Раннее законодательство Месопотамии (III начало II тыс до н э.)
Дата канвертавання22.07.2018
Памер39.26 Kb.

РЕФЕРАТ


Дедкова Виктора Викторовича

Тема: Раннее законодательство Месопотамии (III – начало II тыс. до н.э.)

Ключевые слова: Древняя Месопотамия, Шумер, клинописное право, «Реформы» Уруинимгины, Законы Ур-Намму, Законы Липит-Иштара, Законы из Эшнунны, «Шумерские законы».

Актуальность. Раннее законодательство Древней Месопотамии являет собой первый законодательный опыт в истории человечества. Чаще всего, данная часть истории Древней Месопотамии не входит в сферу интересов большинства исследователей различного профиля – основной пласт работ посвящен более поздним Законам Хаммурапи. Поэтому, данная тема остается неразработанной. При этом, именно исследования раннего законодательного опыта Древней Месопотамии могут дать ответ на вопрос генезиса законодательства, как в самой Древней Месопотамии, так и в целом.

Цель дипломной работы – представить Раннее законодательство Месопотамии (III - начало II тыс. до н.э.), как единый процесс развития одной системы правовых норм.

Объектом данного исследования является история права Древней Месопотамии.

Предметом исследования является раннее законодательство Древней Месопотамии.

Методологическую основа данной работы включает в себя комплекс методов исторической науки: историко-генетический, историко-типологический, историко-правовой, историко-системный; общие научные методы индукции, дедукции, моделирования, анализа, синтеза и т. д. Также, данная работа выстроена в соответствии с общими принципами познания: объективность, системность, историзм и принцип ценности в истории.

Основные положения, выносимые на защиту. Всесторонний анализ раннего законодательства Древней Месопотамии позволил обнаружить прямую преемственность различных законодательных кодексов данного типа. В связи с этим выдвигается тезис о том, что данные законодательные кодексы не являются отдельными социально-политическими явлениями одной области, а разными этапами развития одной и той же системы, традиции.

Структура и объем дипломной работы включает: введение, три главы, заключение, список использованных источников и литературы, приложения. Общий объем работы - 84 страницы. Из них: список литературы и источников – 4 страницы (54 наименования), реферат на русском, белорусском и английском языках - 3 страницы.

РЭФЕРАТ

Дзядкова Віктара Віктаравіча

Тэма: Ранняе заканадаўства Месапатаміі (ІІІ – пачатак ІІ тыс. да н.э.)

Ключавыя словы: Старажытная Месапатамія, Шумер, клінапіснае права, «Рэформы» Уруінімгіны, Законы Ур-Намму, Законы Ліпіт-Іштара, Законы з Эшнунны, «Шумерскія законы».

Актуальнасць. Ранняе заканадаўства Старажытнай Месапатаміі уяўляе сабой першы заканадаўчы вопыт у гісторыі чалавецтва. Часцей за ўсе, дадзеная частка гісторыі Старажытнай Месапатаміі не ўваходзіць у сферу інтарэсаў большасці даследчыкаў рознага профілю – асноўны пласт работ прысвечаны больш познім Законам Хамурапі. Таму, дадзеная тэма на застаецца нераспрацаванай. Пры гэтым, менавіта даследаванні ранняга заканадаўчага вопыту Старажытнай Месапатаміі могуць даць адказ на пытанее генезісу заканадаўства, як у самой Старажытнай Месапатаміі, так і ў целым.

Мэта дыпломнай працы – прадставіць ранняе заканадаўства Меспатаміі (ІІІ- пачатак ІІ тыс. да н.э.) як адзіны працесс развіцця адной сістэмы прававых нормаў.

Аб’ектам дадзенага даследвання з’яўляецца гісторыя права Старажытнай Месапатаміі.

Прадметам даследавання з'яўляецца ранняе заканадаўства Старажытнай Месапатаміі.

Метадалагічная аснова дадзенай работы ўключае ў сябе комплекс метадаў гістарычнай навукі: гісторыка-генетычны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-прававой, гісторыка-сістэмны; агульныя навуковыя метады індукцыі, дэдукцыі, мадэлявання, аналізу, сінтэзу і т д. Таксама, дадзеная праца пабудавана ў адпаведнасці з агульнымі прынцыпамі пазнання: аб'ектыўнасць, сістэмнасць, гістарызм і прынцып каштоўнасці ў гісторыі.

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Ўсебаковы аналіз ранняга заканадаўства Старажытнай Месапатаміі дазволіў выявіць прамую пераемнасць розных заканадаўчых кодэксаў дадзенага тыпу. У сувязі з гэтым вылучаецца тэзіс пра тое, што гэтыя заканадаўчыя кодэксы не з’яўляюцца асобнымі сацыяльна-палітычнымі з'явамі адной вобласці, а рознымі этапамі развіцця адной і той жа сістэмы, традыцыі.

Структура і аб'ём дыпломнай працы ўключае: ўвядзенне, тры главы, заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры, дадаткі. Агульны аб'ём працы - 84 старонкі. З іх: спіс літаратуры і крыніц - 4 старонкі (54 найменнi), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах - 3 старонкі.
ABSTRACT

Dedkov Victor

Topic: Early legislation of Mesopotamia (c. 3000 – c. 1800 BC)

Key words: Ancient Mesopotamia, Sumer, cuneiform law, «Reforms» of Urukagina, Ur-Nammu Code, Code of Lipit-Ishtar, Laws from Eshnunna, So-called «Sumerian laws».

Relevance. Early legislation of Ancient Mesopotamia was the first legislation experience in human history. Usually this part of history of Ancient Mesopotamia isn’t being included in interest’s area of most part of researchers – most works are devoted to later Law code of Hammurabi. So this topic is staying unexplored. Also such researches can give the answer on question of legislation genesis in Ancient Mesopotamia and in all.

The purpose of the work – to introduce early legislation of Mesopotamia (c. 3000 – c. 1800 BC) as single process of one law system evolution.

The object of this research – is the law history of Ancient Mesopotamia.

The subject of this research – is the early legislation of Ancient Mesopotamia.

Methodological basis of this work includes the complex of historical science researching methods. historical-genetic, historical-typological, historical-systemic, historical-legalistiс; main scientific methods of induction, deduction, modeling, analysis, synthesis etc. Also this work was constituted in according to common scientific principles of objectivity, systemancity, historicism and principle of value in history.

The main positions for the defense. Comprehensive analysis of Ancient Mesopotamian early legislation had allowed to discover directed continuity of different this type law codes. In according to this extends thesis of unity of all this codes as single process of one system and tradition evolution; that they are not separate one kind social and political phenomena.

The structure and volume of thesis includes: introduction, 3 chapters, conclusion, list of sources and literature, appendix. In total – 84 pages. From that: list of sources and literature – 4 pages (54 positions), abstracts in Russian, Belarusian and English – 3 pages.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка