Л. 13. Цвёрдыя целы Змест
Дата канвертавання02.04.2017
Памер445 b.


Л.13. Цвёрдыя целы

 • Змест:

 • 1. Энергетычныя зоны ў крышталях

 • 2. Металы, паўправаднікі, дыэлектрыкі

 • 3. Паняцце аб квантавых статыстыках

 • 4. Электронны газ

 • 5. Узровень і энергія Фермі

 • 6. Цеплаёмістасць электроннага газу


Энергетычныя зоны ў крышталях

 • Крышталь, як матэрыяльная фізічная сістэма складаецца з электронаў і атамных ядзер, мае сваю атамную структуру, якая вызначаецца энергетычнымі ўзроўнямі.

 • Уявім працэс утварэння крышталя з N аднолькавых атамаў.

 • Пакуль атамы свабодныя, кожны з іх мае аднолькавую схему энергетычных узроўняў, сярод якіх ёсць узровень Еі. • Запаўненне энергетычных ўзроўняў электронамі ажыццяўляецца ў кожным атаме незалежна ад запаўнення аналагічных узроўняў у другіх атамах.

 • Пры збліжэнні атамаў пад уздзеяннем вонкавага сілавога поля ўзаемадзеянне паміж імі ўзмацняецца, што прыводзіць да змянення палажэння ўзроўняў. • Замест аднаго аднолькавага для ўсіх N атамаў узроўня Еі ўзнікае N вельмі блізка размешчаных узроўняў, якія ўтвараюць энергетычную зону шырынёй Е.

 • Такім чынам, кожны ўзровень свабоднага атама расшчапляецца ў крышталі на N шчыльна размешчаных узроўняў. • Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што энергетычныя станы, якія апісваюцца рознымі наборамі квантавых лікаў n, l, ml i ms, але маюць адну і тую ж энергію, называюцца выраджанымі.

 • Выраджанасць станаў захоўваецца да таго часу пакуль атамы знаходзяцца ў вольным стане, на іх не дзейнічае вонкавае поле.

 • Працэс расшчаплення энергетычных выраджаных узроўняў на падузроўні называецца здыманнем выраджанасці. • Расшчапленне розных узроўняў рознае, яно залежыць ад глыбіні размяшчэння ўзроўня ў атаме.

 • Вонкавыя ўзроўні, на якіх знаходзяцца валентныя электроны, спазнаюць найбольшае расшчапленне.

 • Унутраныя ўзроўні расшчапляюцца вельмі слаба.

 • Такім чынам, кожнаму дазволенаму энергетычнаму ўзроўню атама ў крышталі адпавядае цэлая дазволеная зона ДЗ. • Дазволеныя зоны ДЗ чаргуюцца з зонамі забароненымі ЗЗ.

 • Наяўнасць зоннай

 • структуры

 • энергетычных узроўняў

 • у крышталі можна

 • вызначыць шляхам

 • рашэння раўнання

 • Шродзінгера • Згодна зоннай тэорыі ў крышталі ўтвараюцца: валентная зона (ВЗ), забароненая зона (ЗЗ) і свабодная зона (СЗ).

 • Шырыня зон залежыць ад уласцівасцей крышталя і не залежыць ад яго памераў. • У 1см3 крышталя знаходзіцца каля 1023 атамаў, таму лік узроўняў у дазволенай зоне мае той жа парадак.

 • Шырыня дазволенай зоны некалькі электронвольт, у сувязі з чым адлегласць паміж узроўнямі ў зоне каля 10-23эВ.

 • У сувязі з чым электрон лёгка пераходзіць з узроўня на ўзровень унутры дазволенай зоны. • Пры максімальнай запоўненасці валентнай зоны назіраецца статыстычная раўнавага электронаў.

 • Электроны, якія перамяшчаюцца ў валентнай зоне не ствараюць электрычны ток.

 • У гэтым выпадку каб стварыць ток трэба нейкую частку электронаў перавесці ў свабодную зоны праз забароненую зону. • Калі ж валентная зона запоўнена часткова статыстычная раўнавага электронаў парушаецца.

 • Электроны могуць пераходзіць з уроўня на ўзровень у самой валентнай зоне.

 • Таму валентная зона, якая запоўнена часткова называецца зонай праводнасці.Металы, паўправаднікі і дыэлектрыкі

 • Фізічныя ўласцівасці цвёрдых цел вызначаюцца не характарам утварэння энергетычных зон, а якім чынам яны запаўняюцца электронамі.

 • У першую чаргу гэта датычыцца валентнай зоны.

 • З пункту гледжання зоннай тэорыі ўсе крышталічныя целы можна падзяліць на тры групы: металы, паўправаднікі і дыэлектрыкі. • У кожнага з іх рознае запаўненне валентнай зоны, шырыня забароненай зоны мае розныя значэнні і зонай праводнасці з’яўляецца ці валентная зона, ці свабодная зона.

 • Металы – гэта целы, у якіх валентная зона запоўнена часткова, або назіраецца перакрыццё валентнай і свабоднай зон з утварэннем гібрыднай зоны (ГЗ), якая мае вялікі лік вакантных узроўняў. • Валентная зона ў металах з’яўляецца зонай праводнасці.

 • Пры абсалютным нулі Т= 0К і адсутнасці вонкавага электрычнага поля, згодна з прынцыпам Паулі, усе электроны папарна размяшчаюцца на самых ніжніх узроўнях валентнай зоны. • Пад уздзеяннем вонкавага электрычнага поля ў валентнай зоне будзе назірацца пераход электронаў на больш высокія ўзроўні, што прыводзіць да з’яўлення току.

 • Металы з’яўляюцца праваднікамі. • Паўправаднікі – гэта целы, у якіх валентная зона запоўнена поўнасцю электронамі, якія папарна размешчаны на кожным энергетычным узроўні.

 • Шырыня забароненай зоны паўправаднікоў Е  2эВ. • Да паўправаднікоў адносяцца:

 • германій Ge - Е = 0,7эВ,

 • кремній Si - Е = 1,2эВ,

 • арсенід галію GaAs - Е = 1,5эВ,

 • антыманід індыю InSb – Е = 0,2эВ і інш.

 • Па велічыне электраправоднасці (ρ ~ 10-5 – 104 Ом.м) паўправаднікі займаюць прамежкавы стан паміж металамі і дыэлектрыкамі. • Пры вонкавым уздзеянні на паўправаднік (награванне, апраменьванне і г.д.) электроны пераходзяць з валентнай зоны ў свабодную зону, якая для паўправаднікоў з’яўляецца зонай праводнасці.

 • У валентнай зоне ўзнікаюць вакантныя месцы, якія атрымалі назву дзірак. • Дзіркі паводзяць сябе як дадатна зараджаныя часціцы і з’яўляюцца носьбітамі току.

 • Такім чынам, электраправоднасць паўправаднікоў з’яўляецца электронна-дзіркавай. • Дыэлектрыкі – гэта целы, у якіх поўнасцю запоўнена валентная зона, а шырыня забароненай зоны Е > 3эВ.

 • Напрыклад, карунд – Е = 7эВ; алмаз - Е = 5эВ; нітрыд бору - Е = 4,5эВ; кухонная соль (крышталь) – Е = 8эВ. • У адрозненне ад праваднікоў і паўправаднікоў дыэлектрыкі не праводзяць электрычны ток, з’яўляюцца ізалятарамі.

 • Звычайныя электрычныя палі не здольныя перадаць электронам такую энергію, каб перавесці іх у свабодную зону.

 • Пры вельмі магутных палях назіраецца прабой дыэлектрыка.Паняцце аб квантавых статыстыках

 • Квантавыя сістэмы – электронны газ, фатонны газ, фанонны газ, сукупнасць элементарных часціц і інш.

 • У квантавай фізіцы велічыні, якія вызначаюць параметры мікрачасціцы, змяняюцца толькі пэўнымі порцыямі, квантамі.

 • Для вывучэння квантавых сістэм трэба ведаць закон размеркавання квантавых часціц па энергетычных узроўнях. • Асноўным размеркаваннем класічнай фізікі з’яўляецца статыстыка Максвэла-Больцмана

 • Пры гэтым часціцы лічацца рознымі (распазнавальнымі), а іх энергія можа мець як дыскрэтны, так і непарыўны спектр. • Адным з размеркаванняў квантавай фізікі з’ўляецца статыстыка Базэ-Эйнштэйна

 • f(E) – функцыя, якая вызначае імавернасць запаўнення энергетычнага стану з энергіяй Еі,

 • Еі – энергія і-га энергетычнага ўзроўню,

 • μ – хімічны патэцыял газу, які роўны энергіі такога стану, імавернасць запаўнення якога роўная 1/2. • Статыстыцы Базэ-Эйнштэйна падпарадкоўваюцца часціцы, якія

 • прынцыпова нераспазнавальныя (тоесныя),

 • валодаюць дыскрэтным спектрам энергіі,

 • маюць цэлы ці нулявы спін,

 • не падпарадкоўваюцца прынцыпу Паўлі.

 • Іх называюць базонамі (фатоны, фаноны, мезоны і інш.). • Да размеркаванняў квантавай фізікі адносіцца статыстыка Фермі-Дзірака

 • Часціцы, паводзіны якіх вызначаюцца статыстыкай Фермі-Дзірака, называюцца ферміонамі (электроны, пазітроны, нуклоны і інш.).

 • Гэта часціцы, якія

 • прынцыпова нераспазнавальныя,

 • маюць дыскрэтны спектр энергіі,

 • валодаюць паўцэлым спінам,

 • падпарадкоўваюцца прынцыпу Паўлі.Электронны газ

 • Вядома, што электронная шчыльнасць у метале складае каля 1022 см-3.

 • Гэта азначае, што вакол дадатных іонаў крышталічнай рашоткі іх шмат.

 • Таму ўздзеянне іона на асобны электрон экраніруецца гэтай электроннай футрай, якая сваім адмоўным полем кампенсуе прыцяжэнне электрона да дадатнага іона. • Такім чынам электрон праводнасці ў метале рухаецца амаль свабодна.

 • Таму валентныя электроны ў метале (электроны праводнасці) з пэўнай дакладнасцю можна лічыць свабоднымі.

 • Рух свабоднага электрона (электрона праводнасці) у метале апісваецца раўнаннем Шродзінгера • Стан свабоднага электрона вызначаецца імпульсам p = k, энергіяй Е = р2/2m і залежыць ад арыентацыі спіна.

 • Такая сістэма свабодных электронаў называецца электронным газам ці ідэальным газам Фермі.

 • Размеркаванне электронаў па энергетычных узроўнях апісваецца статыстыкай Фермі – Дзірака:Узровень і энергія Фермі

 • Свабодныя электроны размяркоўваюцца па энергетычных узроўнях ў строгім парадку.

 • Іх размеркаванне падпарадкоўваецца прынцыпу Паўлі – на кожным узроўні могуць размясціцца не больш, чым два электрона, якія маюць супрацьлеглыя спіны. • Згодна статыстыцы Фермі – Дзірака імавернасць запаўнення ніжніх узроўняў большая, чым верхніх

 • Па меры запаўнення ніжніх узроўняў (спрацоўвае прынцып мінімальнасці энергіі) адбываецца засяленне ўсё больш высокіх узроўняў. • Самы высокі энергетычны ўзровень квантавай сістэмы, які можа быць заняты электронамі пры Т = 0К называецца ўзроўнем Фермі.

 • Энергія, якая адпавядае ўзроўню Фермі, называецца энергіяй Фермі (ЕF). • Усе энергетычныя ўзроўні, якія размешчаны вышэй узроўня Фермі, з’яўляюцца вакантнымі.

 • І толькі пры ўзбуджэнні квантавай сістэмы можа адбыцца пераход электронаў на ўзроўні, што ляжаць вышэй узроўня Фермі. • Калі ўлічыць, што стан кожнага электрона ў квантавай сістэме вызначаецца кампанентамі яго імпульсу, то можна атрымаць выраз для энергіі Фермі

 • n – канцэнтрацыя электроннага газу ў метале.

 • Канцэнтрацыя электронаў праводнасці ў металах n ~ 5 . 1028 м-3 , таму EF ~ 5 эВ .

 • Энергія Фермі мае сэнс найбольш імавернай ці сярэдняй энергіі электронаў праводнасці пры Т = 0К. • Хімічны патэнцыял электронаў у размеркаванні Фермі – Дзірака адпавядае энергіі ўзроўня Фермі  = EF.

 • У сувязі з чым функцыя размеркавання свабодных электронаў па энергетычных узроўнях валентнай зоны мае выгляд: • Графік залежнасці функцыі Фермі – Дзірака ад энергіі ўзроўня называюць ступенькай Фермі.

 • Для выпадкаў: • Такім чынам, размеркаванне Фермі – Дзірака паказвае, што імавернасць запаўнення ніжніх узроўняў валентнай зоны пры Т=0К роўная 100%, верхніх – 0%, узроўня Фермі – 50% (можа знаходзіцца адзін электрон).Цеплаёмістасць электроннага газу

 • Павышэнне тэмпературы квантавай сістэмы прыводзіць да “размыцця” ступенькі Фермі.

 • Велічыня “размыцця” kT ~ 0,03 эВ пры пакаёвых тэмпературах, а EF ~ 5 эВ.

 • Таму ў “размыцці” ступенькі прымае ўдзел каля 1% свабодных электронаў, энергія якіх блізкая да энергіі Фермі. • Электроны, якія знаходзяцца на глыбокіх энергетычных узроўнях валентнай зоны, аддаленых ад узроўня Фермі болей чым на kТ, цеплавому ўзбуджэнню не падвяргаюцца, іх размеркаванне не змяняецца.

 • Электронны газ уяўляе сабой сістэму свабодных электронаў, якія падпарадкоўваюцца размеркаванню Фермі – Дзірака. • Калі ўявіць мадэль крышталя як патэнцыяльную яму з цвердымі непранікальнымі вертыкальнымі сценкамі, то электроны, якія знаходзяцца ў гэтай яме, ўтвараюць электронны газ.

 • Гэта мадэль ляжыць у аснове класічнай (тэорыя Друдэ) і квантавай (тэорыя Зомерфельда) тэорыі металаў.

 • Згодна гэтай мадэлі метал можна ўявіць як жорсткі іонны каркас, які пагружаны ў электронны газ.

 • Аднак квантавы электронны газ адрозніваецца ад класічнага электроннага газу. • Адрозненні:

 • 1. Электронны квантавы газ падпарадкоўваецца размеркаванню Фермі-Дзірака, класічны – статыстыцы Максвэла-Больцмана.

 • 2. Рух квантавага электроннага газу апісваецца раўнаннем Шродзінгера, класічнага газу – законамі класічнай механікі.

 • 3. Квантавы газ з’яўляецца выраджаным, класічны – нявыраджаным.

 • Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што электронны газ адказны не толькі за стварэнне электраправоднасці, але і вызначае цеплаёмістасць і цеплаправоднасць крышталя. • Стан электроннага газу моцна залежыць ад тэмпературы крышталя.

 • Пры вызначэнні характару газу яго тэмпературу параўноўваюць з характарыстычнай тэмпературай, якую называюць тэмпературай Фермі або тэмпературай выраджэння

 • Пры T < TF электронны газ з’яўляецца выраджаным (квантавым).

 • Пры T > TF – нявыраджаным (класічным). • Энергіі Фермі EF ~ 5 эВ адпавядае тэмпература TF ~ 104 K (EF ~ 3kТ/2).

 • Таму нават пры тэмпературы, блізкай да тэмпературы плаўлення металу ~ 103К, электронны газ у метале з’яўляецца выраджаным.

 • Сярэдняя энергія аднаго свабоднага электрона <Е> = (3/5)ЕF. • Доля электронаў, якія размешчаны паблізу ўзроўня Фермі і ўдзельнічаюць у цеплавым руху вызначаецца як

 • Іх колькасць роўная

 • дзе N0 – колькасць электронаў у валентнай зоне. • З улікам выразу для тэмпературы Фермі

 • атрымліваем колькасць электронаў, якія ўдзельнічаюць у цеплавым руху пры тэмпературы Т

 • Дадатковая энергія электронаў пры награванні да тэмпературы Т роўная • Для аднаго моля рэчыва N0 = NA, то

 • Такім чынам, электронная малярная цеплаёмістасць

 • дзе каэфіцыент β=2R/TF. • Больш дакладныя разлікі паказваюць, што цеплаёмістасць электроннага газу вызначаецца роўнасцю

 • дзе каэфіцыент β=2k2n /2EF. • Калі Т0, то Се  0.

 • Пры пакаёвай тэмпературы Тп ~ 300K значэнне Се складае 0,01 ад цеплаёмістасці класічнага электроннага газу (Скл = (3/2)R).

 • Электронная цеплаёмістасць металу вельмі малая параўнальна з цеплаёмістасцю самой рашоткі.

 • Гэта звязана з тым, што пры Т=Тп узбуджаюцца толькі электроны, размешчаныя паблізу ўзроўня Фермі.
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка