Рэферат сакава Міхаіла Аляксандравіча Беларускія землі ў час вайны Рэчы Паспалітай з Расійскай дзяржавай 1654 – 1667 гг
Дата канвертавання25.02.2017
Памер42.96 Kb.
РЭФЕРАТ

Сакава Міхаіла Аляксандравіча

Беларускія землі ў час вайны Рэчы Паспалітай

з Расійскай дзяржавай 1654 – 1667 гг.

Ключавыя словы: знешняя палітыка, ваенныя дзеянні, сяляне, казакі, акупацыя, царская адміністрацыя, народны супраціў, мірныя пагадненні

Аб’ект даследавання: вайна Рэчы Паспалітай з Расійскай дзяржавай 1654 - 1667 гг.

Прадмет даследавання: ваенныя дзеянні на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага і становішча беларускіх зямель падчас вайны 1654-1667 гг.

Мэта работы: паказаць становішча Вялікага Княства Літоўскага ў ходзе вайны 1654-1667 гг. і выявіць наступствы гэтай вайны для беларускіх зямель.

Методыка даследавання. Метадалагічную базу даследавання склалі прынцыпы гістарызму і аб’ектыўнасці. У працы быў выкарыстаны комплекс агульнанавуковых (аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, параўнанне, класіфікацыя, абагульненне) і спецыяльна-гістарычных (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны) метадаў.

Вынікі даследавання. Маскоўская дзяржава мела канкрэтны інтарэс у гэтай вайне. Яна была лепш падрыхтавана і валодала магутнай арміяй. Расія зрабіла ўдалыя дыпламатычныя хады, а таксама знайшла прычыны для нападу і захопу тэрыторый. Пачатак вайны быў вельмі ўдалым для царскай арміі. Вялікая колькасная перавага і падтрымка казакоў абумовілі ваенныя поспехі Маскоўскай дзяржавы. Адным з нешматлікіх плюсаў для Рэчы Паспалітай было расчараванне насельніцтва палітыкай царскіх ваяводаў. Таму паступова пачаў разгортвацца партызанскі рух. Руская армія страціла ініцыятыву і пачала губляць раней захопленыя тэрыторыі. Расія не дасягнула сваёй галоўнай мэты, але нанесла вялікі ўдар па сваім суперніку. Рэч Паспалітая змагла захаваць сваю дзяржаўнасць, аднак страціла свой аўтарытэт і значна панізіла свае пазіцыі ў рэгіёне.

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў. Вынікі даследавання будуць карыснымі пры напісанні спецыяльных і абагульняючых па ваенна-палітычнай гісторыі Беларусі.

Структура і аб’ём дыпломнай работы. Дыпломная работа ўключае рэферат, ўводзіны, тры главы, заключэнне, спіс крыніц і літаратуры (51 найменне). Аб’ём тэкста работы складае 54 старонкі.


РЕФЕРАТ


Сакова Михаила Александровича

Белорусские земли во время войны Речи Посполитой

с Российским государством 1654-1667 гг.

Ключевые слова: внешняя политика, военные действия, крестьяне, казаки, оккупация, царская администрация, народное сопротивление, мирные соглашения

Объект исследования: война Речи Посполитой с Российским государством 1654 - 1667 гг.Предмет исследования: военные действия на территории Великого Княжества Литовского и положение белорусских земель во время войны 1654-1667 гг.

Цель работы: показать положение Великого Княжества Литовского в ходе войны 1654-1667 гг. и выявить последствия этой войны для белорусских земель.Методика исследования. Методологическую базу исследования составили принципы историзма и объективности. В работе был использован комплекс общенаучных (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, классификация, обобщение) и специально-исторических (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный) методов.

Итоги исследования. Российское государство имело конкретный интерес в этой войне. Оно было лучше подготовлено ​​и обладало мощной армией. Начало войны было очень удачным для царской армии. Численное преимущество обусловили военные успехи Московского государства. Постепенно начало разворачиваться партизанское движение. Русская армия потеряла инициативу и начала терять ранее захваченные территории. Россия не достигла своей главной цели, но нанесла большой удар по своему сопернику. Речь Посполитая смогла сохранить свою государственность, однако потеряла свой авторитет и значительно понизила свои позиции в регионе.Рекомендации по практическому использованию итогов. Результаты исследования будут полезны при написании специальных и обобщающих по военно-политической истории Беларуси.

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа включает реферат, введение, три главы, заключение, список источников и литературы (51 наименование). Объем текста работы составляет 54 страницы.

ABSTRACT


by Sakov, Mikhail Alexandrovich

Belarusian land during the war between the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Russian Empire in the years 1654 - 1667.
Keywords: foreign policy, military action, peasants, Cossacks, occupation, tsarist administration, popular resistance, peace agreements

Object of Study: the war between the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Russian Empire in the years 1654 - 1667.Subject of Study: the military action on the territory of the Grand Duchy of Lithuania and the state of Belarusian land during the war years 1654 - 1667.

Objective: to show the state of the Grand Duchy of Lithuania during the war years 1654 - 1667 and to identify the consequences this had on Belarusian land.

Research Methodology: The methodological basis of the research was composed of the principles of historicism and objectivity. The paper utilized a complex of general scientific (analysis, synthesis, induction, deduction, comparison, classification, generalization) and technical historical (genetic, comparative, typological, systemic) methods.

Results of Study: The Russian Empire had a specific interest in this war. It was better prepared and had a powerful army. The onset of war was very successful for the Tsarist army. Numerical advantages led to military successes for the Moscow state. Gradually, a partisan movement started to unfold. The Russian army lost initiative and began to lose earlier occupied territories. Russia did not achieve its main goal, but dealt a big blow to its opponent. The Polish-Lithuanian Commonwealth managed to preserve its statehood, but lost its authority and significantly reduced its influence in the region.

Recommendations on the Practical Use of the Results: The results of the study will be useful for writings on the technical and general military and political history of Belarus.

Structure and Scope of the Thesis: The thesis includes an abstract, introduction, three chapters, conclusion, a list of sources and references (51 titles). The volume of the work is 54 pages


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка