Савецкая ідэалогія. Савецкая ідэалогія
Дата канвертавання31.12.2016
Памер445 b.Савецкая ідэалогія.

 • Савецкая ідэалогія.

 • Метад сацыялістычнага реалізму (класавы падыход да разумення праблем чалавека і грамадства).

 • Прынцып партыйнасці літаратуры.

 • Паказ жыцця ў рэвалюцыйным развіцці.Барацьба з нацдэмаўшчынай.

 • Барацьба з нацдэмаўшчынай.

 • Ідэалізацыя жыцця, узнёсласць вобразаў.

 • Усталяванне канонаў святочнай літаратуры.

 • Узнікненне твораў-агітак, скіраваных на публіцыстычнасць (урачыстыя гімны і оды, паэтычны рэпартаж, прамова, верш-заклік, верш-лозунг).

 • Ілюстрацыйнасць і лакіроўка твораў.

 • Палітызацыя літаратуры.Паэтычны эпас:

 • Паэтычны эпас:

 • эпічныя сродкі адлюстравання (паэмы А.Куляшова “Крыўда” (1930), “Аманал” (1931), “Антон Шандабыла” (1933), “Баранаў Васіль” (1937), “Песня аб разведчыках” (1938), “У зялёнай дуброве” (1938-39);

 • Я.Купалы “Над ракой Арэсай” (1933), “Барысаў” (1934), “Тарасова доля” (1939);

 • П.Броўкі “Кацярына” (1937-38);

 • П.Глебкі “Мужнасць” (1934-38);

 • казачна-фантастычны сюжэт (паэма К.Крапівы “Хвядос- чырвоны нос” (1931).Паказ вясковай рэчаіснасці, класавай барацьбы, сацыяльных змен.

 • Паказ вясковай рэчаіснасці, класавай барацьбы, сацыяльных змен.

 • Канфлікт рэальнага і ідылічнага, класавага і гуманістычнага.

 • Адлюстраванне падзей калектывізацыі (раман К.Крапівы “Мядзведзічы” (1932); М.Зарэцкага “Вязьмо”).

 • Развіццё раманнага эпасу (цыкл раманаў К.Чорнага “Бацькаўшчына” (1935), “Трэццяе пакаленне” (1935)).

 • Сацыяльна-гістарычнае асэнсаванне жыцця (раманы М.Гарэцкага “Камароўская хроніка” (1930-1932, 1937), “Віленскія камунары” (1931-1933)).Аб’ектыўныя цяжкасці ў асваенні сучаснага і мінулага.

 • Аб’ектыўныя цяжкасці ў асваенні сучаснага і мінулага.

 • Адбітак тэорыі “бесканфліктнасці” (п’есы К.Крапівы. К.Чорнага, В.Шашалевіча, М.Клімковіча і інш.)

 • Найбольш значныя п’есы дадзенага часу:

 • М.Зарэцкі “Сымон Карызна” (1933);

 • В.Шашалевіч “Сімфонія гневу” (1935);

 • К.Крапіва “Канец дружбы” (1934), “Партызаны” (1937), “Хто смяецца апошнім” (1939);

 • В.Вольскі “Цудоўная дудка” (1939), “Несцерка” (1940).Неадпаведнасць пачатку вайны ўяўленням пра яе характар і ход.

 • Неадпаведнасць пачатку вайны ўяўленням пра яе характар і ход.

 • Абарваныя вайной жыцці (26 літаратараў Беларусі паводле кнігі “Скрыжалі памяці”, 2005: М.Сурначоў, З.Астапенка, Л.Гаўрылаў, Р.Мурашка, А.Пруднікаў, М.Сямашка і інш.)

 • Праблема выбару ва ўмовах акупацыі.

 • Калабаранты і іх лёс.Патрыятычны пафас.

 • Патрыятычны пафас.

 • Рамантызацыя подзвігу.

 • Антыфашысцкія настроі.

 • Развіццё паэзіі

 • Вострая сатыра на фашыстаў (зборнік фельетонаў К.Чорнага “Кат у белай манішцы”(1942)).

 • Шырокае бытаване балады, вершаў баладнага тыпу (А.Куляшоў “Ліст з палону”, А.Вялюгін “Уральскі танк”, П.Броўка “Рана”, П.Панчанка “Герой”).

 • Зварот да гістарычнага мінулага (П.Панчанка “Курганы”, П.Броўка “Кастусь Каліноўскі”, М.Сурначоў “У стоптаным жыце”).А.Куляшоў “Сцяг брыгады” (1942), “Прыгоды цымбал” (1944).

 • А.Куляшоў “Сцяг брыгады” (1942), “Прыгоды цымбал” (1944).

 • П.Броўка “Паэма пра Смалячкова” (1942), “Беларусь” (1943),

 • М.Танк “Янук Сяліба” (1943).

 • Я.Колас “Суд у лесе” (1942). “Адплата” (1944),

 • П.Панчанка “Маладосць у паходзе” (1945).К.Чорны “Маленькая жанчына”, “Вялікае сэрца”.

 • К.Чорны “Маленькая жанчына”, “Вялікае сэрца”.

 • М.Лынькоў “Ірына”, “Астап”, “Васількі”, “Салют”.

 • К.Чорны “Пошукі будучыні”, “Млечны шлях”.

 • К.Крапіва “Проба агнём” (1943) – п’еса.Радасць ад перамогі ў вайне.

 • Радасць ад перамогі ў вайне.

 • Зварот да мірнай працы.

 • Працяг сталінскіх рэпрэсій.

 • Арышт і высылка ў Сібір беларускіх аўтараў (С.Грахоўскі, А.Звонак. Б.Мікуліч, С.Шушкевіч і інш.).Адлюстраванне народнага лёсу.

 • Адлюстраванне народнага лёсу.

 • Жыццяпіс свайго часу.

 • Зварот да мінулага.

 • М.Танк “Люцыян Таполя” (1946),

 • П.Броўка “Хлеб” (1946),

 • Я.Колас “Рыбакова Хата” (1947),

 • А.Куляшоў “Новае рэчышча” (1948), “Толькі ўперад” (1950).Стварэнне панарамных эпічных палотнаў.

 • Стварэнне панарамных эпічных палотнаў.

 • Шырокі ахоп падзей.

 • Адлюстраванне гераічнага мінулага.

 • Паказ беларускай вёскі.

 • М.Лынькоў “Векапомныя дні” (кн.1, 1948-1951),

 • І.Мележ “Мінскі напрамак” (1952).

 • І.Шамякін “Глыбокая плынь” (1949), “У добры час” (1952).

 • А.Кулакоўскі “Расстаёмся ненадоўга” (1952-1954).

 • І.Гурскі “У агні” (1952).Спроба выйсці з кола спрашчэння рэчаіснасці.

 • Спроба выйсці з кола спрашчэння рэчаіснасці.

 • Адлюстраванне гістарычнага мінулага.

 • К.Крапіва “З народам” (1948), “Пяюць жаваранкі” (1950),

 • А.Маўзон “Канстанцін Заслонаў” (1947),

 • К.Губарэвіч “Брэсцкая крэпасць” (1952),

 • А.Макаёнак “Выбачайце, калі ласка” (1953),

 • М.Клімковіч “Георгій Скарына” (1946-1955),

 • В.Вольскі “Машэка” (1946).Асуджэнне культу асобы Сталіна;

 • Асуджэнне культу асобы Сталіна;

 • Уплыў грамадскай “адлігі” на аднаўленне мастацкага слова;

 • Адыход літаратуры ад ілюстрацыйнасці, догм і схематызму;

 • Паварот да праўды жыцця і праўды факта.Рэабілітацыя рэпрэсаваных пісьменнікаў (Ц.Гартны, М.Гарэцкі, М.Чарот, Т.Кляшторны, У.Хадыка, М.Зарэцкі і інш.);

 • Рэабілітацыя рэпрэсаваных пісьменнікаў (Ц.Гартны, М.Гарэцкі, М.Чарот, Т.Кляшторны, У.Хадыка, М.Зарэцкі і інш.);

 • Вяртанне да творчай дзейнасці

 • (У.Дубоўка, С.Грахоўскі, А.Звонак, Я.Пушча, Я.Скрыган, С.Шушкевіч і інш.)Змены ў творчасці паэтаў франтавога пакалення

 • Змены ў творчасці паэтаў франтавога пакалення

 • (П.Броўка, А.Куляшоў, П.Панчанка, М.Танк

 • і інш.)

 • Прыход у літаратуру В.Быкава (паказ жорсткай праўды вайны), А.Адамовіча, А.Асіпенкі, І.Навуменкі)Шматвектарнасць літаратуры;

 • Шматвектарнасць літаратуры;

 • Прыход “філалагічнага пісьменніцкага пакалення” (І.Навуменка. У.Караткевіч, І.Чыгрынаў, Р.Барадулінь, М.Стральцоў, Я.Сіпакоў, Е.Лось, А.Вярцінскі, П.Макаль, Н.Гілевіч. В.Зуёнак і інш.);

Крытычны і самакрытычны пафас

 • Крытычны і самакрытычны пафас

 • Пашырэнне кола матываў і тэм

 • Публіцыстычная завостранасць слова

 • Філасафічнасць

 • П.Панчанка. А.Куляшоў, М.Танк, П.Макаль, А.ВярцінскіАрыгінальнасць светаўспрымання

 • Арыгінальнасць светаўспрымання

 • Псіхалагізм аўтарскага пачуцця

 • Раскаванасць рытмікі

 • Развіццё інтымнай і пейзажнай лірыкі

 • П.Броўка, Р.Барадулін, А.Вялюгін і інш.

 • Пашырэнне гістарычнай тэматыкі

 • (У.Караткевіч “Матчына душа”, 1958; “Вячэрнія ветразі”, 1960; “Мая Іліяда”, 1969)Жанрава-тэматычнае развіццё

 • Жанрава-тэматычнае развіццё

 • Стылёвае развіццё

 • Паглыбленне мастацка-псіхалагічнага аналізу

 • (І.Мележ, І.Шамякін, В.Адамчык, В.Быкаў, А.Кулакоўскі і інш.)

 • Зварот да рэальных праблем часу і жыццёвых канфліктаўРазвіццё раманнага эпасу

 • Развіццё раманнага эпасу

 • Шматграннасць адлюстравання жыцця ў творах

 • (І.Шамякін “Крыніцы”, “Трывожнае шчасце”, “Сэрца на далоні”, “Снежныя зімы”)

 • Адлюстраванне нацыянальнага характару ў творах

 • (І.Мележ “Палеская хроніка”)

 • Філасофія гісторыі ў прозе

 • (У.Караткевіч “Каласы пад сярпом тваім”, “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”)Аналітызм прозы

 • Аналітызм прозы

 • Рост сюжэтнага мастацтва

 • Ускладненасць мастацкай структуры

 • І.Шамякін, В.Быкаў, А.Кулакоўскі, Я.Брыль, Б.Сачанка, І.Навуменка, А.АсіпенкаЖанр лірычнай мініяцюры

 • Жанр лірычнай мініяцюры

 • Я.Брыль “Жменя сонечных промняў” “Свае старонкі”

 • Ваенная проза

 • В.Быкаў, І.Пташнікаў, Б.Сачанка і інш.

 • Вясковая проза

 • І.Мележ, В.Адамчык, І.ПташнікаўВыхад на новы эстэтычны ўзровень

  • Выхад на новы эстэтычны ўзровень
  • Пераадоленне ўплыву тэорыі бесканфліктнасці
  • Паглыбленне канфліктнага дзеяння:
  • драматызм падзей на вайне (К.Крапіва, К.Губарэвіч, А.Маўзон)
  • Жанр бытавой драмы і бытавой камедыі
  • І.Мележ “Пакуль вы маладыя”, 1957;
  • А.Дзялендзік “Выклік багам”, 1965; “Грэшная любоў”, 1967; А.Макаёнак “Зацюканы апостал”, 1969.База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка