Национальные парки республики беларусь как туристические объекты ключевые слова
Дата канвертавання03.04.2017
Памер39.95 Kb.
РЕФЕРАТ

Студентки 5 курса, 6 группы, дневной формы обучения
Гришкевич Кристины Сергеевны


НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Ключевые слова: национальные парки, туризм, экотропы, объекты инфраструктуры, природоохранные территории, туристический потенциал, современное развитие, природные объекты, функциональные зоны. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в Беларуси приоритетным направлением является внутренний и въездной туризм. В этой связи в стране ведётся активная работа по популяризации данного вида туризма. Большой акцент, в последнее время, направлен именно на развитие природоохранных территорий, таких как национальные парки. Например, 2013 год в Беларуси был годом экологического туризма.

Объект исследования: природоохранные территории Республики Беларусь.

Предмет исследования: национальные парки Республики Беларусь.

Цель данной дипломной работы: изучение Национального парка «Припятский», Национального парка «Беловежская пуща», Национального парка «Браславские озёра» и Национального парка «Нарочанский» как объектов туризма Республики Беларусь.

Методы исследования: общеисторические методы (синтез, анализ, описание, сравнение, обобщение, статистика), специально-исторические (историко-сравнительный, историко-системный). 

Выводы и рекомендации: рассматриваемые национальные парки представляют собой крупные природно-охраняемые территории, в рамках которых ведётся активная научно – исследовательская работа. Следует отметить тот факт, что в перспективе развития и усовершенствования технологий, территории рассматриваемых национальных парков могут стать международными эколого-образовательными центрами, исходя из выгодного географического положения в Европе, качества окружающей среды и достаточного уровня природных знаний созданной инфраструктуры, а также благодаря наличию высококвалифицированных сотрудников и хороших условий приема посетителей.

Структура работы: работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы, приложений (в виде таблиц и рисунков). В работе использовано 5 рисунков. Объём работы составляет 74 страницы.


РЭФЕРАТ

Студэнткі 5 курса 6 групы, дзённай формы навучання

Грышкевiч Хрысціны Сяргееўны

НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ПАРКІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ЯК ТУРЫСТЫЧНЫЯ АБ’ЕКТЫКлючавыя словы: нацыянальныя паркі, турызм, экасцежкі, аб'екты інфраструктуры, прыродаахоўныя тэрыторыі, турыстычны патэнцыял, сучаснае развіццё, прыродныя аб'екты, функцыянальныя зоны.

Актуальнасць дадзенай тэмы заключаецца ў тым, што ў Беларусі прыя-рытэтным напрамкам з'яўляецца ўнутраны і ўязны турызм. У сувязі з гэтым у краіне вядзецца актыўная праца па папулярызацыі гэтага віду турызму. Вялікі акцэнт, у апошні час, накіраваны менавіта на развіццё прыродаахоўных тэрыторый, такіх як нацыянальныя паркі. Напрыклад, 2013 год у Беларусі быў годам экалагічнага турызму.

Аб'ект даследавання: прыродаахоўныя тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Прадмет даследавання: нацыянальныя паркі Рэспублікі Беларусь.

Мэта дадзенай дыпломнай працы: вывучэнне Нацыянальнага парку «Прыпяцкі», Нацыянальнага парку «Белавежская пушча», Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры» і Нацыянальнага парку «Нарачанскі» як турыстычныя аб’ектаў Рэспублікі Беларусь.

Метады даследавання: агульнагістарычныя метады (сінтэз, аналіз, апісанне, параўнанне, абагульненне, статыстыка), спецыяльна-гістарычныя (гісторыка - параўнальны, гісторыка-сістэмны).

Высновы і рэкамендацыі: разгляданыя нацыянальныя паркі ўяўляюць сабой буйныя прыродна-ахоўныя тэрыторыі, у межах якіх вядзецца актыўная навукова-даследчая праца. Варта адзначыць той факт, што ў перспектыве развіцця і ўдасканалення тэхналогій, тэрыторыі разгляданых нацыянальных паркаў могуць стаць міжнароднымі эколага-адукацыйнымі цэнтрамі, зыходзячы з выгаднага геаграфічнага становішча ў Еўропе, якасці навакольнага асяроддзя і дастатковага ўзроўню прыродных ведаў створанай інфраструктуры, а таксама наяўнасці высокакваліфікаваных супрацоўнікаў і добрых умоў прыёму наведвальнікаў.

Структура працы: праца складаецца з ўводзін, трох частак, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры, дадаткаў (у выглядзе табліц і малюнкаў). У працы выкарыстаны 5 малюнкаў. Аб'ём працы складае 74 старонкі.

SUMMARY

Done by Kristina Grishkevich, 5th-year student, group 6, full-time education.

NATIONAL PARKS OF THE REPUBLIC OF BELARUS AS TOURIST ATTRACTIONS

Keywords: National parks, tourism, eco paths, objects of infrastructure, protected natural areas, touristic potential, modern development, objects of nature, functional zones.

The relevance of this topic lies in the fact that the priority direction of Belarus is domestic and inbound tourism. In this regard the country is actively promoting this type of tourism. A big emphasis has recently been aimed at the development of the protected natural areas such as National parks. For example, 2013 was the year of ecological tourism.

Object of research: protected natural areas of the Republic of Belarus.

Subject of research: National parks of the Republic of Belarus.

The purpose of this thesis: the study of National Park "Pripyatsky", the National Park "Belovezhskaya Pushcha", National Park "Braslav lakes", National Park "Narochansky" as objects of tourism of the Republic of Belarus.

Research methods: general historical methods (synthesis, analysis, description, comparison, generalisation, statistics), specially-historical methods (historical-comparative and historical- systematic).

Conclusions and recommendations: considered National parks are large natural protected areas, in regard to what an active research project is being held. It should be noted that with the development and improvement of technologies, the territory of considered National parks can become international ecological and educational center, based on favorable geographical location in Europe, environmental quality and a sufficient level of knowledge of established infrastructure, and also due to highly qualified staff and a good reception of visitors.

The structure of work: the work consists of introduction, three chapters, conclusion, list of references, appendices (tables and figures). We used 5 figures. The thesis consists of 74 pages.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка