

для студэнтаў 5 курса

спецыяльнасці “Журналістыка (Друкаваныя СМІ)”(АЗН)

 1. Прадмет, змест, задачы рыторыкі, сувязь з іншымі дысцыплінамі.

 2. Структура рыторыкі. Агульная і прыватная рыторыка.

 3. Асноўныя раздзелы рыторыкі.

 4. Перыядызацыя гісторыі рыторыкі.

 5. Паняцце “класічная рыторыка”. Роды і жанры антычнага красамоўства.

 6. Рытарычная дзейнасць сафістаў. Пратагор, Горгій, Ісакрат і інш.

 7. Пытанні красамоўства ў працах Платона.

 8. Роля Арытоцеля ў развіцці класічнай рыторыкі.

 9. Рытарычная дзейнасць Дэмасфена.

 10. Рытарычная дзейнасць Цыцэрона.

 11. Пытанні тэорыі красамоўства ў працах Квінтыліяна.

 12. Развіццё рыторыкі ў эпоху Сярэднявечча.

 13. Рытарычная дзейнасць Кірылы Тураўскага.

 14. Рыторыка эпохі Адраджэння.

 15. Тэорыя і практыка красамоўства ХVІ-ХVІ стст. на Беларусі: Францыск Скарына, Васіль Цяпінскі, Леў Сапега.

 16. Уклад у развіццё рыторыкі Сімяона Полацкага.

 17. Практыка аратарскага красамоўства ў дзейнасці К. Каліноўскага.

 18. Уклад ў развіццё прамоўніцкага мастацтва Ф. Багушэвіча.

 19. Прамоўніцкае мастацтва Цёткі.

 20. Аратарская дзейнасць Феафана Пракаповіча.

 21. Рыторыка М.В. Ламаносава.

 22. Этапы падрыхтоўкі да выступлення. Трыадзіная схема інвенцыі “этас-логас-пафас”. Тэма, мэта, ідэя выступлення.

 23. Паняцце “топас”. Сэнсавыя мадэлі выказвання.

 24. Дыспазіцыя і яе змест.

 25. Рытарычныя правілы кампазіцыі і яе структура.

 26. Зачын і яго роля.

 27. Уступ, яго рытарычныя правілы і віды.

 28. Галоўная частка, метады выкладу матэрыялу і сродкі сувязі частак прамовы.

 29. Заключэнне, яго рытарычныя каноны і віды.

 30. Аргументацыя як раздзел дыспазіцыі.

 31. Элакуцыя і яе змест. Прамыя і ўскосныя тактыкі маўленчага ўзаемадзеяння.

 32. Тропы, заснаваныя на падабенстве.

 33. Тропы, заснаваныя на сумежнасці паняццяў.

 34. Тропы, заснаваныя на мнагазначнасці.

 35. Тропы, заснаваныя на кантрасце.

 36. Класіфікацыя фігур маўлення.

 37. Меморыя як раздзел рыторыкі і прадмет яе вывучэння.
 38. Акцыя.Тэхніка выканання прамовы


 39. Камунікатыўны кантакт, яго віды і ўмовы дасягнення.

 40. Стылі красамоўства і тыпы аратараў.

Літаратура

 1. Булыка, А.М. Красамоўства ў Беларусі: Хрэстаматыя / А.М. Бу-лыка, Л. М. Мінакова, А. А. Станкевіч. – Мінск : Універсітэцкае, 2002. – 181 с.

 2. Введенская, Л.А. Культура и искусство речи: Современная риторика / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. – Ростов н/Д. : Феникс, 1995. – 576 с.

 3. Мысліцелі і асветнікі Беларусі : Х–ХІХ стагоддзі : Энцыкл. даведнік. – Мінск : Бел. Эн., 1995. – 671 с.

 4. Львов, М.Р. Риторика: учеб. пособие для учащихся 10–11 кл. средних учебных заведений / М.Р. Львов. – М. : Издательский центр “Academia”, 1995. – 256 с.

 5. Михальская, А.К. Русский Сократ: Лекции по сравнительно-исторической риторике : учеб. пособие для студентов гуманитарных факультетов / А. К. Михальская. – М. : Academia, 1996. – 192 с.

 6. Мурина, Л.А. Риторика: учебник для 10–11 кл. / Л.А. Мурина. – Минск : Універсітэцкае, 1994. – 272 с.

 7. Писарук, Г.В. Риторика : от теории к практике / Г.В. Писарук. – Брест : БрГУ, 2012. – 106 с.

 8. Рыторыка: метадычныя рэкамендацыі / Склад. М.І. Пашкевіч. – Брэст: Выд-ва УА “БрДУ імя А.С. Пушкіна”, 2004. – 33 с.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка