Шматкова І.І. (г. Мінск, Рэспубліка Беларусь)
Дата канвертавання31.01.2017
Памер93.86 Kb.
Шматкова І.І.

(г. Мінск, Рэспубліка Беларусь)


ФАЛЬКЛОРНАЯ ТРАДЫЦЫЯ Ў ТВОРЧАСЦІ Е. ЛОСЬ, Н. МАЦЯШ,

Г. КАРЖАНЕЎСКАЙ


Каштоўнасці традыцыйнай народнай культуры – асноватворныя і фундаментальныя. Як адзначае У. Конан, “ён (фальклор) быў на пачатку мастацкай культуры чалавецтва” [4, с. 27]. Сувязь мастацкай літаратуры з вусна-паэтычнай творчасцю даўняя, трывалая і плённая, яна – вынік інтэнсіўнага ўзаемадзеяння і сінтэзу.

У творчасці беларускіх паэтэс Е. Лось, Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай надзвычай моцнае фальклорнае напаўненне. Гэта праяўляецца ў самім складзе вобразнага мыслення, адчуванні народнага самабытнага слова, тонкім лірызме, які характарызуецца напеўнасцю, прачулай інтанацыяй, гарманічным ладам рытму. Паглыбленне паэтэс у фальклорную стыхію адбываецца праз рознааспектнае засваенне ідэйна-эстэтычнай спадчыны народа і яго духоўных каштоўнасцей (традыцыі эстэтычныя, традыцыі песеннасці, традыцыі гумару і сатыры, моўныя традыцыі). Як для Е. Лось, так і для Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай характэрны творчы зварот да фальклорных жанраў і выяўленчых сродкаў. Трэба заўважыць, што гэта не стылізацыя пад фальклор, для іх характэрны ўсвядомлены, мэтанакіраваны адбор вобразна-паэтычных форм і прыёмаў. У лірыцы Н. Мацяш адчуваецца маральная заглыбленасць яе думкі-пачуцця, што бярэ пачатак з спрадвечнай народнай мудрасці. Паэтэса спазнае нацыянальна-духоўныя асновы і традыцыі беларускага народа. Яна вырасла ў сялянскай працоўнай сям’і, пасярод вясковага ўлоння і назаўсёды прыняла ў сэрца бруенне чыстых, гаючых крыніц і пошум родных дрэў (“Крыніца”, “Два дрэвы”). Н. Мацяш ўласціва глыбока народнае адчуванне духоўнага адзінства, злітнасці з прыродай, што з’яўляецца адной з фальклорных традыцый. Прырода для яе – жывая, адушаўлёная істота.

Паэтэса ўспрымае дрэвы, кветкі і іншыя вобразы як блізкія істоты, яны падобныя да людзей. “Самотную вярбіначку” яна называе сваёй сястрой. У гэтым жа вершы паэтэса задаецца пытаннем: “Хто ўпершыню назваў цябе плакучай, // Самотная вярбіначка-вярба?” [8, с. 44]. Сапраўды, здаўна ў беларускім фальклоры вярба з’яўляецца сімвалам смутку, плачу. Як зазначае І. Чарота, “усходнеславянскія супольныя прынцыпы паэтызацыі вярбы на першы план ставяць лірычныя, часцей за ўсё любоўныя тэмы, у якіх дрэва ўвасабляе тугу” [10, с. 130]. Н. Мацяш упэўнена, што мудрыя продкі невыпадкова надзялялі навакольную прыроду жывой душой, але, на жаль, сучасны чалавек гэтую ісціну вымушаны адкрываць занава:

Як некалі дзікун, спасцігшы занава,

Што сутнасць і людзей, і дрэў – адна.

І што даецца толькі тым жывучасць,

Хто годна ў муках сцвердзіць сваё “я” [8, с. 44].

Адчуваючы сябе часцінкай прыроды, паэтэса “вучыцца” трываласці, мужнасці, шукае адказы на хвалюючыя пытанні:

Вучуся ў дрэў.

У ніцае ракіты –

Глыбей у глебу весці карані,

А ў бярозы, восенню адкрытай, –

Вяртаць лістотай сонца з вышыні [8, с. 33].

Г. Каржанеўская параўноўвае чалавека з дрэвам у вершы “Лясы”: “Лясы – нібы людскія душы. // Згадзіся, дружа” [2, с. 43].

Увогуле, вобразы дрэў, лесу не выпадкова так шырока прадстаўлены як у фальклоры, так і ў беларускай паэзіі. Слушна піша А. Ненадавец: “Калі ў акіяне зарадзілася жыццё, то ў лесе развіваліся яго вышэйшыя формы. Лес спачатку быў калыскай чалавецтва, а потым стаў яго домам” [9, с. 11]. Дрэва ў сусветнай культуры заўсёды сімвалізавала жыццё, а “у жыцці славяніна, які жыў ва ўмеранай зоне сярод лясоў, адыгрывала істотную ролю” [13, с. 24]. Успамінаецца народная прымаўка: “Беларус нараджаецца на дрэве і памірае на дрэве”. Перавага лясной тэрыторыі адзначана на беларускім нацыянальным флазе. Дэндралагічная тэма яскрава прасочваецца ва ўсёй беларускай літаратуры. Класічныя прыклады звароту да архетыпу дрэў: у паэзіі Я. Купалы – гэта бяроза, у Я. Коласа – вярба “ад самых першых твораў і да апошніх паўставала ...нейкай эмблемай” [10, с. 139], у М. Багдановіча – “квецень вішні або чарэшні” [10, с. 140]. Што тычыцца беларускай жаночай паэзіі, то тут сувязь яшчэ больш празрыстая. Архетып сусветнага дрэва заўсёды суадносіўся з жаночым (мацярынскім) пачаткам. Нават большасць назваў дрэў – словы жаночага роду.

У лірыцы Е. Лось вобраз бярозы ўвасабляе жанчыну, яе лёс. Бярозка – вобраз шырока распаўсюджаны ў народных песнях. Яна мае шмат сімвалічных значэнняў: белая стройная бяроза – маладая прыгожая дзяўчына, заламіць бярозу – уступленне дзяўчыны ў шлюб, засохлая бяроза – адзінокая жанчына, удава і г. д. Е. Лось, выкарыстоўваючы гэтыя фальклорныя сімвалы і народна-песенны прыём раскрыцця характару – псіхалагічны паралелізм, апавядае пра бярозу-жанчыну, якую напаткала нешчаслівая доля: “Сагнулася над шумным бальшаком, // Завеяным пылам і пяском... // Ні белае кары, ні тых кучар, // Што лічацца ўвасабленнем чар” [7, с. 38].

За сімвалічнай бярозай выразна пазнаецца вобраз жанчыны, лёс якой скалечыла вайна. Ваеннае ліха знішчыла толькі вонкавую прыгажосць дрэва, унутраная – не змянілася. Засталася яе шчодрасць, вернасць, самаахвярнасць. Вобраз бярозы-жанчыны ўспрымаецца як сімвал роднага кутка, Бацькаўшчыны:

Але ж яе ніхто не абмінаў,

Калі свой дом надоўга пакідаў...

Хто ў час расстання смяг, таго яна

Сваім паіла сокам з стаўбуна.

Хто аглядаўся на свой кут здалёк,

Запамінаў яе, нібы урок

Айчыназнаўства... [7, с. 39]

Хоць і лічыцца бяроза “сімвалам беларускага традыцыйнага фальклору” [13, с. 25], але, найхутчэй, яна “спалучыла агульнае ўздзеянне вялікарускай традыцыі, якая гэтаму дрэву адводзіць асаблівае месца” [13, с. 130]. Прыклад таму – усім вядомая ясенінская “Бяроза”: “Белая бяроза // Пад маім акном // Прыкрылася снегам, // Быццам серабром...” [1, с. 21]. Гэта яшчэ раз дэманструе вытокі фарміравання топасаў – ад агульнаславянскага праз усходнеславянскае да уласна беларускага.

Бяроза, бярозкі – неад’емная часцінка эмацыянальна-духоўнай памяці паэтэсы. Гэтае дрэва паўстае “у кантэксце светабудовы”, як “архетыповы, у тым ліку геасофскі сімвал” [11, с. 102].

У паэзіі Н. Мацяш прысутнічаюць вобразы-сімвалы, вобразы-увасабленні. У вершы “Бяроза” дрэва – гэта сімвал роднага краю. Бяроза – штосьці значнае і надзвычай важнае ў жыцці, яна – духоўнае апірышча, увасабленне радзімы. Паэтэса верыць, што з “бясплённасці і тлуму” знойдзе “сцежку мудрасці і ўдач”. Хто ж яшчэ, як не родная зямля, пакажа і асветліць дарогу, “не дасць спатыкнуцца”:

Тваё галлё, бяроза, падтрымае, –

Яшчэ адолець не адну вярсту.

Пакуты знаю. Боязі не знаю.

Іду [8, с. 36].

Фальклорны вобразна-выяўленчы прыём іншасказальнасці, алегарызму выкарыстоўвае Е. Лось, раскрываючы свой унутраны стан ці ўвасабляючы пэўную думку-ідэю. Так, праз вобраз яшчэ аднаго дрэва – адзінокай сасны – “сведкі толькі гора і няшчасця”, якая настолькі стамілася за свой век, што ўжо не мае сіл “ні зазелянець хоць голькаю адной, ні ўпасці”, – паэтэса перадае глыбока драматычнае пачуццё адзіноты (верш “Адна...” [8, с. 84]). Н. Мацяш удала выкарыстоўвае топас сасны, які дакладна выражае адметнасці беларускай нацыянальнай культуры. Як зазначае І. Швед, сасна ў беларускім фальклоры – сімвал адзіноты, “расце на адкрытай прасторы, што прылягае да асвоенай чалавекам тэрыторыі, ...дрэва стаіць на пагорку, гары, <...> выступае як бясплоднае, калючае дрэва, звязанае з зімой і адпаведна няшчасцем, слязьмі” [12, с. 159].

Верш Н. Мацяш “Яліна” – зварот яшчэ да аднаго “калючага” дрэва. Яна, як і сасна, сімвалізуе цяжкія выпрабаванні і адзіноту:

Не пытаю, яліна, чаму

З боку поўдня пышней тваё голле:

Неаднойчы і нада мной

Сцюжа люта скуголіла.
І зусім не пытаю, чаму

Ты ніколі не выйшла:

Без сябрыны побач і я

Не выжыла б [8, с. 56].

Верш “Скарга дзікай яблыні” – страсны голас чалавека, якому прагнецца суладнасці жыцця, які клапоціцца, каб быць патрэбным людзям, бо інакш яго чакае лёс пустацвету. Сапраўды, паэтэса не выпадкова выкарыстоўвае эпітэт “дзікая”, падкрэсліваючы гэтым драматызм становішча, таму што звычайная “садовая” яблыня ў большасці фальклорных твораў з’яўляецца “увасабленнем плоднасці, здароўя, цэласнасці, гармоніі, кахання, уладкаванасці, радасці і асалоды жыцця...” [12, с. 224] І таму скардзіцца дзікая яблыня: “Я ў сад хачу! // Я клопату хачу! // Бязглузда ж усыпаць пладамі вецце, // Каб іх стаптаў, // Каб змарнаваў іх вецер. // Я ў сад хачу!” [8, с. 84].

Матыў адзінокага дрэва вядзе карані з класічнай паэзіі рускага рамантыка М. Лермантава, такога ж адзінокага спевака-пакутніка, які звяртаецца да свайго адзінага сябры – дрэва:

Давно ли с зеленью радушной

Передо мной стояло ты,

И я коре твоей послушной

Вверял любимые мечты… [5, с. 58]

У праведзеным аналізе ўжывання розных дэндралагічных топасаў у паэзіі Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай выяўляюцца адметнасці філасофска-эстэтычнага светапогляду кожнай з паэтэс, разам з тым паказваецца далучанасць іх паэзіі да беларускага “духоўнага генатыпу” [10, с. 148].

Матывы адзіноты, нешчаслівага кахання драматычна гучаць у лірыцы Е. Лось. Нялёгка паэтэсе было заставацца адной, яна шукала падтрымкі, спагады, звяртаючыся, напрыклад, да кветкі пралескі, цудадзейныя сілы якой у народзе вядомы здаўна: “Пралеска, ты пра гэта знаеш, // і да цябе знарок іду: // ты, кволая, перамагаеш // навалы снегу і ільду” [6, с. 165].

Як мы пераконваемся з раней разгледжаных вершаў, трансфармацыя фальклорных вобразаў і матываў у паэзіі Е. Лось праяўляецца ў індывідуальна-творчым падыходзе, канцэптуальнасці, характары лірычнага пачуцця.

Кацэптуальнасць фальклорна-эстэтычнага светаасэнсавання ў паэзіі Н. Мацяш заключаецца ў арыентацыі на традыцыйныя народныя каштоўнасці. Асаблівая духоўная значнасць ёй надаецца святу Купалля, якое здаўна ўспрымалася як сімвал гармоніі (“Купальскае”). У міфалагічным вобразе Купалкі паэтэсе ўяўляецца шчырая, светлая, спагадлівая да чужога гора натура. На рамантычны лад пераасэнсоўваецца народная купальская легенда. Паэтэса верыць-спадзяецца, што любоў і дабрыня выратуюць свет ад раз’яднанасці, варагавання, і тады запануюць гармонія, чалавечае шчасце: “Яна ж некалі спраўдзіцца, // Казка пра папараць-кветку. // Абавязана спраўдзіцца” [8, с. 229].

Г. Каржанеўская звяртаецца да другога, таксама вельмі шануемага ў беларусаў свята – Каляд. Паэтэса згадвае старадаўні абрад святкавання: “... Каляды. // Стары сімбіёз // Паганства з царкоўным канонам. // Усё як належыць: // Аўсяны кісель згатаваны // і рыбіна свежая, // Зварыла куццю...” [2, с. 143]. Толькі сумна лірычнай гераіні, бо няма побач роднага чалавека, які б, як раней, “узяўшы ў губу, падпяяць запрашае...” [2, с. 143].

Н. Мацяш гадавалася ў песеннай атмасферы. Будучая паэтэса захаплялася песнямі маці і бабулі, спявала іх сама і выкарыстоўвала ў сваіх творах. У вершы “Песня матчынай маладосці” Н. Мацяш складае хваласпеў сваёй маме. Сутнаснае ў яе свеце выяўляецца праз матыў песні, якую тая любіла спяваць. Матчына песня ўспрымаецца паэтэсай як аснова духоўнага жыцця (верш “Песня”): “Песня помніць: // Адступіся яна ад людское душы – // І ўжо не ўберагчы // Анічым // Чалавека” [8, с. 115].

Думка ў гэтым вершы празрыстая: жыццё без песні губляе сапраўдны чалавечы змест. Песня пераўтварае душу, і пачынаецца гэта з матчынай калыханкі. Народная песня – абярэг нацыянальнай душы. Яна, песня, адчувае, што чалавеку патрэбна духоўная энергія, асабліва тады, калі ён робіцца прыгнечаным, кволым, невідушчым, адмаўляецца ад высокіх мэт, ідэалаў, прыгожых мараў. У такім выпадку “песня помніць”, кім чалавек нарадзіўся і кім павінен быць. Песня – генетычны код, духоўна-эстэтычная памяць народа. Н. Мацяш не можа адступіцца ад чалавека, калі ён мае душу. Яна засцерагае нас ад магчымай прозы быцця, ад перараджэння... Дарэмна мы спяшаем за “модай”, стараючыся пазбавіцца ад “архаікі”, а на самой справе – ад маральнага кодэкса народнай песні, яе ачышчальнай мудрасці, энергіі, душэўнай шчодрасці, чалавечай зычлівасці. Для Н. Мацяш песня – духоўны скарб, які вымагае ашчаднага стаўлення, якая можа дапамагчы: “Памажы мне, песня, акрыяць...” [8, с. 268–269].

Вобразы маці, бацькі, дзяцей традыцыйныя ў вуснай народнай творчасці, з’яўляюцца ідэяўтваральнымі ў паэзіі Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай.

Шмат вершаў прысвяціла сваім бацькам, брату, сёстрам і сыну Е. Лось (“Маці”, “Памяці бацькі”, “Маці і сын”, “Сынок, сынок...”, “Сынку” і інш.). Вобраз жанчыны-маці, мацярынскага ўспрымання свету з асаблівай выразнасцю ўвасоблены ў паэзіі Г. Каржанеўскай. Шчасце, будучы лёс і доля дзяцей – тая найвышэйшая мерка, паводле якой паэтэса вымярае ўсе іншыя каштоўнасці жыцця. Шчасце жанчыны-маці роўнавялікае такім з’явам-паняццям, як гармонія ці паэзія: “Бэз адцвіце – адпяе салавей, // Тэрмін на ўсё вызначае прырода. // Трэба дзяцей гадаваць. За дзяцей // Самае лепшае песні не шкода” [3, с. 24].

Для беларускай жаночай паэзіі: і для Е. Лось, і для Н. Мацяш, і для Г. Каржанеўскай, – фальклорная традыцыя з’яўляецца асноватворнай, ідэйна-значнай. Абапіраючыся на спрадвечныя духоўныя паняцці і каштоўнасці (каханне, праца, сям’я, шчасце, маці, прыгажосць прыроды, душа, вечнасць, мудрасць, вера, надзея і інш.) беларускія паэтэсы вяртаюць нас да гэтых асноў народна-этычнага ўладкавання жыцця і свету. У традыцыях бацькоўскай зямлі яны бачаць духоўнае выратаванне і ўзвышэнне нас як людской супольнасці, якая павінна мець трывалую культурную памяць і ўсе падставы для таго, каб існаваць годна, прыгожа, у суладнасці з сабой і светам.Літаратура

 1. Есенин, С.А. Избранное / С.А. Есенин; сост., вступ. статья и коммент. Ю. Прокушева. – М.: Худож. лит., 1985. – 575 с.

 2. Каржанеўская, Г. Асенні мёд: вершы розных гадоў / Г. Каржанеўская. – Мінск: Маст. літ., 1999. – 159 с.

 3. Каржанеўская, Г. Жыла-была: лірыка / Г. Каржанеўская. – Мінск: Маст. літ., 1983. – 95 с.

 4. Конан, У. Ля вытокаў самапазнання: стаўленне духоўных каштоўнасцей у святле фальклору / У. Конан. – Мінск: Маст. літ., 1989. – 238 с.

 5. Лермонтов, М.Ю. Сочинения в 2-х т. / М.Ю. Лермонтов; сост. и коммент. И.С. Чистовой; вступ. статья И.Л. Андроникова. – М.: Правда, 1988. – 720 с.

 6. Лось, Е. І каласуе даўгалецце / Е. Лось. – Мінск: Маст. літ., 1998. – 367 с.

 7. Лось, Е. Лірыка / Е. Лось. – Мінск: Маст. літ., 1975. – 175 с.

 8. Мацяш, Н. Паміж усмешкай і слязой: вершы і паэмы (1962 – 1992) / Н. Мацяш. – Мінск: Маст. літ., 1993. – 301 с.

 9. Ненадавец, А.М. Святло таямнічага вогнішча / А.М. Ненадавец. – Мінск: Беларусь, 1993. – 287 с.

 10. Чарота, І.А. Пошук спрадвечнай існасці: беларуская літаратура ХХ стагоддзя ў працэсах нацыянальнага самавызначэння / І.А. Чарота. – Мінск: Навука і тэхніка, 1995. – 159 с.

 11. Шамякіна, Т.І. Элементы беларускай геасофіі як аснова нацыянальнай літаратурнай класічнай традыцыі // Беларус. філалогія: зб. навук. прац вучоных філал. ф-та Белдзяржуніверсітэта / Пад агульн. рэд. д-ра філал. навук І.С. Роўды. – Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2003. – С. 97–105.

 12. Швед, І.А. Дэндралагічны код беларускага традыцыйнага фальклору: манаграфія / І.А. Швед; Нац. АН, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы, Брэст. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна. – Брэст: УА, БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2004. – 301 с.

 13. Швед, І.А. Раслінныя сімвалы беларускага фальклору: манаграфія / І.А. Швед. – Брэст: Выд-ва Брэст. дзярж. ун-та, 2000. – 159 с.База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка