Матывацыйны ліст
старонка1/4
Дата канвертавання31.12.2017
Памер0.85 Mb.
  1   2   3   4
МАТЫВАЦЫЙНЫ ЛІСТ
Як вядома, адукацыя – гэта перадача навыкаў, спосабаў, метадаў і ведаў, неабходных асобнаму індывіду дзеля ўладкавання ўласнага жыцця і, як вынік, паляпшэння жыццевых умоваў у краіне.

Працэс іншамоўнай адукацыі ўключае ў сябе чатыры аспекты:  1. Пазнанне, якое накіравана на авалоданне культуразнаўчым зместам іншамоўнай культуры;

  2. Развіццё, якое накіравана на авалоданне псіхалагічным зместам іншамоўнай культуры;

  3. Выхаванне, якое накіравана на авалоданне педагагічным зместам іншамоўнай культуры (маральны, этычны і інш. аспекты);

  4. Навучанне, якое накіравана на авалоданне сацыяльным зместам іншмоўнай культуры (сацыяльным у тым сэнсе, што камунікатыўныя ўменні засвойваюцца як сродкі зносін у грамадстве, соцыуме).

Адукаваны чалавек - гэта асоба, якая можа аналізаваць сітуацыю, прымаць адказныя рашэнні, самастойна дабываць веды, планаваць сваю дзейнасць, крытычна разглядаць яе вынікі, змяняць жыццё ў лепшы бок. Такім я бачу выпускніка сярэдняй школы.

Аднак дасягнуць гэтай мадэлі выпускніка можна толькі пры ўмове, што вучань - не аб’ект, а суб’ект навучання. Толькі веды, дабытыя шляхам навучальнай актыўнасці, а не атрыманыя ў гатовым выглядзе ад настаўніка, маюць практычны характар і з’яўляюцца карыснымі для вучняў.

Вельмі цяжка вызначыць, якая педагагічная тэхналогія больш за ўсё спрыяе пазнавальнай актыўнасці вучня. Кожная тэхналогія разлічана на тую ці іншую катэгорыю навучэнцаў. Як настаўнік англійскай мовы агульнаадукацыйнай сярэдняй школы я працую з групамі навучэнцаў розных навучальных здольнасцей і розным узроўнем матывацыі. Зразумела, яны схіляюцца да розных стыляў навучання, і падыход да іх розны. Таму ў сваю аўтарскую дыдактычную сістэму я ўключаю розныя тэхналогіі навучання (case-study, праектная тэхналогія, узаеманавучанне, тэхналогія развіцця крытычнага мыслення праз чытанне і пісьмо, шэсць шляп мыслення, камп’ютарныя і інтэрнет- тэхналогіі , а таксама іншыя актыўныя метады і тэхналогіі навучання). Упэўнена, што толькі шляхам спалучэння элементаў розных тэхналогій можна даць магчымасць усім вучням атрымаць неабходныя ім веды і навыкі.

Прапаную вашай увазе цыкл урокаў англійскай мовы ў 9 (10) класе агульнаадукацыйнай школы з выкарыстаннем разнастайных тэхналогій актыўнага навучання (у тым ліку і інфармацыйных). (падручнік - І.І. Панова “English - 10”, 2007)

Дадзены цыкл урокаў з’яляецца часткай метадычнага забеспячэння аўтарскага адукацыйнага праекта “Фарміраванне сацыяльных кампетэнцый вучняў старэйшага школьнага ўзросту праз іншамоўную адукацыю”, які быў складзены і рэалізуцца мной на базе СШ №1 г.Івацэвічы, Брэсцкай вобласці.
Цыкл урокаў англійскай мовы ў 9(10) класе

па тэме «Цудоўны свет музыкі»

УМК I.I. Panova ‘English - 10’, 2007

Unit II “The Wonderful World of Music”

Урок 1

(з прымяненнем элементаў тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення

праз чытанне і пісьмо)
Мэты:

Практычная : увесці лексічныя адзінкі па тэме “Чароўны свет музыкі”; удасканаліваць навыкі азнаямленчага чытання;

Выхаваўчая: выхоўваць павагу навучэнцаў адзін да аднаго падчас сумеснай працы ў групах ці парах;

Развіваючая: развіваць крытычнае мысленне навучэнцаў;

Адукацыйная: пашыраць кругагляд навучэнцаў у галіне музыкі;
Моўны матэрыял: types of music (blues, classical music, disco music, folk music, funk, heavy metal, jazz, opera, pop music, rap, rock);

musical instruments (accordion, drum, dulcimer, fiddle, guitar, harp, organ, piano, saxophone, trumpet, violin);

word combinations (admire, be fond of, be indifferent, be keen on, enjoy, hate, listen to music, play the piano (violin),

prefer).
Абсталяванне урока: УМК Панова І.І. «English10», 2007г., апорныя карткі (для прадстаўления вынікаў анкетавання),

магнітафон, аўдыёзапіс для рэлаксацыі, дошка.


Этап урока

Задачы этапа

Змест

Рэжым працы

Час

1.Warm-up

(моўная зарадка)
Увядзенне ў атмасферу іншамоўнай камунікацыі


Good morning, how are you today? Are you in a good mood? Do you feel like listening to music for a change?

Добрай раніцы. Як маецеся? Як настрой? Добры? Не жадаеце паслухаць музыку для ўзняцця настрою?

(Праслухоўванне музычных эпізодаў розных стылей: поп, рок, джаз, класіка і г.д.)

I think you have already guessed that today we are going to talk about music, as the topic is ‘The Wonderful World of Music’. As the key-word of today’s lesson is ‘music’, let’s compose a cinqvаin with it. Work with your partner, you have 3 minutes for it.

Упэўненая, вы ўжо зразумелі, што сёння мы будзем размаўляць пра музыку. Мы пачынаем новую тэму “Цудоўны свет музыкі”. Паколькі ключавое слова сённяшняга уроку “музыка”, давайце складзем з ім сінквейн. На выкананне гэтага задання ў парах – 3 хвіліны.

Well, please, present your results.

А зараз прадстаўце нам вынікі вашай працы, калі ласка. (вучні зачытываюць свае сінквейны.)

T – Cl


P1-P2

P1,P22 min


3 min

2 min


2.Анкетаванне

Удасканаленне навыкаў адказу на пытанні

Brilliant! Thank you very much. I think it’s time to get to know each other better and to find out your musical preferences. We’ll do a survey. Each of you will get just one question and will ask everybody in the group to answer it. To present the results you can use this handout with some helpful phrases. Here it is.


Presenting the results of the survey
Here are the results of the survey…

I asked my classmates if (what)…. (1,2…8)of them answered that…

To my question “What, Do…” , (1,2…8) pupils answered that….

Цудоўна, вялікі дзякуй. На маю думку, зараз самы час для таго каб пазнаёміцца адзін з адным бліжэй і высветліць, якая музыка вам падабаецца. Мы правядзем анкетаванне. Кожны з вас атрымае толькі адно пытанне і задасць яго усім прысутным. Для прад’яўлення вынікаў можна выкарыстаць вось гэтую апору, у ёй некалькі вельмі карысных фраз і сказаў.

(вучні праводзяць анкетаванне і прад’яўляюць атрыманныя вынікі.)


T-Cl

P1-P2...


1 min

8 min


3. Увядзенне лексічных адзінак
а) увядзенне назваў музычных стылей
Прыём «мазгавая атака»

б)увядзенне назваў музычных іструментаў Прыём “Парная мазгавая атака”

в)увядзенне дзеясловаў і тэматычных слова-злучэнняў
Семантызацыя ў кантэксце


Фарміраван-не лексічных навыкаў

Good job! But you see that to talk about music we need to know a lot of words connected with it. So let’s see what types of music in English you already know. Let’s fill in the chart on the blackboard with the help of brainstorm.

Вельмі добра. Але каб гаварыць пра музыку, трэба ведаць шмат слоў, звязаных з гэтай сферай. Давайце паглядзім, якія музычныя стылі вы можаце назваць па-англійску. Правядзем “мазгавую атаку” і запоўнім табліцу на дошцы. (Запаўняецца першы слупок табліцы. Вучні з месца называюць вядомыя ім стылі па-англійску, настаўнік запісвае іх ў табліцу).
Types of music

Jazz


Rock

Pop


Opera

Classical musicBlues

Disco music

Folk music

Funk

Heavy metal


Musical instruments


Verbs and expressions

So, we’ve got jazz, rock, pop, opera and classical music. Good. But let me add a few more types of music. They are: blues, disco music, folk music, funk and heavy metal.

Паглядзіце, у табліцы ёсць джаз, рок, поп, опера і класічная музыка. Дазвольце мне дадаць яшчэ некалькі музычных напрамкаў. Гэта: блюз, дыско, народная музыка, фанк і цяжкі метал. (Настаўнік дапаўняе табліцу.)
Now in pаirs think about the musical instruments you know in English, come to the board and write them down.

А зараз у парах падумайце, якія музычныя інтсрументы вы можаце назваць па-англійску, падыдзіце да дошкі і запішыце іх.
Types of music

Jazz


Rock

Pop


Opera

Classical musicBlues

Disco music

Folk music

Funk

Heavy metal


Musical instruments

Guitar


Organ

Piano


Violin

Accordion

Drum

Dulcimer

Fiddle

Harp

Saxophone

Trumpet

Verbs and expressions

(Вучні запісваюць вядомыя ім музычныя інструменты, настаўнік, як і на папярэднім этапе, аналізуе табліцу і дапаўняе неабходнымі лексічнымі адзінкамі.)


It’s my turn to fill in the last column of the chart. Listen to me attentively and you’ll get to know a lot of new verbs and word combinations. I’m going to tell you about my music preferences.

А зараз мая чарга запаўняць табліцу. Паслухайце мяне ўважліва, вы пачуеце шмат новых дзеясловаў і словазлучэнняў. Я вам распавяду, якая музыка мне падабаецца, а якая - не. (Настаўнік распавядае і запісвае неабходныя дзеясловы і словазлучэнні ў табліцу.)


If you ask me what type of music I usually listen to, I’ll tell you, that I prefer rock. I just admire it and listen to it every spare moment I’ve got. My friends are also keen on it.

Though it may sound strange, I’m also fond of classical music. I really enjoy it. When I was a child I even wanted to learn to play the piano, but I failed, unfortunately.

What about other types of music? Well, I should say that I’m indifferent to funk and jazz… and I just hate pop music! I think it’s silly!

And what about you?


Types of music

Jazz


Rock

Pop


Opera

Classical musicBlues

Disco music

Folk music

Funk

Heavy metal


Musical instruments

Guitar


Organ

Piano


Violin

Accordion

Drum

Dulcimer

Fiddle

Harp

Saxophone

Trumpet

Verbs and expressions

Listen to

Prefer

Admire

Be keen on

Be fond of

Enjoy

Play the piano

Be indifferent to

Hate


(Настаўнік перакладае незнаёмыя дзеясловы і словазлучэнні.)

T-Cl

T-Cl

T-Cl


2 min

2 min

2 min


4. Актывізацыя лексікі

а)выкананне падстано-вачнага практыкавання

б) Прыём «кластэр»
выкананне трансфарма-цыйнага практыкавання


Фармаванне лексічных навыкаў

Well, these were my music preferences, and what are yours? One by one say what kind of music you like or don’t like. Use the chart below to help you.

Вось такая музыка падабаецца мне. А якая падабаецца вам? Скажыце, якая музыка вам падабаецца, а якая не. Карыстайцеся табліцай. (Вучні па чарзе выконваюць падстановачнае практыкаванне (пр. 2 стр. 47)
I

enjoy

like


love

am fond of

don’t like

hate


prefer

admire


(listening to)

jazz

rock


pop

opera


classical music

blues


disco music

folk music

funk

heavy metalmusic

Thank you. Now let’s complete the cluster, which you can see on the board. Use the model on the board: Disco music is usually loud and rhythmic.
Дзякуй, а цяпер трэба дапоўніць кластэр на дошцы, абапіраючыся на узор. (Вучні дапаўняюць кластэр, выкарыстоўваючы новую лексіку. З кожным з запісаных слоў складаецца сказ по ўзору, запісаннаму на дошцы.)

P1,P2

P1,P2

2 min

3 min


5. Рэлаксацыя

Зняцце стомленасці, змена статычнай позы

Well, a huge part of our work is done. And, perhaps, you are tired already. So let’s have a rest. Let’s dance a funny game-dance “Chestnuts”.

Значная частка урока ўжо пройдзена і вы, мабыць, ужо стаміліся. Давайце трохі адпачнем і станцуем шутлівы танец “Каштаны”.

(Вучні пад музыку паказваюць, як дуе вецер, качаюцца дрэвы, падае лісце, каштаны, як дзеці нагамі падкідываюць лісце і паднімаюць каштаны.)


P1-P12

1 min

6. Азнаямленчае чытанне
Перадтэкставы этап

Тэкставы этап


Паслятэкставыэтап
Удасканаленне навыкаў азнаямлен-чага чытання

Thank you. You did it perfectly. So, we’ve just described different types of music. They all are well known to you. You like some of them and dislike others. But what about pop music? Do you like it? Do you hate it? Are you indifferent to it?

Дзякуй, вы добра выканалі заданне. Рухаемся далей. Мы толькі што апісалі розныя музычныя стылі. Усе яны вам добра знаёмыя. Некаторыя з іх вам падабаюцца, некаторыя – не. А што наконт поп музыкі? Яна вам падабаецца? Альбо вы не любіце яе слухаць? Альбо вам усё роўна. (Вучні адказваюць, ужываючы новую лексіку.)


Thank you. Now look through the opinions of young people from different countries on the role and importance of pop music today and say:

-if all of them like pop music;

-if all of them agree that today pop music is better than some years ago. (ex.1 p.55 in your textbooks.)
Дзякуй, а зараз азнаёмцеся з думкамі моладзі з розных краін пра ролю поп-музыкі і скажыце:

-ці ўсе яны любяць поп-музыку;

-ці ўсе яны згодны, што сучасная поп-музыка лепей, чым яна была раней (пр.1 ст.55 у падручніках)
Say which speaker is most positive about pop music and which of them doesn’t accept it. What are their arguments? Who says that pop unites young people? Which opinion do you share?

Скажыце, хто з рэспандэнтаў найбольш пазітыўна ставіцца да поп-музыкі, а хто яе увогуле не прымае. Якія іх аргументы? Хто з юнакоў сказаў, што поп аб’ядноўвае моладзь? (Вучні адказваюць на пытанні).
T-Cl

P1

T-Cl2 min

7-8 min


3 min

7. Рэфлексія


Удаскана-ленне навыкаў рэфлексіі

Which opinion do you share?

Чыю думку вы падзяляеце?

(Вучні выказваюць свой пункт гледжання)


P1,P2

2 min

8.Ацэньванне працы вучняў на ўроку
Thanks for great work you have done today, you deserve good marks for it. So here are your marks…

Дзякуй за выкананую працу. Вы заслугоўваецее добрых адзнак…T

1 min

9.Прад’яўленне дамашняга задання
Please, write down your hometask. Do ex.4 p.72 in a written form, put in the necessary prepositions. Ex.8 p.48 – orally, divide musical instruments into several groups. To cope with this exercise, study word list on page 46.

Запішыце, калі ласка, заданне. Устаўце неабходныя прыназоўнікі ў пр. 4 ст. 72 (пісьменна). Падзяліце музычныя інтсрументы на некалькі груп (вусна) пр.8 ст. 48. Выканаць гэта заданне вам дапаможа лексіка стр.46.T

1 minДадатак 2

Ex.1 p.55

Look through the opinions of young people from different countries

on the role and importance of pop music today and say:

a) if all of them like pop music;

b) if all of them agree that today pop music is better than some

years ago.


Conchita

Pop music gives pleasure to billions of people. It saves

lives, too. Think of all the money that Band Aid sent

to Africa, for example. Things like that are important.

After all – how else can 14 or 15#year#olds do

anything about the world’s problems? They can’t

vote, can they?

Jerry

I don’t understand why some people take music so

seriously. I’ve got friends who are like that. They

criticise new records – analyse what the lyrics

mean – argue about which songs are better than

others ... It drives me crazy! Why can’t they just

relax and have fun?
Jamila

For me, pop is a kind of global language. A really

unusual, exciting one too. It cuts across all the barriers

– age, colour, class, sex, religion – and brings

people together. I think that’s why everyone likes

it so much! It’s a way of sharing all our hopes and fears.Sergei

I don’t really listen to much rock and pop these days. I

prefer classical music. Why? Well... pop’s lost its

direction, I think. Everything’s controlled by

machines and technology. Ten or twenty years ago

there were real artists writing real songs

– now all you get is synthesisers and dance music.

It’s like wallpaper... everything sounds the same.

Petra

I think pop music is better today than ever before.

There are stars from all over the world – lots of different

styles and images – It’s great! Yes, of course

there’s a lot of rubbish, too, but so what? There

always was and there always will be. What you

have to do is choose, not complain. Pop’s like a big

funfair (ярмарка развлечений). If you can’t have

a good time, it’s nobody’s fault but yours.
Jonas

I don’t think you can just talk about pop “music”

any more. These days it’s much bigger than that.

Pop is a culture. It involves magazines, TV programmes,

films, books, clothes, videos, advertising...

Дадатак 1


Presenting the results of the survey
Here are the results of the survey…

I asked my classmates if (what)…. (1,2…8)of them answered that…

To my question “What, Do…” , (1,2…8) pupils answered that….

УРОК 2

(з выкарыстаннем элементаў камп’ютэрных тэхналогій;

элементаў тэхналогіі узаеманавучання)

Мэты:

Практычная : фармаваць граматычныя навыкі (утварэнне назоўнікаў пры дапамозе суфіксаў–ise (-ize), -ate, -fy );

Выхаваўчая: выхоўваць моўную культуру навучэнцаў;

Развіваючая: развіваць памяць навучэнцаў;

Адукацыйная: пашыраць кругагляд навучэнцаў у галіне музыкі;
Моўны матэрыял: appreciate, audience, complain, either… or, fascinate, fault, huge, image, lyrics, mixture, neat, pick up, record,

romance, rough, rubbish, short for, tough, tune;


Абсталяванне урока: УМК Панова І.І. «English10», 2007г., магнітафон, аўдыёзапіс для рэлаксацыі, дошка, камп’ютэр.


Этап урока

Задачы этапа

Змест

Рэжым працы

Час

1.Моўная зарадка

Увядзенне ў атмасферу іншамоўнай камунікацыі

Good morning, how are you today? As you remember, last time we spoke about different kinds of music. Today we’ll continue this topic. To warm up a bit, let’s listen to a short conversation.

Добрай раніцы, як маецеся? Як вы памятаеце, на мінулым уроку мы размаўлялі аб розных тыпах музыкі. Сёння мы працягнем гэту тэму. Спачатку давайце паслухаем невялічкі дыялог. (Вучні праслухваюць дыялог.)


-What do you think about rap?

-I don’t like it, it’s rhythmic but repetitive. It’s my least favourite type of music. What about you?

-I love opera. It’s soft and beautiful.

-I think it’s boring! And it’s not soft. It can be very loud.
What’s this dialogue about? (адказы вучняў) Good, so let’s talk about your favourite and least favourite types of music and singers. Express your likes and dislikes to your partners. You can use the words on the board for help and this dialogue as an example.

Пра што гэты дыялог? (адказы вучняў) Давайце паразмаўляем пра вашу любімую і нелюбімую музыку, пра музыкантаў і пяўцоў. Можаце карыстацца словамі на дошцы і гэты дыялог як узор.

(Настаўнік раздае карткі з тэкстам праслуханнага дыялога (Дадатак 1). Чытае і перакладае запісаныя на дошцы словы: amusing, boring, depressing, exciting, great, impressive, irritating, moving, passionate, relaxing, sad, silly, lovely. (Дадатак 2) Вучні ў парах складаюць мікра-дыялогі. Настаўнік аказвае неабходную дапамогу, пераходзячы ад парты да парты. Потым вучні чытаюць свае дыялогі.)


T – Cl

P1-P2


2 min

7 min


2.Праверка дамашняга задання

Кантроль правільнасці выканання задання

Well done, thank you very much. So are you ready to work now? Good. So, we’ll start with checking your hometask. (Ex.8 p.48, ex.4 p.72)

Дзякуй за добрую працу. Ці гатовыя вы працаваць далей? Тады пачнем з праверкі дамашняга задання. (пр.8 стр.48, пр.4 стр.72)
P1, P2


5 min


3.Увядзенне слова-ўтваральных суфіксаў
Прэзентацыя Power Point

Фармаванне граматычных навыкаў


Now, when we are done with the introductory part of the lesson, we can proceed to the main goal of it. We’ll study word-building. As you know there are a lot suffixes in English, with their help we can form words of various parts of speech. Today we’ll deal with verb-building suffixes. Look at the monitor, please. Pronounce the verbs with the stress on the third or fourth syllable from the end and try to translate them. (слайд 1) What suffix are these verbs formed with? (адказы вучняў). Yes, you are right. Let’s do the same with two more groups of verbs. (слайд 2, слайд 3)

Зараз, калі мы скончылі ўводную частку, можна перайсці да асноўнай мэты нашага урока – вывучэнню спосабаў словаўтварэння ў англійскай мове. Як вы ўжо ведаеце, у англійскай мове існуе шмат суфіксаў, пры дапамозе якіх можна ўтвараць словы розных часцін мовы. Сення мы пазнаёмімся з суфіксамі, што ўтвараюць дзеясловы. Паглядзіце, калі ласка, на манітор. Вымаўляйце дзеясловы, ставячы націск на трэці альбо чацьверты склад ад канца слова і паспрабуйце іх перакласці. (слайд1). Пры дапамозе якога суфікса утвораныя гэтыя дзеясловы? Зробім тое ж самае яшчэ з 2 групамі дзеясловаў (слайд 2, слайд 3)


T - Cl

5 min

4.Трэніроўка


Работа с камп’ютэрам


Першаснае замацаванне граматычна-га матэрыялаAnd some practice. Look at the monitor, please. Change the nouns in brackets into verbs to complete the sentences.

І трохі практыкі. Паглядзіце на манітор, калі ласка. Ад назоўнікаў у дужках утварыце дзеясловы, што падыходзяць па сэнсе сказа.
P1, P2

5 min

5. Рэлаксацыя

Зняцце стомленасці і напруджання

Today we are working with the computer, thus our eyes can get tired. That’s why we’ll do eye gymnastics.

Сёння мы працуем з камп’ютарам і нашы вочы хутчэй стамляюцца. Таму зробім гімнастыку для вачэй. (Вучні вачамі малююць розныя фігуры.)
P1-P12

1 min

6.Увядзенне новых лексічных адзінак


Семантызацыя ў кантэксце

Фарміраван-не лексічных навыкаўGreat! I can see that it’s not difficult for you to use these suffixes.

I think it’s high time to proceed to the next stage of the lesson and to get to know some new words. Here they are, on the board. But your task for now is just to listen to me attentively and to raise your hand every time you hear a word from this list.

Вельмі добра, я бачу, што вы з легкасцю аперуеце гэтымі суфіксамі. Гэта значыць - час перайсці да наступнай стадыі урока і пазнаёміцца з некаторымі новымі словамі. Усе яны запісаныя на дошцы. Ваша задача – уважліва слухаць мяне і падымаць руку кожны раз, калі вы чуеце слова з гэтага спісу. (на дошцы запісаныя словы appreciate, huge, audience, either…or, mixture, lyrics, pick up, tune, fascinated by)
I do appreciate good music and those singers whose concerts attract huge audience. Usually they are either rock or pop group, or very often a mixture of different styles. As they don’t sing rubbish, their lyrics are nice and people easily pick up their tunes. Both the young and the old are fascinated by their music.


T


3 min


7.Вывучэнне новых слоў у групах


Прыём «узаема-навучанне»

Фармаванне лексічных навыкаў;

Удаскана-ленне навыкаў працы ў групеVery well. Now we’ll split into three groups of four and continue learning new words in groups. Your task is to read, translate and try to memorize the words from ex.10 p.52.

Зараз мы падзелімся на тры групы па чатыры чалавекі і працягнем знаёмства з новай лексікай. Ваша задача прачытаць, перавесці і паспрабаваць запомніць лексіку пр. 10 ст. 52. (вучні разам вывучаюць новую лексіку, настаўнік аказвае неабходную дапамогу ў перакладзе і тлумачэнні сказаў з новымі словамі.)P1-P2-


-P3-P4
(group work)

7 min


8. Актывізацыя лексічных адзінак

Прыём «Работа па кругу»Першаснае замацаванне лексічных адзінак

Are you done? So let’s continue our work. I have three envelopes. In each of them you can find a certain task. So each group will deal with a different task. Now you can choose an envelope for your group. (учащиеся выбирают конверты) Let’s see what we’ve got. Group one have got a lot stripes of paper with words written on them. Your task is to find all the pairs of synonyms. Group two also have got words on stripes, their task is to match the words with the explanation of their meaning. Group three have to make up possible word combinations out of the stripes. The time limit is 2 minutes. So, go ahead!

Вы гатовыя? Тады працягнем. У мяне 3 канверты. У кожным з іх нейкае заданне. Таму кожная група будзе працаваць з асобным заданнем. Цягніце канверты, калі ласка. (вучні выбіраюць канверты). Паглядзім, што ў нас атрымалася. У першай групы на палосках бумагі напісаныя словы. Ваша задача – знайсці ўсе пары сінонімаў. У другой групы заданне – суаднесці словы і іх азначэнні. І апошняя група будзе складаць словазлучэнні. Што ж, пачынаем. У вас 2 хвіліны на заданне. (настаўнік аказвае неабходную дапамогу і правярае правільнасць выканання задання).

Well, you’ve coped with your tasks, so now switch your tasks. Group one will deal with envelope two, group two with envelope three and group three – envelope one. Go ahead! You’ve got 2 minutes!

Good, let’s change tasks again. Group one will work with envelope three, group two with envelope one, and group three with envelope two. So, start! Again you’ve got 2 minutes.

(Групы двойчы мяняюцца канвертамі. Так, каб кожнае група выканала заданні ўсіх трох канвертаў.)

P1-P2-


-P3-P4

(group work)7 min

9. РэфлексіяУдаскана-ленне рэфлектыў-ных навыкаў

Well done! Thank you very much. Do you feel more confident about the new words now? (адказы вучняў) Nice. And to round up, answer my questions, please.

Вялікі дзякуй. Цяпер вы лепей ведаеце словы? І напрыканцы урока адкажыце на мае пытанні, калі ласка.What music are you fascinated by?

What is the last tune you picked up?

What do you usually complain of?

What singers do you think attract huge audience?

What is more important to you: lyrics or the tune of the song?

Do you always apologise to your relatives and neughbours when you listen to music too loud?

Do you easily memorise the lyrics of a song?

(пытанні пабудаваныя на вывучаным на уроку матэрыяле: дзеясловы з суфіксамі – fy, -ize, -ate і новая лексіка)


T-Cl

1 min


10.Прад’яўлен- не дамашняга задання

At home please revise the words we got to know today and complete the sentences of ex. 1 p. 71. with them.

Also revise the verb-building suffixes and make up verbs in ex. 2 p.71.

Дома, калі ласка, паўтарыце лексіку з якой мы пазнаёміліся падчас урока, і з яе дапамогай запоўніце пропускі ў пр.1 стр. 71. А таксама паўтарыце словаутваральныя суфіксы і ўтварыце дзеясловы ў пр.2 стр.71

T

1 min


11.Выстаўлен-не адзнак
Thank you very much for your active work. Today you get the following marks. Дзякуй за актыўную працу. Сёння вы атрымліваеце наступныя адзнакі…

T

1 min

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка