Отчет о работе снио " Фалькларыстыка І краязнаўства" (название снио) за 2017 год
Дата канвертавання30.01.2018
Памер131.45 Kb.

УТВЕРЖДАЮ

Декан филологического

факультета

_______________________ Сенькевич Т.В.

«__» _________ 2017 г.ОТЧЕТ О РАБОТЕ СНИО
Фалькларыстыка і краязнаўства”

(название СНИО)


за 2017 год


 1. Результаты работы СНИО.


Раскрыты асноўныя маральна-філасофскія аспекты аповесці “Чазенія” У. Караткевіча. Выяўлены культурныя коды, якія знаходзяць сваю рэалізацыю ў айканіміі Берасцейшчыны; даследаваны мажлівасці выкарастання анамастычнага матэрыялу пры фарміраванні лінгвакультуралагічнай канцэпцыі школьнікаў. Адабраны і сістэматызаваны факталагічны матэрыял фальклорна-этнаграфічнага архіва Лабараторыі, якія адлюстроўвае традыцыйныя ўяўленні берасцейцаў пра хату і яе часткі; вобраз хаты апісаны як чыннік культурна-ландшафтнага кода беларускага фальклору. На фальклорным матэрыяле пачатку ХХІ ст. раскрыта спецыфіка аповедаў пра сны як жанру беларускага фальклору. Вызначаны адметнасці расскрыцця гістарычнай тэматыкі ў творчасці В. Іпатавай. Устаноўлена тыпалогіі фалькларызму ў беларускай літаратуры ХІХ ст.; класіфікаваны спосабы ўзаемадзеяння беларускай літаратуры з фальклорам (на прыкладзе твораў Яна Баршчэўскага). Вызначаны лексічны склад айконімаў, характар і сематныка іх асноў; выяўлены культурныя коды, якія знаходзяць сваю рэалізацыю ва ўрбананіміі г. Брэста. Адабраны і сістэматызаваны факталагічны матэрыял фальклорна-этнаграфічнага архіва Лабараторыі па тэме “Жанрава-стылёвы феномен вусных наратываў пра ВАв (на матэрыяле Берасцейшчыны); вызначаны жанрава-стылёвыя адметнасці вусных наратываў, зафіксаваных на Піншчыне, зроблена іх агульная характарыстыка. Вывучана навуковая літаратура і факталагічны матэрыял па тэме “Прагматыка і семантыка арнітакода міфапаэтычнай мадэлі свету беларусаў (на матэрыяле Берасцейшчыны)”: вызначана ступень распрацаванасці тэмы даследавання ў літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы, складзена адпаведная картатэка; праведзены гісторыка-метадалагічны аналіз праблемы арніталагічных вобразаў у фальклоры, сістэматызаваны адпаведны факталагічны матэрыял. Вывучана навуковая літаратура па тэме даследавання “Неомифологизм в художественной организации прозы Л. Петрушевской”: аналітычна прачытаны творы Л. Петрушэўскай з кніг “Рассказы о любви”, “Котёнок Господа Бога”; складзена бібліяграфія па тэме; вывучаны літаратураведчыя працы; вызначаны асноўныя характарыстыкі неаміфалагізму як формы мастацкага мыслення. Вывучана навуковая літаратура па тэме “Мифосемантика и функциональность образа змеи в русском фольклоре”, складзена бібліяграфія; адабраны і сістэматызаваны фактычны матэрыял, складзена адпаведная картатэка. Праведзена азнаямленне з тэарэтычнымі працамі па праблеме функцыянавання вобраза крумкача ў рускім фальклоры; складзена бібліяграфія па тэме даследавання “Мифосемантика и функциональность образа ворона в русском фольклоре (в общеславянском контексте)”: вывучаны друкаваныя крыніцы, якія ўтрымліваюць фактычны матэрыял па тэме даследавання. Праведзены аналіз тэарэтычных прац па тэме “Феномен постмодернистской игры в творчестве Д. Пригова, Д. Галковского, Саши Соколова, В. Пелевина”: складзена бібліяграфія па тэме; распрацаваны план даследчай працы; аналітычна прачытаны творы Д. Прыгава і Сашы Сакалова. Праведзены аналіз тэарэтычных прац па тэме “Поэтика романов В. Пелевина”: складзена бібліяграфія па тэме; распрацаваны план даследчай працы; аналітычна прачытаны шэраг твораў У. Пелевіна. Прааналізаваны тэарэтычныя працы па тэме “Концепт “дом” в романах Ф. М. Достоевского”: складзена бібліяграфія па тэме; распрацаваны план даследчай працы; разгледжана тэарэтыка-метадалагічная аснова вывучэння канцэпта “дом”. Вызначана ступень распрацаванасці тэмы “Міфалогія ў беларускім фальклоры і літаратуры” ў літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы, вызначаны асноўныя падыходы да трактоўкі канцэпта “цуда” ў фалькларыстыцы і міфалогіі; адабраны і сістэматызаваны факталагічны матэрыял, які адлюстроўвае народныя ўяўленні пра цуд, фальклорна-этнаграфічнага архіва Лабараторыі. Вызначана ступень распрацаванасці тэмы “Лексіка-тэматычнае поле лексемы “хата”: лінгва-культуралагічны змест” ў лінгвакультуралогіі, літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы; сістэматызаваны факталагічны матэрыял, складзена адпаведная картатэка.
ІІ. Апробация результатов работы*.
1. Доклады, прочитанные студентами-членами СНИО на научно-практических конференциях:

 1. Гронская В.Ю. Мастацкая інтэрпрэтацыя фальклорных арнітавобразаў у паэзіі Ніны Мацяш // Международная студенческая научно-практическая конференция «Классика и современность в изящной словесности ХІХ–ХХІ столетий» (Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина; 16–17 февраля 2017 г.).

 2. Гронская В.Ю. Да пытання фальклорнай арнітасімволікі ў творчасці Ніны Мацяш // VІІІ Международная науч. конф. «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (к 60-летию со дня создания Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Национальной академии наук Беларуси) (Минск, ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы»; Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы; 7–8 сентября 2017 г.).

 3. Гронская Вольга Юрьеўна. Міфасемантыка птушак у сучаснай літаратуры Берасцейшчыны // Міжнародная навуковая канферэнцыя “Берасцейшчына і суседзі: праблемы, пошукі, здабыткі” (Брест, БрГТУ, 30 ноября 2017 г).

1.2. Рэспубліканскія:

 1. Сель К. Сінонімы ў мове твораў У. Караткевіча: кантэкст і падтэкст // Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 100-годдзю Я. Брыля «Жанравая дынаміка і вобразны свет беларускай літаратуры ХХ – пач. ХХІ ст.» (Брэст, БрГУ імя А.С. Пушкіна, 26.10.2017).

 2. Сель К. Сучасныя накірункі анамастыкі // Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя студэнтаў і магістрантаў «Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян» (Брэст, БрГУ імя А. С. Пушкіна, 16.11.2017).

 3. Якімук К.Даследаванне анамастычнай прасторы ў мастацкім тэксце // Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя студэнтаў і магістрантаў «Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян» (Брэст, БрГУ імя А.С. Пушкіна, 16.11.2017).

1.3. Міжуніверсітэцкія (рэгіянальныя):

 1. Пукало В. Традыцыйныя ўяўленні пра змяю ў міфапаэтычнай мадэлі свету Беларусаў (у славянскім кантэксце) // IV регио-нальная научно-практическая конференция «Беларусь и славянский мир в интеллектуальном контексте времени» (Брест, БрГУ имени А.С.Пушкина, 29 марта 2017 г.).

 2. Кірпічэнка Вольга. Моўная адзінка і кантэкст: тапонім у мастацкім творы // Международная студенческая научно-практическая конференция “Классика и современность в изящной словесности ХІХ–ХХІ столетий” (Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина, 16–17.02.2017).

 3. Мацкевіч Наталля. Атрыбутыўныя назвы ўнутрыгарадскіх аб’ектаў // Международная студенческая научно-практическая конференция “Классика и современность в изящной словесности ХІХ–ХХІ столетий” (Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина, 16–17.02.2017).

 4. Філімонава Наталля. Прагматонімы ў складзе лексічнай сістэмы мовы // Международная студенческая научно-практическая конференция “Классика и современность в изящной словесности ХІХ–ХХІ столетий” (Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина, 16–17.02.2017).


Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Образовательная среда как фактор формирования общей и профессиональной культуры личности» (Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина; 18 апреля 2017 г.)
1. Жыгар С. Далучэнне студэнтаў замежных краiн да традыцыйнай культуры (праз праект «Кола народных святаў беларусаў”).

2. Пукала В. Вобразнасць у мадэлi свету беларусаў як форма далучэння студэнтаў да культурна-адукацыйнага асяроддзя.


Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «НДРС – 2017» (Брэст, БрДУ імя А.С. Пушкіна; 29 красавіка 2017 г.):


 1. Гронская В.Ю. (філ., 5 к.) Прагматыка і сімволіка чыннікаў арніталагічнага кода фальклору Берасцейшчыны.

 2. Чолык В. (філ., 4 к.) Фалькларызм у мастацкай сістэме Яна Баршчэўскага.

 3. Кахавец Г. (філ., 1 к.) Вобраз чорнага ката ў беларускім фальклоры.

 4. Труш Я. (філ., 2 к.) Аповеды пра сны як жанр беларускага фальклору.

 5. Дыдышка Т. (філ., 3 к.) Аповесць В. Іпатавай “Прадслава”: праблематыка, героі, жанравыя адметнасці.

 6. Жыгар С. (філ., 2 к.) Хата як чыннік культурна-ландшафтнага кода фальклору Берасцейшчыны.

 7. Пукала В. (філ., 3 к.) Маральна-філасофскія аспекты аповесці У. Караткевіча “Чазенія”.


Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян // IV Рэспубліканская студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя (Брэст, БрДУ імя А.С. Пушкіна; 16 лістапада 2017 г.)


 1. Пленарный Гронская В.Ю. (філ., магістрант) / Вобраз ластаўкі ў творчасці Н. Мацяш, Я. Янішчыц, Р. Баравіковай.

 2. Русенка М.В. (філ., 2 к.) Канцэпт “цуда” ў беларускім фальклоры.

 3. Юнаш А.М. (філ., 3 к.) Компонентный анализ семантики дома человека (крыша, стена, окно, дверь, крыльцо, порог, угол).

 4. Гайдук В.В. (філ., 4 к.) Сучаснае бытаванне вусных наратываў пра Вялікую Айчынную вайну.

 5. Ганчарова Н.А. (фил., 2 к.) Экофилософская проблематика в современной литературе.

 6. Маслянко И.А. (фил., 4 к.) К проблеме рецепции художественных текстов в современном литературоведении.

 7. Калеснік М.І. (магистрант кафедры русской литературы и журналистики, фил.) Роль мифотворчества в “Диких животных сказках” Л. Петрушевской.

 8. Сель К. (філ., 4 к.) Сучасныя накірункі анамастыкі.

 9. Якімук К. (філ., 3 к.) Даследаванне анамастычнай прасторы ў мастацкім тэксце.

 10. Юнаш А.М. (фил., 3 к.) Компонентный анализ семантики дома человека (крыша, стена, окно, дверь, крыльцо, порог, угол).


Семинар-диспут для магистрантов «Экологическое сознание в традиционной и современной культуре белорусов» (Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина; 31 октября 2017 г.).


 1. Гронская О. (магистрант кафедры белорусской филологии; фил.) «Птицы в традиционной картине мира белорусов»;

 2. Бойчик О. (фил., 2 к. ) «Змеи в календарных обычаях и поверьях белорусов”;

 3. Гончарова Н. (фил., 2 к.) Экофилософия о восстановлении равновесия в системе "человек-природа»;

 4. Колесник М. (магистрант кафедры русской литературы и журналистики; фил.) Роль современной экологии в решении глобальных проблем человечества.


Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 100-годдзю Я. Брыля «Жанравая дынаміка і вобразны свет беларускай літаратуры ХХ – пач. ХХІ ст.» (Брэст, БрДУ імя А.С. Пушкіна; 26 кастрычніка 2017 г.).


 1. Якімук К. (філ., 3 к.) Структурная арганізацыя антрапаніміі ў творах пісьменнікаў Берасцейшчыны;

 2. Пукала В. (філ, 3 к.) Пошукі самавызначэння моладзі ў аповесці У. Караткевіча “У снягах драмае вясна”;

 3. Жыгар С. (філ., 3 к.) “Лексіка-тэматычная група лексемы “печ”: лінгвакультуралагічны аспект”.


Рэгіянальная навукова-практычная студэнцкая канферэнцыя “Моўная камунікацыя ў шматнацыянальнай дзяржаве” (Брэст, БрДУ імя А.С. Пушкіна; 20 кастрычніка 2017 г.).


 1. Сель К. (філ., 4 к.) Аспекты маўленчай камунікацыі ў шматнацыянальнай дзяржаве (пленарны).


Універсітэцкая навукова-практычная студэнцкая канферэнцыя «Чалавек і жыццёвая прастора» (1 декабря 2017 г.).


 1. Сель К. (філ., 4 к.).“Онім” у змесце ўстойлівых адзінак (пленарны).

 2. Якімук К. (філ., 3 к.). Лексема “чалавек” у кантэксце твораў малога жанру;

 3. Жыгар С. (філ., 3 к.) “Асоба ў традыцыйнай культуры беларусаў”.


Биологически активные соединения в жизни человека : VIІ унив. науч.-практ. конф. (Брест БрГУ ім. А.С. Пушкіна; 15 декабря 2017 г.).


 1. Жыгар С. (філ., 3 к.), “Мінералы ў жыццёвай прасторы чалавека: міфапаэтычны кантэкст”.


Рэгіянальная навукова-практычная канферэнцыя “Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове” (Брэст, БрДУ імя А.С. Пушкіна 21.02.2017):


 1. Кірпічэнка В. (магістрант кафедры беларускай філалогіі; філ.). Фундаментальныя даследаванні ў вывучэнні беларускай айканіміі.

 2. Мацкевіч Н. (філ., 3 к.). Прынцыпы намінацыі афіцыйных урбонімаў г. Брэста.

 3. Філімонава Н. (філ., 2 к.). Тапанімічныя найменні як праява сацыяльнай сутнасці мовы.


Рэгіянальная завочная навукова-практычная канферэнцыя “Беларуская афарыстыка як нацыянальна-моўны набытак” (Брэст, БрДУ імя А.С. Пушкіна 03.03.2017)


 1. Кірпічэнка В. (магістрант кафедры беларускай філалогіі; філ.). Роля рэгіянальнай тапаніміі пры фарміраванні лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі моладзі.

 2. Мацкевіч Н. (філ. 3 к.). Рэгіянальная фразеалогія як нацыянальна-культурны кампанент мовы.


Міжуніверсітэцкая студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя “Навукі гуманітарнага цыклу: аспекты ўзаемадзеяння” (Брэст, БрДУ імя А.С. Пушкіна 31.03.2017).


 1. Кірпічэнка В. (магістрант кафедры беларускай філалогіі; філ.) Міждысцыплінарны характар семіётыкі і яе месца ў коле гуманітарных навук (пленарны).

 2. Мацкевіч Н. (філ., 3 к.). Сувязь мовазнаўства з гуманітарнымі і негуманітарнымі навукамі (пленарны).

 3. Філімонава Н. (філ., 2 к.) Асноўныя накірункі ў сацыялінгвістыцы.

2. Публикации, самостоятельно / в соавторстве с научным руководителем подготовленные студентами – членами СНИО (электронные – при наличии на титульном экране выходных данных, в т.ч. УДК, ББК и ISBN)


2.2 статьи в др. научных журналах и сборниках научных трудов

Гронская В.Ю. Міфасемантыка птушак у традыцыйнай карціне свету беларусаў: голуб // Астрамечаўскі рукапіс. – 2017. – № 3. – С. 20–22.
  1. материалы и тезисы докладов конференций

2.3.1 Міжнародныя

 1. Гронская, О.Ю. Образ кука в восточнославянской «Народной Библии» / О.Ю. Гронская / зб. дакл. і тэзiсаў VII Міжнар. навук.-практ. канф. “Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў” (Мiнск, Беларусь, 24–25 лістапада 2016 г.) : у 2 т. / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай куль-туры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – Т. 1. – С. 512–514.

 2. Гронская, В. Ю. “Народная Біблія” ўсходніх славян як інтэрпрэтант арніталагічнай сімволікі / В. Ю. Гронская // Христианские ценности в культуре современной молодежи : сборник докл. IV междунар. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Минск, 18 дек. 2015 г. / Институт теологии БГУ ; ред.-сост.: С.И. Шатравский, С.А. Юшкевич. – Минск : Ковчег, 2016. – 309 с. – С. 52–57.

 3. Гронская, О.Ю. Образ Кука в восточнославянских народных легендах / О.Ю. Гронская // Церковь, государство и общество в истории России и православных стран: религия, наука и обра-зование : Материалы VIII Междунар. науч. конф., посвященной памяти православных просветителей свя-тых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Владимир, 18–22 мая 2016 г. / Влад. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых ; ред-кол:. Е.И. Аринин [и др.]. – Владимир : ВлГУ, 2016. – С. 62–65.

 4. Гронская, О.Ю. Образ кука в восточнославянской «Народной Библии» / О.Ю. Гронская / зб. дакл. і тэзiсаў VII Міжнар. навук.-практ. канф. “Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў” (Мiнск, Беларусь, 24–25 лістапада 2016 г.) : у 2 т. / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай куль-туры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – Т. 1. – С. 512–514.

2.3.2 Рэспубліканскія:

 1. Ліхван, Г.С. Міфалагізм у аповесці Алеся Наварыча “Памалюся Перуну, пакланюся Вялесу / Г.С. Ліхван // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычна канферэнцыі, Брэст, 25 лютага 2016 г. / пад аг. рэд. У.А. Сенькаўца. – Брэст, 2017 – 169 с. – С. 64–67.

 2. Ліхван, Г.С. “Вялесавы камяні” ў літаратуры і жыцці / Г.С. Ліхван // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычна канферэнцыі, Брэст, 25 лютага 2016 г. / пад аг. рэд. У.А. Сенькаўца. – Брэст, 2017 – 169 с. – С. 67–71.

 3. Гронская, В. Ю. Міфасемантыка крумкача (вароны) у беларускай народнай прозе. Дзявятыя Калеснікаўскія чытанні : зб. матэрыялаў Рэсп. навук.-практ. канф., Брэст, 15 кастр. 2015 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: З. П. Мельнікава [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 27–29.

2.3.3 Міжуніверсітэцкія:

Зб. матэрыялаў міжуніверсітэцкай студэнцкай навукова-практычнай канф. «НДРС – 2017» (Брэст, БрДУ імя А. С. Пушкіна; 29 красавіка 2017 г.) / рэдкал. : Т.А. Кісель, Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна. – 332 с.

 1. Чолык В. Фальклорна-міфалагічны кампанент у эстэтычна- гнасеалагічнай сістэме літаратуры рамантыкаў ХІХ ст. – С. 139–143.

 2. Гронская В. Да пытання фальклорнай арнітасімволікі ў творчасці Раісы Баравіковай //. – С. 24–27.

 3. Жыгар С. Міфасемантыка і функцыянальнасць печы як элемента хатняй прасторы ў традыцыйнай культуры беларусаў. – С. 45–48.

 4. Мацкевіч Н., філ. фак-т, 3 к. Прынцып намінацыі ўнутрыгарадскога аб’екта па яго сувязі з чалавекам як сацыясуб’ектам. – С. 86–90.

 5. Кірпічэнка В., філ. ф-т, магістрант. Айконімы Жабінкаўскага раёна, матываваныя апелятывамі. – С. 70–73.

 6. Кірпічэнка В., філ. ф-т, магістрант кафедры беларускай філалогіі. Айканімія Жабінкаўшчыны: структурна-словаўтваральны аспект. – С. 73–75.

 7. Філімонава Н., філ. ф-т, 2 к. Прагматонімы як частка анамастычнай прасторы горада. – С. 135–139.

 8. Гронская В. Да пытання фальклорнай арнітасімволікі ў творчасці Яўгеніі Янішчыц. – С. 27–30.

 9. Пукала В. Маральна-філасофскія аспекты аповесці У. Караткевіча “Чазенія” – С.112–116.

5. Участие студентов – членов СНИО в следующих проектах (включены в список исполнителей)

5.1. плановые бюджетные и (или) хоздоговорные НИР

Гронская О. – исполнитель задания по НИР «Зоологический код белорусской традиционной духовной культуры (по записям ХІХ–ХХІ вв.), № ГР 201608997 от 13.04.2016.

5.2 гранты

Гронская О., Русенко М., Дыдышко Т., Гайдук О. участвовали в реализации Международного проекта “Сустрэнемся на лавачцы. Палявыя даследаванні народнага ручніка Бельскай зямлі” (Падляскі музей у Беластоку; 14 июля. – 23 июля 2017 г.).


7. Акты внедрения в производство / учебный процесс

1. ГУ «Брестский областной исполнительный комитет» Акт об использовании в образовательном процессе разработки «Семиотический статус образов «нечистых» птиц в белорусской традиционной духовной культуре» (апрель 2017) // НИР «Зоологический код белорусской традиционной духовной культуры (по записям ХІХ–ХХІ вв.), № ГР 201608997 от 13.04.2016. Гронская О.

2. ГУО “Средняя школа № 18 г. Бреста” (май 2017) Акт об использовании в учебном процессе разработки “Прагматика и символика образов “нечистых” птиц в фольклоре Брестчины”, выполненной по теме дипломной работы “Прагматыка і сімволіка чыннікаў арніталагічнага кода фальклору Берасцейшчыны” // НИР «Зоологический код белорусской традиционной духовной культуры (по записям ХІХ–ХХІ вв.), № ГР 201608997 от 13.04.2016. Гронская О.

3. ГУО “Средняя школа № 18 г. Бреста” (май 2017). Акт об использовании в учебном процессе разработки “Прагматика и символика образов “чистых” птиц в фокльклоре Брестчины”, выполненной по теме дипломной работы “Прагматыка і сімволіка чыннікаў арніталагічнага кода фальклору Берасцейшчыны” // НИР «Зоологический код белорусской традиционной духовной культуры (по записям ХІХ–ХХІ вв.), № ГР 201608997 от 13.04.2016. Гронская О.


9. Web-страничка на сайте Университета (указать электронный адрес)

www.brsu.by/div/vuchebnaya-folklorna-krayaznauchaya-labaratoryya-pry-kafedry-belaruskaga-litaraturaznaustva


Научный руководитель И.А. Швед


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка