Основные публикацииДата канвертавання30.04.2017
Памер38.61 Kb.
#8544
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Научные статьи в изданиях, включенных ВАК в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований:

 • Старасціна, Г. М. Стылістычна маркіраваныя і мадыфікаваныя фразеалагізмы ў раманах І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» і іх пераклад на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. — 2007. — № 3. — С. 80–84.

 • Старасціна, Г. М.Беларуская безэквівалентная лексіка і лакуны ў дачыненні да нямецкай мовы (на матэрыяле раманаў І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань») / Г. М. Старасціна // Веснік ГрДУ імя Я. Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. — 2007. — № 4. — С. 22–25.

 • Старасціна, Г. М.Пераклад стылістычна маркіраванай лексікі з раманаў І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» на нямецкую мову // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — 2008. — № 2–3. — С. 115–121.

 • Старасціна, Г. М.Эпітэты ў раманах І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» і іх пераклад на нямецкую мову // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. — 2009. — № 1. — С. 70–77.

 • Старасціна, Г. М.Паўтор як моўна-стылістычны сродак у раманах І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» і яго перадача на нямецкую мову // Веснік ПДУ. Серыя А. Гуманітарныя навукі. — 2009. — № 1. — С. 142–146.

Научные статьи в сборниках научных статей:

 • Старасціна, Г. М.Спосабы перакладу дзеяслоўных фразеалагізмаў (на матэрыяле рамана І. Мележа «Людзі на балоце») / Г. М. Старасціна // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зб. навук. арт., Гомель, 27 красавіка 2006 г. / ГДУ імя Ф. Скарыны; рэдкал.: А. А. Станкевіч [і інш.]. — Гомель, 2006. — С. 391–395.

 • Старасціна, Г. М.Праклёны ў рамане І. Мележа «Людзі на балоце» і іх пераклад на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // Романовские чтения – 3: сб. трудов Международной науч. конференции, Могилёв, 23–24 ноября 2006 года / МГУ им. А. А. Кулешова; под ред. И. А. Марзалюка. — Могилёв, 2007. — С. 114–115.

 • Старасціна, Г. М.Абсалютныя этнаграфічныя лакуны ў беларускай і нямецкай мовах (на матэрыяле раманаў з «Палескай хронікі» І. Мележа) / Г. М. Старасціна // Язык и межкультурные коммуникации: сб. науч. ст., Минск, 25–28 апреля 2007 года / БГПУ; редкол.: В. Д. Стариченок [и др.]. — Мінск, 2007. — С. 230–232.

 • Старасціна, Г. М.Дыялектызмы ў раманах І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» і іх пераклад на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // «VIII Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу»: зборнік навуковых артыкулаў, Гомель, 18 мая 2007 года: у 2 ч. / ГДУ імя Ф. Скарыны; рэдкал.: А. А. Станкевіч [і інш.]. — Гомель, 2007. — Ч. 2. — С. 116–119.

 • Старасціна, Г. М.Звароткі ў раманах І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» і іх пераклад на нямецкую мову // VI Танкаўскія чытанні: да 125-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа і 95-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка: зб. навук. артыкулаў, Мінск, 26–27 кастрычніка 2007 г. / БДПУ імя М. Танка; рэдкал.: Г. Я. Адамовіч [і інш.]; адк. рэд. А. І. Лугоўскі. — Мінск, 2007. — С. 149–151.

 • Старасціна, Г. М.Трансфармацыі пры перакладзе сказаў з беларускай мовы на нямецкую (на матэрыяле «Палескай хронікі» І. Мележа) / Г. М. Старасціна // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте: сб. статей по мат-ам ІІ-й Междунар. науч. конф. (30–31 окт. 2009 г.) / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2010. — С. 125–128.

Материалы конференций:

 • Старасціна, Г. М.Прыёмы выкарыстання прыказак у рамане І. Мележа «Людзі на балоце» і спосабы іх перакладу на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 26–27 красавіка 2006 г. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. — С. 196–201.

 • Старасціна, Г. М.Параўнальныя звароты ў рамане І. Мележа «Людзі на балоце» і іх пераклад на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // «Мова – Літаратура – Культура»: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 16–17 лістапада 2006 года / Беларускі дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. — Мінск, 2007. — С. 184–186.

 • Старасціна, Г. М.Пераклад антрапонімаў на нямецкую мову (на матэрыяле раманаў з «Палескай хронікі» І. Мележа) / Г. М. Старасціна // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 26–27 красавіка 2007 г. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. — С. 186–188.

 • Старасціна, Г. М.Вітанні ў раманах І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» і іх пераклад на нямецкую мову // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., 22–23 красавіка 2008 г., Мінск: у 2 ч. / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2008. — Ч. 1. — С. 166–167.

 • Старасціна, Г. М.Інверсія ў раманах І. Мележа «Людзі на балоце», «Завеі, снежань» і яе перадача на нямецкую мову // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 24 красавіка 2008 г. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — С. 35–38.

 • Старасціна, Г. М.Метафара ў «Палескай хроніцы» І. Мележа і яе пераклад на нямецкую мову // Скарына і наш час: матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 13–14 лістапада 2008 г.: у 2 ч. / рэдкал.: А. А. Станкевіч [і інш.]. — Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны., 2008. — Ч. 1. — С. 233–238.

 • Старасціна, Г. М.Пераклад сказаў з дзеепрыслоўнымі зваротамі на нямецкую мову / Г. М. Старасціна // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 24 красавіка 2009 г.) — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — С. 238–239.

 • Старасціна, Г. М.Спосабы перакладу узуальных фразеалагізмаў на нямецкую мову (на матэрыяле «Палескай хронікі» І. Мележа) / Г. М. Старасціна // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Магілёў, 24 красавіка 2010 г.) — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2010. — С. 84–90.

Учебно-методические пособия:

 • Старасціна, Г. М.Мастацкі пераклад: лінгвістычны аспект: дапаможнік / Г. М. Старасціна. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — 76 с.

 • Методические рекомендации и контрольные работы по немецкому языку / сост.: Т. Н. Балабанова, А. М. Старостина. — Могилёв: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. — 104 с.

Каталог: info -> faculty -> foreign
foreign -> Нацыянальна-культурны кампанент у беларускіх і англійскіх фразеалагізмах Петрова Надежда Петровна
foreign -> Як Актуальная праблема мовазнаўства
foreign -> Скарачэнне і пашырэнне кампанентнага складу іншамоўных крылатых выразаў у беларускай мове Цеплякова Альбіна Дзмітраўна
foreign -> Матэрыялы да
foreign -> Палескай хроніцы
foreign -> Матэрыялы да
foreign -> Бяззлучнікавы сказ са значэннем паяснення ў складзе беларускіх літаратурных афарызмаў Шпаковская Виктория Александровна
faculty -> Расклад выніковай атэстацыі
foreign -> І. С. Канавалава Спосабы і прыёмы індывідуальна-аўтарскага


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал