Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь беларускі дзяржаўны ўніверсітэт факультэт журналістыкі
Дата канвертавання05.12.2018
Памер42.67 Kb.


МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ

Кафедра перыядычнага друку

ПАТАПЧЫК


Дар’я Сяргееўна


ГАЗЕТА “ЗВЯЗДА” Ў НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ

Дыпломная праца

Навуковы кіраўнік:

доктар філалагічных навук, прафесар

Л. Д. Сінькова
Дапушчана да абароны

«___» ____________ 2018 г.

Заг. кафедры перыядычнага друку,

кандыдат філалагічных навук, дацэнт С.В. Харытонава


Мінск, 2018РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ

Дыпломная праца складаецца з 86 старонак, асноўны тэкст – 53 старонкі, 2 дадаткі, спіс выкарыстаных крыніц – 24 адзінкі.

Ключавыя словы: ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ ВЫДАННЕ, ГАЗЕТА “ЗВЯЗДА”, КАНТЭНТ, КАМПАЗІЦЫЙНА-ГРАФІЧНЫЯ СРОДКІ, ЗАГАЛОВАЧНЫ КОМПЛЕКС, ПРЫЁМЫ АКТУАЛІЗАЦЫІ, МАРФАЛАГІЧНАЯ СТРАТЫФІКАЦЫЯ.

Актуальнасць тэмы дыпломнай працы і элементы навуковай навізны ў ёй вызначаюцца тым, што ў працы выяўлены асноўныя тэматычныя накірункі і структурныя асаблівасці газеты “Звязда”. Праведзена комплекснае даследванне праблемна-тэматычных, кампазіцыйна-графічных складнікаў і загаловачнага комплексу “Звязды”.

Аб’ектам даследавання з’яўляецца кантэнт газеты “Звязда” ў 2015 – 2018 гг.ва ўзаемасувязях зместу і формы падачы інфармацыі.

Прадмет даследавання – эканамічная і культурная тэматыка на старонках газеты “Звязда”, шрыфтаграфія, колеровае афармленне, ілюстрыраванне, а таксама марфалагічная стратыфікацыя і прыёмы актуалізацыі загаловачнага комплексу ў газеце “Звязда”.

Мэта даследвання –на аснове аналізу тэматычна-праблемнага поля “Звязды” вызначыць характэрныя тэндэнцыі ў візуальным афармленні матэрыялаў, выявіць патэнцыял моўных сродкаў для актуалізацыі загаловачнага комплексу сучаснай беларускай газеты.

Падчас выканання работы былі выкарыстаны наступныя метады:  • апісальны,

  • частотна-статыстычны;

  • параўнальны ;

  • кантэнт-аналізу.

Практычная значнасць дыпломнай працызаключаецца ў тым, што яе змест можа быць выкарыстаны падчас стварэння як тэарэтычнага, так і практычнага матэрыялаў у навуковай і вучэбна-метадычнай рабоце факультэтаў і інстытутаў па падрыхтоўцы журналісцкіх кадраў; стаць асновай для далейшага даследавання і вывучэння грамадска-палітычнага выдання “Звязда”.

Праца выканана самастойна.
РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Дипломная работа включает в себя 86 страниц, основной текст – 53 страницы, 2 приложения, список использованной литературы – 24 единицы.

Ключевые слова: ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ, ГАЗЕТА “ЗВЯЗДА”, КОНТЕНТ, КОМПОЗИЦИОННО-ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ЗАГОЛОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС, ПРИЁМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ, МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ.Актуальность темы дипломной работы и элемены научной новизны в ней определяются тем, что в работе выявлены основные тематические направления и структурные особенности газеты “Звязда”. Проведенно комплексное исследование проблемно-тематических, композиционно-графических элементов и заголовочного комплекса газеты “Звязда”.

Объектом исследования является контент газеты “Звязда” за 2015-2018 г. во взаимосвязях содержания и формы подачи информации.

Предмет исследования – экономическая и культурная тематика на страницах газеты “Звязда”, шрифтография, цветовое оформление, визуализация, а также морфологическая стратификация и приёмы актуализации заголовочного комлекса в газете “Звязда”.

Цель исследования – на основе анализа тематическо-проблемного поля “Звязды” определить характерные тенденции в визуальном оформлении материалов, выявить потенциал языковых средств для актуализации заголовочного комплекса современно белорусской газеты.

Во время выполнения работы были использованы следующие методы:

- описательный,

- частично-статистический;

- сравнительный ;

- контент-анализа.Практическая значимость дипломной работы заключается в том, что её содержание может быть использовано во время создания как теоретического, так и практического материла в научной и учебно-методической работе факультетов и институтов по подготовке журналистских кадров; стать основой для дальнейшего исследования и изучения общественно-политического издания “Звязда”.

Работа выполнена самостоятельно.


ABSTRACT OF THE GRADUATE WORK
The work includes 86 pages, the main text – 53 pages, 2 applications, the list of used literature – 24 units.

Key words: SOCIAL-POLITICAL EDITION, “ZVYAZDA” NEWSPAPER, CONTENT, COMPOSITE-GRAPHIC MEANS, HEADING COMPLEX, RECEIVING ACTIVITIES, MORPHOLOGICAL STRATIFICATION.

The relevance of the topic of the thesis and the elements of scientific novelty in it are determined by the fact that the main thematic directions and structural features of the newspaper “Zvyazda” have been identified. A complex study of problem-thematic, composition-graphic elements and the headline complex of the newspaper Zvyazda was carried out.

The subject of research is the content of the newspaper “Zvyazda” for 2015-2018 in the relationship of content and form of information.

The objectives of research are economic and cultural topics on the pages of the newspaper “Zvyazda”, fontography, color design, visualization, as well as morphological stratification and methods for updating the header in the “Zvyazda” newspaper.

The aim of the research is to determine the characteristic trends in the visual design of materials based on the analysis of the “Zvyazdy” thematic-problem field, to identify the potential of linguistic means for updating the headline complex of the modern Belarusian newspaper.

During the writing this work, the following methods were used:

- descriptive,

- partially-statistical;

- comparative;

- content analysis.

The practical significance of the thes is work is that its content can be used during the creation of both theoretical and practical material in scientific and educational methodological work of faculties and institutes for the training of journalists; become fundamental for the further research and study of the socio-political publication “Zvyazda”.The work was done independently.
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка