Клас: 8 “А” Навучальныя (адукацыйныя, практычныя) мэты
Дата канвертавання14.02.2017
Памер127.77 Kb.
Тэхналагічная карта ўрока беларускай літаратуры

Што можа быць у свеце горш ад помсты? Вобразы персанажаў у паэме Янкі Купалы “Магіла льва”Настаўнік: Каласоўскі Юрый Уладзіміравіч

Клас: 8 “А”

Навучальныя (адукацыйныя, практычныя) мэты: плануецца, што да канца ўрока вучні будуць адрозніваць станоўчыя і адмоўныя рысы ў характарах герояў, будуць умець стварыць вобраз героя з дапамогай цытат, даведаюцца пра сувязь мастацкіх твораў з фальклорам.

Выхаваўчыя і развіццёвыя задачы: стварыць сітуацыю для ўзаеманавучання, садзейнічаць фарміраванню ўмення вучняў вырашаць праблему і разважаць, выкарыстоўваючы ўласны жыццёвы вопыт, спрыяць выхаванню патрыятычных пачуццяў.

Этап урока/
выдатка
-ваны час

Змест выкладаемага матэрыялу

Дзейнасць настаўніка

Дзейнасць вучняў

Выкарыста-ныя метады і прыёмы

Прагназуемыя вынікі

Абсталяванне

1.

Вызначэн-не мэтаў і матыва-цыя

(7 хвілін)Стварэнне добразычлівай рабочай атмасферы


Вітаецца (верш-прывітанне),

Запісвае на дошцы пажаданні вучняўЧытаюць верш-прывітанне, выказваюць свае ўражанні, пажаданні


Матывацый-ная гутарка, нагляднасць прэзентацыі


Матывацыя вучняў на пазнавальную дзейнасць, павышэнне цікавасці да тэмы ўрока

ММП - слайд 1

Вызначэнне тэмы ўрока, ключавое пытанне


Называе тэму ўрока, звяртае ўвагу на фотаздымак і словы Янкі Купалы,

прапаноўвае паразважаць аб прычынах такога выказвання
Уважліва разглядаюць слайд, чытаюць словы і выказваюць свае меркаванні


Прыёмы “Не падымаем рукі”, “Ключавое пытанне”


Уключэнне вучняў у работу над тэмай, адаптацыя да работы ва ўмовах тэхналогіі актыўнай ацэнкі

ММП - слайд 2-3


Вызначэнне мэтаў урока, азнаямленне з крытэрыямі ацэнкі

Прапаноўвае вызначыць і запісаць мэты ўрока, азнаёміцца з крытэрыямі ацэнкі

Разам з настаўнікам вызначаюць мэты ўрока, знаёмяцца з крытэрыямі ацэнкі

Эўрыстыч-ная гутарка

Вызначэнне мэты ўрока, азнаямленне з крытэрыямі ацэнкі

ММП - слайд 4-5

2. Актуалі-зацыя ведаў вучняў

(8 хвілін)Работа са зместам твора, з літаратурнымі тэрмінамі і паняццямі

Прапаноўвае ўспомніць, што апісваецца ў творы, калі і дзе адбываецца дзеянне.

Задае вучням пытанні пра літаратурныя тэрміны і паняцці “персанаж”, “паэма”, дадаючы да гэтага тэрмін “акраверш”Адказваюць на пытанні гульні “Што?Дзе?Калі?”, на дадатковыя пытанні настаўніка, працуюць з падручнікамі

Гульня “Што? Дзе? Калі?”,

прыём “По-шук адказу ў парах”
Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці вучняў з апорай на суб’ектыўны вопыт і на веданне зместу твора

ММП - слайд 63.

Апера-цыйна-пазнава-льны этап

(15 хвіл.)Знаёмства з героямі паэмы, іх харак-тарыстыка

Прапаноўвае вучням пазнаць герояў паэмы па цытатах.
Прапаноўвае вучням вызначыць змены ў душы і характары галоўных герояў з дапамогай цытат

Вучні адказваюць на пытанні настаўніка
Працуюць у групах з заданнямі

Прэзентуюць вынік дзейнасці ў групеПрыём “Не падымаем рукі”

Часткова-пошукавы, метад аналізу і сінтэзуАвалоданне сістэмай ведаў па змесце ўрока

ММП - слайд 7-9

4.

Пра-верка ра-зумення і карэк-цыя ведаў

(8 хвіл.)Работа над вобразамі герояў паэмы

Вяртаецца да ключавога пытання “Што можа быць у свеце горш ад помсты?”, скіроўвае ўвагу вучняў на сувязь мастацкіх твораў з фальклорам


Вучні адказваюць на пытанне, выкарыстоўваючы дапаможнікі

Прыводзяцца розныя меркаванні і аргументы на карысць таго ці іншага адказуПрыём “Ключавое пытанне”

Прыём “Не падымаем рукіДасведчанасць навучэнцаў у выкананні вучэбнай задачы, выкарыстанне суб’ектыўнага вопыту

ММП - слайд 10-15

5.

Рэфлек-сія

(5 хвіл.)Мабілізацыя вуч-няў на рэфлексію атрыманых ведаў і пастаўленых мэтаў,

Прыём “Скрыжаваныя асацыяцыі”Звяртаецца да мэтаў урока і прапаноўвае дзецям вызначыць ступень іх дасягнення.

Выказваюць свае думкі пра вобразы галоўных герояў
Ацэньваюць сваю дзейнасць на ўроку

Самаацэнка


Усведамленне выніковасці сваёй дзейнасці

ММП - слайд 16


6.

Дамаш-няе заданне

(2 хвіл.)Параўнаць паэму «Курган» з паэмай «Магіла льва»

(пыт. 13 на стар. 276)
Дае якасную ацэнку працы класа і асобных вучняў.

Дзякуе за супрацоўніцтва, жадае ім далейшых поспехаў, развітваеццаЗапісваюць д/з у дзённікі

Асэнсаванне дамашняга задання

Уменне знаходзіць галоўнае ў тэксце мастацкага твора

ММП - слайд 17Дадатак: вучнёўскі дзённічак

Што можа быць у свеце горш ад помсты?Вобразы персанажаў у паэме Янкі Купалы “Магіла льва”

02.04.2013
Прозвішча, імя_____________________________________________
Вас сёння рады бачыць я,

Ізноў наперадзе вандроўка,

Трымацца будзем, як сям’я,

Адной камандай будзем зноўку!

Юначы ваш запал не згасне,

Вы пераможаце, калі на ўсё

Адказы знойдзеце і класны

Самім сабе настрой дасцё!

Расшыфруйце акраверш: _________________
Мэты ўрока:

навучуся…______________________________________

буду ўмець…____________________________________

даведаюся…_____________________________________
НаШтоБуЗУ (крытэрыі ацэнкі):

 • складзеш цытатную характарыстыку героя;

 • вызначыш станоўчыя і адмоўныя рысы характару героя;

 • вызначыш сувязь мастацкіх твораў з фальклорам;
Заданне

Пытанні

Адказы

Віктарына

Што?Дзе? Калі?”

 1. Пра што гаворыцца ў творы?

 2. Дзе адбываюцца па-дзеі, апісаныя ў паэме?

 3. У якія часы адбы-ваецца дзеянне?
1.
2.
3.

Літаратурны слоўнік

Акраверш – верш, у якім пачатковыя літары радкоў утвараюць якое-небудзь слова;


Паэма – ____________________________________________

___________________________________________________


Персанаж – ________________________________________


Характарыстыка героя

Цытата (2 радкі)

Каментар

(рысы характару)

МАШЭКА

 1. Адносіны да людзей.

“Натуру меў ён залатую,

Як бы ягнём, патульны быў”дабрыня, сардэчнасць

 1. Каханне да Наталькі.

“Ў руках яе стаў, як апілак:

Яго забрала хараством”вернасць, даверлівасць

 1. Занятак Машэкі.

“Ў дарозе шчасце паручыла,

Загнаў да Кіева плыты”працалюбства, адказнасць

 1. Адказ на здраду каханай.

“Не памагалі мольбы, чары, -

Крывавы суд тварыў, караў”помслівасць, жорсткасць

НАТАЛЬКА

 1. Адносіны да людзей.
бесклапотнасць, рамантычнасць

 1. Адносіны да Машэкі.
несур’ёзнасць, безадказнасць

 1. Ганебная сувязь з панам.
здрадлівасць, нявернасць

 1. Адплата Машэку за пралітую ім кроў
помслівасць, жорсткасць

Рысы характару герояў

Станоўчыя

Адмоўныя

Машэка
Наталька
Ключавое пытанне:

“Што можа быць у свеце горш ад помсты?
Адказ: _________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

МАСТАЦКІ ТВОР І ФАЛЬКЛОР

 1. На аснове чаго была створана паэма? 1. У якім стагоддзі ўзнік горад Магілёў? 1. На якім месцы ўзнік наш горад? 1. Як звязана імя Машэкі з сучасным Магілёвам?
 1. Дзе знаходзіцца помнік Машэку?Заўвага: вучні падзяляюцца на 3 групы і запаўняюць пустыя графы табліцы ў сваіх дзённічках (метад “белыя плямы”). Адметнасць працы ў тым, што тыя графы, якія запаўняюць вучні адной групы, запоўнены ў вучняў 2-й і 3-й груп і наадварот. Такім чынам, у кожнай групы вучняў свая табліца:

1 група:

Характарыстыка героя

Цытата (2 радкі)

Каментар

(рысы характару)

МАШЭКА

Адносіны да людзей.

“Натуру меў ён залатую,

Як бы ягнём, патульны быў”дабрыня, сардэчнасць

Каханне да Наталькі.

“Ў руках яе стаў, як апілак:

Яго забрала хараством”вернасць, даверлівасць

Занятак Машэкі.

“Ў дарозе шчасце паручыла,

Загнаў да Кіева плыты”працалюбства, адказнасць

Адказ на здраду каханай.

“Не памагалі мольбы, чары, -

Крывавы суд тварыў, караў”помслівасць, жорсткасць

НАТАЛЬКА

Адносіны да людзей.
бесклапотнасць, рамантычнасць

Адносіны да Машэкі.
несур’ёзнасць, безадказнасць

Ганебная сувязь з панам.
здрадлівасць, нявернасць

Адплата Машэку за пралітую ім кроў
помслівасць, жорсткасць

2 група:

Характарыстыка героя

Цытата (2 радкі)

Каментар

(рысы характару)

МАШЭКА

 1. Адносіны да людзей.
дабрыня, сардэчнасць

 1. Каханне да Наталькі.
вернасць, даверлівасць

 1. Занятак Машэкі.
працалюбства, адказнасць

 1. Адказ на здраду каханай.
помслівасць, жорсткасць

НАТАЛЬКА

 1. Адносіны да людзей.

“З грудзей гарачых звонкі голас

Змяняла ў песню – як званок”бесклапотнасць, рамантычнасць

 1. Адносіны да Машэкі.

“Дзяўчына…ведама, дзяўчына – Хто там згадаў, што ў ёй сядзіць”

несур’ёзнасць, безадказнасць

 1. Ганебная сувязь з панам.

“Забыла ўсе Машэкі ласкі,

Каханне шчырае яго”здрадлівасць, нявернасць

 1. Адплата Машэку за пралітую ім кроў

“Паціху ўстала, нож агромны

Ўзяла ў яго з-пад галавы”помслівасць, жорсткасць


3 група:

Характарыстыка героя

Цытата (2 радкі)

Каментар

(рысы характару)

МАШЭКА

Адносіны да людзей.

“Натуру меў ён залатую,

Як бы ягнём, патульны быў”


Каханне да Наталькі.

“Ў руках яе стаў, як апілак:

Яго забрала хараством”


Занятак Машэкі.

“Ў дарозе шчасце паручыла,

Загнаў да Кіева плыты”


Адказ на здраду каханай.

“Не памагалі мольбы, чары, -

Крывавы суд тварыў, караў”


НАТАЛЬКА

Адносіны да людзей.

“З грудзей гарачых звонкі голас

Змяняла ў песню – як званок”


Адносіны да Машэкі.

“Дзяўчына…ведама, дзяўчына – Хто там згадаў, што ў ёй сядзіць”
Ганебная сувязь з панам.

“Забыла ўсе Машэкі ласкі,

Каханне шчырае яго”


Адплата Машэку за пралітую ім кроў

“Паціху ўстала, нож агромны

Ўзяла ў яго з-пад галавы”


Словы для даведкі: Дабрыня, сардэчнасць, бесклапотнасць, рамантычнасць, помслівасць, жорсткасць, вернасць, даверлівасць, працалюбства, адказнасць, несур’ёзнасць, безадказнасць, здрадлівасць, нявернасць.
Падчас прэзентацыі вынікаў працы ў групе вучні правяраюць і ўдакладняюць свае адказы.


«Скрыжаваныя асацыяцыі»

МАГІЛА ЛЬВА
…………….. ……………..
……. …….. ……… ……..

………….. …………..


………….


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка