Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Беларускі дзяржаўны Ўніверсітэт
Дата канвертавання14.02.2017
Памер61.4 Kb.
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Беларускі дзяржаўны Ўніверсітэт

Інстытут журналістыкі

Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання

Савіч


Аляксандра Мікалаеўна

Рэдагаванне літаратурных часопісаў

(на матэрыяле часопіса «Маладосць»

Дыпломная работа

Навуковы кіраўнік: кандыдат

філалагічных навук, дацэнт

Л.Г.Шасцярнёва

Дапушчана да абароны

“___”___________2015 г.

Заг. кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання

доктар філалагічных навук, прафесар В.І.Іўчанкаў

Мінск, 2015РЭФЕРАТ

Актуальнасць даследавання. У наш час беларуская літаратура працягвае сваё існаванне: з'яўляецца ўсё больш жадаючых стаць пісьменнікамі. Аднак далёка не ўсім аўтарам наканавана стаць такімі. Ва ўмовах цяперашняга інфармацыйна-тэхналагічнага прагрэсу, са з'яўленнем Сусветнай сеткі ўсе, хто піша, могуць апублікаваць свае працы ў Інтэрнэце, без папярэдняй рэдактарскай праўкі і аналізу. У сувязі з адсутнасцю на многіх сайтах фільтрацыі, за якую ў друкаваных СМІ адказваюць рэдактары, у Інтэрнэце з'яўляецца велізарная колькасць графаманаў і здольныя стаць пісьменнікамі губляюцца сярод іх.

Нягледзячы на ​​маштабнасць пераходу чытачоў у Сетку, у Беларусі працягваюць існаванне літаратурна-мастацкія часопісы («Маладосць», «Полымя», «Нёман»), накіраваныя на пошук новых пісьменнікаў, а таксама на прасоўванне сталых. Галоўнай асаблівасцю такіх выданняў з'яўляецца пастаянна дзеючая сістэма рэдагавання, якая дазваляе адабраць лепшых аўтараў. У адрозненне ад друкаваных СМІ з перыядычнасцю выхаду некалькі раз у месяц, у рэдактара часопіса (часцей за ўсё з выхадам раз у месяц) ёсць час праверыць будучы нумар з усіх бакоў яго падрыхтоўкі і адабраць паступаючыя ад аўтараў тэксты. Пры вывучэнні дзейнасці галоўнага рэдактара ў літаратурна-мастацкім часопісе «Маладосць» у перыяд з 2010 года па 2015, а таксама на прыкладзе лінгвістычнага аналізу вобразна-выяўленчых сродкаў у мастацкіх тэкстах шматграннасць паняцця "рэдагаванне" у сучасных літаратурна-мастаціх часопісах і яго значнасць будуць раскрытыя найбольш дакладна. Аб’ект даследавання – літаратурна-мастацкі часопіс “Маладосць”. Прадмет даследавання - моўныя асаблівасці, унутраная структура, знешняя стратэгія часопіса “Маладосць”. Мэта працы - лінгвістычны аналіз метафар у мастацкіх тэкстах часопіса "Маладосць",дэталёвае вывучэнне агульнай методыкі рэдагавання, ўсебаковай дзейнасці галоўнага рэдактара літаратурна-мастацкага часопіса, выяўленне змяненняў ва ўнутранай структуры часопіса, а таксама ў стратэгіі падачы яго чытачам на падставе аналізу работы двух галоўных рэдактараў ў часопісе "Маладосць" за перыяд з 2010 года па 2015, а менавіта Баравіковай Раісы Андрэеўны і Дзянісавай Святланы Дзмітрыеўны.

У адпаведнасці з акрэсленай мэтай у рабоце вырашаюцца наступныя задачы:


 • Вызначыць значнасць літаратурна-мастацкага часопіса "Маладосць" у рамках развіцця сучаснай беларускай літаратуры;

 • Прааналізаваць працу рэдактара ў літаратурна-мастацкім часопісе з іншымі друкаванымі выданнямі;

 • Зрабіць лінгвістычны аналіз вобразна-выяўленчых сродкаў (перыфразы, метафары, эпітэта, параўнання, увасаблення, літоты, гіпербалы) у мастацкіх тэкстах часопіса "Маладосць";

 • Прааналізаваць рэдактарскую дзейнасць у літаратурна-мастацкім часопісе "Маладосць" за перыяд з 2010 года па 2015.

Пастаўленыя задачы абазначылі метады даследавання: суцэльная выбарка фактычнага матэрыялу; рэдактарскі аналіз; аналітычныя і практычныя метады; параўнальны аналіз.

Ключавыя словы: СРОДКІ МОЎНАЙ ВЫРАЗНАСЦІ, РЭДАГАВАННЕ, ТРОП, МЕТАФАРА, ЭПІТЭТ, ПАРАЎНАННЕ, УВАСАБЛЕННЕ, ЛІТОТА, ГІПЕРБАЛА.РЕФЕРАТ

Актуальность исследования. В настоящее время белорусская литература продолжает свое существование: появляется все больше желающих стать писателями. Однако далеко не всем авторам суждено стать таковыми. В условиях нынешнего информационно-технологического прогресса, с появлением Всемирной сети все, кто пишет, могут опубликовать свои работы в Интернете, без предварительной редакторской правки и анализа. В связи с отсутствием на многих сайтах фильтрации, за которую в печатных СМИ отвечают редакторы, в Интернете появляется огромное количество графоманов и способные стать писателями теряются среди них.

Несмотря на масштабность перехода читателей в Сеть, в Беларуси продолжают существование литературно-художественные журналы («Маладосць», «Полымя», «Нёман»), направленные на поиск новых писателей, а также на продвижение уже состоявшихся. Главной особенностью таких изданий является постоянно действующая система редактирования, которая позволяет отобрать лучших авторов. В отличие от печатных СМИ с периодичностью выхода несколько раз в месяц, у редактора журнала (чаще всего с выходом раз в месяц) есть время проверить будущий номер со всех сторон его подготовки и отобрать поступающие от авторов тексты. При изучении деятельности главного редактора в литературно-художественном журнале «Маладосць» в период с 2010 года по 2015, а также на примере лингвистического анализа образно-изобразительных средств в художественных текстах многогранность понятия "редактирование" в современных литературно-художественных журналах и его значимость будут раскрыты наиболее точно. Объект исследования - литературно-художественный журнал "Молодость". Предмет исследования - языковые особенности, внутренняя структура, внешняя стратегия журнала «Маладосць». Цель работы - лингвистический анализ метафор в художественных текстах журнала «Маладосць», детальное изучение общей методики редактирования, всесторонней деятельности главного редактора литературно-художественного журнала, выявление изменений во внутренней структуре журнала, а также в стратегии подачи его читателям на основании анализа работы двух главных редакторов в журнале «Маладосць» за период с 2010 года по 2015, а именно Боровиковой Раисы Андреевны и Денисовой Светланы Дмитриевны.

В соответствии с определенной целью в работе решаются следующие задачи:


 • Определить значимость литературно-художественного журнала «Маладосць» в рамках развития современной белорусской литературы;

 • Проанализировать работу редактора в литературно-художественном журнале с другими печатными изданиями;

 • Сделать лингвистический анализ образно-изобразительных средств (перифраз, метафоры, эпитета, сравнения, олицетворения, литоты, гиперболы) в художественных текстах журнала «Маладосць»;

 • Проанализировать редакторскую деятельность в литературно-художественном журнале «Маладосць» за период с 2010 года по 2015 год.

Поставленные задачи обозначили методы исследования: сплошная выборка фактического материала; редакторский анализ; аналитические и практические методы; сравнительный анализ.

Ключевые слова: СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, РЕДАКТИРОВАНИЕ, ТРОП, МЕТАФОРА, ЭПИТЕТ, СРАВНЕНИЕ, ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ, ЛИТОТА, ГИПЕРБОЛА.ABSTRACT

Relevance of research. Currently, the Belarusian literature continues to exist: there are more who want to become writers. However, not all authors are destined to become so. In the current information and technological progress, with the advent of the World Wide Web all who write, publish their work on the Internet without prior editorial and analysis. In the absence of a number of sites filtering, for which print media editors are responsible, on the Internet there is a huge amount of scribblers and capable writers become lost among them.

Despite the enormity of the transition readers Network, continue to exist in Belarus, literary magazines ("Maladost", "Polymya", "Neman"), aimed at finding new writers, as well as on the promotion of already held. The main feature of these publications is a permanent editing system that allows you to select the best authors. Unlike print media with periodicity once a month, editor (usually with the release of every month) is the time to check the next room with all aspects of his training and coming away from the author of the text. In the study of the activities of the main editor litarutrna-art magazine "Maladost" in the period from 2010 to 2015, as well as an example of linguistic analysis figurative pictorial means in artistic texts multifaceted concept of "editing" in modern literary magazines, and its significance will be disclosed most accurately. Оbject of study - literary magazine "Youth". Subject of investigation- linguistic characteristics, internal structure, external strategy of the magazine "Youth". The purpose of the work- linguistic analysis of metaphors in literary texts of the magazine "Maladost" detailed study of the general techniques of editing, comprehensive operations chief editor of literary and art magazine, detection of changes in the internal structure of the journal, as well as its strategy of supplying readers based on the analysis of the two editors in the journal "Maladost" for the period from 2010 to 2015, namely Borovikova Raisa Andreevna and Denisova Svetlana Dmitrievna.In accordance with a specific purpose in the following tasks:

 • Identify the importance of literary and art magazine "Maladost" in the development of modern Belarusian literature;

 • Review of the editor in the literary and art magazine with other printed publications;

 • Make a linguistic analysis of figurative and representational resources (paraphrase, metaphor, epithet, comparison, impersonation litotes, hyperbole) in artistic texts of the magazine "Maladost";

 • Review editorial activities in the literary and art magazine "Maladost" for the period from 2010 to 2015.

The tasks outlined methods: continuous sampling of factual material; editorial analysis; analytical and practical methods; comparative analysis.

Keywords: LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSION, EDITING, TRAILS, METAPHOR, EPITHET, SIMILE, PERSONIFICATION, LITOTES, HYPERBOLE.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка