Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь беларускі дяржаўны ўніверсітэт інстытут журналістыкі
Дата канвертавання03.01.2018
Памер49.02 Kb.
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСКІ ДЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ

Кафедра гісторыі журналістыкі і менеджмента СМІ

ЛЯНІЎКА


Уладзіслаў Анатольевіч

АДМІНІСТРАТЫЎНЫ МЕНЕДЖМЕНТ У ПРАЦЭСЕ АРГАНІЗАЦЫЙНАГА РАЗВІЦЦЯ МЕДЫЯКАМПАНІІ

Дыпломная праца

Навуковы кіраўнік: кандыдат філалагічных навук, дацэнт Д.М.Драздоў

Дапушчаны да абароны

«___» ____________ 2017 г.

Заг. кафедры гісторыі журналістыкі і менеджменту СМІ

кандыдат філалагічных навук, дацэнт Д.М. Драздоў

Мінск, 2017


ЗМЕСТРЭФЕРАТ 3


РЭФЕРАТ

Праца змяшчае: 50 старонак, 4 малюнкі, 40 крыніц.

Ключавыя словы: АДМІНІСТРАЦЫЙНЫ МЕНЕДЖМЕНТ, МЕНЕДЖАР СМІ, МЕДЫЯКАМПАНІЯ, СРОДКІ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ, ЖУРНАЛІСТЫКА.

Актуальнасць абранай тэмы заключаецца ў тым, што большасць прынцыпаў, якія былі сфармуляваны ў пачатку XX ст., падыходзяць і сёння. Ажыццяўленне кіраўніцкай дзейнасці ў адпаведнасці з прынцыпамі забяспечвае стварэнне цэласнага сацыяльнага арганізма, здольнага эфектыўна вырашаць праблемы і аналізаваць праграмы свайго развіцця.

Мэта даследавання – прааналізаваць асаблівасці і структуру адміністрацыйнага менеджменту ў рэдакцыях, выявіць эфектыўныя метады кіравання персаналам у СМІ.

Задачы даследавання:

–разгледзець гістарычныя перадумовы ўзнікнення і развіцця адміністрацыйнага менеджменту;

–асвоіць асаблівасці адміністрацыйнага менеджменту рэдакцый на прыкладах прэсы ў пачатку XX стагоддзя;

–прааналізаваць асноўныя тэорыі адміністрацыйнага менеджменту;

–раскрыць працу адміністрацыі рэдакцыі і асаблівасці дзейнасці менеджара СМІ;

–выявіць тэхналогіі адміністрацыйнага менеджменту СМІ;

–знайсці шляхі выхаду з супярэчнасцяў у адміністрацыйным менеджменце.

Аб'ектам даследавання з'яўляецца адміністрацыйнае рэгуляванне працэсаў эфектыўнай дзейнасці рэарганізацыі медыякампаній.

Прадметам даследавання дадзенай працы з'яўляюцца тэхналогіі адміністрацыйнага менеджменту ў кантэксце рынкава-абумоўленай трансфармацыі сродкаў масавай інфармацыі.

У дыпломнай працы выкарыстаныя наступныя метады даследавання: метады тэарэтычнага пазнання (фармалізацыя, аксіматычны, гіпатэціка-дэдуктыўны, узыходжанне ад абстрактнага да канкрэтнага), метады эмпірычнага даследавання (назіранне, параўнанне, вымярэнне, апісанне, сацыялагічныя), агульналагічныя метады і прыёмы даследавання (аналіз, сінтэз).

Праца выканана самастойна.РЕФЕРАТ

Работа содержит: 50 страниц, 4 рисунка, 40 источников.

Ключевые слова: АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МЕНЕДЖЕР СМИ, МЕДИАКОМПАНИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЖУРНАЛИСТИКА.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что большинство принципов, которые были сформулированы в начале XX в., подходят и сегодня. Осуществление управленческой деятельности в соответствии с принципами обеспечивает создание целостного социального организма, способного эффективно решать проблемы и анализировать программы своего развития.

Цель исследования – проанализировать особенности и структуру административного менеджмента в редакциях, выявить эффективные методы управления персоналом в СМИ.

Задачи исследования:

–рассмотреть исторические предпосылки возникновения и развития административного менеджмента;

–освоить особенности административного менеджмента редакций на примерах прессы в начале XX века;

–проанализировать основные теории административного менеджмента;

–раскрыть работу администрации редакции и особенности деятельности менеджера СМИ;

–выявить технологии административного менеджмента СМИ;

–найти пути выхода из противоречий в административном менеджменте.

Объектом исследования является административное регулирование процессов эффективной деятельности реорганизации медиакомпаний.

Предметом исследования данной работы являются технологии административного менеджмента в контексте рыночно-обусловленной трансформации средств массовой информации.

В дипломной работе использованы следующие методы исследования: методы теоретического познания (формализация, аксиоматический, гипотетико-дедуктивный, восхождение от абстрактного к конкретному), методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, описание, социологические), общелогические методы и приемы исследования (анализ, синтез).

Работа выполнена самостоятельно.


REFERAT

Die Arbeit enthält: 50 Seiten, 4 Bilder, 40 Quellen.

Schüsselwörter: VERWALTUNGSMANAGEMENT, MEDIENMANAGER, MEDIEN, MEDIENUNTERNEHMEN, JOURNALISTIK.

Die Aktualitat des ausgewählten Themas besteht darin, dass die meisten Prinzipien, die Anfang dess XX. Jahrhunderts formuliert worden sind, auch heute dültig sind. Die Durchführung der Verwaltungstätigkeit den Grundsätzen entsprechend garantiert das Schaffen eines ungeteilten sozialen Organismus, der fähig ist, wirksam Probleme zu lösen und Programme seiner Entwicklung zu analysieren.

Dass Ziel der Forschund: die Besonderheiten und die Struktur des Verwaltungsmanagement in den Redaktionen analysieren, wirksame Methoden der Personalführung im Massenmedienbereich offenbaren.

Die Aufgaben der Forschung:

– histirische Voraussetyungen der Entstehung und der Entwicklung des Verwaltungsmanagements betrachten;

– die Besonderheiten des Redaktionenverwaltungsmanagements der Presse im Anfang des XX. Jahrhunderts erschließen;

– Grundtheorien des Verwaltungsmanagemenrs analysieren;

– die Arbeit der Redaktionsverwaltung und die Besonderheiten der Tätigkeit eines Medienmanagers aufdecken;

– die Technologien des Medienverwaltungsmanagements offenbaren;

– Auswege aus den Widersprüchen im Verwaltungsmanagement entdecken.

Das Objekt der Forschung ist die Verwaltungsregelung der Prozesse der effektiven Tätigkeit der Umorganisation der Medienunternehmen.

Der Gegenstand der Erforschung der gegebenen Arbeit sind die Technologien des Verwaltungsmanagements im kontext der marktbedigten Verwandlung der Massenmedien.In der Diplomarbeit sind folgende Forschungsmetholden ausgebutzt: die Methoden der theoretischen Erkenntnis (Formalisation, axiomatische Methode, hypothetisch-didaktische Methode, der Aufstieg vom Abstrakten zum konkreten), die Methoden der mpirischen Erforschung (Beobachtung, Vergleichen, Messung, Beschreibung, soziologische Methoden), allgemein-logische Methoden und Handgriffe der Erforschung (Analyse, Sunthese).

Die Arbeit wird auf ihrem eigenen gemacht.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка