Ключавыя словы: археалагічныя артэфакты, вікінгі, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, дэнарыі, заходнееўрапейскае ўзбраенне, заходнееўрапейскі імпарт, заходнееўрапейскі кампанент, заходнееўрапейскі рэчавы комплекс, заходнееўрапейскія
Дата канвертавання01.01.2018
Памер32.21 Kb.
РЭЗЮМЭ

Жогаль Кацярына Юр’еўна


ЗАХОДНЕЕЎРАПЕЙСКІ КАМПАНЕНТ У МАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ Ў ІХ – ХІІІ СТСТ.
Ключавыя словы: археалагічныя артэфакты, вікінгі, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, дэнарыі, заходнееўрапейскае ўзбраенне, заходнееўрапейскі імпарт, заходнееўрапейскі кампанент, заходнееўрапейскі рэчавы комплекс, заходнееўрапейскія ўпрыгожванні, скарбы.

Аб’ект даследавання: матэрыяльная культура насельніцтва Беларусі ў ІХ – ХІІІ стст.

Прадмет даследавання: заходнееўрапейскі рэчавы комплекс ў ІХ – ХІІІ стст.

Метадалагічнай базай дыпломнай працы з’яўляюцца прынцыпы аб’ектыўнасці і гістарызма. Выкарыстоўваліся агульнанавуковыя і спецыяльна-гістарычныя метады даследавання. Для вырашэння пастаўленых задач з агульнанавуковых метадаў ужываліся метады дэдукцыі, індукцыі, аналізу, сінтэзу, параўнання. Сярод спецыяльна-гістарычных метадаў выкарыстоўваліся гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны і гісторыка-тыпалагічны метады.

Навуковая навізна і значнасць атрыманых вынікаў. Праца з’яўляецца спецыяльным даследаваннем заходнееўрапейскага імпарту на тэрыторыю Беларусі ў ІХ – ХІІІ стст. У працы разгледзены акалічнасці пранікнення заходнееўрапейскага рэчавага комплексу. Акцэнтавана ўвага на вызначальнай ролі вікінгаў у пранікненні заходнееўрапейскага кампаненту. Ахарактарызаваны археалагічныя знаходкі заходнееўрапейскага паходжання ва ўказаных храналагічных межах. Паказан мірны характар стасункаў паміж насельніцтвам Заходняй Еўропы і Беларусі.

Вобласць выкарыстання вынікаў. Даследванне пашырае веды аб культурна-эканамічных працэсах на тэрыторыі Беларусі ў ІХ – ХІІІ стст. Матэрыял і высновы дыпломнай працы могуць выклікаць цікавасць пры падрыхтоўцы вучэбнай літаратуры, абагульняючых і спецыяльных курсаў па археалогіі і эканамічнай гісторыі Беларусі.

РЕЗЮМЕ


Жоголь Екатерина Юрьевна
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОМПОНЕНТ В МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ІХ – ХІІІ ВВ.

Ключевые слова: археологические артефакты, викинги, декоративно-прикладное искусство, денарии, западноевропейское вооружение, западноевропейский импорт, западноевропейский компонент, западноевропейский вещественный комплекс, западноевропейские украшения, клады.

Объект исследования: материальная культура населения Беларуси в ІХ – ХІІІ вв.

Предмет исследования: западноевропейский вещественный комплекс ІХ – ХІІІ вв.

Методологической базой дипломной работы являются принципы объективности и историзма. Использовались общенаучные и специально-исторические методы исследования. Для решения поставленных задач из общенаучных методов применялись методы: дедукции, индукции, анализа, синтеза, сравнения. Среди специально-исторических методов в наибольшей степени использовался историко-генетический метод, а также историко-сравнительный, историко-типологический и историко-системный методы.

Научная новизна и значимость полученных результатов. Работа является специальным исследованием западноевропейского компонента на территории Беларуси в ІХ – ХІІІ вв. В работе рассмотрены обстоятельства проникновения западноевропейского вещественного комплекса. Акцентировано внимание на определяющую роль викингов в проникновении западноевропейского компонента. Охарактеризованы археологические находки западноевропейского происхождения в указанных хронологических рамках. Показан мирный характер взаимоотношений между населением Западной Европы и Беларуси.

Область использования результатов. Исследование расширяет знания о культурно-экономических процессах на территории Беларуси в ІХ – ХІІІ вв. Материал и выводы дипломной работы могут вызвать интерес при подготовке учебной литературы, обобщающих и специальных курсов по археологии и экономической истории Беларуси.

THE RESUMEZhohal Katsiaryna Yurievna
WESTERN EUROPEAN COMPONENT IN THE MATERIAL CULTURE OF THE BELARUSIAN POPULATION IN IX – XIII CENTURIES
Keywords: archaeological artifacts, Vikings, arts and crafts, a denarius, Western European armaments, Western European import, Western European component, Western European material complex, Western jewelry, treasures.

Object of study: the material culture of the population of Belarus in IX – XIII centuries.

Subject of research: the West European real complex IX – XIII centuries.

The methodological basis of the dissertation are the principles of objectivity and historicism. Used in scientific and special-historical research methods. To achieve the objectives of the scientific methods used methods are: deduction, induction, analysis, synthesis, comparison. Of special historical methods used in most historical genetic method, as well as historical and comparative, historical, typological, historical and systematic methods.

The scientific novelty and significance of the results. The work is a special study of Western European component in the territory of Belarus in IX – XIII centuries. The paper discusses the circumstances of the penetration of Western European real complex. The attention to the decisive role of the Vikings in the penetration of Western European component. Characterized by archaeological finds of Western European in this chronological framework. It showed the peaceful nature of the relationship between the population of Western Europe and Belarus.

Scope of the results. The study expands knowledge of the cultural and economic processes on the territory of Belarus in IX – XIII centuries. Material and conclusions of the thesis may be of interest in the preparation of textbooks, summarizing and special courses on archeology and economic history of Belarus.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка