Шыдлоўскі С. А. Культура прывіляванага саслоўя Беларусі : 1795-1864 гг
Дата канвертавання24.02.2017
Памер226.21 Kb.
Монографии:

 1. Дук, Д.У. Полацк XVI–XVIII стагоддзяў: нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццёвай прасторы насельніцтва беларускага горада / Д.У. Дук. – Наваполацк: ПДУ, 2007. – 268 с.: іл.

 2. Дук, Д.У. Полацк і палачане (IX – XVIII стст.) / Д. У. Дук. – Наваполацк : ПДУ, 2010. – 180 с., [22] арк. іл.212.

 3. Дук, Д.У. Археалагічныя комплексы пасадаў Полацка ІХ–XVIII стст. (па выніках раскопак 2004–2012 гг.) / Д.У. Дук. – Наваполацк: ПДУ, 2014. – 248 с.;

 4. Лобач, У.А. Міф. Прастора. Чалавек: традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай перспектыве / У.А. Лобач. – Мінск: Тэхналогія, 2013. – 510 с.

 5. Палеоантропология Беларуси / И.И. Саливон [и др.] ; науч. ред.: И.И. Саливон, С.В. Васильев ; Нац. Акад. Наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск, Беларуская навука, 2015.

 6. Шыдлоўскі С.А. Культура прывіляванага саслоўя Беларусі : 1795—1864 гг. / С.А. Шыдлоўскі — Мінск : Беларуская навука, 2011. — 168 с.

 7. Шидловский, С.О. Игорь Всеволодович Чаквин: учёный, человек, учитель // Избранное: теоретические и историографические статьи по этногенезу, этническим и этнокультурным процессам, конфессиональной истории белорусов / И. В. Чаквин; отв. ред.-сост. А. Вл. Гурко ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исследований белорус. культуры, языка и лит. — Минск : Беларуская навука, 2014. — С. 14—17.


Статьи в научных журналах:

 1. Бараненко, В.В. Епископ Мелхиседек (Паевский) и обновленческое движение в Советской Белоруссии (1922–1923 гг.) // Клио. – 2015. - № 4. – С. 195-202.

 2. Бараненка, В. В. Беларускі абласны царкоўны сабор 1924 г. у Магілёве: перадумовы, падрыхтоўка, правядзенне // Беларускі гістарычны часопіс. – 2015. - № 9. – С. 37-45.

 3. Дук Д. Величие и безвестие: храмы Бельчицкого Борисоглебского монастыря в Полоцке // Родина. – 2008. – № 8. – С. 43–45.

 4. Дук Д. Старажытныя славяне полацкага гарадзішча (780–1310 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. – 2008. – № 7. – С. 21–27.

 5. Дук Д.У. Археалагічныя раскопкі на грунтовым могільніку Туржэц 2 Полацкага раёна // Археалогія эпохі сярэднявечча. Да 80-годдзя з дня нараджэння Г.В. Штыхава / Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: ДНУ “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”, 2008. – Вып. 15 – С. 261–285.

 6. Дук Д.У. Полацкі пасад ІХ–XVII стагоддзяў: гісторыка-параўнаўчая характарыстыка // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2009. – № 1. С. 2–8.

 7. Дук, Д. Полацк у сістэме станаўлення і развіцця сацыятапаграфічнай структуры старажытнарускіх гарадоў ІХ–ХІІІ стст. / Д.У. Дук // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 24. – Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2008. – С. 27–34.

 8. Дук, Д.У. Гісторыя археалагічнага вывучэння полацкіх пасадаў / Д.У. Дук // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2009. – № 2. С. 2–12.

 9. Дук, Д.У. Археалагічныя раскопкі на старажытным полацкім гарадзішчы ў 2007 г. / Д.У. Дук // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Археалагічныя даследаванні на Беларусі ў 2007 годзе. – Мінск: ДНУ “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”, 2009. – Вып. 17. – С. 186–189.

 10. Дук, Д.У. Археалагічны нагляд за правядзеннем будаўнічых работ у г. Полацку ў 2007 г. / Д.У. Дук // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Археалагічныя даследаванні на Беларусі ў 2007 годзе. – Мінск: ДНУ “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”, 2009. – Вып. 17. – С. 219–220.

 11. Дук, Д.В. От вассалитета до равноправия: Социальные элиты Новгорода и Полоцка в ІХ–ХІІІ вв. / Д.В. Дук // Родина. – 2009. – № 9. – С. 23–26.

 12. Дук Д. Рэчавы комплекс з раскопак на Запалоцкім пасадзе старажытнага Полацка ў 2004 і 2006 гадах // Acta archaeologica Albaruthenica. Vol. V (Вып. 5) / Уклад. М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч. – Мінск : І.П. Логвінаў, 2009. – С. 19–45.

 13. Дук Д.У. Абарончыя ўмацаванні полацкіх пасадаў XI–XVIII стст. // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова. – 2009. – С. 21–26.

 14. Дук Д. Ад Рагвалода да Івана Грознага: Верхні Замак у сацыяльнай тапаграфіі Полацка // Беларускі гістарычны часопіс. – 2010. – № 5. – С. 8–12.

 15. Дук, Д.У. Археалагічныя раскопкі на старажытным полацкім гарадзішчы / Д.У. Дук // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 21. Вывучэнне археалагічных помнікаў на тэрыторыі Полацкай зямлі (да 1150-годдзя Полацка) – Мінск, 2011. – С. 30–60.

 16. Дук, Д.У. Могілкі полацкага гарадзішча / Д.У. Дук, В.А. Емяльянчык // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 21. Вывучэнне археалагічных помнікаў на тэрыторыі Полацкай зямлі (да 1150-годдзя Полацка) – Мінск, 2011. – С. 61–73.

 17. Дук, Д.У. Экімань у сацыятапаграфічнай структуры Полацка XV–XVIII стст. / Д.У. Дук // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 21. Вывучэнне археалагічных помнікаў на тэрыторыі Полацкай зямлі (да 1150-годдзя Полацка) – Мінск, 2011. – С. 99–114.

 18. Дук, Д. Полацк ІХ – ХІ стагоддзяў: шлях да дзяржаўнасці / Д.У. Дук // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012. - №5 – С. 4–8.

 19. Дук, Д. Полоцк-1150: истоки государственности на белорусских землях // Родина. – 2012. - № 9. – С. 66–69.

 20. Дук, Д.У. Асноўныя дасягненні сучаснай гістарычнай навукі ў вывучэнні Полацка / Д.У. Дук // Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя А. Гуманітарныя навукі.. – 2012. - № 9. – С. 2–5.

 21. Дук, Д. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля вёскі Гарадзішча Полацкага раёна ў 2008 годзе // Acta archaeologica Albaruthenica. Vol. ІХ (Вып. 9) / уклад. М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч. – Мінск : Галіяфы, 2013. – С. 45–52.

 22. Дук, Д.В. Городское пространство и социальная топография Полоцка по данным ревизии 1765 года / Д. В. Дук // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. 2015. № 9. – С. 2–13.

 23. Дук, Д.У. Пячатка Еўфрасінні Полацкай / Д.В. Дук, І.Л. Калечыц, А.Л. Коц // Беларускі гістарычны часопіс. – 2015. № 7. – С. 13–18.

 24. Дук, Д.У. Настаўнiк жыцця: Полацкаму дзяржаунаму ўнiверсiтэту - 45! / Д.У. Дук // Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя А. Гуманітарныя навукі. – 2015. - № 1. – С. 2–3.

 25. Дук, Д.В. Размяшчэнне вечавай плошчы ў Полацку (па выніках археалагічных раскопак у 2011 г.) / Д.В. Дук // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Выпуск 25. Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2011–2012 гадах. – Мн., 2014. – С. 203–212.

 26. Кежа, Ю.М. Месца і роля полацкіх князёў у сістэме ўлады Старажытнай Русі ХІ ст. / Ю.М. Кежа // Научные труды республиканского института высшей школы. Вып.15. – Минск: РИВШ, 2015. – С. 75 – 82.

 27. Кежа, Ю.М. Асвятленне інстытута княжацкай улады на беларускіх землях IХ – ХІІ стст. у пісьмовых крыніцах / Ю.М. Кежа // Веснік ПДУ. Серыя Гуманітарных навук. – 2014. - № 9 – С. 9 – 23.

 28. Кежа, Ю.М. Асноўныя фактары станаўлення і легітымізацыі княжацкай улады на беларускіх землях у VIII – X стст. / Ю.М. Кежа // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы: науч. сб. / Респ. ин-т высш. шк., Каф. Историко-культур. наследия Беларуси. – Минск, 2014. – Вып. 6. – С. 7 – 60.

 29. Корсак, А.И. Деятельность Экиманской сельской (волостной) управы Полоцкого района в структуре оккупационных органов власти на территории Тылового района группы армий “Центр” в 1941 – 1944 гг. / А.И. Корсак // Вестн. Полоцк. гос. ун-а. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2014. – № 1. – С. 113–118.

 30. Корсак, А.И. План г. Полоцка с нанесением на него военных объектов от 20 октября 1942 г. (план Н.А. Маниса) как источник для изучения нацистского оккупационного режима (1941 – 1944 гг.) / А.И. Корсак // Вестн. Полоцк. гос. ун-а. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2014. – № 9. – С. 2 – 4.

 31. Корсак А.И., Сумко Е.В. Жизнеобеспечение населения г. Полоцка в первые послевоенные годы. – Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. А. Гуманитарные науки. – 2015. – № 9. – С. 168-173. 32. Лобач У.А. Сімвалічны статус і рытуальныя функцыі могілак у беларускай народнай культуры вярхоўяў Бярэзіны і Віліі ХХ – пач.ХХІ ст. // Веснік ПДУ. Серыя А. Гуманітар.навукі.-2008.- № 1.-- С.71-82.

 33. Лобач У.А. Культавыя крыніцы беларуска-рускага (Полацка-Себежскага) памежжа: да праблемы вывучэння і захавання // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 4 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2008.- С. 359-367.

 34. Лобач У.А. “Поле культуры” у традыцыйным светапоглядзе беларусаў Падзвіння (паводле твораў Яна Баршчэўскага) // Веснік ПДУ. Сер.А. Гуманітар.навукі.-2008.- № 7.- С.2-12.

 35. Лобач У.А. Кірмаш у традыцыйных уяўленнях і фальклоры беларусаў // Беларускі гістарычны часопіс.- 2008.- № 6.- С. 33-36.

 36. Лобач, У.А. Сімволіка і рытуальныя функцыі храма ў беларускай народнай медыцыне / У.А. Лобач // Веснік МДУ імя А.А.Кулешова. -2008.- № 4 (31).- С. 41-45.

 37. Лобач, У.А. Рускія, украінскія і польскія землі ў міфапаэтычных уяўленнях беларусаў / У.А. Лобач // Веснік ПДУ. Серыя А. Гуманітар.навукі.-2009.- № 1.- С.51-58.

 38. Лобач, У.А. Свет людзей і свет багоў: прастора ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў/ У.А. Лобач // Беларускі гістарычны часопіс. – 2009.- № 3 – С.12-17.

 39. Лобач, У.А.Міфасемантыка сядзібы і хаты ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў / У.А. Лобач // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта.-2009.-№2 (59).- С.40-47.

 40. Лобач, У.А. Латвія і латышы ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў Падзвіння ХІХ – першай паловы ХХ ст. / У.А. Лобач // Веснік ПДУ. Серыя А. Гуманітар.навукі.-2009.- № 1.- С.51- 60.

 41. Лобач, У.А. Вёска (сяло) ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў (па матэрыялах абрадавага фальклору) / У.А. Лобач // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 7 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2009.- С. 242 -248.

 42. Лобач, В.А. Война 1812 г. В фольклорной памяти белорусов Витебщины / В.А. Лобач // Живая старина.- 2012.- №3.- С.12-15.

 43. Лобач, В.А. Символика гор в традиционой картине мира белорусов Подвинья / В.А. Лобач // Живая старина.- 2012.- №3.- С.25-29.

 44. Аўсейчык, У. Я. Восеньскія Дзяды ў беларусаў Падзвіння: рэгіянальныя асаблівасці і лакальныя варыянты / У. Я. Аўсейчык // Весн. Полоц. гос. ун-та. Сер. А. Гуманитарные науки. – 2012. – №9. – С. 35–44.

 45. Емельянчик, О.А. Антропоэкологическая характеристика населения Полоцка XVII-XVIII вв. / О.А. Емельянчик // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. – 2010. – № 1 (55). – С. 12–18.

 46. Емельянчик, О.А. Смертность городского населения Беларуси XVII–XVIII вв. (по материалам погребений в Полоцке и Горах Великих) / О.А. Емельянчик // Актуальные вопросы антропологии. Вып. 5. / Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск: Беларуская навука, 2010. – С. 251-266.

 47. Емельянчик, О.А. Краниологическая характеристика населения Полоцкой земли XI–XIV вв. по материалам курганных, грунтовых и жальничных погребений / О.А. Емельянчик // Актуальные вопросы антропологии. Вып. 5. / Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск: Беларуская навука, 2010. – С. 238-250.

 48. Емельянчик, О.А. Анализ встречаемости скелетного индикатора анемии cribra orbitalia у населения Беларуси XI–XIX вв. / О.А. Емельянчик // Известия Национальной академии наук Беларуси. Сер. биол. наук. – 2010 – № 4. – С. 95–100.

 49. Емельянчик, О.А. Анализ показателей смертности и частот встречаемости индикатора анемии сribra orbitalia у населения Гор Великих XVII – XVIII вв. (по данным краниологии) // Веснік Мазырскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна. – 2012. – № 2 (35). – С. 13–20.

 50. Емельянчик, О.А. Комплексное антропологическое исследование материалов погребений XVII – XVIII вв. при монастыре бернардинцев в Минске // Актуальные вопросы антропологии. Вып. 6. / Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск: Беларуская навука, 2012. – С. 168–182.

 51. Емельянчик, О.А. Комплексная антропологическая характеристика населения, оставившего погребения xvі–xvііі вв. у д. Коматово (Гродненский р-н Гродненской обл.) / О.А. Емельянчик // Актуальные вопросы антропологии. Вып. 9. / Институт истории НАН Беларуси. – Минск: «Беларуская навука», 2014. C. 32–44.

 52. Емельянчик, О. А. Антропологические исследования материалов погребений из курганного могильника «Восход» (Могилевский район Могилевской области) / О.А. Емельянчик // Актуальные вопросы антропологии 2015. Вып. 10. С. 43–53.

 53. Лобач, У.А. Горад і гараджане ў светапоглядзе беларускіх сялян другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст. (па фальклорных і этнаграфічных матэрыялах Віцебшчыны) / А.У. Лобач // Веснік ПДУ. Серыя А. Гуманітар. навукі. – 2015.- № 9. – С.162-167.

 54. Мишина, В.И., Мишин, П.И. Вредоносная магия в белорусской свадьбе (вторая половина XIX – первая половина XX вв. / Живая Старина, 2012 г. - № 3. – с. 23-25.

 55. Коц, А.Л. Ювелірная майстэрня ХІІ ст. на Запалоцкім пасадзе старажытнага Полацка (па матэрыялах археалагічных раскопак 2013 г.) / Коц А.Л. // Весник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитаные науки. – 2015. № 1. – С. 18-27.

 56. Коц А.Л. Сельскія паселішчы Полацкага ваяводства XVI-XVIIIстст. (па матэрыялах археалагічных разведак 2010-2011 гг.) / А.Л. Коц // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2014. – № 25 – с. 45-53.

 57. Коц, А.Л. Сельскія паселішчы Полацкага ваяводства XVI-XVIIIстст. (па матэрыялах археалагічных разведак 2010-2011 гг.) / А,Л. Коц // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2014. – № 25 – с. 45-53.

 58. Чараўко, В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2012 г. / В.У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2014. – Вып. 25.

 59. Чараўко, В.У. Археалагічнае вывучэнне грунтовых пахаванняў XVI–XVIII стагоддзяў на могільніку каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 годзе / В.У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2015. — № 9. — С. 84–89.

 60. Чараўко В.У. Вывучэнне пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стст. у дарэвалюцыйны перыяд // Гістарычна-археалагічны зборнік. – 2010. – № 25. – С. 271-275.

 61. Чараўко В.У. Матэрыялы да карты пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стст. // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2010. – № 7. – С. 14-20.

 62. Чараўко, В.У. Пахавальныя помнікі Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стагоддзяў: вызначэнне, структура і класіфікацыя / В.У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2012. – № 1. – С. 24-27.

 63. Чараўко, В.У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2010 годзе / В.У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2012. – Вып. 23. – С. 379-383.

 64. Шыдлоўскі, С.А. Знешнія ўплывы ў фарміраванні матэрыяльнай культуры прывілеяваных саслоўяў Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя / С.А. Шыдлоўскі // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А (гуманитарные науки). — 2008. — № 1. — С. 83—90.

 65. Шидловский, С.О. Кризис хозяйственных практик и традиционных форм виталитивной культуры поместного дворянства Беларуси в отражении романа Э.Т. Массальского «Пан Подстолич» / С.О. Шидловский // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А (гуманитарные науки). — 2015. — № 9. — С. 90—94.

 66. Шидловский, С.О. Эдуард Томаш Массальский о стратегиях эксплуатации белорусского крепостного крестьянства / С.О. Шидловский // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А (гуманитарные науки). — 2014. — № 1. — С. 57—60.

 67. Шидловский, С.О. Кризис хозяйственных практик и традиционных форм виталитивной культуры поместного дворянства Беларуси в отражении романа Э.Т. Массальского «Пан Подстолич» / С.О. Шидловский // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А (гуманитарные науки). — 2015. — № 9. — С. 90—94.

 68. Шишков, А.А. Уроки Первой мировой войны / А.А. Шишков // Родина. – 2014. – № 2. – С. 85.

 69. Шишков, А.А. Против течения / А.А. Шишков // Родина. – 2015. - № 2. – С. 121 – 122.

 70. Шишков, А.А. Рец. на кн.: Иванов Ю. В. Очерки истории российско (советско)-польских отношений в документах. 1914-1945 годы (Москва : Международные отношения, 2014. - 384 с.) / А.А. Шишков // Новая и новейшая история. – 2015. – № 4. – С. 199 – 201.

 71. Lobačius Ul. Archeologiniai paminklai tradiciniame liaudies pasaulėvaizdyje (Baltarusijos–Rusijos paribys) // Liaudies kultūra. – 2015. - №5. – Р. 47-52.

 72. Borutskaya, S.B. The Population of Polotsk in the 17-18th Centuries According to Anthropological Data / S.B. Borutskaya, S.V. Vasilyev, V.A. Yemialyanchyk // International Journal of Anthropology. – 2015. – Vol. 30, №.1 – P. 27–42.


Список докладов на конференциях

 1. Дук Д.У. А.М. Ляўданскі – пачынальнік полацкай археалогіі // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. навук. прац рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 20–21 лістап. 2008 г. / пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2009. – С. 3–4.

 2. Дук Д.У. Ляпная кераміка і рэчавы комплекс вакольнага горада старажытнага Полацка (па выніках раскопак 2008 г.) // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. навук. прац рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 20–21 лістап. 2008 г. / пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2009. – С. 9–30.

 3. Дук Д.У. Археалагічныя раскопкі на старажытным полацкім гарадзішчы ў 2007 г. // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (24–25 кастрычніка 2007 г.). – Полацк: НПГКМЗ, 2009. – С. 255–278.

 4. Дук Д.В. К итогам археологического надзора за строительными работами на территории Бельчицкого Борисоглебского монастыря в городе Полоцке в 2003 году // Труды Государственного Эрмитажа: [Т.] 46: Архитектура и археология Древней Руси: материалы научной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения М.К. Каргера (1903–1976) / Государственный Эрмитаж. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2009. – С. 60–64.

 5. Дук Д.У. Крыўцоў пасад у сацыятапаграфічнай структуры Полацка ХІ – XVIII стст. // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навук. канф., прысвеч. 50-годдзю знаходкі берасцяной граматы ў Віцебску і 150-годдзю з дня нараджэння А.Р. Брадоўскага, 22–23 кастрыч. 2009 г., Віцебск / рэдкал.: Г.У. Савіцкі і [інш.]. – Мінск: Медысонт, 2010. – С. 34–39.

 6. Дук, Д.У. Жыццёвая прастора Полацка XVI – XVIII стст. / Д.У. Дук // Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць (матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі 19-20 лістапада 2009 г.). – Полацк: НПГКМЗ, 2010. – С. 53 – 96.

 7. Дук, Д.У. Полацк і Полацкая зямля ў ІХ–Х стагоддзях: вытокі беларускай дзяржаўнасці // Беларускі гістарычны часопіс. – 2013. – № 11. С. 5–9.

 8. Дук Д.У., Харытановіч З.А. Новыя помнікі археалогіі: гарадзішча і курганны могільнік каля вёскі Глаты Расонскага раёна Віцебскай вобласці // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. арт. ІІ міжнар. навук. канф., Полацк, 17–18 красав. 2014 г.: у 2 ч. Ч. 1 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача, С.А. Шыдлоўскага. – Наваполацк: ПДУ, 2014. – С. 25–35.

 9. Дук, Д.У. Размяшчэнне вечавай плошчы ў Полацку (па выніках археалагічных раскопак у 2011 г.) // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Выпуск 25. Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2011–2012 гадах. – Мн., 2014. – С. 203–212.

 10. Дук, Д.У. Культурны пласт Полацка ІХ – XVIIІ стст. і бытавая кераміка / Д.У. Дук // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навук.-практ. канф., Полацк, 21–23 красав. 2011 г.: у 2 ч. Ч. 1 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2011. – С. 47–54.

 11. Корсак, А.И. Разведданные партизан 3-й Белорусской партизанской бригады как источник для изучения нацистского оккупационного режима в г. Полоцке (1941 – 1944 гг.) / А.И. Корсак // Победа – одна на всех: материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 24 апреля 2014 г. / Вит. гос. ун-т; редкол.: А.И. Жук и А.А. Коваленя (отв. ред.) [и др.]. – Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. – С. 165 – 167.

 12. Корсак, А.И. Освобождение Полоцка (29 июня – 4 июля 1944 г.) в воспоминаниях его участников / А.И. Корсак // Книжное наследие А. П. Сапунова: материалы республиканской научно-практической конференции к юбилеям издания А.П. Сапуновым книг "Витебская старина" (т. 1, 1883) и "Река Западная Двина" (1893), 23 декабря 2013 г. / редкол.: А.И. Сёмкин (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2014. – С. 122 – 129.

 13. Корсак А.И. Отношение горожан Полоцка к «новому порядку» в условиях установления нацистской оккупации (1941 г.) в воспоминаниях его жителей / А.И. Корсак // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. арт. II міжнар. навук. канф., Полацк, 17–18 красав. 2014 г.: у 2 ч. Ч. 2 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача, С. А. Шыдлоўскага. – Наваполацк : ПДУ, 2014. – С. 100 – 104.

 14. Корсак, А.И. Увековечение памяти о событиях июня – июля 1944 г. на территории города Полоцка / А.И. Корсак // Беларусь: памятное лето 1944 года: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию освобождения Беларуси от нем.-фашист. захватчиков (Минск, 19 – 20 июня 2014 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Мин-во обороны Респ. Беларусь; редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2015. – С. 187 – 198.

 15. Корсак, А.И. Деятельность полоцкой подпольной группы «Бесстрашные» в воспоминаниях её участников / А.И. Корсак // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. Навук. Канф., Мінск, 11 крас. 2014 г. Вып. 13: у 2 т. Т. 1 / рэдкал.: А.А. Каваленя (адк. рэд.), С.Я. Новікаў (нам. адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: МДЛУ, 2015. – С. 76 – 82.

 16. Корсак, А.И. «Оздоровительный лагерь» для советских военнопленных в г. Полоцке в период нацистской оккупации / А.И. Корсак // Беларусь и белорусы в годы Великой Отечественной войны: материалы Республиканской научно-практической конференции, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Минск, 13 мая 2015 г. / редкол.: А.М. Литвин [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2015. – С. 67 – 71.

 17. Корсак, А. 125-й дулаг и урочище Пески: история и современность / А. Корсак // «Великая Победа: история и современность»: материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Минск, 14 – 15 мая 2015 г. / ред. кол.: В.И. Адамушко [и др.]. – Минск: А.Н. Вараксин, 2015. – С. 425 – 429.

 18. Корсак, А. Деятельность органов Советской власти по восстановлению Полоцка / А. Корсак // Віцебшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны: зб. навук. арт. / склад.: А.А. Крыварот [і інш.]; рэдкал.: А.А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – С. 223 – 229.

 19. Корсак, А. Помнікі Полацка як спосаб захавання гістарычнай памяці аб падзеях Вялікай Айчыннай вайны / А. Корсак // Актуальные проблемы архитектуры Белорусского Подвинья и сопредельных регионов: сб. статей Респ. науч.-практич. сем., Новополоцк, 8–9 октября 2015 г. / Полоцкий гос. ун-т; под общ. ред. В.Е. Овсейчика, Г.И. Захаркиной, Р.М. Платоновой. – Новополоцк: ПГУ, 2015. – С. 170 – 174.

 20. Zayats, A. The formation of the detachments of the Belarusian boundary defentce at the territory of Glubokoye district in 1944 / A. Zayats, A. Korsak // European and National Dimension in Research. Materials of Junior Researchers` Conference in 3 Parts. Novopolotsk, April 29 – 30, 2015. – Novopolotsk: PSU, 2015. – Part 1. – 103 – 106 p.

 21. Корсак, А.І. Становішча насельніцтва Лепельшчыны ва ўмовах нацысцкай акупацыі (1941 – 1944 гг.) (па матэрыялах этнаграфічных экспедыцый УА “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”) / А.І. Корсак // Лепельскія чытанні : матэрыялы VI навук-практ. канф. (Лепель, 17–18 кастр. 2014 г.) / рэдкал.: Я.А. Грэбень; А.У. Стэльмах. – Мінск: Медысонт, 2014. – С. 155 – 160.

 22. Кежа, Ю.М. Асноўныя этапы станаўлення вярхоўнай улады на беларускіх землях у VIII – X стст. / Ю.М. Кежа // Европа: актуальные проблемы этнокультуры: материалы VII междунар. науч.-теорет. конф., (г. Минск, 24 января 2014 г.) / Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка. – Минск: МГПТК полиграфии, 2014. – С. 100 – 102.

 23. Кежа, Ю.М. Да пытання аб станаўленні ўлады Рагвалодавічаў у Полацку / Ю.М. Кежа // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. арт. ІІ міжнар. навук. канф., Полацк, 17 – 18 красав. 2014 г.: у 2 ч., Ч. 2 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача, С.А. Шыдлоўскага. – Наваполацк: ПДУ, 2014. – С. 92 – 100.

 24. Кежа, Ю.М. Асноўныя фактары станаўлення і легітымізацыі княжацкай улады на беларускіх землях у VIII – X стст. / Ю.М. Кежа // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы: науч. сб. / Респ. ин-т высш. шк., Каф. Историко-культур. наследия Беларуси. – Минск, 2014. – Вып. 6. – С. 7 – 60.

 25. Кежа, Ю.М. Да пытання аб паходзе Усяслава Брачыславіча на Ноўгарад 1066 г. / Ю.М. Кежа // Научные труды республиканского института высшей школы. Вып. 14. – Минск, РИВШ, 2014.

 26. Лабоха, Г.М. Ранняя іканаграфія прападобнай Еўфрасінні Полацкай
  / Г.М. Лабоха // Трэці Міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. – Т. 3. – 2014. – С. 533–536.


 27. Лабоха, Г.М. Культ прападобнай Еўфрасінні Полацкай у савецкі перыяд (1917–1991 гг.) / Г.М. Лабоха // Христианство в Беларуси: история и современность : сб. науч. ст. / редкол. : А.А. Коваленя [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2014. – С. 355–363.

 28. Лобач, У. Актуальныя праблемы даследвання беларускай традыцыйнай культуры / У. Лобач // ІІІ Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. Т.3. – Kaunas, 2013. – C. 406-409. (выйшла ў 2014 г.)

 29. Аўсейчык, У.Я. Стараверы Лепельшчыны ў ХІХ – пач. ХХ ст. / У.Я. Аўсейчык // ІІІ Лепельскія чытанні: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, Лепель, 10 кастрычніка 2008 г. – Віцебск: РУП ГСУВО, 2008. – С. 44-47.

 30. Овсейчик, В.Е. Особенности этнокультурного взаимодействия русских старообрядцев и белорусского населения на Витебщине в XIX - начале XX вв. / В.Е. Овсейчик // Этнокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы развития: материалы Международной научно-практической конференции (9 - 11 декабря 2008 г.) / под ред. Н. Ф. Беляевой. - Саранск, 2008. - С. 93 – 97

 31. Аўсейчык, У.Я. Народная медыцына старавераў Падзвіння (на аснове матэрыялаў палявых этнаграфічных даследаванняў) / У.Я. Аўсейчык // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. навук. прац рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 20 – 21 лістапада 2008 г. / пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2009. – С. 132-136.

 32. Аўсейчык, У.Я. Пахавальна-памінальная абраднасць як сфера міжэтнічнага і міжканфесійнага ўзаемадзеяння ў сучаснай вёсцы Беларускага Падзвіння (да пастаноўкі праблемы) / У.Я. Аўсейчык // III Машеровские чтения: материалы республиканской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 24–25 марта 2009 г. / Вит.гос.ун-т.; редкол.: А.Л.Гладков (гл.ред.) [и др.]. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. машерова», 2009. – История. Белорусская филология. Русская филология. С. 19–21.

 33. Емяльянчык В.А. Новыя матэрыялы па антрапалогіі вясковага насельніцтва Полацкай зямлі XIV-XVI ст. // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы: матэр. Міжнар. навук. канф. (Полацк, 22-23 мая 2012 г.) / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Полацкі дзярж. ун-т ; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]; навук. рэд., уклад. В.М. Ляўко. - Мінск: Беларус. навука, 2012. – С. 149-157.

 34. Коц, А.Л. Археалагічны комплекс ХІ-ХІІ стст. на Запалоцкім пасадзе (па матэрыялах археалагічных раскопак 2012 г.) // А.Л. Коц // История и культура на стыке эпох и цивилизаций: историко-культурное наследие как ресурс и результат развития общества: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 250-летию М.К. Огинского / рэдкол.: И.И. Калачева и др. – Минск, 2015. – С. 88-94.

 35. Коц А.Л. Да пытання аб тэхніцы будаўніцтва жылых і гаспадарчых пабудоў Полацка ХІ – ХVІІІ стст. (па матэрыялах археалагічных раскопак) / Актуальные проблемы архитектуры Белорусского Подвинья и сопредельных регионов: сб. статей Респ. науч.-практич. сем., Новополоцк, 8–9 октября 2015 г. / Полоцкий гос. ун-т; под общ. ред. В.Е. Овсейчика, Г.И. Захаркиной, Р.М. Платоновой. – Новополоцк: ПГУ, 2015.

 36. Лобач, У.А. Аўтэнтычны фальклор і прафесійная этыка фалькларыстаў / У.А. Лобач // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследванні. Зборнік навуковых прац. – Вып. 2. – Мн.: “Беларуская навука”, 2015 – С. 503-508.

 37. Лобач, У.А. Культавыя крыніцы Беларускага Падзвіння: феномен сучаснай рытулізацыі прыродных аб’ектаў / У.А. Лобач // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі): зборнік навуковых прац удзельнікаў IX Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 24-26 красавіка 2015 г .) / БДУКМ; рэдкал.: Языковіч В. Р. (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2015. – С. 58-60.

 38. Лобач, У.А. Палявыя этнаграфічныя даследаванні Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 1995–2013 гг.: вопыт, вынікі, перспектывы / У.А. Лобач // Асоба збіральніка ў захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны: да 200-годдзя з дня нараджэння О. Кольберга: матэрыялы Міжнар. кругл. стала; 25–26 чэрв. 2014 г., Мінск – Пінск / Укл. Дар’я Алексенка і Юры Пацюпа; Цэнтр даследав. бел. культ., мовы і літар. НАН Беларусі, Музей Бел. Палесся (г.Пінск). – Мінск: Выд.В.Хурсік, 2014. – С. 66-69.

 39. Лобач, У.А. Сакральная геаграфія Лепельшчыны: сімволіка і рытуальныя функцыі / У.А. Лобач // Лепельскія чытанні. Мат-лы 6-й навукова-практычнай канферэнцыі (Лепель, 17-18.10.2014 г). – Мн.: Медысонт, 2014 – С. 43-49.

 40. Чараўко, В.У. Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Жарнасекава Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці ў 2013 г. / В.У. Чараўко // История и культура на стыке эпох и цивилизаций: историко-культурное наследие как ресурс и результат развития общества. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 250-летию М.К. Огинского (Минск, 25–26 сентября 2015 г.). — Минск : Белнаучкнига, 2015. — С. 122–127.

 41. Шидловский, С. О. Дворянское поместье в системе социализации привилегированного сословия Беларуси / С.О. Шидловский // Психосоциальная адаптация в трансформирующемся обществе : социализация субъекта на разных этапах онтогенеза [Электронный ресурс] : материалы IV Междунар. науч. конф., Минск, 21—22 мая 2015 г. / И. А. Фурманов (отв. ред.) [и др.]. — Электрон. дан. (22,7 Мб). — Минск : Изд. центр БГУ, 2015. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — С. 502—504.

 42. Шыдлоўскі, С. А. Практыкі аптымізацыі выдаткаў і рацыяналізацыі прыгоннай гаспадаркі на беларускіх землях у дарэформленны перыяд / С. А. Шыдлоўскі // Управление в социальных и экономических системах : материалы XXIV международной научно-практической конференции, г. Минск, 14 мая 2015 г. / ред. Н.В. Суша и др. — Минск : Минский университет управления, 2015. — С. 237—239.

 43. Шидловский, С. О. Экологический аспект критики традиционных практик лесопользования поместного дворянства Беларуси в романе Э. Массальского «Пан Подстолич» / С.О. Шидловский // XI Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов / Отв. ред.: В.А. Тишков, А.В. Головнёв. — Москва; Екатеринбург: ИЭА РАН, ИИиА УрО РАН, 2015. — С. 176.

 44. Шидловский, С.О. Представления о личности помещика на витебско-смоленском пограничье / С. О. Шидловский // Личность в пространстве и времени : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции / под ред. Н.П. Сенченкова и др. — Вып. 5. — Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2015. — С. 203—206.

 45. Аўсейчык У.Я. Сучасны стан пахавальна-памінальнай абраднасці вясковага беларускага насельніцтва // Современная молодёжь и общество : сб. науч. ст. Вып. 2: Молодёжь в обществе рисков и историко-культурных перемен / под науч. ред. И.И.Калачёвой. – Минск : РИВШ, 2014. – С.56-61.

 46. Аўсейчык, У.Я. Абрад Прыкладзіны ў беларусаў Падзвіння / У.Я. Аўсейчык // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навук. арт.ІІ міжнар. навук. канф., Полацк, 17–18 красав. 2014 г.: у 2 ч. Ч. 1 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У.А. Лобача, С. А. Шыдлоўскага. – Наваполацк : ПДУ, 2014. – С. 144–156.

 47. Аўсейчык, У. Асаблівасці траецкай памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння (па матэрыялах ХІХ – пачатку ХХІ ст.) / У. Аўсейчык // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зборнік навуковых прац удзельнікаў VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 25-27 красавіка 2014 г.) / [рэдкалегія: В.Р. Языковіч (старшыня) і інш.]. - Мінск: БДУКМ, 2014. – С. 78-79.

 48. Мішына В.І. Структура і сімволіка традыцыйнага вясельнага абраду беларусаў цэнтральнага і заходняга Падзвіння ў 1930-1950-я гг. (па матэрыялах этнаграфічных экспедыцый ПДУ). // Беларускае Падзвінне. Вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у Полацку). – Зборнік навуковых прац рэспубліканскага навукова-практычнага семінара. 20-21 лістапада 2008 г. – Наваполацк, ПДУ, 2009. - с. 231-236.

 49. Мішына В.І. Сімвалічныя аспекты традыцыйнага вясельнага абраду Лепельшчыны (канец ХІХ – пач. ХХ стст) / ІІІ Лепельскія чытанні: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. 10 кастрычніка 2008 г. - Лепель, 2008. – с. 125-128.

 50. Мішына В.І. Прыкметы і павер’і ў традыцыйным вясельным абрадзе беларусаў Падзвіння (др. пал. ХІХ – перш. пал. ХХ ст). / ІІІ Машеровские чтения. Материалы республиканской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. – История. Белорусская филология. Русская филология. – Витебск, 24-25 марта 2009 г. – Витебск, УО «ВГУ им П. М. Машерова», 2009 – с. 93-95.

 51. Мишин П.И. Мировоззренческие основы примет и гаданий белорусов Подвинья // Беларускае Падзвінне. Вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у Полацку). – Зборнік навуковых прац рэспубліканскага навукова-практычнага семінара. 20-21 лістапада 2008 г. – Наваполацк, ПДУ, 2009. - с. 227-230.

 52. Мишин П.И. Концепт пересечения дороги в традиционной картине мира белорусов: на примереодной магической практики (по материалам Лепельского района) / ІІІ Лепельскія чытанні: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. – 10 кастрычніка 2008 г. – Лепель, 2008. - с. 128-131.

 53. Чараўко, В.У. Археалагічнае вывучэнне пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стагоддзяў экспедыцыяй Полацкага дзяржаўнага універсітэта ў 2010 г. / В.У. Чараўко // Наука – образованию, производству, экономике: материалы XVI (63) Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, 16 – 17 марта 2011 г., [г. Витебск]. В 2 т. Т. 1. – Витебск: ВГУ, 2011. – С. 463 – 464.

 54. Чараўко, В.У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Доўгае Глыбоцкага раёна ў 2010 г. / В.У. Чараўко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: Зборнік навуковых прац міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 21-23 красавіка 2011 г. У 2 ч. Ч. 1 / Пад агульнай рэдакцыяй Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2011. – С. 130-134.

 55. Чараўко, В.У. Праблема датавання познесярэднявечных грунтовых пахаванняў на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна (па матэрыялах даследаванняў 2011 г. / В.У. Чараўко // Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыі да 85-годдзя Краязнаўчага музея ў г. Полацку 8-9 снежня 2011 г. – Полацк: НПГКМЗ, 2011. – С. 19-20.

 56. Чараўко, В.У. Інвентар пахаванняў Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стст. (да пытання аб безынвентарнасці пахаванняў) // В.У. Чараўко // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння Л.В. Аляксеева, Віцебск, 28 – 29 кастрычніка 2010 г. / [Рэдкал.: Г.У. Савіцкі, В.А. Шышанаў, Н.Ю. Шаркоўская]. – Мінск : Медисонт, 2012. – С. 275-280.

 57. Чараўко, В.У. Праблема датавання познесярэднявечных грунтовых пахаванняў на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна (па матэрыялах даследаванняў 2011 г. / В.У. Чараўко // Полацкі музейны штогоднік (зборнік навуковых артыкулаў за 2011 г.) / уклад. Т.А. Джумантаева, І.П. Воднева, С.В. Нікалаева. – Полацк: НПГКМЗ, 2012. – С. 356-362.

 58. Чараўко, В.У. Інвентар пахаванняў Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стст. (да пытання аб безынвентарнасці пахаванняў) // В.У. Чараўко // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння Л.В. Аляксеева, Віцебск, 28 – 29 кастрычніка 2010 г. / [Рэдкал.: Г.У. Савіцкі, В.А. Шышанаў, Н.Ю. Шаркоўская]. – Мінск : Медисонт, 2012. – С. 275-280.

 59. Шыдлоўскі, С.А. Уласныя імёны ў кнізе Я. Баршчэўскага "Шляхціц Завальня", як крыніца рэканструкцыі этнічнай карціны свету прывілеяванага саслоўя беларускага Падзвіння ў першай палове ХІХ ст. / С.А. Шыдлоўскі. — Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. навук. прац рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 20-21 лістап. 2008 г. / пад агул. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. — Наваполацк: ПДУ, 2009. — С. 287–290.

 60. Шыдлоўскі, С.А. Матрыманіяльныя стратэгіі ў сістэме стратэгій адаптацыі беларускага прывілеяванага грамадства першай паловы ХІХ стагоддзя / С.А. Шыдлоўскі // Материалы Четвертой международной научной конференции «Гендер и проблемы коммуникативного поведения». — Новополоцк: ПГУ, 2010. — С. 117—118.

 61. Шыдлоўскі, С.А. Полацкі гістарычны наратыў на старонках часопісаў “Вестник Юго-Западной и Западной России” і “Вестник Западной России” К. Гаворскага / С.А. Шыдлоўскі // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. прац міжнар. навук.-практ. канф, Полацк, 21-23 красав. 2011 г. / пад агул. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. — Наваполацк: ПДУ, 2011. — Ч. 2. — С. 99–104.

 62. Шыдлоўскі, С.А. Полацкія сюжэты ў заходнерускай версіі гісторыі Беларусі М.В. Каяловіча / С.А. Шыдлоўскі // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы. Матэрыялы международнай навуковай канферэнцыі. Полацк, 22—23 мая 2012 г. — Мн.: Беларуская навука, 2012. — С. 214—217.

 63. Шыдлоўскі, С.А. Захаванне і пераапрацоўка малочнай прадукцыі ў памешчыцкіх гаспадарках Беларусі (ХІХ — пачатак ХХ ст.) / С.А. Шыдлоўскі // Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин): сб. науч. раб. III Международной научной конференции, Витебск, 2012 г. — Витебск : МИТСО, 2012. — С. 18—20.

 64. Шыдлоўскі, С.А. «Запіскі» В. М. Севергіна як крыніца па гісторыі і этнаграфіі Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый / С.А. Шыдлоўскі // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. артыкулаў ІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі, Полацк, 17—18 красав. 2014 г. / пад агул. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача, С. А. Шыдлоўскага. — Наваполацк: ПДУ, 2014. — Ч. 1. — С. 265–268.


Этнографические сборники

 1. Лобач, У.А. Полацкі этнаграфічны зборнік / уклад., прадм. і паказ. У.А. Лобача.- Вып. 2: Народная проза беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 2. – Наваполацк: ПДУ, 2011. – 368 с.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка