Реферат дипломной работы Пинчук Вера ЮрьевнаДата канвертавання14.01.2018
Памер50.79 Kb.
#16638
ТыпРеферат
Реферат дипломной работы

Пинчук Вера Юрьевна

Национально-территориальный фактор в отношениях Чехословакии с Германией, Польшей и Венгрией (март 1938 — март 1939 гг.)

Структура и объем работы — дипломная работа состоит из введения четырех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, включающих 92 наименования, приложений. Объем текста дипломной работы — 62 страницы.

Ключевые слова: этнические меньшинства, Судетская область, Тешинская Силезия, план «Грюн», Мюнхенский кризис, Первый венский арбитраж, Вторая чехословацкая республика.

Объектом исследования является процесс эскалации национально-территориального кризиса в отношениях между Чехословакией с Германией, Польшей и Венгрией, длившийся с марта 1938 г. по март 1939 г.

Предметом исследования является национально-территориальный фактор в отношениях Чехословакии с Германией, Польшей и Венгрией в кризисные для нее март 1938 — март 1939 годы.

Теоретико-методологической основой исследования являются принципы объективности, историзма, системности и ценностного подхода, а также такие методы исследования как историко-системный, историко-генетический.

Цель работы: изучение сущности отношений Чехословакии/Чехо-Словакии с Германией, Польшей и Венгрией в кризисный период от аншлюса Австрии до ликвидации Второй чехословацкой республики (март 1938—март 1939 г.) и выявление влияния на них национально-территориального фактора, а также положения национальных меньшинств.

Актуальность: изучение этой темы представляет исследовательский интерес как явление международных отношений, с последствиями которого до сих пор сталкивается мировое сообщество. В последующем ходе исторических событий сходные черты можно найти и в кризисе в Косово в конце 1990-х начале 2000-х гг. и в недавних событиях в Украине.

По итогам исследования были сделаны следующие выводы: неудовлетворение требований этнических меньшинств в Чехословакии давало повод для вмешательства Германии, Польши и Венгрии в ее внутренние дела под видом защиты интересов их национальных меньшинств, а в реальности для решения своих территориальных стремлений. Только попав в сферу влияния Германии, Польше и Венгрии удалось выдвинуть свои территориальные требования к Чехословацкой республике и добиться их удовлетворения. Шансов на сохранение независимости для Чехословакии в обстояльствах, которые сложились после Мюнхенского соглашения от 30 сентября 1938 г., не было.Рэферат дыпломнай працы

Пінчук Вера Юр'еўна

Нацыянальна-тэрытарыяльны фактар ​​у адносінах Чэхаславакіі з Германіяй, Польшчай і Венгрыяй (сакавік 1938 — сакавіка 1939 гг.)
Структура — дыпломная праца складаецца з уводзін, чатырох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры, якія ўключаюць 92 наймення, дадаткаў. Аб'ём тэксту дыпломнай працы складае 62 старонкі.

Ключавыя словы: этнічныя меншасці, Судзецкая вобласць, Цешынская Сілезія, план «Grün», Мюнхенскі крызіс, Першы венскі арбітраж, Другая Чэхаславацкая рэспубліка.

 Аб'ектам даследавання з'яўляецца працэс эскалацыі нацыянальна-тэрытарыяльнага крызісу ў адносінах паміж Чэхаславакіяй з Германіяй, Польшчай і Венгрыяй, які доўжыўся з сакавіка 1938 па сакавік 1939 г.

 Прадметам даследавання з'яўляецца нацыянальна-тэрытарыяльны фактар ​​у адносінах Чэхаславакіі з Германіяй, Польшчай і Венгрыяй у крызісныя для сакавік 1938 — сакавік 1939 гады.

Тэарэтыка-метадалагічнай асновай даследавання з'яўляюцца прынцыпы аб'ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці і каштоўнаснага падыходу, а таксама такія метады даследавання як гісторыка-сістэмны, гісторыка-генетычны.

 Мэта працы: вывучэнне сутнасці адносін Чэхаславакіі / Чэха-Славакіі з Германіяй, Польшчай і Венгрыяй у крызісны перыяд ад аншлюсу Аўстрыі да ліквідацыі Другой чэхаславацкай рэспублікі (сакавік 1938 — сакавік 1939) і выяўленне ўплыву на іх нацыянальна-тэрытарыяльнага фактару, а таксама становішча нацыянальных меншасцяў.

 Актуальнасць: вывучэнне гэтай тэмы прадстаўляе даследчую цікавасць як з'ява міжнародных адносін, з наступствамі якой дагэтуль сутыкаецца сусветная супольнасць. У дальнейшым ходзе гістарычных падзей падобныя рысы можна знайсці і ў крызісе ў Косава ў канцы 1990-х пачатку 2000-х гг. і ў нядаўніх падзеях ва Украіне.

Па выніках даследавання былі зроблены наступныя высновы: незадавальненне патрабаванняў этнічных меншасцяў у Чэхаславакіі давала падставу для ўмяшання Германіі, Польшчы і Венгрыі ў яе ўнутраныя справы пад выглядам абароны інтарэсаў іх нацыянальных меншасцяў, а ў рэальнасці для вырашэння сваіх тэрытарыяльных імкненняў. Толькі патрапіўшы ў сферу ўплыву Германіі, Польшча і Венгрыя змаглі вылучыць свае тэрытарыяльныя патрабаванні да Чэхаславацкай рэспублікі і дамагчыся іх задавальнення. Шансаў на захаванне незалежнасці для Чэхаславакіі, у абставінах, якія склаліся пасля Мюнхенскага пагаднення ад 30 верасня 1938 г. не было.SUMMARY

Pinchuk Vera

The national-territorial factor in the relations of Czechoslovakia with Germany, Poland and Hungary (March 1938 — March 1939)
Structure — thesis consists of the introduction of four chapters, conclusion, a list of used sources and literature, including 92 titles, attachments. The volume of the thesis is 62 pages.

Key words: ethnic minorities, the Sudetenland, Teshin-Silesia, the Grun plan, the Munich crisis, the First Viennese arbitration, the Second Czechoslovak Republic.

 The object of the thesis is the escalation of the national and territorial crisis in relations between Czechoslovakia and Germany, Poland and Hungary (March 1938 — March 1939).

 The subject of the thesis is the national-territorial factor in the relations of Czechoslovakia with Germany, Poland and Hungary in crisis for it March 1938 — March 1939.

The theoretical and methodological basis of the research is the principles of objectivity, historicism, systemic and value approach, as well as such research methods as historical-systemic, historical-genetic.

 The aim of the thesis is the research of essence Czechoslovakia's relations with Germany, Poland and Hungary during the crisis period from the Anschluss of Austria to the liquidation of the Second Czechoslovak Republic (March 1938—March 1939) and to identify the impact of the national-territorial factor on them. Relevance: the study of this topic is of research interest as a phenomenon of international relations, with the consequences of which the world community still faces. In the subsequent course of historical events, similar features can also be found in the crisis in Kosovo in the late 1990s and early 2000s and in recent events in Ukraine.

According to the results of the study, the following conclusions were drawn: the inadequate creation of the claims of ethnic minorities in Czechoslovakia gave rise to the intervention of Germany, Poland and Hungary in its internal affairs under the guise of protecting the interests of their national minorities, and in reality to resolve their territorial aspirations. Only having fallen into the sphere of influence of Germany, Poland and Hungary managed to put forward their territorial requirements to the Czechoslovak Republic and achieve their satisfaction. After the Munich agreement (September 30, 1938), Czechoslovakia had no chance to save its independence.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Салавей Г. С. Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, г. Брэст
123456789 -> Асэнсаванне навальніцы, грому І маланкі ў беларускіх народных уяўленнях І павер’ЯХ
123456789 -> Фальклор: традыцыі І сучаснасць
123456789 -> Метадычная школа прафесара марыі дудзік
123456789 -> Жанрава-стылёвая спецыфіка рамана м. Гарэцкага «віленскія камунары» (1931-1932)
123456789 -> Мятліцкая Ганна Мікалаеўна (бду, Мінск) унутраны свет героя-інтэлігента ў апавяданні м. Гарэцкага “у лазні”
123456789 -> Барычэўская І. БрДУ, г. Брэст
123456789 -> Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт, Рэспубліка Беларусь абрэвіяцыя як сродак эўфемізацыі
123456789 -> А. П. Бязлепкіна (Мінск) Трансгрэсія ў сучаснай беларускай
123456789 -> Т. М. Тарасава (Мінск) матыў парога, мяжы ў рамане


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал