Реферат купчин Антон Юрьевич
Дата канвертавання13.04.2017
Памер32.93 Kb.
РЕФЕРАТ

Купчин Антон Юрьевич

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Ключевые слова: орден иезуитов, историко-культурное наследие, коллегиум, костел, религиозный туризм, культурно-познавательный туризм, туристическая дестинация.

Актуальность темы: сегодня, многие строения иезуитов находятся в весьма плачевном состоянии, однако есть и такие, которые пощадили и люди, и время, и всё же они находятся в забвении только из-за того, что остаются слабо или совсем не изученными. Известность, и, даже популярность им могут принести лишь новые экскурсионные проекты, для разработки которых, в свою очередь, необходимо более детально изучать такие памятники.

Объект исследования: сохранившиеся памятники культуры ордена иезуитов на территории Беларуси.

Предмет исследования: культурно-исторический и туристический потенциал иезуитских памятников в Беларуси.

Цель данной дипломной работы: определение значимости историко-культурного наследия ордена иезуитов на территории Беларуси и изучении степени вовлеченности данного наследия в туристическую инфраструктуру страны.

Методы исследования: общеисторические методы (синтез, анализ, описание, сравнение, обобщение, статистика), специально-исторические (историко-сравнительный, историко-системный).

Выводы и рекомендации: орден иезуитов оставил на территории Беларуси богатое культурное наследие. В первую очередь это касается памятников архитектуры, которые представлены настоящими ансамблями. Размещение данных памятников в регионах с развитой инфраструктурой создает благоприятные возможности для их включения в туристическую сферу.

Активность посещения объектов историко-культурного наследия ордена иезуитов находится на высоком уровне. Связано это с уникальностью и привлекательностью данных памятников.

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложения. В работе использовано 28 рисунков. Объём работы составляет 63 страницы.


РЭФЕРАТ

Купчын Антон Юр'евіч

ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА ОРДЭНА ЕЗУІТАЎ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ І ЯЕ ВЫКАРЫСТАННЕ Ў ТУРЫСТЫЧНАЙ СФЕРЫ

Ключавыя словы: ордэн езуітаў, гісторыка-культурная спадчына, калегіум, касцёл, рэлігійны турызм, культурна-пазнавальны турызм, турыстычная дэстынацыя.

Актуальнасць тэмы: сёння, шматлікія будынкі езуітаў знаходзяцца ў вельмі жаласным стане, аднак ёсць і такія, якія пашкадавалі і людзі, і час, і ўсё ж яны знаходзяцца ў забыцці толькі з-за таго, што застаюцца слаба ці зусім не вывучанымі. Вядомасць, і, нават папулярнасць, ім могуць прынесці толькі новыя экскурсійныя праекты, для распрацоўкі якіх, у сваю чаргу, неабходна больш дэталёва вывучаць такія помнікі.

Аб'ект даследавання: помнікі культуры ордэна езуітаў, якія захаваліся на тэрыторыі Беларусі.

Прадмет даследавання: культурна-гістарычны і турыстычны патэнцыял езуіцкіх помнікаў у Беларусі.

Мэта дадзенай дыпломнай работы: вызначэнне значнасці гісторыка-культурнай спадчыны ордэна езуітаў на тэрыторыі Беларусі і вывучэнне ступені ўцягнутасці дадзенай спадчыны ў турыстычную інфраструктуру краіны.

Метады даследавання: агульнагістарычныя метады (сінтэз, аналіз, апісанне, параўнанне, абагульненне, статыстыка), спецыяльна-гістарычныя (гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны).

Высновы і рэкамендацыі: ордэн езуітаў пакінуў на тэрыторыі Беларусі багатую культурную спадчыну. У першую чаргу гэта датычыцца помнікаў архітэктуры, якія прадстаўлены сапраўднымі ансамблямі. Размяшчэнне дадзеных помнікаў у рэгіёнах з развітай інфраструктурай стварае спрыяльныя магчымасці для іх уключэння ў турыстычную сферу.

Актыўнасць наведвання аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны ордэна езуітаў знаходзіцца на высокім узроўні. Гэта звязана з унікальнасцю і прывабнасцю дадзеных помнікаў.

Структура работы: работа складаецца з уводзін, трох частак, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры, дадаткаў. У рабоце выкарыстана 28 малюнкаў. Аб'ём работы складае 63 старонкі.


ESSAY


Kupchin Anton

Historical and cultural heritage of the Jesuits by Belarus and its use in the tourism sector

Tags: Jesuits, historical and cultural heritage, Collegium, church, religious tourism, cultural tourism, tourist destination.

Hot Topics: today, many buildings of the Jesuits are in very poor condition, but there are also those who were spared and people and time, and yet they are in limbo only because of that remain poorly or not at all understood. Fame, and even popularity, they may bring a new sightseeing projects for development which, in turn, a more detailed study of such monuments.

The object of study: preserved cultural monuments of the Jesuits in the territory of Belarus.

Subject of study: the cultural-historical and tourist potential of Jesuit monuments in Belarus.

The purpose of this thesis: the definition of the importance of historical and cultural heritage of the Jesuits in the territory of Belarus and the study of the degree of involvement of the heritage in the tourist infrastructure of the country.

Methods: general historical methods (synthesis, analysis, description, comparison, generalization, statistics), especially historical (historical-comparative, historical and systemic).

Conclusions and recommendations: the Jesuits left the territory of Belarus, a rich cultural heritage. In particular this applies to architectural monuments, which are presented in these ensembles. Placing these sites in areas with developed infrastructure creates opportunities for inclusion in the tourism sector.

Activity visiting sites of historical and cultural heritage of the Jesuits is at a high level. This is due to the uniqueness and attractiveness of the monuments.Structure: work consists of an introduction, three chapters, conclusion, bibliography, annexes. We used 28 drawings. The volume of work is 63 pages.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка