Літаратурная віктарына «Майстар слова – КандратКрапіва»




Дата канвертавання08.03.2017
Памер54.56 Kb.
Літаратурная віктарына

«Майстар слова – КандратКрапіва»

Адказы дасылайце ў кабінет беларускай мовы Шаблоўскай Наталлі Фёдараўне

1. Як называеццааўтабіяграфіяпісьменніка?

2. Дзепрацаваў К. Крапіва ў 1913 годзе?

3. У якойвёсцыУздзенскагараёнапісьменнікпрацаваўнастаўнікам у 1924 годзе?

4. У якімузросце і дзе К. Крапіваўпершынюпачаўпісацьвершы?

5. У сувязі з якіміабставінамімаладыаўтар на восемгадоўзакінуўпісанневершаў?

6. Дзе і ў якімгодзебыўнадрукаваныпершытвор К. Крапівы на рускаймове?

7. Якая публікацыя К. Крапівы была першай народнаймове?

8. У якімгодзе К. Крапівавыдаесваю першую кнігу прозы «Апавяданні»?

9. Якуюмянушкудалі К. Крапівелітаратурныякрытыкі 1920-1930 гг.?

10. Уякімгодзевыйшліпершыязборнікісатыры К. Крапівы «Асцё» і «Крапіва»?

11. Якітвораўтаралічыццаадным з лепшыхздабыткаўусёйсавецкайкамедыяграфіі?

12. Якую ролю ў камедыі К. Крапівы «Хтосмяеццаапошнім?» іграў народны артыст БССР ЗдзіслаўСтома?

13. Праякілітаратурны жанр К. Крапівасказаў: «Хто не ведаегэтайруплівай і цікаўнай, з выглядупростай, але вострай на язык бабулі, якая можарасказацьзабаўнуюгісторыюпрападзеісяродзвяроў, але мы падгэтымізвяраміўгадваемлюдзей, якіх добра ведаем у жыцці?».

14. Якіраманраскрыўмайстэрства К. Крапівы як празаіка?

15. Як называеццап’есапісьменніка, прысвечанаяпартызанскайбарацьбебеларускага народа з белапольскіміакупантамі ў час грамадзянскайвайны?

16. Як называўсятвор, жанр якога К. Крапівавызначыў, як «фантастычнаякамедыя»?

17. Якітвор К. Крапівынапісаны ў пасляваенныягады, адзначаныДзяржаўнайпрэміяй СССР?

18. У якімгодзепісьменнікбыўабранывіцэ-прэзідэнтамАкадэміінавук БССР?

19. Як называўсяапошнідраматычнытвор К. Крапівы?

20. У якімгодзе К. Крапіве было прысуджанаганароваезванненароднагапісьменнікаБеларускай ССР?


Заданнi конкурса «Знаўцы роднай мовы»


 1. Закончыце прыказкi:

Чалавек без працы, як птушка без …

Новых сяброў набывай, а старых не …

Як дбаеш, так i …


 1. У якiх сказах няправiльна ўжыты дзеяслоў?

Гусь шчыпаў траву.

Сабака моцна брахала.

Медаль ляжаў на стале.


 1. Перакладзiце на беларускую мову:

диван – красивый –

краски – ладонь –

кисточка – арбуз –

забор – бумага –



 1. У якiх словах на- з΄яўляецца прыстаўкай?

Навасёл, надзея, наркотыкi, наблытаў, навiна, назапасiць, надрукаваць, надзвычайны.

 1. Спалучы сiнонiмы:

магутны сiмпатычны

прыгожы раззлаваны

дбайны няўрымслiвы

раз΄юшаны моцны

непаседлiвы руплiвы


 1. Запiшы як мага больш сказаў, у якiх кожнае слова пачынаецца з лiтары К.




 1. Запiшы вядомыя табе назвы беларускiх гарадоў у алфавiтным парадку.




 1. Выкарыстоўваючы матэрыялы таблiцы, перакладзi сказы на беларускую мову.

В русском языке

У беларускай мове

видел своими глазами

слышал своими ушами

читать про себя

Андрей выше Никиты

знаешь больше, чем он

смеяться над

пойти за

пойти за грибами, ягодами



сквозь сон, слёзы, смех

похож на

благодарить (кого?)

простите меня



бачыў на свае вочы

чуў на свае вушы

чытаць сам(а) сабе

Андрэй вышэйшы за Мiкiту

ведаеш больш за яго

смяяцца з

пайсцi па

пайсцi ў грыбы, ягады



праз сон, слёзы, смех

падобны да

дзякаваць (каму?)

даруйце мне



Я поблагодарил друга за помощь. Ольга читала книгу про себя. Нельзя смеяться над ошибками друзей. Я пойду за братом. Бабушка ходила в лес за земляникой. Сквозь сон я слышал разговор родителей. Я похожа на старшую сестру. Банан вкусней морковки. Он старше меня. Он помнит эту историю лучше, чем я.

 1. Пастаўце ў словах націск.

Абапал, аер, выпадак, каменны, крапiва, маленькі, несцi, стары, фартух, чатырнаццаць, шэсцьдзесят, як-небудзь, ярына.

 1. Падкрэсліце словы, якія маюць прыстаўкі.

Ажыць, ажыны, акіян, акварыум, акенца, акула, азнаёмiцца, асушыць.

 1. «Словы-падманшчыкi». У рускай мове ёсць падобныя словы, але не заўсёды iх значэнне супадае. Паспрабуй перакласцi прапанаваныя словы на рускую мову.

Муляры, трус, плот, дыван, краскi, нагадаць, гарбуз, галiна, нядзеля, лiст.

 1. Знайдзiце «чужое» слова сярод «сваякоў» i падкрэслiце яго.

Рачулка, рачны, рак, рака.

Казка, расказваць, каза, казаць.

Весела, вяселле, вясёлы, вясло.

Вiтамiн, вiтанне, развiтаўся, прывiтанне.

Вада, вадаправод, водар, водны.

Шкло, шкельца, школьнiк, шкляны.

Лiс, лiсяня, лiст, лiсiны.


 1. Знайдзiце i падкрэслiце памылкi. Што трэба змянiць?

Я падзякаваў настаўнiцу за дапамогу. Мы з татай хадзiлi ў заапарк. У гэтай кнiге няма патрэбнага верша. Нельга смяяцца над памылкамi сяброў. Мой брат падобны на матулю. Я сустрэўся з Вовай i Вiцей. Вы ядзiце нездаровую ежу: чыпсы i слодычы. Спадабаўся вам канцэрт? А што вы мне дадзiце за гэта? Пачаму ты не прыйшоў на трэнiроўку?

 1. Дапiшы канчаткi прыметнiкаў.

Залат медаль, шэр гусь, зл сабака, моцн боль, чорн цень.

 1. Падкрэслi словы, у якiх не супадае колькасць лiтар i гукаў.

Яблык, белая, Iлья, булён, радыё, цецярук.

 1. Падлiчы колькасць мяккiх зычных у кожным слове.

Свiтанак ( ), песня ( ), схiлiў ( ), сiтуацыя ( ), радасць ( ), прозвiшча ( ).

 1. Спалучы фразеалагiзмы з тлумачэннем значэння.

 • Кармiць абяцанкамi

 • Бiцца як рыба аб лёд

 • Ваду ў ступе таўчы

 • Навастрыць вушы

 • Галопам па еўропах

 • Закручваць гайкi

 • З лёгкiм сэрцам

 • Без трывогi i апаскi, без роздуму

 • Напружана, уважлiва прыслухоўвацца, насцярожвацца

 • Абяцаць зрабiць што-небудзь у хуткiм часе i не выконваць абяцанага

 • Павышаць патрабаваннi, узмацняць строгасць

 • Марнаваць час, займацца бескарыснай справай (весцi пустыя размовы, пустасловiць)

 • Павярхоўна, не сур΄ёзна, не ўдаючыся ў дэталi

 • Без вынiку i плёну намагацца, старацца, дабiвацца чаго-небудзь


Моўныя залацінкі

Выказванні юбіляраў пра мову

http://migalayte.ucoz.ru/5405660_3174971_3277959.gif

Толькі праз родную мову чалавек можа стаць беларусам, бо ў ёй хімія і фізіка, гісторыя і батаніка, эканоміка і культура таго, што называецца нацыяй, народам. (Я. Сіпакоў)



http://migalayte.ucoz.ru/5405660_3174971_3277959.gif

Мова - гэтавялікінародны скарб. Яенельга не паважаць, як нельга не паважацьродны народ. (І. Мележ)



http://migalayte.ucoz.ru/5405660_3174971_3277959.gif

Не саромся, беларус, гаманіць па-свойму - на роднаймовебацькоў і дзядоўсваіх. Шануй сваю мову, шануй свае песні, свае казкі, звычаі і ўсёроднае - гэтаспадчынадзядоў і вялікінацыянальны скарб. Толькітадыцябеўсебудуцьшанаваць як чалавека, калі сам сябебудзешшанаваць - калі не адкінешсвайгонацыянальнагаўласнагабагацця. А першы скарб нацыянальны - гэтароднаямова. (З. Бядуля)



http://migalayte.ucoz.ru/5405660_3174971_3277959.gif

Родная мова, быццамцэмент, звязваелюдзей. Яна даеімнайлепшыспосабразумецьадзінаднаго, аднойдумкайжыць, аднойдолішукаць. (Цётка)



http://migalayte.ucoz.ru/5405660_3174971_3277959.gif

Хтозабыўсваіхпродкаў - сябегубляе, хтозабыў сваю мову - усёзгубіў. (У. Караткевіч)



http://migalayte.ucoz.ru/5405660_3174971_3277959.gif


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка