Резюме Галякевич Александр Сергеевич История изучения среднеднепровской культуры на территории БеларусиДата канвертавання08.01.2018
Памер32.28 Kb.
#16226
ТыпДипломная работа
Резюме
Галякевич Александр Сергеевич

История изучения среднеднепровской культуры

на территории Беларуси

Ключевые слова:среднеднепровская культура, история археологического изучения, археологические памятники, бронзовый век, Верхнее Поднепровье, Беларусь.

Целью дипломной работы является характеристика истории и современного состояния изучения среднеднепровской культуры на территории Беларуси.

Дипломная работа состоит из двух глав: 1. Характеристика среднеднепровской культуры на территории Беларуси;2. Этапы изучения среднеднепровской культуры на территории Беларуси. Объем дипломной работы составляет 50 страниц. При написании работы было использовано 51 источник.Полученные результаты: Определены основные особенности среднеднепровской культуры. В истории изучения этой археологической культуры на территории Беларуси выделены три этапа: 1) период первой половины 1920-х до середины 1950-х годов. В этот период, благодаря полевым сборам К. М. Поликарповича создается платформа для дальнейшего исследования и изучения среднеднепровского региона.

2) период с конца 1950 –х до середины 1980-х годов. В этот период начинается систематическое изучение среднеднепровской культуры, благодаря исследованиям И. И. Артёменко, значительно расширяется общее число изученных памятников, относящихся к среднеднепровской культуре и данных о ней.

3) современный этап, начавшийся в середине 1980-х гг. В данном этапе описывается современное состояние изучения среднеднепровской культуры, последние данные, описывается работа современных исследователей (Н. Н. Кривальцевич)

Рекомендации по использованию и область применения. Результаты дипломной работы могут найти практическое применение при осуществлении культурно-просветительской деятельности по популяризации археологии и первобытной археологии Беларуси. Полученные результаты могут использоваться при разработке занятий для учащихся классов исторического профиля.

РЭЗЮМЭ

Галякевич Аляксандр Сяргеевіч

Гісторыя вывучэння сярэднедняпроўскай культуры на тэрыторыі Беларусі

Ключавыя словы: сярэднедняпроўскай культуры, гісторыя археалагічнага вывучэння, археалагічныя помнікі, бронзавы век, Верхняе Падняпроўе, Беларусь.

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца характарыстыка гісторыі і сучаснага стану вывучэння сярэднедняпроўскай культуры на тэрыторыі Беларусі. Дыпломная праца складаецца з двух кіраўнікоў: 1. Характарыстыка сярэднедняпроўскай культуры на тэрыторыі Беларусі; 2. Этапы вывучэння сярэднедняпроўскай культуры на тэрыторыі Беларусі. Аб'ём дыпломнай працы складае 50 старонак. Пры напісанні працы было выкарыстана 51 крыніца.

Атрыманыя вынікі: Вызначаны асноўныя асаблівасці сярэднедняпроўскай культуры. У гісторыі вывучэння гэтай археалагічнай культуры на тэрыторыі Беларусі выдзелены тры этапы:

1) перыяд першай паловы 1920-х да сярэдзіны 1950-х гадоў. У гэты перыяд, дзякуючы палявых зборах К. М. Палікарповіча ствараецца платформа для далейшага даследавання і вывучэння Сярэднедняпроўская рэгіёну.

2) перыяд з канца 1950-х да сярэдзіны 1980-х гадоў. У гэты перыяд пачынаецца сістэматычнае вывучэнне сярэднедняпроўскай культуры, дзякуючы даследаванням І. І. Арцёменка, значна пашыраецца агульная колькасць вывучаных помнікаў, якія адносяцца да сярэднедняпроўскай культуры і дадзеных пра яе.

3) сучасны этап, які пачаўся ў сярэдзіне 1980-х гг. У дадзеным этапе апісваецца сучасны стан вывучэння сярэднедняпроўскай культуры, апошнія дадзеныя, апісваецца праца сучасных даследчыкаў (М. М. Крывальцэвіч)Рэкамендацыі па выкарыстанні і вобласць прымянення. Вынікі дыпломнай працы могуць знайсці практычнае прымяненне пры ажыццяўленні культурна-асветніцкай дзейнасці па папулярызацыі археалогіі і першабытнай археалогіі Беларусі. Атрыманыя вынікі могуць выкарыстоўвацца пры распрацоўцы заняткаў для вучняў класаў гістарычнага профілю.

SUMMARY

Gulyakevich Alexander Sergeyevich

History of the study serednodniprovskyj culture on the territory of Belarus

keywords: serednodniprovskyj culture, the history of archaeological research, archaeological monuments, bronze age, the Upper Dnieper basin, Belarus.

The aim of the thesis is to characterize the history and current state of learning serednodniprovskyj culture on the territory of Belarus. Thesis consists of two chapters: 1. Feature serednodniprovskyj culture on the territory of Belarus; 2. The stages of learning serednodniprovskyj culture on the territory of Belarus. The volume of the thesis is 50 pages. When writing was used 51 source.

Obtained results: we have Identified the main features serednodniprovskyj culture. In the history of the study of the archaeological culture on the territory of Belarus three stages:

1) during the first half of the 1920's to mid 1950-ies. During this period, thanks to K. M. field collecting Palcacocha creates a platform for further research and study Serednodniprovskyj region.

2) the period from the late 1950s until the mid 1980-ies. In this period begins the systematic study serednodniprovskyj culture, through research I. I. Artemenko, greatly expanding the total number of the studied monuments serednodniprovskyj culture and data about it.

3) the current phase, which began in the mid 1980s In this stage describes the current status of research serednodniprovskyj culture, past data, it describes the work of contemporary researchers (N. M. krivelevich)Recommendations on the use and scope. The results of the thesis can find practical application in the implementation of cultural activities on popularization of archaeology and prehistoric archaeology of Belarus. The obtained results can be used to develop classes for students of classes historical profile.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Салавей Г. С. Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, г. Брэст
123456789 -> Асэнсаванне навальніцы, грому І маланкі ў беларускіх народных уяўленнях І павер’ЯХ
123456789 -> Фальклор: традыцыі І сучаснасць
123456789 -> Метадычная школа прафесара марыі дудзік
123456789 -> Жанрава-стылёвая спецыфіка рамана м. Гарэцкага «віленскія камунары» (1931-1932)
123456789 -> Мятліцкая Ганна Мікалаеўна (бду, Мінск) унутраны свет героя-інтэлігента ў апавяданні м. Гарэцкага “у лазні”
123456789 -> Барычэўская І. БрДУ, г. Брэст
123456789 -> Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт, Рэспубліка Беларусь абрэвіяцыя як сродак эўфемізацыі
123456789 -> А. П. Бязлепкіна (Мінск) Трансгрэсія ў сучаснай беларускай
123456789 -> Т. М. Тарасава (Мінск) матыў парога, мяжы ў рамане


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал