Нацыянальная акадэмія навук рэспублікі беларусь установа адукацыі “гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя францыска скарыны”Дата канвертавання18.11.2017
Памер100.85 Kb.
#13339
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ “ГОМЕЛЬСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ

ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ”
ГОМЕЛЬСКАЯ СПЕЦЫЯЛІЗАВАНАЯ СЛАВЯНСКАЯ БІБЛІЯТЭКА
4 – 5 кастрычніка 2012 года ў г. Гомелі
праводзяць чарговыя Міжнародныя навуковыя чытанні

Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечаеў славянскіх літаратурах”,

прысвечаныя памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка

ІВАНА НАВУМЕНКІ
Пленарныя і секцыйныя пасяджэнні навуковых чытанняў будуць праходзіць на базе ўстановы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны” і спецыялізаванай славянскай бібліятэкі

(г.Гомель, вул. Ланге, 17).
Работа канферэнцыі плануецца у наступных накірунках:


 • Спадчына І. Навуменкі і сучасны літаратурны працэс.

 • І. Навуменка – даследчык творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа (да юбілею класікаў).

 • Нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры.

 • Рэгіянальны пачатак ў літаратурах славяншчыны.

 • Перспектывы літаратуры класічнага тыпу ў эпоху глабалізацыі.

Для ўдзельнікаў чытанняў рыхтуецца краязнаўчая экскурсія па мясцінах, увасоблены ў творах Івана Навуменкі, а таксама разнастайная культурная праграма.


Па выніках канферэнцыі запланавана выданне зборніка навуковых работ. Аргкамітэт пакідае за сабой права рэдагавання – у супрацоўніцтве з аўтарам – артыкула і адбору работ на падставе іх адпаведнасці навуковым, зместавым і фармальным крытэрыям зборніка.
Рэгламент выступлення: да 20 хвілін.

Мовы мерапрыемства: усе славянскія, англійская.

Аргкамітэт
Каваленя А. А., акадэмік-сакратар аддзялення гуманітарных навук НАН РБ, сустаршыня аргкамітэта.

Сяліцкі В. С., ганаровы доктар ГДУ імя Ф. Скарыны, сустаршыня аргкамітэта.

Навуменка П. І., к.ф.н., дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры БДУ, сын Івана Якаўлевіча Навуменкі.

Гун-Брыт Колер, прафесар, дырэктар Інстытута славістыкі Ольдэнбургскага ўніверсітэта (Германія).

Зубец А. Я. – дырэктар Гомельскай спецыялізаванай славянскай бібліятэкі.

Штэйнер І. Ф., д.ф.н., прафесар, загадчык кафедры беларускай літаратуры ГДУ імя Ф.Скарыны.

Лаўшук С. С., член-карэспанрэнт НАН РБ.

Мельнікава А.М., к.ф.н., дацэнт кафедры беларускай літаратуры ГДУ імя Ф.Скарыны.

Аммон М. У., адказны сакратар.

Андрэева А. У., адказны сакратар.
Форма заяўкі


Прозвішча, імя, імя па бацьку
Месца працы, пасада
Вучонае званне, вучоная ступень
Адрас (хатні ці службовы)
Кантактны тэлефон
E-mail
Тэма даклада
Анатацыя (500–600 знакаў з прабеламі)
Неабходнасць браніравання гатэлю

Тэрміны падачы заяўкі на ўдзел у навуковых чытаннях і кантактная інфармацыя
Апошні тэрмін падачы заяўкі на ўдзел у навуковых чытаннях – 1 верасня 2012 г. Тэксты артыкулаў для публікацыі ў навуковым зборніку падаюцца ў электронным і раздрукаваным выглядзе падчас рэгістрацыі (электронны варыянт можна загадзя адправіць па пошце).

Адрас для карэспандэнцыі:

1) ГДУ імя Ф. Скарыны, кафедра беларускай літаратуры, Штэйнеру Івану Фёдаравічу; вул.Савецкая, 108, 246019, г. Гомель, Беларусь.

2) E-mail: adelia.andreyeva@gmail.com, mara.ammon@gmail.com.

Тэлефоны: 8(0232)603240 (кафедра беларускай літаратуры); 8(029)6387565 (загадчык кафедры беларускай літаратуры Іван Фёдаравіч Штэйнер); 8(029)1424581 (адказны сакратар Алеся Уладзіміраўна Андрэева); 8(029)3988334 (адказны сакратар Марына Уладзіміраўна Аммон).
Патрабаванні да афармлення артыкулаў
І Тэхнічнае афармленне


 1. Аб’ем навуковага артыкула: ад 0,35 – 0,4 аўтарскага аркуша (ад 14 000 да 16 000 друкаваных знакаў), што адпавядае прыкладна 6 – 7 старонкам тэксту.

 2. Тэкставы рэдактар МS Word-95–2007 шрыфтам Times New Roman высатой 15 пунктаў.

 3. Памер палей: верхняе – 2 см, ніжняе – 2,5 см, левае – 3,0 см, правае – 2,0 см.

 4. Абзацны водступ – 1,0 см. Налады абзацнага водступа адбываюцца аўтаматычна праз меню Фармат; выкарыстанне для гэтай мэты табуляцыі або прабелаў недапушчальна.

 5. Міжрадковы інтэрвал: адзіночны.

 6. Графічныя вылучэнні: дапускаюцца напаўтлустым шрыфтам або курсівам, калі гэта патрэбна. Курсіў замацаваны за сэнсавымі вылучэннямі. Гэта тэрміны, што сустракаюцца ў тэксце ўпершыню, альбо фрагменты тэксту, на якія трэба звярнуць асаблівую ўвагу.

 7. Агульныя тэхнічныя патрабаванні:

  • Паміж ініцыяламі і прозвішчам ставіцца непарыўны прабел.

  • Перад працяжнікам у тэксце ставіцца непарыўны прабел.

  • Пераносы не расстаўляюцца.

ІІ Структура артыкула

 1. Індэкс УДК (па левым боку).

 2. Звесткі пра аўтара: ініцыялы, прозвішча (праз інтэрвал; па левым боку; вялікімі літарамі), горад, установа (праз інтэрвал; у дужках).

 3. Назва артыкула: праз інтэрвал; вялікімі літарамі; па левым боку; тлустым шрыфтам. Назва павінна быць сфармулявана лаканічна і дакладна, аб’ёмам не больш двух радкоў.

 4. Анатацыя: на беларускай або рускай мове, аб’ем 500–600 знакаў, па шырыні старонкі (характарыстыка асноўнай тэмы, навізны даследавання, праблемы аб’екта, мэты работы і яе вынікі).

 5. Тэкст артыкула: праз два інтэрвалы; па шырыні старонкі. Цытаты вылучаюцца двукоссем-лапкамі: “…”.Спасылкі на крыніцы цытавання падаюцца ў квадратных дужках з указаннем нумара крыніцы адпаведна спісу літаратуры і праз коску нумара адпаведнай старонкі, напр.: [1, с. 10].

 6. Спіс літаратуры: праз інтэрвал; па шырыні старонкі. Літаратура афармляецца у парадку з’яўлення цытат у тэксце. Прыклады афармлення крыніц можна паглядзець у Дадатку 2.

Прыклад афармлення артыкула – Дадатак 1.

Дадатак 1
ПРЫКЛАД АФАРМЛЕННЯ АРТЫКУЛА
УДК 821.161.09
К. В. КУШНАРОВА

(г. Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны)


МІФАЛАГЕМА ВЯРТАННЯ Ў ТВОРАХ В. КАЗЬКО І А. КАЗЛОВА
Паняцце “міфалагема” ўведзена ў навуковы ўжытак К. Юнгам і К. Керэнье ў манаграфіі “Уводзіны ў сутнасць міфалогіі” (1941 г.). Звычайна гэтым тэрмінам <…> ____________________________ __________________ Працяг тэксту анатацыі _______________________

______________________________________________________________

Універсальная для еўрапейскай культуры міфалагема вяртання, якая часта ўжываецца ў творах прыгожага пісьменства, перажыла эвалюцыю разам з літаратурай <…>_________________________[1, c. 250]__________________________________________________________________________Працяг тэксту публікацыі______________________________________________________________________________________
Спіс літаратуры
1 Казько, В. Бунт незапатрабаванага праху : раман / В. Казько. – Мн. : І. П. Логвінаў, 2009. – 340 с.

2 <…>Дадатак 2
ПРЫКЛАДЫ АФАРМЛЕННЯ СПІСА ЛІТАРАТУРЫ
Кнігі аднаго аўтара

1 Казько, В. Бунт незапатрабаванага праху : раман / В. Казько. – Мн. : І. П. Логвінаў, 2009. – 340 с.

2 Гоголь, Николай Васильевич. Петербургские повести; Пьесы / Н. В. Гоголь; [составление, комментарии В. А. Воропаева]. – М. : Дрофа: Вече, 2004. – 365, [2] с.
Кнігі двух і трох аўтараў

1 Михайлушкин, А. И. Экономика : учеб. для вузов /А. И. Михайлушкин, П. Д. Шимко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2004. – 488 с.

2 Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушакова; под общ. ред. А. Г. Калпина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрист, 2002. – 542 с.
Кнігі чатырох і больш аўтараў

1 Налоги и налогообложение : учеб. для студ. экон. вузов / Н. Е. Заяц [и др.]; под общ. ред. Н. Е. Заяц. – Мн. : Выш. шк., 2004. – 302 с.


Кнігі без аўтараў

1 Бухгалтерский учет и контроль в Республике Беларусь : сб. нормат. актов. – Мн. : Амалфея, 2004. – 512 с.

2 Вяселле на Гомельшчыне : фальклорна-этнаграфічны зборнік / [Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны; укладанне, уступны артыкул, рэдакцыя: І. Ф. Штэйнер, В. С. Новак]. – Мінск : ЛМФ “Нёман”, 2003. – 470, [1] с.

3 Менеджмент : учеб. пособие для вузов / под ред. В. В. Лукашевича, Н. И. Астаховой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 255 с.


Зборнік навуковых прац

1 Потребительская кооперация : теория, практика. проблемы и перспективы развития : сб. науч. тр. / Белкоопсоюз, Бел. торг.-экон. ун-т. – Гомель : Бел. торг.-экон. ун-т., 2004. – 236 с.


Матэрыялы канферэнцый, семінараў

1 «Воспитательный процесс в высшей школе России», международная науч.-практическая конф. (2001 ; Новосибирск) Международная научно-практическая конференция «Воспитательный процесс в высшей школе России», 26–27 апр. 2001 г. : [посвящ. 50 летию НГАВТ : материалы] / редкол.: А. Б. Борисов [и др.]. – Новосибирск : НГАВТ, 2001. – 157 с.

2 Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Отчетная археологическая сессия (2002). Отчетная археологическая сессия за 2002 год : тез. докл. / Гос. Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2001. – 62 с.
Шматтомныя выданні

Дакумент у цэлым

1 Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : [учеб. для студентов вузов по специальностям "Правоведение" и "Экон. право"]: в 2 т. / В. Г. Тихиня. – Мн., 2002–2003.

Т. I. – Мин. печ. ф-ка, 2002. – 303 с.

Т. 2. – БИП-С, 2003. – 322, [1] с.


Асобны том

1 Слоўнік мовы "Нашай Нівы", 1906–1915. У 5 т. Т. 1. – А – Д / НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; пад рэд. В. П. Лемцюговай ; [уклад. А. М. Анісім і інш.]. – Мн. : Тэхналогія, 2003. – 623, [1] с.

2 Ильин, А. И. Планирование на предприятиях : учеб. пособие для вузов. В 2 ч. Ч. 2. Тактическое планирование / Александр Ильин. – Мн. : Новое знание, 2000. – 416 с.
Серыйныя рэсурсы

Часопісы

1 Беларуская мінуўшчына: навук.-папул. іл. часоп. / заснав. : Дзярж. кам. па арх. і справаводству Рэсп. Беларусь, Ін-т гісторыі НАН Беларусі Рада згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына", БНДІ дакументазнаўства і арх. справы. – 1993, май – 1998. – Мн. : Беларус. дом друку, 1997–1998. – Спын. у 1998. 3 1999 выходзіць часоп. "Архівы і справаводства". 1. № 1(23)-6(28).

 2. № 1(29).2 Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя біялагічных навук = Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук / заснав.: Нац. акад. навук Беларусі – 1998 – . – Мн. : Беларус. навука, 2003.

2003, №1–4.

3 Полымя: Літ.-маст. і грамад.-паліт. часоп. / заснав. – М-ва інфарм. Рэсп. Беларусь. – 1922, снеж. – . – Мн. : Літ. і мастацтва, 2003.

2003, № 1 (879)-12 (890).


Зборнікі, якія працягваюцца

1 Труды Белорусского государственного технологического университета. Серия 1, Лесное хозяйство / учредитель – учреждение образования "Белорус, гос. технол. ун-т". – Вып. 2 (1994)– . – Мн. : БГТУ, 2003.

Вып. 11. – 2003. – 254 с.
2 Труды Белорусского государственного технологического университета. Серия 9, Издательское дело и полиграфия / учредитель – учреждение образования "Белорус, гос. технол. ун-т". – Вып. 10 (2002)– . – Мн. : БГТУ, 2002.

Вып. 10.–2002. – 171 с.


Асобныя часткі кніг

1 Михнюк, Т. В. Правовые и организационные вопросы охраны труда / Т. Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Т. Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 90–101.

2 Шамякіна, Т. Міфалагема сусветнага дрэва як код прасторава-часавых працэсаў у фальклоры (на матэрыяле замоў) / Т. Шамякіна, М. Афоніна // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: [зб. навук. арт.]. – Мн., 2003. – С. 200–211.

3 Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв. : у 23 т. – Мінск, 2003. – Т. 6. – С. 382–383.


З перыядычных выданняў

1 Бадуеў, А. I. Спартыўны калейдаскоп: поспехі і перспектывы : [гутарка з гал. трэнерам нац. лёгкаатлет. зборнай Беларусі А. I. Балуевым / запісаў У. Старасценка] // Крыніца. Славян. свет. – 2003,– № 10. – С. 90–91.

2 Бутэвіч, А. А самых лепшых час не беражэ : [успаміны пра паэтэсу Яўгенію Янішчыц] / Анатоль Бутэвіч // ЛіМ. – 2003. – 21 лістап. (№ 47). – С. 4.
Аўтарэфераты дысертацый

1 Толкачева, Е. Г. Развитие методик анализа финансовой устойчивости предприятий торговли на основе изучения денежных потоков: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук / Е. Г. Толкачева ; Бел. торг.-экон. ун-т. – Мн., 2004. – 20 с.


Дысертацыі

Анисимов, П. В. Теоретические проблемы правового регулирования защиты прав челолвека: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / П. В. Анисимов.– Н. Новгород, 2005. – 370 л.


Апісанне электронных рэсурсаў

Рэсурсы аддаленага доступу

1Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный : МФТИ, 1998– . – Режим доступа к журн. : htt: / hurnal.mips.rssi.ru. Доступен также на дискетах. Систем.требования для дискет: IBM PC ; Windows 3/xx/95 ; Netscape Navigator или Internet Explorer ; Acrobat Reader 3.0. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0329900013.2 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр. информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т. В. ; Web-мастер Козлова Н. В. – Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 1997– . – Режим доступа: htt: //www.rsl.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.


Каталог: files -> conference
conference -> Запрашаем на XVIІІ міжнародную студэнцкую навуковую канферэнцыю
conference -> Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя а. С. Пушкіна
conference -> «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова» Паважаныя калегі!
conference -> Паважаныя калегі! Запрашаем прыняць удзел у Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Куляшоўскія чытанні»
conference -> Інфармацыйнае паведамленне 22 красавіка 2016 года
conference -> Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей
conference -> Інфармацыйны ліст
conference -> Інфармацыйнае паведамленне 23 красавіка 2015 года
conference -> Інфармацыйны ліст


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал