Правапіс канчаткаў назоўнікаў першага скланення ў адзіночным лікуДата канвертавання06.11.2017
Памер117 Kb.
#11175
Правапіс канчаткаў назоўнікаў першага скланення ў адзіночным ліку


Да першага скланення адносяцца назоўнікіжаночага роду з канчаткам –а, -я: кропля, Радзіма, парта, доля. Склонавыя канчаткі гэтых назоўнікаў залежаць ад характару асновы і націску.


Аснова можа заканчвацца на


цвёрды

зацвярдзелы

г,к, х

мяккі

вада, школа, хата

мяжа, шаша, кара

нага, рука, страха

ралля, пожня, зямля


У давальным і месным склонах назоўнікі маюць аднолькавыя канчаткі
 • пры аснове на цвёрды:вадзе, школе, хаце, у вадзе, у школе, у хаце.

 • пры асновке на г,х, якія чаргуюцца з з,с: назе, страсе, на назе, на страсе • пры зацвярдзелай аснове: мяжы, шашы, кары, на мяжы, на шашы, на кары.

 • Пры аснове на к, што чаргуецца з ц і нацмск падае толькі на аснову: рэчцы, лыжцы, на рэчцы, у лыжцы.толькі пры мяккай аснове: раллі, пожні, зямлі, на раллі, на пожні, на зямлі.толькі пры аснове на к, якое чаргуецца з ц, і націск падае на канчатак: мука – муцэ, у муцэ; шчака – шчацэ, на

шчацэ; дачка – дачцэ, аб дачцэ.


У творным склоне могуць ужывацца канчаткі


-ой (-ою),

-ёй (-ёю)

пад націскам:

зямлёй (ёю), страхой (ою), дачкой (ою).

-ай (-аю),

-яй (-яю)

не пад націскам:

рэчкай (аю), песняй (яю), пожняй (яю).Правапіс канчаткаў назоўнікаў другога скланення ў родным склоне адзіночнага ліку


Да другога скланення адносяцца:

1. Назоўнікі мужчынскага роду з нулявым канчаткам у назоўным склоне адзіночнага ліку: край, воцат, цукар, агонь, Алесь, Іван.

2. Назоўнікі тыпу: Пятро, Дняпро.

3. Назоўнікі на –а з ацэначнымі суфіксамі –іск-а(-ыск-а), -ішч-а: агніска, вятрыска, гарадзішча.

4. Назоўнікі ніякага род, якія ў назоўным склоне адзіночнага ліку заканчваюцца на –о(-ё), -а, -е: вядро, рыззё, мора, поле.

5. Пяць назоўнікаў на –мя: семя, вымя, полымя, бярэмя, імя.


Правапіс канчаткаў назоўнікаў у родным склоне


З канчаткам –а(-я) ўжываюцца:

 • назоўнікі з суфіксам –ок: беражок –беражка, лясок – ляска, садок –садка, вяршок – вяршка, лужок – лужка.

 • назоўнікі, якія абазначаюць:

1. Асоб і істот: чалавека, ката, вераб’я, асла, брыгадзіра.

2. Канкрэтныя прадметы рэчаіснасці, якія паддаюцца лічэнню, або іх часткі: памідора, аўтобуса, стала, пня, каўняра.

3. Органы і часткі цела чалавека, жывёлы: носа, ілба, рога, хваста, рота, языка. Выключэнне: твару.

4. Пэўныя прамежкі часу, меры даўжыні, плошчы, вагі, аб’ёму, грашовыя адзінкі: года, сеанса, панядзелка, чэрвеня, кіламетра, рубля, долара, літра, тыдня.Выключэнне: веку, ранку, абеду; згоду ў гол, без году тыдзень.

5. Навуковыя ці тэхнічныя тэрміны або канкрэтныя паняцці: дзейніка, дзеяслова, прыназоўніка, сюжэта, твора, сінуса, ромба.

6. Грамадскія арганізацыі, прадпрыемствы, установы, вайсковыя падраздзяленні: ліцэя, універсітэта, прафсаюза, завода, узвода, штаба.

7. Назвы танцаў, народных і спартыўных гульняў, картачных гульняў: крыжачка, футбола, тэніса, покера, брыджа.

8. Геаграфічныя і астранамічныя паняцці, населеныя пункты і мясцовасці: горада, Мінска, хутара, узгорка, мыса, Везувія.
З канчаткам –у(-ю) ўжываюцца:

1.Назоўнікі, якія абазначаюць:

 • абстрактна-разумовыя паняцці, адцягненыя якасці, прыметы,а таксама апрадмечаныя дзеянні, працэсы, стан, розныя адчуванні, пачуцці: вопыту, болю, характару, ад’езду, кашлю, болю, падвозу, голаду, жалю, смутку, колеру, поспеху, ідэалу;

 • напрамкі ў прасторы, месца, форіу, памер, а таксама неакрэсленыя прамежкі часу: шляху, краю, схілу, мінімуму, моманту, але: ПОЎДНЯ;

 • грамадскія фармацыі, сацыяльна-палітычныя і навуковыя плыні, навуковыя тэорыі: класіцызму, сацыялізму, атэізму;

 • з’явы прыроды, стыхійныя падзеі, бедствы: марозу, прыліву, ветру, пажару, галалёду;

 • розныя захворванні: апендыцыту, тыфу, радыкуліту, грыпу;

 • розныя падзеі ў грамадскім жыцці: фестывалю, кірмашу.

2. Рэчыўныя назоўнікі, якія абазначаюць:

 • розныя рэчывы, масу, матэрыялы хімічныя элементы і злучэнні, лякарствы, некаторыя віды ежы: бензіну, клею, халадніку, пеніцыліны, квасу, натрыю, цукру, але: АЎСА, ХЛЕБА.

3. Зборныя назоўнікі: лесу, інвентару, тыражу, фальклору, люду.


ПАМЯТАЙ!


Некаторыя назоўнікі могуць ужывацца з паралельнымі канчаткамі –а(-я), -у(-ю). Гэта залежыць ад значэння назоўніка, якое ён набывае ў канкрэтным кантэксце: Ля дома (будынка) старшыні стаяла машына. Алесь атрымаў пісьмо з дому (сям’і, родных). Сустрэцца каля ясеня (канкрэтны прадмет) і стул з ясеню (матэрыял); алмаза (каштоўны камень) - алмазу (мінерал), бастона (танец) – бастону (тканіна), вывада (провад або прыстасаванне для сувязі са знешнім асяроддзем) – вуваду (суджэнне), закона (дакумент) – закону (правіла), пейзажа (жанр жывапісу) – пейзажу (краявід), інструмента (прадет) – інструменту(сукупнасць прадметаў).


Правапіс канчаткаў назоўнікаў другога скланення ў месым склоне адзіночнага ліку
 • усе асабовыя (у тым ліку і ўласныя назвы) і неасабовыя назоўнікі пры аснове на цвёрды: на мосце, ілбе, у доме,

у запісе, пры сыне, гарманісце, браце, Якубе Коласе, Максіме;

 • усе неасабовыя назоўнікі пры аснове на г,х, якія чаргуюцца з з,с: у кажусе, на возе, лузе. • усе неасабовыя назоўнікі пры зацвярдзелай аснове: на карандашы, сонцы, аб дажджы. • усе неасабовыя назоўнікі пры аснове толькі пры мяккай аснове: у жыцці, полі, пакоі, на алені, агні. • асабовыя назоўнікі з асновай на зацвярдзелы і на г,к,х : пры камандзіру, настаўнмку, геолагу, пастуху;

 • усе неасабовыя назоўнікі з асновай на к: у сшытку, пяску, на азярку;

 • агульныя і ўласныя назоўнікі з асновай на г,х, калі яны не змяняюцца на з,с: жаху, подыху, подзвігу (абстрактныя паняцці); тварагу, мозгу, пуху (рэчыўныя паняцці); Алегу, Цімоху, Бугу (уласныя назвы);мітынгу, дыялогу, штрыху (назоўнікі іншамоўнага паходжання);

 • назоўнікі ва ўстойлівых спалучэннях: на хаду, на ляту, на віду, з разбегу, жыць у ладу.

 • назоўнік пост: стаяць на пасту • асабовыя назоўнікі з асновай на мяккі зычны: пры герою, Міхасю, Мікалаю. • некаторыя назоўнікі ніякага роду з націскам на канчатку: малако – у малацэ;

 • назоўнік двор: сустрэліся на двары (участак каля дома) – спявалі на дварэ (на вуліцы).Правапіс канчаткаў назоўнікаў першага скланення ў адзіночным ліку


Да першага скланення адносяцца назоўнікіжаночага роду з канчаткам –а, -я: кропля, Радзіма, парта, доля. Склонавыя канчаткі гэтых назоўнікаў залежаць ад характару асновы і націску.


Аснова можа заканчвацца на


цвёрды

зацвярдзелы

г,к, х

мяккі

вада, школа, хата

мяжа, шаша, кара

нага, рука, страха

ралля, пожня, зямля


У давальным і месным склонах назоўнікі маюць аднолькавыя канчаткі
 • пры аснове на цвёрды: вадзе, школе, хаце, у вадзе, у школе, у хаце.

 • пры асновке на г,х, якія чаргуюцца з з, с: назе, страсе, на назе, на страсе • пры зацвярдзелай аснове: мяжы, шашы, кары, на мяжы, на шашы, на кары.

 • Пры аснове на к, што чаргуецца з ц і націск падае толькі на аснову: рэчцы, лыжцы, на рэчцы, у лыжцы.толькі пры мяккай аснове: раллі, пожні, зямлі, на раллі, на пожні, на зямлі.толькі пры аснове на к, якое чаргуецца з ц, і націск падае на канчатак: мука – муцэ, у муцэ; шчака – шчацэ, на

шчацэ; дачка – дачцэ, аб дачцэ.


У творным склоне могуць ужывацца канчаткі


-ой (-ою),

-ёй (-ёю)

пад націскам:

зямлёй (ёю), страхой (ою), дачкой (ою).

-ай (-аю),

-яй (-яю)

не пад націскам:

рэчкай (аю), песняй (яю), пожняй (яю).Правапіс канчаткаў назоўнікаў другога скланення ў родным склоне адзіночнага ліку


Да другога скланення адносяцца:

1. Назоўнікі мужчынскага роду з нулявым канчаткам у назоўным склоне адзіночнага ліку: край, воцат, цукар, агонь, Алесь, Іван.

2. Назоўнікі тыпу: Пятро, Дняпро.

3. Назоўнікі на –а з ацэначнымі суфіксамі –іск-а(-ыск-а), -ішч-а: агніска, вятрыска, гарадзішча.

4. Назоўнікі ніякага род, якія ў назоўным склоне адзіночнага ліку заканчваюцца на –о(-ё), -а, -е: вядро, рыззё, мора, поле.

5. Пяць назоўнікаў на –мя: семя, вымя, полымя, бярэмя, імя.

Правапіс канчаткаў назоўнікаў у родным склоне


З канчаткам –а(-я) ўжываюцца:

 • назоўнікі з суфіксам –ок: беражок –беражка, лясок – ляска, садок –садка, вяршок – вяршка, лужок – лужка.

 • назоўнікі, якія абазначаюць:

1. Асоб і істот: чалавека, ката, вераб’я, асла, брыгадзіра.

2. Канкрэтныя прадметы рэчаіснасці, якія паддаюцца лічэнню, або іх часткі: памідора, аўтобуса, стала, пня, каўняра.

3. Органы і часткі цела чалавека, жывёлы: носа, ілба, рога, хваста, рота, языка. Выключэнне: твару.

4. Пэўныя прамежкі часу, меры даўжыні, плошчы, вагі, аб’ёму, грашовыя адзінкі: года, сеанса, панядзелка, чэрвеня, кіламетра, рубля, долара, літра, тыдня.Выключэнне: веку, ранку, абеду; з году ў год, без году тыдзень.

5. Навуковыя ці тэхнічныя тэрміны або канкрэтныя паняцці: дзейніка, дзеяслова, прыназоўніка, сюжэта, твора, сінуса, ромба.

6. Грамадскія арганізацыі, прадпрыемствы, установы, вайсковыя падраздзяленні: ліцэя, універсітэта, прафсаюза, завода, узвода, штаба.

7. Назвы танцаў, народных і спартыўных гульняў, картачных гульняў: крыжачка, футбола, тэніса, покера, брыджа.

8. Геаграфічныя і астранамічныя паняцці, населеныя пункты і мясцовасці: горада, Мінска, хутара, узгорка, мыса, Везувія.
З канчаткам –у(-ю) ўжываюцца:

1.Назоўнікі, якія абазначаюць:

 • абстрактна-разумовыя паняцці, адцягненыя якасці, прыметы,а таксама апрадмечаныя дзеянні, працэсы, стан, розныя адчуванні, пачуцці: вопыту, болю, характару, ад’езду, кашлю, болю, падвозу, голаду, жалю, смутку, колеру, поспеху, ідэалу;

 • напрамкі ў прасторы, месца, форіу, памер, а таксама неакрэсленыя прамежкі часу: шляху, краю, схілу, мінімуму, моманту, але: ПОЎДНЯ;

 • грамадскія фармацыі, сацыяльна-палітычныя і навуковыя плыні, навуковыя тэорыі: класіцызму, сацыялізму, атэізму;

 • з’явы прыроды, стыхійныя падзеі, бедствы: марозу, прыліву, ветру, пажару, галалёду;

 • розныя захворванні: апендыцыту, тыфу, радыкуліту, грыпу;

 • розныя падзеі ў грамадскім жыцці: фестывалю, кірмашу.

2. Рэчыўныя назоўнікі, якія абазначаюць:

 • розныя рэчывы, масу, матэрыялы хімічныя элементы і злучэнні, лякарствы, некаторыя віды ежы: бензіну, клею, халадніку, пеніцыліны, квасу, натрыю, цукру, але: АЎСА, ХЛЕБА.

3. Зборныя назоўнікі: лесу, інвентару, тыражу, фальклору, люду.


ПАМЯТАЙ!


Некаторыя назоўнікі могуць ужывацца з паралельнымі канчаткамі –а(-я), -у(-ю). Гэта залежыць ад значэння назоўніка, якое ён набывае ў канкрэтным кантэксце: Ля дома (будынка) старшыні стаяла машына. Алесь атрымаў пісьмо з дому (сям’і, родных). Сустрэцца каля ясеня (канкрэтны прадмет) і стул з ясеню (матэрыял); алмаза (каштоўны камень) - алмазу (мінерал), бастона (танец) – бастону (тканіна), вывада (провад або прыстасаванне для сувязі са знешнім асяроддзем) – вуваду (суджэнне), закона (дакумент) – закону (правіла), пейзажа (жанр жывапісу) – пейзажу (краявід), інструмента (прадет) – інструменту(сукупнасць прадметаў).

Правапіс канчаткаў назоўнікаў другога скланення ў месным склоне адзіночнага ліку • усе асабовыя (у тым ліку і ўласныя назвы) і неасабовыя назоўнікі пры аснове на цвёрды: на мосце, ілбе, у доме,

у запісе, пры сыне, гарманісце, браце, Якубе Коласе, Максіме;

 • усе неасабовыя назоўнікі пры аснове на г,х, якія чаргуюцца з з, с: у кажусе, на возе, лузе. • усе неасабовыя назоўнікі пры зацвярдзелай аснове: на карандашы, сонцы, аб дажджы. • усе неасабовыя назоўнікі пры аснове толькі пры мяккай аснове: у жыцці, полі, пакоі, на алені, агні. • асабовыя назоўнікі з асновай на зацвярдзелы і на г, к, х : пры камандзіру, настаўнмку, геолагу, пастуху;

 • усе неасабовыя назоўнікі з асновай на к: у сшытку, пяску, на азярку;

 • агульныя і ўласныя назоўнікі з асновай на г, х, калі яны не змяняюцца на з, с: жаху, подыху, подзвігу (абстрактныя паняцці); тварагу, мозгу, пуху (рэчыўныя паняцці); Алегу, Цімоху, Бугу (уласныя назвы);мітынгу, дыялогу, штрыху (назоўнікі іншамоўнага паходжання);

 • назоўнікі ва ўстойлівых спалучэннях: на хаду, на ляту, на віду, з разбегу, жыць у ладу.

 • назоўнік пост: стаяць на пасту • асабовыя назоўнікі з асновай на мяккі зычны: пры герою, Міхасю, Мікалаю. • некаторыя назоўнікі ніякага роду з націскам на канчатку: малако – у малацэ;

 • назоўнік двор: сустрэліся на двары (участак каля дома) – спявалі на дварэ (на вуліцы).

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Тэставыя заданні па арфаграфіі Правапіс галосных о, э, а
2013 -> Магдэбургскае права 6 мая 1589 г
2013 -> Урок беларускай мовы ў 3 класе Развіццё маўлення. Навучанне пісьмоваму пераказу
2013 -> Бона Сфорца Ганна Ягелонка
2013 -> Древняя Палестина
2013 -> Не пусцім мову на звод, Бо
2013 -> Паравыя Ветраныя Вадзяныя
2013 -> Гісторыка-культурныя каштоўнасці Дзятлаўскага раёна
2013 -> З пластыкавай бутэлькі, напоўненай вадой, з адтулінамі вада не выцякае пры падзенні. З пластыкавай бутэлькі, напоўненай вадой, з адтулінамі вада не выцякае пры падзенні
2013 -> Урок і мудрасц і 6 клас Настаўнік беларускай мовы і літаратуры Дзядзюн Н. А


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал