Пролетары ўсіх краёў, злучайцеся! Маладняк
старонка8/8
Дата канвертавання14.02.2019
Памер1.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

У РСФСР

* Проф. Клейнборт піша вялі- кую кнігу аб беларускай літа- ратуры ад 1905 да 1927 году. • У гэтым годзе Дзярж. Вы- давецтва РСФСР пачынае вы- конваць вялічэзны плян вы- даньня клясыкаў. Будзе выда- дзена да 270 паасобных назваў. Асаблівая ўвага будзе зьвернута на выданьне клясыкаў літара- тур нац. меншасьцяй. Утворана спэцыяльная камісія ў складзе проф. Піксанава, проф. Гросма- на, Фрычэ, Гарбова ды інш.

 • У хуткім часе маюць пры- ехаць у СССР чужаземныя пісь- меньнікі: О. Флягэрці—удзельнік паўстаньня ў Ірляндыі, блізкі да комуністычнай прэсы пісьмень- нік Дос Пасос і амэрыканскі пісьменьнік Тэодор Драйзэр.

 • Дзярж. Выдавецтва РСФСР выдае збор твораў А. Чапыгіна ў 7 тамох і О. Форш—у 6 та- мох. Выдавецтва „Прнбой" выдае збор твораў К. Федзіна ў 4 тамох.

Савецкая Украіна

 • В. Лтаманюк падрыхтаваў да друку зборнік вершаў і пра- цуе над перакладамі з Шолом- Алэйхэма, якія выйдуць асобным зборнікам у выданьні ДВУ.

 • М. Быкавец, пераклаў на украінскую мову новэлю 3. Бя- дулі „Ісламбэй“ і апавяданьне Ю. Лявоннага „Выпадак".

:!' Д. Загул
падрыхтаваў да друку „Внбір німецькнх балад“, які выйдзе ў выданьні літоргані- зацыі „Західна Украіна“.

 • Вышаў з друку першы нумар часопісі „Гарт“, якая зьяўляецца органам Усеукр. суполкі проле- тарскіх пісьменьнікаў.

Хроніка замежнай літаратурыНямеччына

 • Нямецкі сатырык Вальтэр Мэрынг выдаў кніжку „Алжыр ды іншыя 13 цудаў оазісу". У зборнік увайшло 13 апавядань- няў, надзвычайна вострых і за- кончаных.

 • Пісьменьнік экспрэсіаніст Казімер Эдшмідт выпусьціў кніжку, у якой апісвае пада- рожжа па Гішпаніі і Мароко.

 • У Бэрліне вышла з друку „Гісторыя нямецкага роману“ Вальт.Рэма ў 2-х тамох. У Дрэз- дэне надрукована кніжка Ото Вітнэра „Гісторыя нямецкай лі- таратуры ад Вэстфальскага міру да пачатку сусьветнай вайны“.

 • Бэрлінскае выдавецтва Фі- шэра выпусьціла 2 томы пера- кладаў з вядомага ангельскага пісьменьніка Джозэфа Конрада.

 • Нямецкае выдавецтва ў Ве- не (Аўстрыя) выпусьціла ў мі- нулым годзе першы том „Су- сьветнай антолёгіі XX стагодзь- дзя“. У першы том—„Эўропэй- ская лірыка сучаснасьці 1900— 1925“—увайшлі пераклады з 33 моваў розных народаў.

Францыя

 • Анры Барбюс выпусьціў но- вую кнігу „Ісус“. Кніга выклі- кала жывую дыскусію і вострыя напады з боку часопісі „Кляртэ11, якая вінаваціла Барбюса ў дроб- на-буржуазным містыцызьме.

 • У хуткім часе выходзіць з ЯПУКУ тпм п‘рл П'рпя Ампя ч

уступным артыкулам „Тэатр без раганосца“.

 • Выдавецтва „Плон“ распа- чало выданьне сэрыі біографіч- ных романаў. Ужо вышлі кніжкі пра Бальзака, А. Рэмбо, Бод- лера, Ф. Вілёнэ. Гэроямі чарго- вых романаў будуць. Хр. Ко- люмб, Робэсп'ер і Гофман. .

 • Выдавецтва „Мэркюр дэ Франс“ выпускае поўны збор твораў Марсэля Швоба—выдат- нага пісьменьніка і крытыка пе- радваеннай эпохі.

 • Пісьменьнік Андрэ Жыд на- пісаў кніжкі „Падарожжа ў Кон- го“ і „Зварот з возера Чад‘1 Першая кніжка ўжо вышла з друку, другая выйдзе ў хуткім часе.

Італія

 • Згодна новага закону аб „абароне духоўнай маемасьці“, выдавец, які купіў твор і ня выдаў яго ў працягу 3 гадоў, траціць на яго права.

 • Фашыстаўскі дыктатар Му- соліні аддае вялікую ўвагу тэ- атру, і ўсімі мерамі стараецца узьняць і італьлянскі тэатр. Але за апошняе дзесяцёхгодзьдзе ў Італіі не зьявілася ніводнага но- вага драматурга, і італьлянскаму тэатру, ня гледзячы на ўсе стараньні фашыстаўскіх „тэат- ралаў“, прыходзіцца абмяжоў- вацца творамі старых драма- ■™пгял> /I. Аннунгтып І Піоан-


X* Р О Н І К А105

дэлё. Апошні нядаўна напісаў новую п'есу „Прыяцель жан- чын“.

 • У апошнім нумары часопісі „Рывіста ді летэратурэ славэ“ зьмешчаны артыкул вядомага славянаведа Э. Ляцкага пра Якуба Коласа.

Бальгія.

 • У Бэльгіі зараз адбываецца процэс, аналёгічны беларусіза- цыі „флямандызацыя" краіны. У дзяржаўных і ў навучальных установах замест францускай уводзіцца флямандзкая мовамова большасьці бэльгійскага на- роду. У зьвязку з гэтым пача- лося адраджэньне флямандзкай літаратуры. У парыскіх выда- вецтвах выпушчаны пераклады на францускую мову флямандз- кіх пісьменьнікаў Тымэрмана, Сырыель Бюіса, Вэрмэйлэна і Морыса Сабб. Нават францус- кая крытыка вельмі добра ад- зываецца аб творах флямандз- кіх пісьменьнікаў.

 • У Брусэлі (сталіца Бэльгіі) утварылася літаратурнае група- ваньне „Гуманізм", якое „аба- раняе ў мастацтве сюррэалізм, а ў політыцы—комунізм“.

Полынча

 • Група польскіх маладых пісьменьнікаў зьбіраецца ўтва- рыць сваё ўласнае выдавецтва, якое будзе друкаваць толькі творы яго ўдзельнікаў.

 • Поэта Немерскі выпусьціў зборнік поэзіі „Ад‘езд“.

Польскі крытык Тадэуш Лопалеўскі выпусьціў свой пер- шы роман „Падвойная цень“.

 • Вядомы пісьменьнік Сера- шэўскі рыхтуе цыкль новэляў пад назваю „Далай Лама“.

Баўгарыя

 • У апошнім нумары софій- скае часопісі „Златорог" зьмеш- чана апавяданьне маладога пісь- меньніка Каралійчава „Сонеч- ныя кветкі“.

Кітай

 • У Пекіне нядаўна першы раз пастаўлена пьеса Гэтэ „Стэля“ на кітайскай мове. Між іншым гэта пастаноўка цікавая тым, што ў ёй, першы раз у Кітаі, мужчыны і жанчыны разам гра- лі на сцэне.

Аравія

 • У сумежнай з Палясьцінаю Трансіорданіі ўрад назначыў кі- раўніхом міністэрства выха- ваньня поэта Фуада Эль-Каціфа.

Ірляндыя

Да апошняга часу Ірляндыя нічым сябе ў сусьветнай літа- ратуры ня выявіла. Цяпер яна ўваходзіць у сьвет з романам Джона Джойса „Улліс“. Гэты роман на тысячы старонак апа- вядае. пра адзін дзень у жыцьці Л. Блюма і прадстаўляе гэні- яльную спробу мікроскопічнага псыхоаналізу. Гэтым сваім ро- манам Дж. Джойс адразу заняў месца на Захадзе поруч з Эйн- штэйнам і Фрайдам.
ЗЬМЕСТ

стар.

М. Лынькоў—3 мінулых паходаў (апавяі)аньне) .... 3

Аркадзь Морхаўка—* ,1: (Пашчапалі ў бойцы...) (верш) 13

Ул. Хадыка—* * $ (Ў чорных забатсьняў лужын) (верт) 14

Васіль Каваль—Залатыя агні (вершы ў прозе) ..... 15

Н. Вішнеўская—* * * (За вакном уночы. . .) (верш) .... 23

3. Бандарына—Звоны (верш) ........ 24Кляшторны —Бачу і чую —чую і бачу (верш) ..... 25

Г. Браская Над вазёрамі (верш) ...... 27

М. Нікановіч—Залатыя званочкі (апавяданьне) ..... 28

Уот Ўітмэн—Песьня пра вольны шлях ('верш) ..... 31

Проф. Н. Ефімаў—Літаратура і клясы ...... 40

М. Касьняровіч—Матар'ялы для вывучэньня Віцебскаіі краёвай ліга

ратуры і мастацтва ......... 61Тауба—Тэатр на калёсах ......... 78

М. І. Вольмар—1863 год на Магілеўшчыне ..... 83

Л. Барысаўскі—Ангельскі імпэрыялізм на раздарожжы ... 88

Кніганіс ........... 99Хроніка 102
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка