Реферат дипломной работы «государственно-правовое учение блаженного августина»
Дата канвертавання13.04.2017
Памер29.24 Kb.
Реферат дипломной работы

«ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА»


Работа состоит из 4 глав, 5 разделов, объем ее составляет 55 страниц. Список использованной литературы включает в себя 51 источник.

Ключевыми словами работы являются: естественное право, божественный закон, государство земное, государство небесное, общество, светская власть, церковная власть, бог.Актуальность темы настоящей работы определяется тем, что концепция права и государства, разработанная Августином Блаженным напрямую связана с идеями христианства, а, как известно, институт прав человека вобрал в себя многие элементы христианской культуры. Ярким примером эту является Декларации 1948 г., в основе которой лежит католическая концепция прав человека.

Объектом исследования дипломной работы выступают представления Августина о феноменах права, общества и государства. Целью научного исследования выступает выявление вклада Августина на последующее развитие институтов государства и права.

Важность учения Августина для своей эпохи определяется тем, что оно выражало идеи, сформулировавшие официальную доктрину христианской церкви и через церковь повлиявшие как на мировоззрение светских властей, так и на массовое сознание. Для всего западного мира учение о двух «Градах» — мирском и небесном — становится отправной точкой теократического и социально-политического устройства обществ на ближайшую тысячу лет. Разграничение полномочий церкви и государства идейно и психологически подготовило концепции независимости гражданского общества от церкви и разделения властей. Идея о равенстве людей берет своё начало из Божественного закона: все люди равны, потому что равны перед Богом.

Рэферат дыпломнай працы

«Дзяржаўна-прававое ВУЧЭННЕ Блажэннага Аўгустына»
Праца складаецца з 4 глаў, 5 раздзелаў, аб'ём яе складае 55 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры ўключае ў сябе 51 крыніцу.

Ключавымі словамі працы з'яўляюцца: натуральнае права, Божы Закон, ДЗЯРЖАВА зямная, ДЗЯРЖАВА нябесная, таварыства, свецкая улада, царкоўная ўлада, БОГ.Актуальнасць тэмы сапраўднай працы вызначаецца тым, што канцэпцыя права і дзяржавы, распрацаваная Аўгусцінам Блажэнным напрамую звязана з ідэямі хрысціянства, а, як вядома, інстытут правоў чалавека ўвабраў у сябе шматлікія элементы хрысціянскай культуры. Яскравым прыкладам гэтага з'яўляецца Дэкларацыі 1948, у аснове якой ляжыць каталіцкая канцэпцыя правоў чалавека.

Аб'ектам даследавання дыпломнай працы выступаюць прадстаўлення Аўгустына аб феноменах правы, грамадства і дзяржавы. Мэтай навуковага даследавання выступае выяўленне ўкладу Аўгустына на наступнае развіццё інстытутаў дзяржавы і права.

Важнасць вучэння Аўгустына для сваёй эпохі вызначаецца тым, што яно выказвала ідэі, якiя сфармулявалi афіцыйную дактрыну хрысціянскай царквы і праз царкву паўплывалі як на светапогляд свецкіх уладаў, так і на масавую свядомасць. Для ўсяго заходняга свету вучэнне аб двух «Град» — зямным і нябесным — становіцца адпраўной кропкай тэакратычнага і сацыяльна-палітычнага ладу таварыстваў на бліжэйшую тысячу гадоў. Размежаванне паўнамоцтваў царквы і дзяржавы ідэйна і псіхалагічна падрыхтавала канцэпцыі незалежнасці грамадзянскай супольнасці ад царквы і падзелу ўладаў. Ідэя аб роўнасці людзей бярэ свой пачатак з Боскага закону: усе людзі роўныя, таму што роўныя перад Богам.The abstract of thesis

"STATE LAW TEACHING OF ST. AUGUSTINE"
The work consists of 4 chapters 5 sections, its volume is 55 pages. The list of references includes 51 source.

Key words: NATURAL LAW, DIVINE LAW, the STATE of the EARTH, the HEAVENLY STATE, SOCIETY, SECULAR POWER, a ECCLESIASTICAL POWER, GOD.

Topicality of this work is determined by the fact that the concept of law and state, developed by Augustine Blessed is directly related to the ideas of Christianity, and, as you know, the Institute of human rights has absorbed many elements of the Christian culture. A vivid example of this is the Declaration of 1948, which is based on the Catholic concept of human rights.

The object of the research thesis are the views of Augustine about phenomena of law, society and the state. The purpose of scientific research is the identification of the contribution of Augustine on the further development of the institutions of state and law.The importance of the doctrine of Augustine for his epoch is determined by what it is expressed ideas, formulated the official doctrine of the Christian Church and through the Church had an impact on the worldview of the secular authorities, and mass consciousness. For the Western world for teaching about the two "Grads" - worldly and heavenly - becomes the starting point theocratic and socio-political structure of societies for the next thousand years. The delimitation of powers of Church and state ideologically and psychologically prepared for the independence of civil society from the Church and of the separation of powers. The idea of human equality originates from the Divine law: all people are equal, because equal before God.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка