Практычныя заняткі Паэма “Май” як вяршыня паэзіі Махі
Дата канвертавання25.02.2017
Памер80.99 Kb.
Практычныя заняткі
Паэма “Май” як вяршыня паэзіі Махі


 1. Літаратурная гісторыя паэмы, буйнейшага філасофска-сімвалічнага твора еўрапейскага рамантызма.

 2. Роля ўступа. Скарыстанне музычнага твора ў будове паэмы.

 3. Тэма “чужой віны” як цэнтральная ў паэме і ў творчасці Махі.

 4. Праблема ўзаемаадносін чалавека і грамадства.

 5. Персанаж і аўтар. Абагульняючы сэнс вобраза Вілема.

 6. Раскрыццё суб’ектыўнага пачатку ў маналогах герояў.

 7. Прыём кантрасту як галоўны мастацкі прыём паэмы (ў кампазіцыі, у асвятленні ўнутранага свету герояў. У пейзажных замалёўках, у рытмічнай арганізацыі тэкста).

 8. Вобразы прыроды. Роля рамантычнага пейзажу ў асвятленні характараў і раскрыцці ідэйнага сэнсу паэмы.

 9. Паэтычнае майстэртсва Махі (багацце метафар, параўнанняў, інтанацыйна-музычных рашэнняў, гукапіс, асацыятыўныя рады).


Літаратура:
Маха К.Г. Избранное. М., 1960.

К.Г.Маха// Очерки истории чешской литературы XIX-XX веков. М., 1963.

Мартемьянов В. Карел Гинек Маха// Маха К.Г. Избранное. М., 1960.

Маха К.Г.// Беларуская энцыклапедыя, Т.10. Мн., 2000.


Практычныя заняткі
Гісторыя ў творах У.Ванчуры

на прыкладзе рамана “Маркета Лазарава”
Пытанні:


 1. Жыццёвы і творчы шлях Ванчуры. Шматгранны талент чэшскага пісьменніка. Мастацкія пошукі.

 2. Зварот Ванчуры да гістарычнага мінулага. Сямейнае паданне і яго ўвасабленне ў рамане «Маркета Лазарава».

 3. Моц кахання ў рамане. «Маркета Лазарава» як сваеасаблівая прытча пра каханне.

 4. Аўтарская пазіцыя ў творы. Роля апавядальніка.

 5. Сістэма вобразаў ў «Маркеце Лазаравай».

 6. Баладычны характар рамана.

 7. Наватарска-паэтычная манера аповеду ў творы. Эстэтычная гармонія «Маркеты Лазаравай».

 8. Лірычная стыхія ў творы. Карціны прыроды.

 9. Жанравая адметнасць рамана.

 10. Адрозненне «Маркеты Лазаравай» ад класічнага гістарычнага рамана Ірасэка.

 11. Драматізацыя ў ванчураўскім творы.

 12. «Маркета Лазарава» як новы этап творчасці чэшскага пісьменніка.

 13. Мастацкая шматскладнікавасць рамана.


Літаратура:
Кузнецова Р.Р. Чешский межвоенный роман: эволюция жанра и стиля.

Малевич О.М. Владислав Ванчура: критико-биографический очерк. Л., 1973.

Филипчикова Р.М. Творчество Владислава Ванчуры: Искусство синтеза и контрапункта. М, 1999.

Чешский роман ХХ века и пути реализма в европейских литературах. М., 1979.

Шаблоўская І. Паэтыка чэшскага рамана ХХ стагоддзя. Мн., 1995.

Практычныя заняткі
Лабірынт свету і рай сэрца” Я.А.Коменскага

як першы чэшскі барочны раман
Пытанні:


 1. Я.А.Коменскі як пісьменнік, паэт, рэлігійны мысляр і педагог. Значэнне асобы і дзейнасці Коменскага для чэшскай культуры.

 2. “Лабірынт свету і рай сэрца” як раман-выхаванне.

 3. Сацыяльная сатыра ў творы.

 4. Вобраз галоўнага героя, пошукі сэнса ў ва ўпарадкаванні свету, поўнага супярэчнасцей. Станаўленне героя.

 5. Барочная сімволіка ў творы.

 6. Алегарызм “Лабірынта…”.

 7. Раман “Лабірынт свету і рай сэрца” Я.А.Коменскага ў традыцыі літаратуры падарожжаў альбо рамана-выхавання.

 8. Уплыў вучэння чэшскіх братоў на твор. Багаслоўскія ідэі і тэма Бога ў рамане.

 9. Карціна свету ў “Лабірынце…”

 10. Дэталізацыя ў творы.

Літаратура:


Коменский Я.А. Сочинения. М., Наука, 1997.

Ян Амос Коменский: Указатель русской и переводной критической литературы на русском языке, 1772-1992. М., 1995.Практычныя заняткі
Ешцецкі і старапрадскі цыклы ў творчасці чэшскай пісьменніцы Карвліны светлай


 1. Жыццёвы і творчы шлях Караліны Светлай. Агульная характарыстыка.

 2. Караліна Светлая і Жорж Санд : разуменне праблем жаночай эмансіпацыі. Інтэрпрэтацыя жаночага пытання ў творчасці.

 3. Ешцецкая проза Караліны Светлай: праблематыка, паэтыка.

 4. Сістэма вобразаў Ешцецкага цыклу. Жаночыя характары.

 5. Старапражскі цыкл. Тэматычная адметнасць. Праблема жанравага вызначэння твораў гэтага цыклу.

 6. Жаночыя вобразы рамана “Каралеўна званочкаў”.

 7. Прага ў раманах і аповесцях пісьменніцы.

 8. Праблематыка аповесці “Чорны Петршычэк”.

 9. Мастацкія асаблівасці прозы Караліны Светлай і моўнае майстэрства пісьменніцы.

 10. Псіхалагізм прозы чэшскай пісьменніцы. Псіхалагічныя партрэты герояў.

 11. Праблема метаду Светлай. Філасафічнасць яе прозы.

 12. Дыдактычная тэндэнцыя ў творах пісьменніцы.


Літаратура:
Кузнецова Р. История чешской литературы. М., 1987.

Очерки истории чешской литературы XIX- XX вв. М., 1963.Практычныя заняткі
Маластранскія аповесці” як вяршыня празаічных здабыткаў

Яна Нэруды


 1. Нэруда-празаік. Жанравая шматпланавасць прозы чэшскага пісьменніка.

 2. Рэалістычнае майстэрства Нэруды.

 3. Мастацкае наватарства Нэруда-празаіка.

 4. Жыццё горада ў прозе Нэруды.

 5. Паэтыка і стыль прозы Нэруды.

 6. “Маластранскія аповесці” як вяршыня празаічных здабыткаў чэшскага пісьменніка-рэаліста. Праблема жанравага вызначэння твора.

 7. Асноўныя тэмы і матывы “Маластранскіх аповесцяў”.

 8. Сістэма вобразаў “Маластранскіх аповесцяў”.

 9. Мастацкія асаблівасці цыкла (мова, майстэрства партрэту, рэчавы свет і г. д.).

 10. Апавядальнік і тып нарацыі ў “Маластранскіх аповесцях”Нэруды.

 11. Светаўспрыманне і карціны жыцця ў “Маластранскіх аповесцях”.

 12. Нэруда і традыцыі рускай літаратуры ХІХ стагоддзя (Нэруда і Гогаль і г. д.).

 13. Нэруда і традыцыі еўрапейскай літаратуры ХІХ стагоддзя (Нэруда і Дыкенс, Нэруда і Мапасан і г.д.).


Літаратура:
Кузнецова Р. История чешской литературы. М., 1987.

Очерки истории чешской литературы XIX- XX вв. М., 1963.Пытанні да экзамена па гісторыі славянскіх літаратур


 1. Чэшская літаратура ад зараджэння да сучаснасці: асноўныя тэндэнцыі і вектары развіцця. Знакавыя постаці.

 2. Славацкая літаратура ад зараджэння да сучаснасці: асноўныя тэндэнцыі і вектары развіцця. Знакавыя постаці.

 3. Балгарская літаратура ад зараджэння да сучаснасці: асноўныя тэндэнцыі і вектары развіцця. Знакавыя постаці.

 4. Украінская літаратура ад зараджэння да сучаснасці: асноўныя тэндэнцыі і вектары развіцця. Знакавыя постаці.

 5. Сербская літаратура ад зараджэння да сучаснасці: асноўныя тэндэнцыі і вектары развіцця. Знакавыя постаці.

 6. Харвацкая літаратура ад зараджэння да сучаснасці: асноўныя тэндэнцыі і вектары развіцця. Знакавыя постаці.

 7. Шматпланавасць мастацкага таленту Карэла Чапека. Аналіз аднаго з прачытаных твораў.

 8. Жыццё і дзейнасць Я.А.Коменскага. Барочны раман “Лабірынт света і рай сэрца”.

 9. Лірыка Я.Колара. Паэма”Дачка Славы” як вяршыня творчасці пісьменніка. Развіццё агульнаславянскай ідэі.

 10. “Маластранскія аповесці” як вяршыня празаічных здабыткаў Яна Нэруды.

 11. Паэма “Май” як вяршыня лірыкі К.Г.Махі.

 12. Ешцецкі і старапражскі цыклы ў творчасці Караліны Светлай.

 13. Мастацкая эвалюцыя Яраслава Сэйферта.

 14. Уладзіслаў Ванчура-белетрыст. Раман-балада “Маркета Лазарава”.

 15. Жыццёвы і творчы шлях В.Нэзвала. Аналіз паэмы “Дзіўны чараўнік”.

 16. Вялікая кніга Яраслава Гашака. Праблематыка, паэтыка.

 17. Тэорыя і практыка рамана Мілана Кундэры.

 18. Сюррэалістычны раман Багуміла Грабала.

 19. Творчасць П.Вежынава. Праблема метаду і жанру. Аналіз аповесці “Бар’ер”.

 20. Раман Вазава”Пад ігам” як эпас нацыянальнага быцця.

 21. Постмадэрнісцкія раманы М.Павіча.

 22. Лірыка Дэсанкі Максімавіч.

 23. Жыццёвы і творчы шлях Іва Андрыча. Раман “Мост на Дрыне”: праблематыка, паэтыка.

 24. “Лясная песня” Л.Украінкі: адметнасці стылю, асноўныя ідэі. Сістэма вобразаў.

 25. Жыццё і дзейнасць Т.Шаўчэнкі. Аналіз паэмы “Неафіты”.

 26. Жыццёвы і творчы шлях І.Франко. Паэма “Маісей”: асноўныя матывы, стылёвыя асаблівасці.

 27. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур ад узнікнення да 15 стагоддзя.

 28. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур у 15-18 стагоддзях.

 29. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур у другой палове 18-першай палове 19 стагоддзя.

 30. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур у 50-80-х гг. 19 стагоддзя.

 31. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур на памежжы 19-20 стагоддзяў.

 32. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур у першай палове 20 стагоддзя.

 33. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур у часы другой сусветнай вайны.

 34. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур у другой палове 20 стагоддзя.


Пытанні да экзамена па гісторыі славянскіх літаратур для паланістаў


 1. Чэшская літаратура ад зараджэння да сучаснасці: асноўныя тэндэнцыі і вектары развіцця. Знакавыя постаці.

 2. Славацкая літаратура ад зараджэння да сучаснасці: асноўныя тэндэнцыі і вектары развіцця. Знакавыя постаці.

 3. Балгарская літаратура ад зараджэння да сучаснасці: асноўныя тэндэнцыі і вектары развіцця. Знакавыя постаці.

 4. Украінская літаратура ад зараджэння да сучаснасці: асноўныя тэндэнцыі і вектары развіцця. Знакавыя постаці.

 5. Сербская літаратура ад зараджэння да сучаснасці: асноўныя тэндэнцыі і вектары развіцця. Знакавыя постаці.

 6. Харвацкая літаратура ад зараджэння да сучаснасці: асноўныя тэндэнцыі і вектары развіцця. Знакавыя постаці.

 7. Македонская літаратура ад зараджэння да сучаснасці: асноўныя тэндэнцыі і вектары развіцця. Знакавыя постаці.

 8. Лірыка Я.Колара. Паэма”Дачка Славы” як вяршыня творчасці пісьменніка. Развіццё агульнаславянскай ідэі.

 9. “Маластранскія аповесці” як вяршыня празаічных здабыткаў Яна Нэруды.

 10. Паэма “Май” як вяршыня лірыкі К.Г.Махі.

 11. Ешцецкі і старапражскі цыклы ў творчасці Караліны Светлай.

 12. Мастацкая эвалюцыя Яраслава Сэйферта.

 13. Уладзіслаў Ванчура-белетрыст. Раман-балада “Маркета Лазарава”.

 14. Жыццёвы і творчы шлях В.Нэзвала. Аналіз паэмы “Дзіўны чараўнік”.

 15. Вялікая кніга Яраслава Гашака. Праблематыка, паэтыка.

 16. Шматпланавасць мастацкага таленту Карэла Чапека. Аналіз аднаго з прачытаных твораў.

 17. Тэорыя і практыка рамана Мілана Кундэры.

 18. Сюррэалістычны раман Багуміла Грабала.

 19. Творчасць П.Вежынава. Праблема метада і жанра. Аналіз аповесці “Бар’ер”.

 20. Раман Вазава ”Пад ігам” як эпас нацыянальнага быцця.

 21. Канцэпцыя асобы ў творах Д.Дзімава. Масштабнае адлюстраванне жыцця ў рамане “Табак”.

 22. Постмадэрнісцкія раманы М.Павіча.

 23. Лірыка Дэсанкі Максімавіч.

 24. Жыццёвы і творчы шлях Іва Андрыча. Раман “Мост на Дрыне”: праблематыка, паэтыка.

 25. “Лясная песня” Л.Украінкі: адметнасці стылю, асноўныя ідэі. Сістэма вобразаў.

 26. Жыццё і дзейнасць Т.Шаўчэнкі. Аналіз паэмы “Неафіты”.

 27. Жыццёвы і творчы шлях І.Франко. Паэма “Маісей”: асноўныя матывы, стылёвыя асаблівасці.

 28. Мастацкая адметнасць рамана Яварыўскага “Марыя з палыном у канцы стагоддзя”.

 29. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур ад узнікнення да 15 стагоддзя.

 30. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур у 15-18 стагоддзях.

 31. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур у другой палове 18-першай палове 19 стагоддзя.

 32. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур у 50-80-х гг. 19 стагоддзя.

 33. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур на памежжы 19-20 стагоддзяў.

 34. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур у першай палове 20 стагоддзя.

 35. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур у часы другой сусветнай вайны.

 36. Агульныя тэндэнцыя развіцця славянскіх літаратур у другой палове 20 стагоддзя.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка