Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь беларускі дзяржаўны університэт інстытут журналістыкі
Дата канвертавання02.05.2017
Памер40.55 Kb.

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСИТЭТ

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ

Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання

ТУЖЫК


Наталля Іванаўна

ІНТЭРТЭКСТ У ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫМ МАЎЛЕННІ (на прыкладзе газеты «СБ. Беларусь сегодня»)

Дыпломная праца

Навуковы кіраўнік:

кандыдат філалагічных навук, дацэнт С. В. Зелянко

Дапушчана да абвроны

«___» ____________ 2015 г.

Заг. кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання,

доктар філалагічных навук, прафесар В. І. Іўчанкаў

Минск, 2015РЭФЕРАТ
Дыпломная праца 60 с., 5 мал., 35 крыніц.

ІНТЭРТЭКСТ У ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫМ МАЎЛЕННІ (на прыкладзе газеты «СБ. Беларусь сегодня»).

Ключавыя словы: ІНТЭРТЭКСТ, ІНТЭРТЭКСТУАЛЬНАСЦЬ, ПРЭЦЭДЭНТНЫ ФЕНОМЕН, ПРЭЦЭДЭНТНАЕ ІМЯ, ПРЭЦЭДЭНТНАЕ ВЫКАЗВАННЕ, ПРЭЦЭДЭНТНАЯ СІТУАЦЫЯ, ПРЭЦЭДЭНТНЫ ТЭКСТ, ЦЫТАТА, РЭМІНІСЦЭНЦЫЯ, АЛЮЗІЯ, ІНТЭРСТЫЛЁВАЕ ТАНІРАВАННЕ.

Актуальнасць даследвання заключаецца ў тым, што перанасычэнне аўтарскага тэксту «чужым» з’яўляецца сведчаннем крызісу ў журналісцкай творчасці і ў публіцыстыцы. Таксама актуальнасць даследавання вызначаецца неабходнасцю вывучэння інтэртэкстуальнасць сувязяў тэкстаў СМІ, у прыватнасці, апісання крыніц інтэртэкстуальных уключэнняў.

Аб'ектам даследавання з’яўляюцца загалоўкі газетных матэрыялаў і іх інтэртэкстуальныя сувязі з журналісцкімі тэкстамі і прэтэкстамі.

Прадмет даследавання – прыёмы выкарыстання інтэртэксту ў друкаваных СМІ.

Мэта працы – выяўленне характэрных асаблівасцяў ужывання інтэртэксту ў газетных выданнях.

У дадзенай працы мы выканалі пастаўленыя агульныя і прыватныя задачы: • вызначылі, што сёння ў філалагічнай навуцы адсутнічае адзінае гледжанне на праблему класіфікацыі інтэртэкстуальных адзінак, таму прытрымліваліся класіфікацыю С. Смятанінай;

 • знайшлі і класіфіквалі прыёмы ўвядзення інтэртэксту ў сучасны медыятекст;

 • прааналізавалі прыклады інтэртэкстуалізацыі загаловачных комплексаў у газеце «СБ. Беларусь сегодня» ў розныя гістарычныя прамежкі часу;

 • параўналі частотнасць ўжывання інтэртексту ў адным выданні ў розныя гады (1995 г., 2005 г. і 2014-2015 гг.).


РЕФЕРАТ
Дипломная работа 60 с., 5 рис., 35 источников.

ИНТЕРТЕКСТ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ РЕЧИ (на примере газеты «СБ. Беларусь сегодня»)

Ключевые слова: ИНТЕРТЕКСТ, ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ, ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ, ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЯ, ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, ПРЕЦЕДЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ, ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ, ЦИТАТА, РЕМИНИСЦЕНЦИЯ, АЛЛЮЗИЯ, ИНТЕРСТИЛЕВАЕ ТОНИРОВАНИЕ.

Актуальность исследования заключается в том, что перенасыщение авторского текста «чужим» является свидетельством кризиса в журналистской творчества и в публицистике. Также актуальность исследования определяется необходимостью изучения интертекстуальность связей текстов СМИ, в частности, описания источников интертекстуальным включений.

Абъектом исследования являются заголовки газетных материалов и их интертекстуальным связи с журналистскими тестами и предтекстами.

Предмет исследования – приемы использования интэртэкста в печатных СМИ.

Цель работы – выявление характерных особенностей применения интэртэкста в газетных изданиях.

В данной работе мы выполнили поставленные общие и частные задачи: • определили, что сегодня в филологической науке отсутствует единое мнение о проблеме классификации интертекстуальных единиц, поэтому придерживались классификации С. Сметаниной;

 • нашли и классифицировали приемы введения интертекста в современный медиатекст;

 • проанализировали примеры интэртэкстуализацыи заглавных комплексов в газете «СБ. Беларусь сегодня» в разные исторические промежутки времени;

 • сравнили частотность употребления интэртекста в одном издании в разные годы (1995 г., 2005 г. и 2014-2015 гг.).


ABSTRACT
Thesis 60 p., 5 fig., 35 sources.

IN NONFICTION INTERTEKST SPEECH (for example, the newspaper "Sat Belarus Today")

Keywords: INTERTEXT, INTERTEXTUALITY, CASE PHENOMENA, PRECEDENT NAME CASE STATEMENTS, CASE SITUATION CASE TEXT, QUOTES, REMINISCENCES, ALLUSIONS, INTERSTILEVAE TONING.

The relevance of the study is that the glut of the author's text "alien" is a testament to the crisis in journalism and creative journalism. Also, the relevance of the study is determined by the need to study intertextuality relations media texts, in particular, the source descriptions intertextual inclusions.

Abektom research are the headlines of newspaper articles and intertextual connection with journalistic tests and predtekstami.

Subject of research – methods interteksta use in print media.

Purpose – to identify the characteristics of the application interteksta in newspapers.

In this paper we complete the general and specific objectives: • determined that today philology is no consensus on the issue of classification of intertextual units, so stick classification C. Smetaninoj;

 • found and classified methods of administration interteksta in modern media texts;

 • analyze examples intertekstualizatsyi capital complexes in the newspaper «СБ. Беларусь сегодня»in different historical periods;

 • compare the frequency of use in a single edition interteksta in different years (1995, 2005 and 2014-2015.).


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка