Разработка экскурсионного машрута «Песняркі Гродзеншчыны»Дата канвертавання14.02.2018
Памер38.04 Kb.
#18219
ТыпРеферат

РЕФЕРАТ

Гирис Наталии Леонидовны


Тема: Разработка экскурсионного машрута «Песняркі Гродзеншчыны»

Ключевые слова: экскурсионный маршрут, литературные экскурсии, Алоиза Пашкевич, Лариса Гениюш.

Актуальность разработки экскурсии «Песняркі Гродзеншчыны», определяется необходимостью формирования у школьников, а также других групп экскурсантов в первую очередь патриотических и высоких этических ценностей, связанных с родиной, народом, духовной культурой народа, частью которого является язык.

Цель дипломной работы: разработка экскурсионного маршрута «Песняркі Гродзеншчыны».

Задачи дипломной работы: исследовать существующие литературные экскурсии в Гродненской области; создать экскурсионный маршрут «Песняркі Гродзеншчыны», дать описание экскурсионных обектов; разработать технологическую карту и контрольный текст экскурсии.

Методы исследования: принцип историзма, обобщение и сравнение, анализ и синтез.

Основные положения, выносимые на защиту: Разработка экскурсионного маршрута «Песняркі Гродзеншчыны, посвящённый творчеству белорусских поэтесс А. Пашкевич (Тётке) и Л. Гениюш является востребованным и значимым, т. к. до сих пор остаются неразработанными экскурсии по творчеству малоизвестных писателей Гродненской области. Данная экскурсия в основном разработана для школьников старших классов, а также других социальных групп населения и направлена на патриотическое воспитание ознакомление с творчеством белорусских поэтесс, а также исторических мест, связанных с их жизненным путём.

В процессе разработки экскурсии « Песняркі Гродзеншчыны» были поставлены цели задачи экскурсии, проведён отбор экскурсионных объектов, составлен маршрут экскурсии, изучены литературные источники по теме экскурсии, создан контрольный текст, проведено комплектование «портфеля экскурсовода», выбор методических приемов проведения экскурсии, составлена технологическая карта. Следует отметить, что литературные экскурсии играют важную роль в изучении особенно школьниками творчества белорусских писателей.

Структура и объем дипломной работы: Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Общий объем работы – 96 страниц. Из них: список использованной литературы – 6 (69 наименований), реферат на русском, белорусском и английском языках – 3 страницы.
РЭФЕРАТ

Гірыс Наталлі Леанідаўны
Тэма: Распрацоўка экскурсійнага маршрута «Песняркі Гродзеншчыны»

Ключавыя словы: экскурсійны маршрут, літаратурныя экскурсіі, Алаіза Пашкевіч, Ларыса Геніюш.

Актуальнасць распрацоўкі экскурсіі «Песняркі Гродзеншчыны», вызначаецца неабходнасцю фарміравання ў школьнікаў, а таксама іншых груп экскурсантаў у першую чаргу патрыятычных і высокіх этычных каштоўнасцяў, звязаных з радзімай, народам, духоўнай культурай народа, часткай якога з'яўляецца мова.

Мэта дыпломнай працы: распрацоўка экскурсійнага маршруту «Песняркі Гродзеншчыны».

Задачы дыпломнай працы: даследаваць існуючыя літаратурныя экскурсіі ў Гродзенскай вобласці; стварыць экскурсійны маршрут «Песняркі Гродзеншчыны», даць апісанне экскурсійных аб'ектаў; распрацаваць тэхналагічную карту і кантрольны тэкст экскурсіі.

    Метады даследавання: прынцып гістарызму, абагульненне і параўнанне, аналіз і сінтэз.Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону: Распрацоўка экскурсійнага маршруту «Песняркі Гродзеншчыны, прысвечаны творчасці беларускіх паэтак А. Пашкевіч (Цётцы) і Л. Геніюш з'яўляецца запатрабаваным і значным, так як да гэтага часу застаюцца нераспрацаванымі экскурсіі па творчасці малавядомых пісьменнікаў Гродзенскай вобласці. Дадзеная экскурсія ў асноўным распрацавана для школьнікаў старэйшых класаў, а таксама іншых сацыяльных груп насельніцтва і накіравана на патрыятычнае выхаванне, азнаямленне з творчасцю беларускіх паэтак, а таксама гістарычных месцаў, звязаных з іх жыццёвым шляхам.

У працэсе распрацоўкі экскурсіі «Песняркі Гродзеншчыны» былі пастаўленыя мэта, задачы экскурсіі, праведзены адбор экскурсійных аб'ектаў, складзены маршрут экскурсіі, вывучаны літаратурныя крыніцы па тэме экскурсіі, створаны кантрольны тэкст, праведзена камплектаванне «партфеля экскурсавода», выбар метадычных прыёмаў правядзення экскурсіі, складзена тэхналагічная карта . Варта адзначыць, што літаратурныя экскурсіі маюць важкую ролю ў вывучэнні асабліва школьнікамі творчасці беларускіх пісьменнікаў.Структура і аб'ём дыпломнай працы: Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, трох частак, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры і дадатку. Агульны аб'ём працы - 96 старонак. З іх: спіс выкарыстанай літаратуры - 6 (69 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах - 3 старонкі.
ABSTRACT
Giris Natalia Leonidovna
Subject: Development of a tour route "Pesnyarkі Grodzenshchyny"

Tags: guided tour, literary tours, Alois Pashkevich, Larisa Heniyush.

The relevance of developing tours "Pesnyarkі Grodzenshchyny", determined by the need of formation at school, as well as other groups of tourists mainly patriotic and high ethical values ​​associated with the homeland, the people, the spiritual culture of the people, part of which is language.

The aim of the thesis: the development of the tour route "Pesnyarkі Grodzenshchyny".

The objectives of the thesis: explore existing literary tours in the Grodno region; create a guided tour "Pesnyarkі Grodzenshchyny" to describe the properties per tour; develop routing and control text excursions.

    Methods: the principle of historicism, generalization and comparison, analysis and synthesis.The main provisions for the defense: Development of the tour route "Pesnyarkі Grodzenshchyny, devoted to the works of Belarusian poets A. Pashkevich (aunt) and L. Heniyush is a popular and meaningful, that is to remain undeveloped tour of the little-known works of the writers of the Grodno region. This tour is mainly designed for high school students, as well as other social groups and is aimed at patriotic education to familiarize with the work of the Belarusian poets, as well as historical places connected with their life path.

During the development of the tour "Pesnyarkі Grodzenshchyny" were set target objectives tours, conducted the selection of excursion sites, compiled trekking route, studied literary sources on the tour, created control text, conducted recruitment "guide portfolio," the choice of teaching methods of the tour, made up routing . It should be noted that the literary excursions play an important role in the study of creativity especially students of Belarusian Writers.Structure and volume of thesis: Diploma thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, list of references and application. The total amount of work - 96 pages. Among them: a list of references - 6 (69 items), abstract in Russian, Belarusian and English - 3 pages.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Салавей Г. С. Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, г. Брэст
123456789 -> Асэнсаванне навальніцы, грому І маланкі ў беларускіх народных уяўленнях І павер’ЯХ
123456789 -> Фальклор: традыцыі І сучаснасць
123456789 -> Метадычная школа прафесара марыі дудзік
123456789 -> Жанрава-стылёвая спецыфіка рамана м. Гарэцкага «віленскія камунары» (1931-1932)
123456789 -> Мятліцкая Ганна Мікалаеўна (бду, Мінск) унутраны свет героя-інтэлігента ў апавяданні м. Гарэцкага “у лазні”
123456789 -> Барычэўская І. БрДУ, г. Брэст
123456789 -> Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт, Рэспубліка Беларусь абрэвіяцыя як сродак эўфемізацыі
123456789 -> А. П. Бязлепкіна (Мінск) Трансгрэсія ў сучаснай беларускай
123456789 -> Т. М. Тарасава (Мінск) матыў парога, мяжы ў рамане


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал