Праграма ўступнага іспыту для абітурыентаў, якія паступаюць у магістратуру на спецыяльнасць 1-21 80 14 Мастацтвазнаўства, па дысцыпліне дадатковага экзамену «Тэорыя І гісторыя культуры»
Дата канвертавання10.06.2017
Памер225.98 Kb.


ПРАГРАМА

ўступнага іспыту для абітурыентаў, якія паступаюць у магістратуру на спецыяльнасць 1-21 80 14 Мастацтвазнаўства, па дысцыпліне дадатковага экзамену «Тэорыя і гісторыя культуры»
ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Праграма ўступнага іспыту для абітурыентаў, якія паступаюць у ІПНК НАН Беларусі для засваення зместу адукацыйнай праграмы вышэйшай адукацыі II ступені, распрацавана ў адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарту па спецыяльнасці 1-21 80 14 “Мастацтвазнаўства”.Мэтай уступнага іспыту па «Тэорыі і гісторыі культуры» з’яўляецца высвятленне сфарміраванасці ў асоб, якія паступаюць у магістратуру, навыкаў і ўменняў, якія неабходны для рацыянальнай арганізацыі навукова-даследчага працэсу задач у сферы культуры.

Падчас падрыхтоўкі да ўступнага іспыту і ў працэсе яго вырашаюцца наступныя задачы:

– высвятленне наяўнасці ў выпускнікоў устаноў вышэйшай адукацыі сістэмы ведаў па тэорыі і гісторыі культуры;

– выяўленне ступені авалодання паступаючымі ў магістратуру ўсеагульнымі заканамернасцямі функцыянавання культуры;

– вызначэнне ўзроўню асэнсаванасці выпускнікамі сутнасці культуры і заканамернасцей яе дынамікі, унікальнага вопыту дыялога культур, што асабліва важна ва ўмовах глабалізацыі;

– высвятленне грунтоўнасці ведаў па праблемах марфалогіі, тыпалагізацыі культуры;

– высвятленне ступені сфарміраванасці ў будучых магіст-рантаў навуковага падыходу да вывучэння з’яў культуры, які грунтуецца на авалоданні імі сучаснымі метадалагічнымі пады-ходамі.

Абітурыенты павінны ведаць:

– важнейшыя метадалагічныя парадыгмы, прынцыпы і метады культуралогіі, якія забяспечваюць разуменне культуры як інтэгратыўнай сістэмы;

– асноўныя заканамернасці культурна-гістарычнага развіцця чалавецтва;

– методыкі прагназавання, планавання і ажыццяўлення дзейнасці ў галіне культуры;

– сэнс і сутнасць базавых сімвалаў сусветнай і нацыянальнай культуры;

– асноўныя этапы развіцця культуры ў сувязі з сусветнай гісторыяй чалавецтва;

– суадносіны культуры і цывілізацыі, характэрныя асаблівасці розных тыпаў культуры, у тым ліку сучаснай айчыннай культуры;

– асноўныя культурныя дасягненні пэўных геаграфічных рэгіёнаў і народаў;

– асноўныя артэфакты культуры, створаныя геніямі чалавецтва.

У працэсе ўступнага іспыту паступаючыя ў магістратуру павінны паказаць навыкі і ўменні, якія неабходны для:

– ацэньвання стану, тэндэнцый і перспектыў развіцця сучаснай культуры;

– крытычнага ўспрымання разнастайных з’яў культуры ў іх суаднесенасці з іншымі сферамі сацыяльнай жыццядзейнасці;

– выяўлення сувязі культуралогіі з рэлігійнымі, філасофскімі пошукамі, дасягненнямі навукі і адукацыі;

– асэнсавання значэння культуры як індыкатара стану гра-мадства;

– аналізу артэфактаў культуры з семіятычнага, аксіялагічнага пунктаў гледжання;

– даследавання твораў класічнай і масавай культуры.

РАЗДЗЕЛ І.

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ

1.1. Культура як з’ява грамадства і аб’ект вывучэння навукі. Ступені эвалюцыі сусветнай культуры. Школы, напрамкі, канцэпцыі ў гісторыі вывучэння культуры

Паняцце культуры. Асноўныя падыходы да вызначэння культуры ў сучаснай навуцы. Этнічная культура. Культура сацыяльных і тэрытарыяльных груп. Прадмет і задачы курса “Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры”.

Прырода і культура. Функцыі культуры. Этапы ў развіцці сусветнай культуры. Культура і цывілізацыя.

Разнастайнасць падыходаў і напрамкаў. Культуралагічная тэорыя І. Данілеўскага і К. Леонцьева. Канцэпцыя лакальных культур О. Шпэнглера і А. Тойнбі. Гісторыясофская тэорыя К. Ясперса. Тэорыя суперсістэм П. Сарокіна. Культурна-гістарычная канцэпцыя еўразійцаў. Этнагенетычная тэорыя Л. Гумілёва.

1.2. Культура палеаліту і неаліту

Антропагенезіс. Станаўленне першабытанай культуры. Архаічны (даміфалагічны) светапогляд. Татэмізм як адна з найбольш старажытных форм вераванняў (эпохі палеаліту). Анімізм як тып светаадчування дагістарычнай эпохі. Міфалогія і яе значэнне. Рытуал і яго функцыі ў першабытным грамадстве. Выяўленчае мастацтва эпохі палеаліту. Дасягненні неалітычнай рэвалюцыі. Курганна-мегалітычная культуры V–I тыс. да н.э. у Еўразіі. Цывілізацыя Чатал-Гуюка. Праблема прарадзімы індаеўрапейцаў.РАЗДЗЕЛ ІІ.

КУЛЬТУРА УСХОДНІХ ЦЫВІЛІЗАЦЫЙ

2.1. Культура Егіпта


Агульная характарыстыка. Геаграфічнае палажэнне. Этнагенезіс. Міфалагічная гісторыя. Асноўныя этапы рэальнай гісторыі. Вывучэнне Старажытнага Егіпта.

Асаблівасці светаадчування старажытных егіпцян. Паўсядзённае жыццё старажытных егіпцян. Эстэтычныя ўяўленні старажытных егіпцян. Навуковая думка ў Старажытным Егіпце.

Культура эпохі Старажытнага Царства. Рэлігійныя вераванні.

Пантэон. Уяўленні пра душу. Піраміды.

Культура эпохі Сярэдняга Царства. Роспісы пахавальняў. Асноўныя выяўленчыя каноны. Шэдэўры скульптуры. Літаратура Старажытнага Егіпта. Культура эпохі Новага Царства. Эпоха царыцы Хатшэпсут. Рэлігійная рэформа фараона Эхнатона. Мастацтва эпохі Эхнатона. Пахавальня Тутанхамона – дасягненні ў дэкаратыўным мастацтве. Храмы і скульптуры эпохі Рамсесаў: Луксор, Карнак. Значэнне культуры Старажытнага Егіпта ў гісторыі чалавечай цывілізацыі.

Егіпет эпохі элінізму. Характарыстыка эпохі. Александрыя як культурны цэнтр. Александрыйская філалагічная школа. Александрыйскі маяк – адно з цудаў свету.

Сярэднявечны Егіпет. Хрысціянства ў Егіпце. Коптская царква.

Помнікі іслама ў Каіры. Археалагічныя адкрыцці ХІХ стагоддзя. Сучасны Егіпет. Гісторыя Егіпта ў ХХ стагоддзі. Асноўныя турыстысныя аб’екты на тэрыторыі Егіпта.


2.2. Культура Месапатаміі


Шумерская цывілізацыя. Міфалогія шумераў. Асноўныя дасягненні ў навуцы і тэхналогіях. “Эпас пра Гільгамеша” – першы літаратурны твор чалавецтва. Архітэктура шумераў (зікураты).

Вавілонскае царства. Дасягненні ў будаўніцтве дзяржавы, права.

Літаратурныя творы. Развіццё навукі. Вавілон – шэдэўр горадабудаўніцтва.

Асірыя. Арганізацыя войска. Сталіца дзяржавы – горад Ніневія. Роспісы і барэльефы. Бабліятэка цара Ашурбаніпала. Асірыйскі этнас у гісторыі.

Арабскі халіфат. Культура класічнага арабкага Усходу. Ірак.

Фарміраванне ісламскай цывілізацыі. Сунізм і шыізм, суфізм. Заваяванні

арабаў. Багдад. Свяшчэнныя гарады Ірака – Нэджэф і Кербела. Казкі “1001

ночы”. Дасягненні арабскай навукі, філасофіі, мастацтва. Сучасны лёс Ірака.


2.3. Культура Ірана (Персіі)


Культура Старажытнага Ірана ў святле археалагічных доследаў.

Арыяна. Авеста. Авеста – найбольш старажытная свяшчэнная кніга чалавецтва. Асаблівасці рэлігіі зараастрызму.

Культура Персіі імперскага перыяду. Фарміраванне імперыі Кіра.

Шэдэўр горадабудаўніцтва – сталіца Персіі горад Персепаль. Сярэднявечная Персія і сучасны Іран. Культавая архітэктура Сярэдняй Азіі (Бухара, Самарканд, Хіва). Дэкаратыўнае мастацтва Персіі (дываны, тканіны, чаканка). Класічная літаратура Персіі: Рудакі, Фердоусі, Амар Хаям, Саадзі, Хафіз. Гістарычныя і культурныя цэнтры Персіі: Шыраз, Ісфаган, Тэгеран. Сучасны Іран і яго стасункі з Беларуссю.


2.4. Культура Індыі


Агульная характарыстыка. Прырода і культура Індыі. Паходжанне шмат якіх культурных раслін з Індыі. Этналінгвістычнае багацце краіны. Індыйская кулінарыя, паўсядзённае жыццё індусаў.

Індская і арыйская цывілізацыі. Харапская (Індская) цывілізацыя на тэрыторыі Індыі і Пакістана. Горад Махенджа-даро – самы вялікі з раскапаных гістарычных гарадоў свету. Арыі ў Індыі. Сістэма кастаў. Веды-рэлігійны помнік арыйцаў. “Махабхарата” і “Рамаяна” – шэдэўры літаратуры сусветнага значэння.

Рэлігіі Індыі і звязанае з імі мастацтва. Буддызм. Гісторыя жыцця царэвіча Гаутамы. Культура эпохі імператара Ашокі. Індуізм. Пячорныя гарады і храмавыя комплексы – Аджанта, Элора. Храмавы комплекс Каджураха ў Арысе.

Сярэднявечная і сучасная Індыя. Мусульманскі перыяд у гісторыі Індыі. Імперыя Маголаў. Шэдэўр архітэктуры – Тадж Махал. Каланіяльны перыяд у гісторыі Індыі. Перыяд індыйскага адраджэння (Рабіндранат Тагор). Барацьба за незалежнасць. Філасофскія традыцыі індыйскай культуры і навуковыя веды. Сучаснае імклівае развіццё Індыі. Уклад Індыі ў сусветную культуру.


2.5. Культура Кітая


Агульныя звесткі. Геаграфічнае палажэнне. Асновы светаразумення. Міфалогія. Кітайскі каляндар. Пісьменнасць. Унікальнасць кітайскай культуры. Рытуал і этыка ў традыцыйным Кітаі. Перыяд Архаікі. Эпоха Ся. Эпоха Шан – росквіт бронзы. Эпоха Чжоў – “сто школ” у філасофіі Кітая. Дзейнасць Конфуция. Даасізм.

Перыяд Класікі. Утварэнне імперыі Цынь. Вялікая кітайская сцяна.

Пахавальня Цынь-Шыхуандзі. Імперыя Хань – залаты век імперыі. Росквіт

навукі, тэхнікі, мастацтва. Вялікі шоўкавы шлях. Дасягненні кітайскай

медыцыны.

Эпоха Шасці дынастый. Рост уплыву буддызму. Кітайска-буддысцкае храмавае дойлідства.

Эпохі Тан и Сун. Культурна-ідэалагічныя працэсы ў Кітаі ў VІІ-ХІІ стст. Класічная паэзія эпохі Тан. Жыццё і творчасць класікаў кітайскай літаратуры Лі Бо і Ду Фу. Жывапіс Кітая эпохі Сун – асноўныя матывы, стылі, тэхнікі..

Эпоха Мін. Асаблівасці кітайскай архітэктуры. Планіроўка Пекіна, збудаванні Забароненага горада. Росквіт мастацкай літаратуры – зборнікі навел і класічныя раманы. Дэкаратыўнае мастацтва Кітая. Уплыў мастацтва Кітая на еўрапейскую культуру. Кітайская кухня. Кітай ў ХІХ-ХХІ вв. Стварэнне рэалістычных твораў. Творчасць Лу Сіня. Барацьба з Японіяй. Стварэнне КНР. Цяжкасці росту. Кітай апошняга дваццацігоддзя – мудрае правядзенне рэформ. Кітай – супердзяржава. ХХІ стагоддзя. Кітайская сям’я: традыцыі і сучасныя тэндэнцыі. Кітайская культура і Захад.


2.6. Культура Японіі


Агульныя звесткі. Прыродныя ўмовы. Культура неаліту – Дзёмон.

Міфалогія аўтахтоннага насельніцтва – айнаў.

Гістарычныя гарады Японіі. Нара – першая сталіца Японіі: першы драўляны храм, каласальная скульптура Будды. Кіёта – горад арыстакратычнай культуры: планіроўка, палацы імператара і сёгуна, асноўныя храмы, незвычайныя сады – імхоў, камянёў і інш. Жанчыны-пісьменніцы – класікі японскай літаратуры эпохі Сярэднявечча – Мірасакі Сікібу і Сей-Сёнагон. Эпоха дынастыі сёгунаў Такугава. Токіа – сталіца Японіі пасля буржуазнай рэвалюцыі 1968 года. Японія ў Другой сусветнай вайне. Гарады Хірасіма і Нагасакі.

Традыцыйная культура Японіі. Рэлігіі буддызм і сінтаізм. Культ гары Фудзіямы. Жанчыны і дзеці Японіі. Класічны тэатр Кабукі. Класікі жывапісу – Хірасіга і Хокусаі. Традыцыйны японскі сад. Рытуал таною. Традыцыйныя мастацтвы – ікебана і бансай. Японскія народныя святы.

Культура Японіі ў коле азіяцкіх культур. Культура Японіі і сучаснасць.

РАЗДЗЕЛ ІІІ.

КУЛЬТУРА ЗАХОДНЯЙ ЦЫВІЛІЗАЦЫІ

3.1. Культура Антычнасці


Крыта-мікенскі перыяд. Перасоўванні індаеўрапейскіх плямёнаў ў ІІІ-ІІ тыс.да н.э. па Еўропе і Міжземнамор’ю. Фарміраванне грэчаскай міфалогіі. Мінойская культура вострава Крыт. Сімволіка Лабірынта. Кноскі палац. Мікены – горад сямейных драм эпохі Антычнасці. Пагібель Троі –важнейшая падзея архаічнай гісторыі.

Антычная Грэцыя перыяду Архаікі. Адраджэнне Грэцыі пасля “цёмных стагоддзяў”. Полісная сістэма дзяржаўнасці. Алімпійскія гульні. Міфалогія Антычнай Грэцыі: пантэон, асноўныя цыклы міфаў. Элінскій эпас. Грэчаская лірыка. Натурфілосафы эпохі Архаікі. Грэчаскі архітэктурны ордэр. Скульптура. Дэкаратыўнае мастацтва.

Антычная Грэцыя перыяду Класікі. Палітычная культура старажытных грэкаў. Класічны перыяд у гісторыі філасофія. Афіны – цэнтр адукацыі і культуры. Акадэмія Платона і Ліцэй Арыстоцеля. Антычныя каляндарныя містэрыі і мастацтва драмы. Афінскі Акропаль – шэдэўр антычнай архітэктуры. Алімпія. Скульптары эпохі Класікі. Сямейныя адносіны і быт грэкаў.

Культура Анычнага Рыма. Асноўныя гістарычныя падзеі і культурныя дасягненні. Рымская міфалогія. Пунічныя войны і грамадзянская вайна І ст. да н.э. Дзейнасць Юлія Цэзара. Юліянскі каляндар. “Залаты век” імператара Аўгуста. Тэатр і святы. Рымскі раман. Скульптурны партрэт. Уплыў культуры Рыма на станаўленне Заходняй цывілізацыі. Права і дзяржаўныя інстытуты. Навука і адукацыя. Рымскія гісторыкі. Асноўныя архітэктурныя формы, тыпы будынкаў. Рымскае дойлідства, Пампеі, Баальбек. Побыт. Культура элінізму. Паходы Аляксандра Македонскага. Сінтэз мастацтва Захада і Усхода. Інтэнсіўнасць развіцця мастацтва. Асноўныя дасягненні эпохі. Цуды свету. Скульптура.


3.2. Старажытная Палесціна і ўзнікненне хрысціянства


Гісторыя яўрэйскага народа. Іудаізм. Геаграфічнае, сакральнае

палажэнне Палесціны, флора і фаўна. Архаічная гісторая. Патрыярхі яўзрэйскага народа. Стварэнне дзяржавы Ізраіль паводле Бібліі. Дзейнасць першых цароў. Іерусалімскі храм. Вавілонскі палон. Перыяд Другога храма. Біблія, яе значэнне. Структура Бібліі. Асноўныя кнігі Старога Запавету. Хрысціянства. Сацыяльна-палітычнае палажэнне Іудзеі як правінцыі Рыма ў І ст. да н.э., І ст. н.э. Іаан Хрысціыель. Жыццё Хрыста. Новы Запавет. Асновы хрысціянскай рэлігіі. Фарміраванне і станаўленне хрысціянскай царквы.


3.3. Культура Сярэднявечча


Ранняе Сярэднявечча. Перыядызацыя. Сацыяльна-палітычная абстаноўка ў Еўразіі. Вялікае перасяленне народаў. Станаўленне сістэмы сусветных рэлігій. Іслам. Арабскі халіфат.

Этапы станаўлення “другога Рыма”. Канстанцінопаль – горад на двух кантынентах. Святая Сафія. Візантыйскі архітэктурны стыль – шэдэўры дойлідства ў розных краінах. Літаратура Візантыі. Тэалогія. Візантыя і славянскі свет.

Позняе Сярэднявечча: Чаша Грааля як містычны сімвал Сярэднявечча і звязаная з ім літаратура. Паходы крыжакоў. Рэкансіста ў Іспаніі. Адкрыццё Амерыкі.

Асноўныя архітэктурныя стылі Сярэднявечча: візантыйскі, маўрытанскі, раманскі, гатычны.

Ментальныя асновы і характэрныя рысы заходнееўрапейскай сярэднявечнай культуры.

Еўразійская культура: культурныя дасягненні народаў Каўказа і Сярэдняй Азіі. Стварэнне дзяржавы Чынгісхана, Асманскай імперыі. Культура Мезаамерык: цывілізацыя альмекаў, тальцекаў, майя, інкаў.


3.4. Культура эпохі Адраджэння


Агульная характарыстыка эпохі: Прырода і культура. Вялікія геаграфічныя адкрыцці. Рэфармацыя. Архітэктурны стыль рэнесанс. Асноўныя дасягненні ў галіне навукі і тэхнікі.

Культура Італіі. Гарады Італіі ў эпоху Адраджэння: Фларэнцыя, Венецыя, Мілан, Рым. Жывапіс. Італьянскія жывапісныя школы. Аналіз творчасці Леанарда да Вінчы, Мікельанджала, Тыцыяна, Бацічэлі, Рафаэля. Паўночнае Адраджэнне: Творчасць Альбрэхта Дзюрэра, Іераніма Босха, Пітэра-Брэйгеля, іх актуалізацыя ў мастацтве ХХ ст. Адраджэнне ў краінах Еўропы: Францыя: літаратура, архітэктура, Англія: література, архітэктура, тэатр. Іспанія: літаратура, тэатр, архітэктура. Рэнесанс у славянскіх краінах.

12

3.5. Культура Захаду Новага часу


Еўрапейская культура ХVII ст. Пераходны характар культуры – ад Сярэднявечча да Новага часу. Класіцызм. Барока як стыль эпохі. Фламандская школа жывапісу.

Эпоха Асветы: Філасофія Новага часу. Секулярызацыя. Асноўныя мастацкія напрамкі. Культура ракако. Мастацтва Францыі, Англіі, Іспаніі, Германіі. Венская школа ў музыцы.

Культура Захаду ў ХІХ ст.: Агульная характарыстыка эпохі. Дасягненні ў навуцы і тэхніцы. Эпоха рамантызму. Стагоддзе літаратуры, музыкі, тэатра. Стыль ампір. Новыя напрамкі ў архітэктуры. Культура мяжы стагоддзяў. Філасофія Новага часу. Новыя тэндэнцыі ў мастацтве. Стыль мадэрн.

Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці культуры ХХ – пачатку ХХІ стст.:

Асноўныя сацыяльна-палатычныя падзеі стагоддзя. Навукова-тэхнічны прагрэс і гуманітарная культура. Пошукі рэалістычнага мастацтва. Напрамкі мадэрнізму. Стылі ў архітэктуры. Развіццё кіно. Эстэтыка постмадэрнізму.

РАЗДЗЕЛ ІV.

БЕЛАРУСКАЯ, СЛАВЯНСКАЯ, РУСКАЯ КУЛЬТУРА

4.1. Беларуская культура.


Фальклор – аснова беларускай культуры. Імёны і святыні.

Фарміраванне беларускай народнасці. ВКЛ. Гісторыя Вільні. Рост гарадоў.

Летапісанне. Рэлігійна-царкоўная барацьба. Архітэктура і тэатр на Беларусі. Рамёслы. Быт. Заняпад культуры ў ХVII – ХVIII стст. Культура Беларусі ХІХ – пачатку ХХ стст. Культурнае развіццё Беларусі ў савецкі і постсавецкі перыяды.

4.2. Руская і славянская культура


Розныя тэорыі ўзнікнення Рускай дзяржаўнасці. Хрышчэнне Русі. Першыя рускія святыя. Культура Кіеўскага княства, Уладзіміра-Суздальскага, Наўгародскага. Полацкае і Тураўскае княствы. Татара-мангольскае нашэсце і лёс усходніх славян. Масква ў розныя гістарычныя перыяды. Школа іканапісу. Святы Андрэй Рублёў. Канцэпцыя “Масква –

Трэці Рым”. Крэмль. Ад Русі да Расіі. Дойлідства ХVI ст. – фарміраванне “рускага стыля”. Дзейнасць Сімяона Полацкага яг ўплыў на культуру Масковіі. Царкоўны раскол. Рэформы Пятра І ў галіне культуры. Класіцызм і барока ў мастацтве. Горад Пецярбург – галоўнае дасягненне эпохі. Агульная характарыстыка сацыяльна-палітычнага становішча Расіі ў ХІХ ст. Беларусь у складзе Расіі. Навука і адукацыя. Дзейнасць заходнікаў і славянафілаў. Росквіт архітэктуры. Уплыў літаратуры на тэатр і іншыя віды мастацтва.

Рамантызм у жывапісе. Творчасць перасоўнікаў. Развіццё музыкі: асноўныя дасягненні. Мастацкія напрамкі ў культуры Сярэбранага веку (пачатак ХХ ст.). Дасягненні рускай навукі.

Славянскі свет. Праблема этнагенезу славянскіх народаў. Культура старажытных славян. Міфалогія і рытуалы. Дзяржавы на тэрыторыі славян, іх культура (Вялікая Маравія, Балгарскае царства. Сербія, Чэхія і інш.РАЗДЗЕЛ V.

КУЛЬТУРА ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ СТАГОДДЗЯЎ


5.1. Савецкая і постсавецкая культура

Напрамкі ў літаратуры і мастацтве савецкага часу. Шэдэўры архітэктуры (на прыкладзе Масквы, Мінска). Савецкая музыка, жывапіс, кіно, тэатр.Развіццё культуры постсавецкіх рэспублік. Архітэктура і дэкаратыўнае мастацтва эклектычнага характару. Філасофія і мастацтва постмадэрнізму. Лёс культуры ў тэхнагеннай прасторы, у спажывецкім грамадстве.

5.2. Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці культуры

ХХ – пачатку ХХІ стст.


Асноўныя сацыяльна-палатычныя падзеі стагоддзя. Навукова-тэхнічны прагрэс і гуманітарная культура. Пошукі рэалістычнага мастацтва. Напрамкі мадэрнізму. Стылі ў архітэктуры. Развіццё кіно. Эстэтыка постмадэрнізму. Элітарная, масавая, маргінальная культура, субкультура, контркультура. Касмізацыя і экалагізацыя культуры. Дыялог культур Усходу і Захаду. Альтэрнатыўныя шляхі развіцця сусветнай цывілізацыі.

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА
ЛІТАРАТУРА
Асноўная:

 1. Азимов, А. Египтяне. От древней цивилизации до наших дней / А. Азимов; пер. с англ. Л.А. Игоревского. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. – 284 с.

 2. Актуальные проблемы культуры ХХ века: учеб.пособие / под ред.: В.И.Добрынина. – М.: Знание, 1993.–191 с.

 3. Алексеев, В.П. История первобытного общества. / В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.:Астрель, 2007. – 354 с.

 4. Алексеева, В.В. Что такое искусство? / В. В. Алексеева. – М.:Сов.художник, 1991. – 240 с.

 5. Алпатов,М. Этюды по всеобщей истории искусств /М. Алпатов. – М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1979. – 526 с.

 6. Аронов, В.Р. Художники и предметное творчество: Проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры ХХ века /В.Р. Аронов. – М.: Сов.художник, 1987.– 230 с.

 7. Артановский, С.Н. На перекрестке идей и цивилизаций /С.Н. Артановский. – М.: Руссико, 1991. – 287 с.

 8. Арутюнов, С.А. Народ и культуры: развитие и взаимодействие / С.А. Арутюнов. – М.: Наука, 1989.–247 с.

 9. Бабушкин, С.А. Теория цивилизации / С.А. Бабушкин; Регион. Открытый соц. ин-т, Курский гос. пед. ун-т. – Курск, РОССИ,1997.– 254 с.

 10. Базен, Ж. История истории искусств: От Вазари до наших дней / Ж. Базен. – М.: Прогресс, 1994. – 368 с.

 11. Банфи, А. Философия искусства /А. Банфи. – М.: Искусство, 1989. – 386 с.

 12. Бартенев, И.А. Очерки истории архитектурных стилей /И.А. Бартенев, В.Н. Батажкова. – М.: Изобразительное искусство,1983. – 384 с.

 13. Бердяев,Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. / Н.А. Бердяев. – М.: Лига, Искусство, 1994. – 2т.

 14. Библер, В.Г. На грани логики культуры /В.Г. Библер. – М.: Русское феноменологич.Общество, 1991. – 342 с.

 15. Боголюбов, Е.В. Культура и общество (вопросы истории и теории) /Е.В. Боголюбов. – М.: МГУ, 1978. – 232 с.

 16. Быстрова, А.Н., Мир культуры и культура мира: учеб пособие / А.Н. Быстрова; Сибирский гос. ун-т путей сообщ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЮКЭА, Изд-во Федора Конюхова, 2002. – 712 с.

 17. Воинов, А.А. История архитектуры Белоруссии: в 2 т. /А.А. Воинов. – Минск: Выш. шк., 1987. – 2т.

 18. Волков, И.Ф. Творческие методы и художественные системы /И.Ф. Волков. – М.: Искусство, 1989. – 264 с.

 19. Всеобщая история искусств: в 6 т./ Б.В. Веймарт(гл. ред.) [и др.]. –М.: Искусство, 1956-1966. – 6т.

 20. Герцук, Ю. Русское искусство с древних времен до начала ХХ века / Ю. Герцук. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: Искусство 1979.– 416 с.

 21. Гісторыябеларускагамастацтва: у 6 т. / рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.] – Мінск: Навука і тэхніка, 1987-1994. – 6 т.

 22. Гнедич,П.П. Всемирная история искусств / П.П. Гнедич. – М.: Современник, 1996.– 496 с.

 23. Гомбрил, Э. История искусства /Э. Гомбрил. – М.: АСТ, 1998.– 674 с.

 24. Гуревич, П.С. Культурология: учеб.пособие / П.С. Гуревич –М.: Знание, 1996. – 287 с.

 25. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств:в 2 кн. / Н.А. Дмитриева. –М.: Искусство, 1996. – 315 с.

 26. Ильина, Т.В. История искусства. Западноевропейское искусство /Т.В. Ильина. – М.: Высш. шк., 1983. – 368 с.

 27. Импрессионисты, их современники, их соратники / под ред. А.Д. Чегодаева. –М.: Искусство, 1975. – 320 с.

 28. История мировой культуры: справ.школьника / сост. Ф.С. Капица[и др.].–М.: СЛОВО. 1996. – 606 с.

 29. История национального китайского искусства с доциньской эпохи до эпохи двух Хань. – М.: Шанс, 2017. – 128 с.

 30. История русской культуры /Урал. гос. техн. ун-т; сост. И. В. Петухова, науч. ред. Б.В. Личман. – Екатеринбург: УГТУ, 1995. – 21с.

 31. Искусство стран и народов мира: в 5 т.– М.: Сов. энцикл., 1962-1991 – 5 т.

 32. Зарецкая, Д. М. Смирнова, В.В. Мировая художественная культура: Культура Древнего Египта, Месопотамии и античного Средиземномория /Д. М. Зарецкая, В. В. Смирнова. – изд. доп. и перераб.–М.:ООО “Фирма МХК”, 2000. – 360 с.

 33. Зубов, А.Б. История религии. Доисторические и внеисторические религии: курс лекций / А.Б. Зубов. –М.: Планета детей, 1997. – 344 с.

 34. История русского искусства: в 3 т. – М.:Изобразительное искусство, 1994-1997 – 3т.

 35. Кравченко, А.И. Культурология: учеб.пособие/ А.И. Кравченко. –М.: Академический проект,2004. – 512 с.

 36. Культурология: История мировой культуры: учеб.пособие/ ред. А. Н. Маркова [и др.]. –М.: ЮНИТИ, 2005.– 326 с.

 37. Культурология: теория и историякультуры/ под общ.ред. Е.И. Ширшова – Минск: Экоперспектива, 2010. – 543 с.

 38. Культурология: учеб.пособие / ред. Н.Г. Багдасарьян.–М.:Высш. шк., 2007. – 528 с.

 39. Драч, Г.В. Культурология: учеб.пособие/Г.В. Драч. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 576 с.

 40. Культурология: учеб.пособие/ ред. А.А. Радугин.– М.: Центр, 2002. – 400 с.

 41. Культурология: учеб.пособие / под ред. Н.Н. Фоминой, З.О. Джавиашваили, Н.О. Свечниковой. – СПб.: СПбГУ ИТ-МО,2008.– 483 с.

 42. Культурология. ХХ век: энцикл.: в т. 2. / редкол.: С.Я. Левит (гл. ред., сост. и авт. проекта) [и др.]. – СПб: Унив. книга,1998. – Т.1: А-Л. – 1998. – 447 с.

 43. Культурология. ХХ век: энцикл.: в т. 2 / редкол.: С.Я. Левит (гл. ред., сост. и авт. проекта) [и др.]. – СПб: Унив. книга, 1998. –Т. 2: М-Я. – 1998. – 446 с.

 44. Культурология: учеб.прогр. для сред. спец. и высш. учеб. заведений /

 45. Ин-т повышения квалификации и переподгот. кадров; сост.: А.А. Аронов, С.П. Жунусова –М.: ИПК СК, 1997. – 29 с.

 46. Культурология: учеб пособие для вузов / под общ.ред. С. В. Лапиной– Минск: ТетраСистем,2007. – 496 с.

 47. Левяш, И.Я. Культурология:учеб.пособие для студентов вузов / И.Я. Левяш. – Минск: ТетраСистемс, 2000. – 540 с.

 48. Лисичкина, О.Б. Мировая художественная культура / О.Б. Лисичкина. – СПб: Специальная лит., 1997. – 320 с.

 49. Лосев, А.Ф. История античной эстетики: монография:в8 т. /А.Ф. Лосев М.: АСТ, Искусство, Мысль, 1963-1988. – 8т.

 50. Лыч, Л. М.Гісторыя культуры Беларусі / Л.М. Лыч, У.І. Навіцкі. – Минск: Экаперспектыва, 1997. – 487 с.

 51. Мартынов, В.Ф. Мировая художественная культура /В.Ф. Мартынов. – Минск: ТетраСистемс, 2000. – 320 с.

 52. Мартынов, В.Ф.Культурология. Теория культуры: учеб пособие /В.Ф. Мартынов. – Минск: АСАР,2008. – 848 с.

 53. Мифологический словарь. / Е.М.: Мелетинский(гл. ред.) [и др.]. – 2-е изд. – М.: Международные отношения, 2002. – 349 с.

 54. Мифы народов мира: энцикл.: в 2 т. / С.А. Токарев ( гл. ред.) – М.: Сов. Энцикл., 2008. – 2 т.

 55. Менар, Р. Мифы в искусстве старом и новом /Р. Менар. – М.: Гелеос, 1992 – 368 с.

 56. Популярная художественная энциклопедии: в 2 т. /В.М. Полевой (гл. ред.). – 2 - е изд., доп. –М.: Сов. Энцикл., 2001. – 943 с. – 2 т.

 57. Розин, В. М. Культурология: учеб. / В.М.Розин. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Гардарики,2003. – 462 с.

 58. Сарабьянов, Д.В. История русского искусства конца ХІХ – начача ХХ в.Д.В. Сарабьянов. – СПб.: Гапарт, 2001. – 295 с.

 59. Станькова, Я. Тысячелетнее развитие архитектуры /Я. Станькова, И. Пехар. – 2-е изд. – М.: Стройиздат, 1987. – 296 с.

 60. Философия культуры. Становление и развитие:сб. – СПб.: Лань, 1998. – 448 с.

 61. Старр, С. Утраченное Просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времени Тамерлана / С. Старр. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 204 с.

 62. Философия русского религиозного искусства ХVI-ХХ вв.: антология/ сост., общ.ред. и предисл. Н. К. Гаврюшина. – М.: Прогресс, 1993. – 400 с.

 63. Чернокозов, А.И. История мировой культуры/ А.И. Чернокозов. – Ростов-н/Д.: Феникс, 1997. – 480 с.

 64. Шейнина, Е. Я. Энциклопедия символов / Е.Я. Шейнина.– М.: АСТ,Торгсин, 2001. – 592 с.

 65. Энциклопедия живописи / М. М. Алленов [и др.] – М.: АСТ, Трилистник,1997. – 800 с.

 66. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтваБеларусі:у 5 т. – Мінск: БелСЭ., 1984-1987.– 5 т.

 67. ЭтнаграфіяБеларусі:энцыкл. / рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. –Мінск: БелСЭ, 1989. –578 с.

 68. Энцыклапедыя Беларусі:у 18 т. /рэдкал.: Г.П. Пашкоу(гал. рэд.) [і інш.].Мінск: БелСЭ, 1995-2000. – 18 т.

 69. Юренев, Р. Чудесное кино: Краткая история мирового кино / Р. Юренев. – М.: Рус. яз., 1985. – 624 с.

 70. Яковец, Ю. В. История цивилизаций / Ю. В. Яковец. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 347 с.


Дадатковая:

 1. Абдеев, Р.Ф. Философия информационной цивилизации:пособие /Р.Ф. Абдеев. – М.: Владос, 1994. – 336 с.

 2. Алексеев, В. М. Китайская культура / В. М. Алексеев. – М.: Наука, 1978. – 588 с.

 3. Адамчик, М.В. Сокровища мировой культуры. Всемирная энциклопедия / М.В. Адамчик.– Минск: Харвест, 2009.– 848 с.: ил.

 4. Алексеев, В. П. Становление человечества / В. П. Алексеев. – М.: Политиздат, 1984. – 464 с.

 5. Альбедиль,М.Ф. Протоиндийская цивилизация. Очерки культуры / М. Ф. Альбедиль. – М.: Восточная литература, 1994. – 295 с.

 6. Античная культура и современная наука. / Б.Б. Пиотровский (пред.) [и др.]. – М.: Наука, 1985. – 344 с.

 7. Античность и Византия: сб. работ / Л.А. Фрейберг (ред.). –М.: Наука, 1975. – 424 с.

 8. Арган, Дж. История итальянского искусства: моногр.: в 2-х т. / Дж. Арган. – М.: Радуга, 1990. – 850 с.

 9. Афанасьева, В.К. Искусство Древнего Востока / В. К. Афанасьева [и др.]. – М.: Искусство, 1976. – 366 с.

 10. Бадик, А.Н. История Древнего мира / А. Н. Бадик, И.Е. Войнич, Н. М.Волчак. – Минск: Харвест, 1999. – 128 с.

 11. Барокко в славянских культурах / А.В. Липатов[и др.]. –М.: Наука, 1985. – 358 с.

 12. Баткин, Л.В. Итальянские гуманисты: Стиль жизни, стиль мышления /Л. В. Баткин. – М.: Наука , 1978. – 209 с.

 13. Баткин, Л.В. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности /Л. В. Баткин. – М.: Наука, 1989. – 446 с.

 14. Батракова, С.П. Искусство и утопия: Из истории западной живописи и архитектуры ХХ века / С.П. Батракова. –М.: Наука, 1990. – 304 с.

 15. Бенеш, О. М. Искусство Северного Возрождения / О. М. Бенеш. – М.: Искусство, 1973. – 264 с.

 16. Бицилли П.М.: Место Ренессанса в истории культуры: сб. / П. М. Бицилли. – СПб: Мифрил, 1996. – 256 с.

 17. Бонгард-Левин, Г.М.: Древнеиндийская цивилизация: Философия, наука и религия /Г. М. Бонгард - Левин. – М.: Наука, 1980. – 334 с.

 18. Боннар, А. Греческая цивилизация: в 2 т. /А. Боннар;пер с фр. О.В. Волкова. – М.: Искусство, 1992.– 2 т.

 19. Борисковский, П.И. Древнейшее прошлое человечества /П. И. Борисковский. – 2- е изд. перераб. и доп. – М.: Наука, 1990.– 121 с.

 20. Брагина, Л.М.: Итальянский гуманизм / Л. М. Брагина.–М.: Высш. шк., 1977. – 254 с.

 21. Брайтон, П. Путешествие в сакральный Египет /П. Брайтон. – М.: Сфера, 1997. – 432 с.

 22. Абаев, А.Н. Буддизм и культурно-психологические традиции народов Востока /А.Н. Абаев. – Новосибирск: Наука, 1990. – 216 с.

 23. Буддизм. История и культура /А. А. Терентьев [и др.]. – М.: Наука, 1989. – 230 с.

 24. Буддийский взгляд на мир / сост. Е.П. Островская, В.И. Рудой. – СПб.: Андреев и сыновья, 1994. – 462 с.

 25. Быт и история в античности /отв. ред. Г. С.Кнабе. – М.: Наука, 1988. –272 с.

 26. Бычков, В.В. Малая история византийской эстетики / В. В. Бычков. – Киев: Путь к истине, 1991. – 408 с.

 27. Бычков, В.В. Эстетика: учеб. / В. В. Бычков. – 2-е изд. перераб. и доп. –М.: Гардарики, 2006. – 573 с.

 28. Васильев, Л. С. История религии Востока / Л.С. Васильев. – 3-е изд., перераб. и доп. –М.: Университет, 1988. – 185 с.

 29. Винничук, Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима: учеб.пособие /Л. Винничук. – М.: Высш. шк., 1988 – 496 с.

 30. Виноградова,Н.А. Искусство стран Дальнего Востока / Н.А. Виноградова, Н.С. Николаева. – М.: Искусство, 1979. – 376 с.

 31. Виппер, Б. Р. Итальянский Ренессанс:в 2 т. /Б. Р. Виппер. – М.: Искусство, 1977. – 2 т.

 32. Гачев, Г. Образы Индии / Г. Гачев. – М.: Наука, 1993. –390 с.

 33. Генон, Р. Кризис современного мира /Р. Генон. – М.: Эксмо, 1991. – 781 с.

 34. Грейвс, Р. Мифы Древней Греции /Р. Грейвс.– М.: У-Фактория, 2005. –105 с.

 35. Григорьева, Т. П. Красотой Японии рожденный /Т. П. Григорьева. – М.: Искусство, 1993. – 464 с.

 36. Григорьева, Т.П. Японская художественная традиция / Т. П. Григорьева. – М.: Наука, 1979. – 368 с.

 37. Гулыга, А. Б. Искусство в век науки /А.Б. Гулыга. – М.: Наука, 1978. – 186 с.

 38. Гуревич, А.Я. Средневековый мир: культура безмолвного большинства.А. Я. Гуревич. – М.: Искусство, 1990. – 401 с.

 39. Добиаш-Рождественская, О.А. Культура западноевропейского средневековья /О. А. Добиаш-Рождественская. – М.: Наука, 1987. – 330 с.

 40. Дорошевич, Э. Очерк истории эстетической мысли Беларуси / Э. Дорошевич, В. Конон. – М.:Искусство, 1972 – 319 с.

 41. Дюби,Ж. Европа в средние века /Ж. Дюби. – Смоленск:Полиграмма, 1994. – 316 с.

 42. Зотов, А. М. Русское искусство с древнейших времен до начала ХХ века.А. М. Зотов. – М.: Искусство, 1989 – 416 с.

 43. Иконников, А.В. Современная архитектура /А. В. Иконников. – Л.: Гос. изд-во лит. по архитектуре, строител.материалам., 1983. – 206 с.

 44. История и культура древнерусского города /Г. А. Федоров- Давыдов (ред.). –М.: МГУ, 1989.– 275 с.

 45. История древнего Востока. От ранних государственных образований до древних империй / А.В. Седов (ред.). –М.: Восточная лит., 2004. –895 с.

 46. Кантор, А. И. Изобразительное искусство ХХ века /А. И. Кантор. – М.: Искусство, 1988. – 340 с.

 47. Каптерева, Т. П. Искусство средневекового Востока /Т. П. Каптерева, Н. А. Виноградова. – М.: Детская литература, 1989. – 234 с.

 48. Кертман, Л.Е. История культуры стран Европы и Америки / Л.Е. Кертман. – М.: Высш. шк., 1988. – 304 с.

 49. Классическое и современное искусство Запада: Мастера и проблемы:сб. ст. / Акад. наук СССР, ВНИИ искусствознания, М-во культуры СССР ;отв. ред. М. Я. Либман. – Москва: Наука, 1989. – 205 с.

 50. Клочков, И.С. Духовная культура Вавилона: Человек, судьба, время: монография /И. С. Клочков. – М.: Наука, 1983. – 208 с.

 51. Кнабе, Г.С. Древний Рим – история и повседневность /Г. С. Кнабе. – М.: Искусство, 1986. – 207 с.

 52. Кокс, Р. Семь чудес света / Р. Кокс, Н. Моррис. –М.: БММ, 1997. – 96 с.

 53. Культура Древнего Рима: в 2 т. /отв. ред. Е.С. Голубцова. – М: Наука, 1985. – 628 с.

 54. Левек, П. Эллинистический мир / П. Левек. – М.: Наука, 1989. – 252 с.

 55. Леви-Стросс, К. Первобытное мышление / К. Леви-Стросс. – М.: Республика, 1995. – 384 с.

 56. ЛеГроф, Ж. Цивилизация средневекового Запада / Ж. ЛеГроф. – Екатеринбург: У-Фактория, 2005 – 560 с.

 57. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения / А. Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1978. – 624 с.

 58. Любимов, Л. И. Искусство Древнего мира /Л.И. Любимов. – 2-е изд. –М.: Просвещение, 1980. – 320 с.

 59. Майхрович, А.С. Поиск истинного бытия человека: из истории философии и культуры Беларуси /А. С. Майхрович; науч. ред. Д. И. Широканов; АН Беларуси, Ин-т философии и права. – Мінск: Навука и тэхніка, 1992.– 245 с.

 60. Малявин, В.В. Традиционная эстетика в странах Дальнего Востока /В. В. Малявин. – М.: Знание, 1987. – 62 с.

 61. Массон,В. М. Первые цивилизации /В. М. Массон. – Л.: Наука, 1989. – 268с .

 62. Масон,М.Э. Первые цивилизации /М. Э. Масон. – Л.: Наука, 1989. – 79с.

 63. Мейсон, Э. Древние цивилизации / Э. Мейсон. – М.: Наука, 1997. – 81 с.

 64. Мелетинский, Е. М. Поэтика мифа /Е.М. Мелетинский. – М.: Наука, 1976. – 407 с.

 65. Мелларт, Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока / Дж. Мелларт. – М.: Наука, 1982. – 149 с.

 66. Менар, Р. Мифы в искусстве старом и новом: слов. / Р. Менар. – М.: Гелеос, 2007.– 368 с.

 67. Мень, А.В. Мировая духовная культура /А. В. Мень. –М.:Путь, Истина и Жизнь, 2002. – 249 с.

 68. Муратов, П. П. Образы Италии /П.П. Муратов. – М.: Республика, 1994.–592 с.

 69. Немировский, А. И. Мифы Древней Эллады:_моногр. /А. И. Немировский. – М.: Просвещение, 1992. – 321 с.

 70. Немировский, А.И. Мифы и легенды Древнего Востока / А. И. Немировский.– Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 514 с.

 71. Немировский, А.И.История Древнего мира: Античность: учеб.для студ. высш. учеб. заведений: в 2 ч. /А. И. Немировский.–М.: ВЛАДОС, 2000. –2 ч.

 72. Пилкингтон, С. М. Иудаизм / С. М. Пилкингтон. – М.: Фаир-Пресс, 2001.– 400 с.

 73. Пиотровский,М.Б. Коранические сказания / М. Б. Пиотровский. – М.: Наука, 1991. – 219 с.

 74. Рудаков А., протоирей. Краткая история христианской церкви /А. Рудаков протоирей. – М.: Московское Подворье Свято- Троицкой Сергиевой Лавры, 2000. – 100 с.

 75. Рыбаков, Б. А. Язычество Древней Руси /Б.А. Рыбаков. – М.: Наука, 1994. – 790 с.

 76. Стерлин, Г.Д. Художественная жизнь России середины ХIХ века /Г.Д. Стерлин. – М.: Искусство, 1991. – 292 с.

 77. Струве, В. В. Культура Древнего Египта / В. В. Струве. – М.: Наука, 1975.– 484 с.

 78. Тайлер, Э. Б. Первобытная культура /Э. Б. Тайлер. – М.: Политиздат, 1989. – 576 с.

 79. Токарев, С. А. Ранние формы религии /С.А. Токарев. – М.: Политиздат, 1990. – 622 с.

 80. Тюляев, С.И. Искусство Индии: архитектура, изобразительное искусство, художественные ремесла /С. И. Тюляев. – М.: Наука, 1981. – 344 с.

 81. Федорова, Е.В. Люди императорского Рима: моногр. /Е.В. Федорова. – М.: МГУ, 1990. – 370 с.

 82. Феодорит,еп. Кирский. Церковная история /Феодорит, еп; пер. с греч. –М.: Российская полит.энцикл., Колокол, 1993. – 239с.

 83. Фицджеральд, С.П. Китай: краткая история культуры = China: AShortCulturalHistory / С. П. Фицджеральд; пер. Р. В. Котенко. –М.: Евразия, 1998. – 456 с.

 84. Фрилинг, Р. Христианство и ислам / Р. Фрилинг. –М.:Энигма, 1997.–153 с.

 85. Хачутурян, В. М. История мировых цивилизаций /В.М. Хачутурян. – М.: Дрофа, 1998. – 500 с.

 86. Хейзинга, И. Осень Средневековья /И. Хейзинга; пер. Д.В. СильвестроваМ.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2013. – 768 с.

 87. Холл, Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве /Дж. Холл. – М.: Крон- Пресс, 1996. – 656 с.

 88. Христианство:энцикл. слов.:в3 т. /под ред. С. С. Аверинцева [и др.]. –М.: Большая Рос.энцикл., 1993. – 3т.

 89. Человек и мир в японской культуре:сб.ст./ отв. ред. Т. П. Григорьева. –М.: Наука, 1985. – 280 с.

 90. Чизхолм, Д. Ранние цивилизации /Д.Чизхолм, Э. Миллард; пер. с англ. А. М.Голова; ил. Й. Джексона. –М.: Росмэн, 1998. – 96 с.

 91. Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: в 2 т. /О. Шпенглер. – Минск: Попурри, 1998.– Т. 1:Образ и действительбность. –1998. – 688 с.

 92. Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: в 2 т.О. Шпенглер – М.: Мысль, 1998. –Т. 2: Всемирно- исторические перспективы. – 1998 – 607 с.

 93. Щербатской, Ф.И. Избранные труды по буддизму: моногр. / Ф.И. Щербатской. – М.: Наука, 1988. – 428 с.

 94. Энциклопедический словарь по культурологии / В.И. Авдеев[и др.]; под общ. ред. А.А. Радугина. - М.: Центр, 1997. – 478 с.

 95. Яковлев, Е. Г. Искусство и мировые религии /Е.Г. Яковлев. – М.: Высш. шк., 1985. – 287 с.

 96. Япония: идеология, культура, литература / ред. Б.Е. Косолапова. –М.: Наука, 1989. – 197 с.

Информационные ресурсы:

1. www.hermitagemuseum.org

2. www.museum.ru

3. www.hermitage.ru

4. www.distance-learning.ru

5. www.rusmuseum.ru

6. www.rosculture.ru

7. www.arthistory.ru

8. www.tretyakov.ru

9. www.tretyakovgallery.ru

10. www.taralex.da.ru

11. smallbay.ru/rusart

12. www.staratel.com/pictures/ruspaint/main

13. www.kentavr-art.ru

14. www.wm-painting.ru

15. bibliotekar.ru

16. rusarh.ru

17. www.vitart.ru/history-russia-culture-pages

18. www.archi.ru19. zhentos.narod.ruБаза данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка