Малекула з’яўляецца драбнейшай часцінкай: а цвердых рэчываў; в вадкіх рэчываў
Дата канвертавання22.01.2018
Памер107.95 Kb.
Тэма: Будова рэчыва

Варыянт 1.  1. Малекула з’яўляецца драбнейшай часцінкай:

А) цвердых рэчываў; В) вадкіх рэчываў;

Б) газападобных рэчываў; Г) усіх пералічаных рэчываў.

2. Малекулы рэчываў

А) бесперарыўна і хаатычна рухаюцца;

Б) хаатычна рухаюцца;

В) рухаюцца ў вадкіх і газападобных, але пакояцца ў цвердых рэчывах;

Г) бесперапынна рухаюцца.

3. Усякае цела можна раздзяліць на:

А) любы бясконца вялікі лік частак;

Б) лік частак з размерамі, не перавышаючымі 1 мкм;

В) лік частак, змяшчаючых цэлы лік малекул;

Г) цотны лік частак.

4. Малекулы ў целе:

А) не прыцягваюцца і не адштурхоўваюцца;

Б) прыцягваюцца, але не адштурхоўваюцца;

В) адштурхоўваюцца, але не прыцягваюцца;

Г) прыцягваюцца і адштурхоўваюцца адначасова.

5. Размеры малекул:

А) могуць быць самымі рознымі;

Б) бясконца малыя і не паддаюцца вымярэнню;

В) у большасці простых рэчываў параўнальны з лікам 0,00000001 см = 10-8 см.

Г) моцна змянаюцца ў залежнасці ад фізічных умоў.

6. Размеры малекул дадзенага рэчыва:

А) аднолькавыя ва ўсіх станах;

Б) самыя малыя ў цвердым або вадкім стане;

В) самыя вялікія ў газападобным стане рэчыва;

Г) найбольшыя – ў газападобным, найменшыя – у цвердым стане рэчыва.

7. Прамежкі паміж малекуламі есць:

А) толькі ў газах;

Б) у газах і вадкасцях;

В) у газах, вадкасцях і цвердых целах;

Г) толькі ў нагрэтых целах.

8. Узаемнае пранікненне адных рэчываў у другія называецца:

А) броўнаўскім рухам;

Б) дыфузіяй;

В) узаемадзеяннем малекул;

Г) цеплавым расшырэннем цел.

9. Броўнаўскі рух узвешаных часцінак есць вынік:

А) іх сутыкнення з другімі падабнымі часцінкамі;

Б) дзеяннем зямнога прыцяжэння;

В) неаднолькавага ліку ўдараў малекул аб часцінку з розных бакоў часцінкі;

Г) прыцягнення малекул.

10. Лік малекул у 1 см3 паветра пры нармальных умовах выражаецца лікам прыкладна роўным:

А) 106; Б) 1019; В) 1012; Г) 1027.

Варыянт 2.


  1. Справядлівасць тэорыі дыскрэтнай будовы рэчыва падцвярджаецца:

А) падзеннем цел на Зямлю; В) ізносам цел пры трэнні;

Б) наяўнасцю цвердых, вадкіх і газападобных цел;

Г) намагчымасцю раздзяліць цела на любое, колькі заўгодны лік частак.

2. Пры накачванні паветрам мяч раздуваецца і становіцца цвердым. Гэты факт падцвярджаецца тым, што:

А) малекулы паветра ўзаемна адштурхоўваюцца;

Б) малекулы паветра бесперапынна рухаюцца;

В) малекулы паветра рухаюцца бесперапынна і хаатычна;

Г) паветра складаецца з малекул.

3. Параўноўвачы малекулы леду, вады і вадзянога пара можна сцвярджаць, што:

А) іх размеры аднолькавыя; Б) малекулы пару большыя малекул леду і вады;

В) малекулы пару меньшыя малекул леду і вады;

Г) малекулы леду большыя малекул вады і пару.

4.Аб’ём не моцна сжатых газаў можна паменьшыць ў сотні і больш разоў,а цвёрдых і вадкасцей амаль немагчыма. Гэта тлумачыцца тым, што:

А) паміж малекуламі газаў самыя вялікія прамежкі;

Б) малекулы газаў самыя маленькія;

В) малекулы газаў рухаюцца з вялікі скарасцямі;

Г) малекулы газаў прыцягваюцца адна з адной.

5. Ланцужок з 25 мільенаў шчыльна ўложаных малекул мае даўжыню 7,5 мм.Папярочнік такіх малекул роўны:

А) 0,03 мм = 3·10-2мм; Б) 0,00003 мм = 3·10-5мм;

В) 0,0000003 мм = 3·10-7мм; Г) 0,000000003 мм = 3·10-9мм;

6. Газ:

А) захоўвае пастаянны аб’ем; Б) не сціскаецца;В) захоўвае пастаянныя форму і аб’ем; Г) не захоўвае ні форму, ні аб’ем;

7. Наяўнасць прамежкаў паміж малекуламі рэчываў падцвярджаецца:

А) існаваннем рэчываў у розных агрэгатных станах;

Б) драбленнем цел на больш мелкія часткі;

В) аб’яднаннем розных рэчываў у новыя рэчывы (хімічныя рэакцыі);

Г) самаадвольным узаемным пранікненнем адных цел у другія.

8. Дыфузію рэчываў можна паскорыць, калі выкарыстаць:

А) большыя аб’емы рэчываў; Б) рэчывы з большай тэмпературай;

В) большыя масы рэчываў; Г) рэчывы з меншай тэмпературай.

9. Прычынай броўнаўскага руху з’яўляецца:

А) адштурхоўваннее малекул броўнаўскай часціцы і малекул вадкасці (газа);

Б) пачарговыя ўдары малекул вадкасці (газа) то з аднаго, то з др. боку часціцы;

В) існаванне прамежкаў паміж малекуламі вадкасці (газа);

Г) неаднолькавы лік удараў малекул асяроддзя аб паверхнасць броўнаўскай часціцы з розных бакоў.

10. Можна “зрасціць” два кавалкі пластыліна, але гэта немагчыма для двух палавінак разбітай талеркі. Гэта тлумачыцца тым, што:

А) малекулы рэчываў талеркі мацней адштурхоўваюцца, чым прыцягваюцца;

Б) малекулы рэчываў пластыліна і талеркі прыцягваюцца неаднолькава моцна;

В) узаемадзеянне малекул здзяйсняецца толькі на вельмі малых адлегласцях;

Г) малекулы рэчываў пластыліна мацней прыцягваюцца, чым адштурхоўваюцца.

Варыянт 3.

1. Устаўце падыходзячае па сэнсу слова “... рэчыва не можа быць узята ў колькасці меншай, чым ...”

А) цвердае, адна малекула;

Б) вадкае, адзін атам;

В) газападобнае, адзін электрон;

Г) любое, адна малекула.

2. Пры награванні вадкасцей іх аб’емы павялічваецца больш, чым аб’емы пры награванні цвердых цел. Гэта звязана са:

А) слабым прыцяжэннем малекул у вадкасцях;

Б) большымі памерамі малекул вадкасцей;

В) моцным адштурхоўваннем малекул вадкасцей;

Г) большым лікам малекул вадкасці пры аднолькавым з цвердым целам яе аб’еме.

3. Дзве добра адпаліраваныя, прыжатыя адна да адной металічныя пласціны “зліпаюцца”. Гэты факт сведчыць аб тым, што:

А) прыцяжэнне малекул праяўляецца на малых адлегласцях;

Б) у металаў сілы адштурхоўвання адсутнічаюць;

В) у некаторых металаў прыцяжэнне малекул вельмі вялікае;

Г) усе рэчывы складаюцца з малекул.

4. Для лепшага правядзення вопыта паліраваныя пласціны перад злучэннем праціраюць спецыяльнай замшавай сурвэткай. Гэта дзеянне:

А) надае малекулам метала асаблівыя ўласцівасці;

Б) устраняючы пыл, дазваляе большую колькасць малекул паверні звесці на малыя адлегласці;

В) вызывае з’яўленне на паверхні электрычных зарадаў;

Г) дадаткова паліруе паверхню.

5. Магчымасць пераліваць вадкасць з аднаго сасуда ў другі можна растлумачыць тым, што:

А) у вадкасці адсутнічае ўзаемнае прыцяжэнне малекул;

Б) сілы ўзаемнага прыцяжэння малекул вадкасці меншыя, чым сілы адштурхоўвання;

В) малекулы вадкасці вельмі моцна адштурхоўваюцца адна ад другой;

Г) малекулы вадкасці прыцягваюцца, але слабей, чым прыцягваюцца малекулы цвердых цел.

6. Цела, захоўваючае пастаянны аб’ем, але не маючае пастаяннай формы, гэта:

А) газ; В) вадкасць;

Б) цвердае цела; Г) газ альбо вадкаць.

7. Калі кожнае з двух змешчаных у пусты сасуд рэчываў займае ўвесь аб’ем сасуда, то гэтыя рэчывы могуць быць:

А) цвердае і газападобнае; Б) цвердае і вадкае;

В) абодва гаўзападобныя; Г) газ альбо вадкасць.

8. З’ява дыфузіі падцвярджае той факт, што:

А) малекулы ўсіх рэчываў прыцягваюцца;

Б) паміж малекуламі існуюць прамежкі і што малекулы рухаюцца без перапынку і хаатычна;

В) малекулы бесперарыўна і хаатычна рухаюцца;

Г) паміж малекуламі існуюць прамежкі.


9. Нават у самым чыстым ранішнім горным паветры есць дробныя пылінкі. Гэта звязана з:

А) дыфузіяй; Б) узаімным прыцяжэннем малекул;

В) узаімным адштурхоўваннем малекул;

Г) броўнаўскім рухам.

10. У 1 л. рачной вады змяшчаецца больш адной мільеннай долі грама растворанага золата. Пры масе адной малекулы золата, прыкладна роўнай 10-25кг, можна знайсці, што 1 л. вады змяшчае лік малекул золата, блізкі да:

А) 1016; Б) 1010; В) 1013; Г) 1025.

Варыянт 4.


  1. Калі раздзяліць цела на больш дробныя часткі, то канечным прадуктам такога дзялення, які захоўвае ўласцівасці першапачатковага рэчыва, з’яўляецца:

А) электрон; Б) малекула;

В) атам; Г) пратон.

2. Калі ластык выгнуць, то адлегласці паміж яго малекуламі:

А) не зменяцца; Б) паменшацца; Г) павялічацца

В) у адных частках паменшацца, у другіх – павялічацца;
3. Дзве сухія шкляныя пласціны легка аддзяляюцца адна ад другой, а змочаныя вадой – зліпаюцца. Гэта сведчыць аб тым, што:

А) паміж малекуламі вадкасці есць прыцяжэнне, але няма адштурхоўвання;

Б) сілы прыцяжэння малекул вадкасці большыя, чым у малекул цвердых цел;

В) у другім вопыце прыцягваецца большы лік малекул, чым у першым;

Г) вадкасць надае малекулам шкла новыя якасці.
4. Разглядаючы кроплі вады (1) і ртуці (2)

на паверхні шкла, можна сцвярджаць:

А) прыцяжэнне малекул вадкасці да

малекул шкла большае, чым узаемнае

прыцяжэнне малекул вады;

Б) у кроплі 1 малекулы не толькі прыцягваюцца, але і адштурхоўваюцца4

В) у кроплі 1 малекулы прыцягваюцца адна да адной слабей, чым у кроплі 2;

Г) малекулы у кроплі 2 не адштурхоўваюцца.

5. Калі размер малекулы масла павялічыць да памера гарошыны, то пры такім жа павелічэнні дыяметр гарошыны будзе параўнальны з:

А) памерам аўтаручкі; Б) памерам цягніка;

В) адлегласцю паміж саседнімі райцэнтрамі (каля 50 км.);

Г) адлегласцю да Луны (≈400000км.)

6. Калі змешчанае ў пасудзіну цела можа займаць яго верхнюю палову, то цела можа быць:

А) вадкім альбо цвердым; Б) вадкім, цвердым альбо газападобным;

В) толькі вадкім; Г) толькі цвердым.
7. Для таго каб назіраць дыфузію ў цвердых целах, патрабуюцца вялікія прамежкі часу (звычайна – гады). Гэта звязана з тым, што:

А) малекулы цвердых цел большыя, чым малекулы вадкасцей і газаў;

Б) малекулы цвердых цел практычна нерухомыя;

В) адлегласці паміж малекуламі гэтых цел вельмі малыя;

Г) малекулы гэтых цел маюць вельмі моцнае ўзаемнае прыцяжэнне.
8. Аналізучы з’яву дыфузіі, можна сцвярджаць, што ўзаемнае прыцяжэнне малекул:

А) ніяк не ўплывае на скорасць дыфузіі;

Б) памяншае скорсць дыфузіі;

В) павялічвае скорасць дыфузіі;

Г) можа ў адных целах павялічваць, а ў другіх - памяншаць скорасць дыфузіі.
9 Маленькія кроплі вады, ствараючыя воблакі, не падаюць на зямлю. Гэта тлумачыцца тым, што:

А) яны сутыкаюцца адна з адной;

Б) дзеянне Зямлі на іх вельмі малое;

В) іх падтрымліваюць патокі цеплага паветра, якія падымаюцца з Зямлі;

Г) яны адчуваюць бесперапынную “бамбардзіроўку” малекуламі паветра.
10. Калі дапусціць, што кропля вадкасці расцякаецца, ствараючы слой таўшчыней, роўнай дыяметру малекулы, то пры аб’еме кроплі 0,08 млм спатрэбіцца пасудзіна плошчай не менш:

А) 200 м2; Б) 5 м2; В) 2 дм2; Г) 5 дм2.


Варыянт 5.

1. Англіскі хімік Дальтон у 1803 г. устанавіў, што пры атрыманні новых рэчываў зыходзячыя рэчывы павінны быць узяты ў строга вызначанай суадносіне (у вадзе суадносіна вадарода да кісларода абавязкова 1:8). Гэта адкрыцце:

А) гаворыць аб дыскрэтнасці будовы рэчыва;

Б) адмаўляе ідэю дыскрэтнасці;

В) не гаворыць ні “за”, ні “супраць”;

Г) памылковае і пазней было адвергнута.

2. Калі ў мензурку з вадой апусціць некалькі кавалкаў цукру, то ўзровень вады ў мензурцы:

А) не зменіцца; Б) павысіцца;

В) спачатку павысіцца, затым панізіцца і вернецца да першапачатковага становішча;

Г) спачатку павысіцца, затым панізіцца, але будзе большы за першапачатковы.

3. Паверхня нашай Зямлі на 2∕3 занята вадой. Каб гэту водную паверхню Зямлі пакрыць маслянай пленкай, спатрэбіцца мінімальны аб’ем масла, блізкі да:

А) 103л; Б) 105м3; В) 103км3; Г) 106л.

4. Калі з дапамогай помпы сціснуць газ так, каб сярэдняя адлегласць паміж малекуламі паменшылася ў 2 разы, то аб’ем газа:

А) паменшыцца ў 8 разоў;

Б) паменшыцца ў 2 разы;

В) паменшыцца ў 4 разы;

Г) павялічыцца ў 2 разы.

5.Калі павялічыць дыяметар атама масла да таўшчыні адной валасіны (≈40 мкм),то таўшчыня валасіны,павялічыцца ўгэтым маштабе,будзе параўнальна з:

А) таўшчынёй пальца;

Б) вышынёй аднаэтажнага дома

В) вышынёй 12 –этажнага дома;

Г) дыяметрам Зямлі (≈12800 км.)

6.Калі адно са змешчаных у пустую пасудзіну цел займае ўвесь аб’ем, а другое – толькі частку аб’ема пасудзіны, то гэтыя целы:

А) першае – цвердае, другое – вадкае;

Б) першае – вадкае, другое – газ;

В) першае – газ, другое – вадкасць;

Г) першае – газ, другое – цвердае.

7. Каб утрымаць у руках лом альбо тапарышча працуючы чалавек нярэдка паплеўвае на рукі. Гэта дзеянне звязана з тым, што:

А) слюна валодае склеючымі ўласцівасцямі;

Б) рэзка павялічваецца лік блізкаразмешчаных малекул;

В) неабходна ўстраніць электрычныя зарады;

Г) прыцяжэнне малекул вадкасці больш моцнае, чым у цвердых цел.

8. На з’яве дыфузіі заснаваны такі тэхналагічны працэс як:

А) пакраска вырабаў; Б) заточка інструмента;

В) рэзка метела газавым рэзаком; Г) пайка метала.

9. Броўнаўскі рух можна назіраць на часцінках размерам меншым адной мільеннай долі метра (1мкм). На большых часцінках ен не назіраецца, таму што:

А) гэтыя часцінкі маларухомыя (большая маса);

Б) лік удараў малекул аб паверхнасць часцінкі з розных старон будзе прыкладна аднолькавы;

В) гэтыя часцінкі моцна прыцягваюць да сябе малекулы вадкасці (газа);

Г) такія часцінкі маюць няправільную геаметрычную форму.

10. У пасудзіне аб’емам 100 літраў знаходзіцца газ. Пры сярэдняй адлегласці паміж малекуламі газа 0,0000001 м = 10-7м лік малекул у пасудзіне роўны:

А)1011; Б) 109; В) 1020; Г) 1025


Тэст па тэме: Целы.Рэчывы. Цеплавое расшырэнне

1 Справядлівасць тэорыі дыскрэтнай будовы рэчыва падцвярджаецца:

А) падзеннем цел на Зямлю; В) ізносам цел пры трэнні;

Б) наяўнасцю цвердых, вадкіх і газападобных цел;

Г) намагчымасцю раздзяліць цела на любое, колькі заўгодны лік частак.

2 Параўноўвачы малекулы леду, вады і вадзянога пара можна сцвярджаць, што:

А) іх размеры аднолькавыя;

Б) малекулы пару большыя малекул леду і вады;

В) малекулы пару меньшыя малекул леду і вады;

Г) малекулы леду большыя малекул вады і пару.

3.Аб’ём не моцна сжатых газаў можна паменьшыць ў сотні і больш разоў,а цвёрдых і вадкасцей амаль немагчыма. Гэта тлумачыцца тым, што:

А) паміж малекуламі газаў самыя вялікія прамежкі;

Б) малекулы газаў самыя маленькія;

В) малекулы газаў рухаюцца з вялікі скарасцямі;

Г) малекулы газаў прыцягваюцца адна з адной.

4. Наяўнасць прамежкаў паміж малекуламі рэчываў падцвярджаецца:

А) існаваннем рэчываў у розных агрэгатных станах;

Б) драбленнем цел на больш мелкія часткі;

В) аб’яднаннем розных рэчываў у новыя рэчывы (хімічныя рэакцыі);

Г) самаадвольным узаемным пранікненнем адных цел у другія.

5. Дыфузію рэчываў можна паскорыць, калі выкарыстаць:

А) большыя аб’емы рэчываў; Б) рэчывы з большай тэмпературай;

В) большыя масы рэчываў; Г) рэчывы з меншай тэмпературай.


  1. Малекула з’яўляецца драбнейшай часцінкай:

А) цвердых рэчываў; В) вадкіх рэчываў;

Б) газападобных рэчываў; Г) усіх пералічаных рэчываў.

7. Узаемнае пранікненне адных рэчываў у другія называецца:

А) броўнаўскім рухам;

Б) дыфузіяй;

В) узаемадзеяннем малекул;

Г) цеплавым расшырэннем цел.

8 Цеплавое расшырэнне

А) аднолькавае у газаў,вадкасцей і цвёрдых цел;

Б аднолькавае у газаў, цвёрдых цел;В) аднолькавае вадкасцей і цвёрдых цел;

Г) толькі газаў


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка