Мастацкая літаратура
старонка4/4
Дата канвертавання25.11.2017
Памер0.65 Mb.
1   2   3   4

З Леаніда Мартынава

Вада
Вада

Бы мела ласку

Ліцца!


Так

Ззяла – чыста

Дыямант,

Што – ні напіцца,

Ні памыцца,

І гэта, пэўна, нездарма.


Ёй

Не хапала

Вербаў шалу

У квецені гаркавых лоз.

Ёй

Водарасцяў не хапалаІ рыбы, тлустай ад стракоз.
Яна

Не гойдалася ў хвалях,

Не адлюстроўвала касцёр.

Той чыстай, ды

Дысталяванай

Вады


Цуралася жыццё!

З Ганны Ахматавай
Пятая ружа


Дзм. Бобышаву

1
Soleil ты звалася ці Чайнай,

І чым магла ты быць яшчэ.

Наколькі ж стала незвычайнай,

Што не забыць цябе лягчэй.

2
Ты ззяннем прывіднага лета

Напамінала райскі сад.

Быць і петраркаўскім санетам

Магла, і лепшай ад санат.
3
Мы будзем піць тваё дыханне,

Табой мой дом багаславім,

Была ты, як само каханне…

Хоць справа тут зусім не ў ім.

Апошняя ружа
Вы напишете о нас наискосок.

И. Б.


Мне з Марозаваю біць паклоны,

З падчаркаю Ірада скакаць,

З дымам адлятаць з кастра Дзідоны,

Зноўку з Жаннай на кастры стаяць.

Госпад! Я стамілася да болю

Ўваскрасаць, і паміраць, і жыць.

Забяры ўсё, гэтай ружы толькі

Дай зноў прахалоду прыгубіць.


* * *

Што мне гульня элегій акварэльных,

Адычных рацяў вогненны спадзеў.

Па мне, быць мае ў вершах недарэчнасць,

Не так, як у людзей.

Каб ведаць вы маглі, з якога смецця

Верш з беcсаромнай шчырасцю расце,

Як лебяда пад бокам у павеці,

Пад плотам жоўты дзьмухавец.

Сярдзіты вокрык, ранішні пах дзёгцю,

Загадкавая плесня на сцяне…

І верш гучыць, задорны і пяшчотны,

На радасць вам і мне.

* * *
Збудавала высокі шацёр небывалая восень.

Быў аблокам загад –

лёгкі купал яго не цямніць.

І дзівіліся людзі: час верасня ўжо на зыходзе,

А куды пазнікалі студзёныя, мокрыя дні?


І cмарагдавай стала вада

ў замутнелых каналах,

Крапіва, нібы ружы, так болей

не пахла нідзе.

Стала душна ад кожнай зары,

што нясцерпна пылала, –

Іх да скону запомнілі мы ў чарадзе.
І мяцежнікам сонца было,

паланіўшым сталіцу.

А вясновая восень тулілася так да яго,

Што, здавалася,

зараз пралеска празрыста праблісне…

Вось калі падышоў ты, спакойны,

да ганка майго.

* * *
Грозным лёсам мяне не страшы

І паўночнай нуды панаваннем.

Нам да свята ўдалося дажыць,

І завуць гэта свята расстаннем.
Не бяда, што не стрэнем зару,

І што месяц не віў нам карункі.


Я сягоння табе падару

Небывалыя ў свеце дарункі.
Свой адбітак на плыткай вадзе

Вечаровае рэчкі пад крозы,

Той пагляд, што не здзейсніў надзей

На вяртанне ім знічкі ў нябёсы,


Рэха голасу, што ўжо знямог,

А тады быў і летні, і звонкі, –

Каб пачуць без трымцення ты мог

Гругання падмаскоўнага плёткі,


Каб і сырасць кастрычніцкім днём

Стала млявей за майскую ўцеху…

Памятай жа мяне, мой анёл,

Памятай хоць да першага снегу.
З Барыса Пастарнака

* * *
Кахаць адных – цяжар крыжа,

А ты прывабная з драбніцаў.

І твой неразгаданы шарм

Жыцця падобны таямніцы.
Вясной не моўкне шолах сноў

І шалясценне новых ісцін,

Ты і сама – з такіх асноў,

Твой сэнс, бы водар, бескарысны.


Прачнуцца – й быццам прасвятлець,

З душы павытрусіўшы смецце,

І жыць без бруду надалей –

Ёсць не вялікі цуд на свеце.

* * *
Ні душы не будзе ў доме,

Акрым прыцемкаў. Адзін

Дзень зімы ў скразным праёме

Захінутых ледзь гардзін.
Камячкоў бялюткіх мокрых

Толькі промільгавы ўзмах,

Толькі дахі, снег да зморы

І нікога больш няма.


І зачэрціць шэрань потым,

І заверцяць мной затым

Тагагодняя маркота,

Справы іншае зімы.


І кальнуць сухой галінай

Непрабачанай віны,

І вакно па крыжавіне

Здушыць голад дрывяны.


Ды раптоўна па парцьеры

Прабяжыць трымцення ўціск,

Ты, як будучыня ў дзверы,

Зойдзеш, гойдаючы ціш.


З'явішся ў паўзмроку шэрым,

Кінуць вокам – зойме дух,

Ў чымсьці белым з тых матэрый

Мо з якіх і шыюць пух.

* * *
Быць знакамітым непрыгожа,

Не гэта ўзносіць найвышэй.

Не варта лік архіваў множыць,

Над рукапісамі дрыжэць.
Сэнс творчасці – самаадданасць,

Не поспех і не шум гурбы.

Ганебна, будучы ледзь здатным,

Шматлікіх вуснаў прытчай быць.


Без самазванскага напору

Жыць варта – так, каб на зямлі

Прывабіў ты любоў прасторы,

Пачуў бы будучыні кліч.


І трэба пакідаць прабелы

У лёсе – не сярод папер,

Жыцця абзацы і раздзелы

Адкрэсліць на палях паспець.


І акунацца ў невядомасць,

І крокі ў ёй хаваць на дно,

Нібыта ў тумане – мясцовасць,

Калі і носа не відно.


Другія пройдуць пядзь за пядзяй

Твой шлях, знаходзячы сляды,


Ды перамогі і паразы

Сам розніць не павінен ты.
Адно павінен – ні на дольку

Твар не хаваць свой, як дзіця,

А быць жывым, жывым, і толькі,

Жывым – да цемры небыцця.З Ігара Севяраніна
* * *
Усеваладу Святланаву
Плач дзяўчо ў цішы паркавай:

“Татка, глянь, ледзь трымаецца

У прыгожанькай ластаўкі лапка пераламаная.
Я ў насоўку захутаю пацярпелую птушачку”.

Бацька быццам задумаўся,

слёзным словам узрушаны.
І прабачыў наступныя ўсе свавольствы

і слабасці

Невялічкай дачушачцы,

што ад жалю заплакала.


Мясціны…
Яны табой прасякнуты з часоў,

Калі адсюль ты з'ехала далёка:

Напрыклад, мы за гэтым вось хмызом

Маглі хавацца ад людскога вока.


Напрыклад, а вось гэтым шляхам ты,

Сама чароўнасць у сукенцы простай,

Да замка йшла а пятай, як заўжды,

Ну, так, ад пятай да паловы шостай.


Напрыклад, вось на лузе абміну

Паблёклую блакітную цыкору.

На ёй ты варажыла. “Не зманю”, –

Яна шаптала ў прывідным дакоры.


Усё працалавана тут наскрозь,

І слоў такіх рассыпаны каралі.

Каб мог сабраць у келіх іхні рой,

Яны віном бы ў келіху зайгралі!


Апошняе каханне


Ты ўлілася ў мой лёс, як струменьчык такая

У глумлёны гарэлкай крышталь.

І ўздыхнулася словамі: “Вось ты якая:

Як і мае быць!” Згаслы амаль,


Пацалую у вусны цябе, альбо ў скроні,

Нібы поўдзень вяртаю ў душу.

І таму, што сустрэчай з табой я напоўніў

Кожны міг, вершаў я не пішу.


Пішуць здольныя мроіць, марнець у чаканні,

Памыляцца, маліць, пагражаць.

Пасля слоў жа, падобных да “Вось ты якая:

Як і мае быць!” – нельга пісаць.
З Арсенія Таркоўскага
Фотаздымак
В. М. Грудцовай
Вее ў сэрца вецер з сонца,

І ляціш, нібы страла,

А любоў на фотаплёнцы

За рукаў душу ўзяла,


Па зярнятку, быццам птушка,

У мінулага крадзе.

Не дае згубіцца ў пушчы –

Парахнёй не прападзеш –


Хоць памёр, жывеш па кроплі

Пад сурдзінку і ўва сне,

Нібы дзесь брыдзеш па полі

У далёкай старане.


І ўсё любае, на дзіва,

Паўтарае свой палёт,

Раз анёлак аб'ектыва

Свет твой горне пад крыло.


Памяці Г. А. Ахматавай


Мякчэй я снежны ложак слаў,

Лугі й гаі абезгаловіў,

Да ног тваіх схіліў замовай

Гарчэйшы хмель, мядовы лаўр,

Ды красавік не завітаў

На змену варце дзён вясновых,

На самым слёзным тле са словаў

Табе я помнік збудаваў.


Пад небам свету на краі

Стаю прад белай, бездакорнай

Тваёю вышынёю горнай,
Сваёй не помнячы радні,

Адзін стаю ў кашулі чорнай

У тваім заўтра, бы ў раі.


З Іосіфа Бродскага
* * *
Ноч, апантаная белізной

скуры. Ад ветранай рэзеды,

драпае што аканіцу, да той

зоркі, што ўздрыгвае з нематы,

ноч, трапечучы фібрамі хмар,

чорнаю мятлушкай туліцца ўсмак

да лямпы, чыя пукатасць, бы жар,

хоць і выключаная аднак.

Спі. Ва ўсе свечкі, што меў запаліць,

здабыча соннай лухты ў галаве,

тая, што промні змагла не згубіць,

праламлёныя праз рысы твае,

ты свецішся цьмяна знутры,

покуль дорачы вусны плячу,

я, нібы кнігу чытаючы пры

табе, сезам па складах шапчу.

* * *
Дні расплятаюць анучынку, вытканую Табою,

і яна проста скорчваецца на вачах,

услед за блакітнай

становіцца шэраю, бураю, брудна-рабою,

губляе свой колер вясёлы зялёная нітка.

Ужо і краёчак нібыта бачны таго батысту,

маляваць канец алеі – задума не з лепшых,

ад мыцця сукенка нявесты хутчэй садзіцца,

ды і цела не робіцца, пэўна, бялейшым.

Ці то сыр перасох, ці то дух заняло ад гора,

альбо птушка ў профіль варона,

а сэрцам кенар.

Ды звычайна ліса, перагрызаючы горла,

не разбірае, дзе кроў, дзе тэнар.


Ад вясны да вясны


Прыручаныя

словы трапляюць у верш,

каб застацца ў ім.

* * *
Сонечны прамень

слізгануў праз край люстра

вясёлкай на столь.

* * *
Зіма бяссіла

шчэрыцца ледзяшамі

з гарадскіх дахаў.

* * *
Веснавы настрой.

Зямля вызваляецца

з пялюшак снегу.


* * *
Вышэй за сонца

плыве над снежным полем

спеў жаваранка.


* * *
Дробны дождж. Белы

арган алычы гудзе

апошняй пчалой.


* * *
Бясконцасць рэек

размечана шпаламі.

Лесвіца ў неба?

* * *
Цёплы летні дождж.

Не моўкне птушыны спеў

у лістоце дрэў.

* * *
Поўня ў блакітны

фартушок аблачынкі

зоркі збірае.

* * *
Ветразі соснаў

поўныя буры. Морам

хвалюецца лес.

Зламаныя галінкі

падаюць долу вакол.

* * *
Чорнай хмары шнар.

Шпарка гоніцца за мной

конніца дажджу.


* * *
Пасля цёплага

дажджу зноў на дарозе

мінамі смаўжы.

* * *
Засохшы, дрэва

становіцца помнікам

самому сабе.

* * *
Ці то воблакі

нізка плывуць, ці то дым –

спаленых мрояў?

* * *
Птушка ў паветры

чорным адсекла крылом

восень ад лета.

* * *
У Крэве восень.

Час раскідаў камяні

старога замка.

Кволым дрэўцам на сцяне

трапеча памяць продкаў.


* * *
Радуе сэрца

прыгожы восеньскі дзень.

Дыхаю сонцам.

* * *
Між зялёных хвой –

голыя ствалы бяроз.

Мінуў лістабой.

* * *
Апошні лісток

на дрэве хвалюецца

перад палётам.

* * *
Зіма ўжо блізка.

Маладыя дубкі ўсе

ў жоўтых кажушках.

* * *
На голым кусце –

чырвоныя ягады.

Калінавы сон.


* * *
Між голых галін

дрэў – нотнымі знакамі

пустыя гнёзды.

* * *
Дрэвы ў шэрані.

Над комінам хаты дым

шаманам скача.

* * *
Вісіць над вёскай

зімовая вясёлка.

Пахаваў маму.

* * *
Бацькава хата.

Запацелыя вокны.

Пахне дзяцінствам.

* * *
Матчыны рукі –

цёплыя, ласкавыя.

Усміхнуся ў сне.


* * *
Марозны вецер

гоніць прэч па шарпаку

лісток кляновы.

* * *
За крок да вясны

страпянулася сэрца

ад прадчування.

Вянок

Аддаўшы свету сэрцаў цеплыню,

так соладка глядзець у вочы неба.

Памяці Андруся Белавокага


Лёсамі перасякацца

у хаатычным руху.

Сон пачынае збывацца,

свет пачынае слухаць.


З сэрца ірвуцца словы,

нібы з турмы на волю, –

радасцю выпадковай,

крыўдай астылага болю.


Вобразам,

поглядам,

думкай

хочацца тут застацца…У неабсяжнасці тлумнай

стрэнемся, каб развітацца.

На смерць Васіля Быкава
Смерць прыходзіць заўжды нечакана,

каб агеньчык жывы пагасіць.

І, здараецца, ёю абраны

толькі ногі паспеў абрасіць,


толькі слодыч кахання адведаў.

Іншы ж – здолеў узвысіць свой лёс,

на жыццёвай касьбе роўным следам

не адзін дакасіўшы пракос…


Смерць збірае свой плён звар'яцела –

і за ёй вырастаюць крыжы.

І сама мо памерці хацела б,

ды не мае, напэўна, душы.


Бо душа мае лёгкія крылы,

каб


пакінуць

сутонлівы свет,

непрыхільнікаў,

блізкіх


і мілых –

тых, каго за сабой пазаве.

* * *
Памяці мамы
Аблокі мне раскажуць пра цябе –

пра новы лёс у беспакутным свеце.

Яны супыняць свой бясконцы бег,

я папрашу, каб ім дазволіў вецер.


Я запалю ад сонца ў сэрцы свечку

і памалюся Богу за цябе.

Душа твая, як мятлік, ля яе

мо страпянецца – сведчаннем пра вечнасць.

Развітанне Анатоля Сыса
Запаліце свечку нада мной,

хай асветліць пройдзены ўжо шлях –

з ісцінай стасункі і з маной,

і палёты на сямі вятрах.

Запаліце свечку нада мной –

жоўты ветразь кволага агню

хай асветліць шлях душы маёй

з існасці, што болей не прысню.

* * *
Памяці бацькі
Твой голас нечакана сціх –

памёр, як жыў, у непакоі,

яшчэ паспеўшы пры жыцці

вясёлцы памахаць рукою.


У плыні дум знайшоўшы брод,

пайшоў шукаць прытулак вечны…

На твой вясновы адыход

каштаны запалілі свечкі.

Праводзячы Янку Брыля
Як да Калядаў – год,

да Храма – шлях,

мы прыйдзем некалі

да Янкі да Брыля.


А пакуль што невядома: па зямлі

хто – куды, за кім мы пабрылі,

звыклых адцураўшыся багоў,

і чыю прызнаўшы роднай кроў.


Ды калісь мо на зямных вятрах

з беларусаў выветрыцца страх,

з беларусаў выпарыцца пот.

І здзіўленне іх прынізіць рост,


бо – няхай і ў самы лістапад –

беларусы паглядзяць назад,

прашуміць, як бура, іх уздых.

І успомнім мы сваіх святых,


што брылі за сонцам і ў мароз,

што абралі свой у Бога лёс.

Схілім перад імі мы сцягі,

як хмызняк схіляюць берагі…


Як у неба – дождж,

у квет – зямля,

мы вернемся аднойчы

да Брыля.


* * *
Памяці маёй настаўніцы Н. М. Савініч


У гэтым свеце часу нам

так мала дадзена, каб збыцца –

цячэ пясок, вада бруіцца,

пакуль душа шукае Храм.


Адзін палёт стралы – ты сам.

І сонца рыжаю лісіцай

бяжыць праз навакольны гам.

І свечка ветру так баіцца.

І вось жыцця паспела жыта,

і позна плакаць ці бажыцца,

хавацца ў палыновы сум.
Успыхне – і згасае свечка.

Спазнае сэрца чорны вечар,

душа п’е вечнасці расу.

Кола жыцця


1
Усё, як сон, няўхільна праміне,

адно святло акажацца на дне,

як зорны пыл, у келіху пустым

і полымем успыхне залатым,

і адаб’ецца свечкай у акне…

Усё, як сон, няўхільна праміне.


2
Усё, як дзень, паўторыцца ізноў.

І пацячэ, бы сок, па жылах кроў,

і сонца скокне зайчыкам з акна,

каб патануць у келіху віна,

што Бог наліў з любоўю да краёў…

Усё , як дзень, паўторыцца ізноў.

3
Усё, як боль, аднойчы праміне,

усё, як смех, паўторыцца ізноў…

Старэе час, не здолеўшы змарнець,

рака не пакідае берагоў,

хаваюць ночы месяц за каўнер,

вясёлкі нараджаюцца з дажджоў...


4
Сум, як і ўсё, калісьці праміне –

віно жыцця ракою пацячэ

і заблішчыць мільёнам прамянёў…

Вяртацца, чым сысці адсюль, лягчэй –

няхай нас час па-свойму нарачэ,

і ўсё, як цуд, паўторыцца ізноў.

* * *
Адчыняюць нябесныя дзверы

вершалюбам, а не вершаробам.

Першым вершы даюцца па веры іх,

адпаведныя спектру асобы.
Рвецца Ісціна свету праз межы,

з-за вякоў Запавету Старога.

Не паэтамі пішуцца вершы –

вершы ўсе ўжо напісаны Богам.


ЗМЕСТ
Зоркі і вершы

Мой колер зялёны
*** І захочаш замаўчаць – не зможаш…

*** Душа – самотная між рэбраў…

*** Недасканалы й разам з тым чароўны...

Успаміны пра будучае

На першы зборнік вершаў

Мой колер

Ратаванне вершам

*** Чароды сноў віюцца над зямлёй

Натхненне

*** Гэты лёс мяне не абміне

*** Быць маладым надзіва проста

Нарцыс


Глядзець у агонь і маўчаць…

Хмарка


*** Восень каляровым сном прысніцца

*** Вясна і восень, лета і зіма…Расстанні і сустрэчы
Сем вершаў

*** Заспетыя выклікам

*** Мы незнаёмыя былі…

*** Я сёння закахаўся ў Вас у сне…

*** Мёд не канчаецца ў сотах…

*** Я вартаваў твой сон, як таямніцу…

Крыўда

*** Вясна. І сум тваіх вачэй…Мары аб мінулым

*** Я ведаю, што ты даўно была…

*** Калядны снег злятае на далонь…

*** Віна! Віна! Так хочацца віна…

Зімовыя мроі

Сустрэча


*** У недасяжнасці крыку…

Вершы для душы

Блакітны колер

*** Я хацеў бы закахацца ў Вас…Калі
*** Нашы сцежкі ляглі…

Белая мара

Спявае Кася Камоцкая

*** Ты клічаш мяне за сабой…

Максім і Вераніка

Нагадаюць пра слёзы…

*** Калі развітваліся мы…

*** Беларусы мараць пра вяршыні…

*** Бубны лета астылі…

*** У храме восені пустым…

*** Праз майскае квітненне дня зямнога…

Святло арыяў
Аркаім

Нашчадкі арыяў

Крывія

Новалецце*** Калі назад наш вокліч паляціць…

Страх


Сізіф

Рэха слоў Заратуштры

Выбар

ВадасвяццеМая малітва

*** У вершах можна варажыць…

*** Па даждлівых вулках Менска

Два люстэркі

Год Сабакі

Пясочны гадзіннік
Дзень і ноч
*** Сонца за небакрай…

Кубак дня

*** Да агністай падобна дзяўчынкі…

Дзень і ноч

Воля

Шлях сэрцаНатхненне

Верасень


Трыялет восені

*** Зноў цішыня, зноў рэха не чуваць…

Віртуальныя гульні

*** Бомж, нібы смоўж, прытулак цягне свой…

*** Якія вершы чытаць на сон…

*** Паменела ў свеце даверу…

Міцкевіч і Айчына

*** Сумны бераг зямнога бязмежжа…

*** Паўночны край крывіцкай веры…

*** Каля Заходняе Дзвіны…

Ноч перад хростам

Вандроўнік і Анёл

Мора

*** Дарэмна сваю маладосць я гукаў…*** Да старасці бліжэй…

*** Пачаць новы год з перакладу…Адчуць чужы радок сваім
Дзяўчына спявала ў царкоўным хоры…

(З А. Блока)

Вада (З Л. Мартынава)

Пятая ружа (З Г. Ахматавай)

Апошняя ружа (З Г. Ахматавай)

*** Што мне гульня элегій акварэльных…(З Г. Ахматавай)

*** Збудавала высокі шацёр небывалая восень…(З Г. Ахматавай)

*** Грозным лёсам мяне не страшы…(З Г. Ахматавай)

*** Кахаць адных – цяжар крыжа…(З Б. Пастарнака)

*** Ні душы не будзе ў доме…(З Б. Пастарнака)

*** Быць знакамітым непрыгожа…(З Б. Пастарнака)

*** Плач дзяўчо ў цішы паркавай…(З І. Севяраніна)

Мясціны… (З І. Севяраніна)

Апошняе каханне (З І. Севяраніна)

Фотаздымак (З А. Таркоўскага)

Памяці Г.А. Ахматавай (З А. Таркоўскага)

*** Ноч, апантаная белізной… (З І. Бродскага)

*** Дні расплятаюць анучынку, вытканую Табою…

(З І. Бродскага)

Ад вясны да вясны
*** Сонечны прамень…

*** Зіма бяссіла…

*** Веснавы настрой…

*** Вышэй за сонца…

*** Дробны дождж. Белы…

*** Бясконцасць рэек…

*** Цёплы летні дождж…

*** Поўня ў блакітны…

*** Ветразі соснаў…

*** Чорнай хмары шнар…

*** Пасля цёплага…

*** Засохшы, дрэва…

*** Ці то воблакі…

*** Птушка ў паветры…

*** У Крэве восень…

*** Радуе сэрца…

*** Між зялёных хвой…

*** Апошні лісток…

*** Зіма ўжо блізка…

*** На голым кусце…

*** Між голых галін…

*** Дрэвы ў шэрані…

*** Вісіць над вёскай….

*** Бацькава хата

*** Матчыны рукі…

*** Марозны вецер…

*** За крок да вясны

Вянок
Памяці Андруся Белавокага

На смерць Васіля Быкава

*** Аблокі мне раскажуць пра цябе…

Развітанне Анатоля Сыса

*** Твой голас нечакана сціх…

Праводзячы Янку Брыля

*** У гэтым свеце часу нам

Кола жыцця*** Адчыняюць нябесныя дзверы…


1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка