Спасылкі на тэксты твораў, уключаных у вучэбную праграму па беларускай літаратуры
Дата канвертавання24.11.2017
Памер27.84 Kb.
Спасылкі на тэксты твораў,

уключаных у вучэбную праграму па беларускай літаратуры

10 клас (базавы ўзровень)


 • М а к с і м Г а р э ц к і.

Апавяданне «Літоўскі хутарок»

http://knihi.com/Maksim_Harecki/Litouski_chutarok.html • З м і т р о к Б я д у л я.

Апавяданне «Бондар»

http://knihi.com/Zmitrok_Biadula/Bondar.html • У л а д з і м і р Д у б о ў к а.

«Залатая асенняя раніца»

http://knihi.com/Uladzimir_Dubouka/Zalataja,_asienniaja_ranica.html

«О Беларусь, мая шыпшына…»

http://knihi.com/Uladzimir_Dubouka/O_Bielarus,_maja_sypsyna.html

«Пальцы жоўтых кляновых лістоў»

http://knihi.com/Uladzimir_Dubouka/Palcy_zoutych_klanovych_listou.html

«Родная мова, цудоўная мова...»

http://knihi.com/Uladzimir_Dubouka/Rodnaja_mova,_cudounaja_mova.html • К а н д р а т К р а п і в а.

«Дыпламаваны Баран»

http://knihi.com/Kandrat_Krapiva/Dyplamavany_baran.html

«Махальнік Іваноў»

http://knihi.com/Kandrat_Krapiva/Machalnik_Ivanou.html

«Хто смяецца апошнім»

http://knihi.com/Kandrat_Krapiva/Chto_smiajecca_aposnim.html#1 • М і х а с ь З а р э ц к і.

«Ворагі»

http://knihi.com/Michas_Zarecki/Vorahi.html • К у з ь м а Ч о р н ы.

«Макаркавых Волька»

http://knihi.com/Kuzma_Corny/Makarkavych_Volka.html • П я т р у с ь Б р о ў к а.

«Будзем сеяць, беларусы!»

http://knihi.com/Piatrus_Brouka/Budziem_siejac,_bielarusy.html

«Надзя-Надзейка»

http://knihi.com/Piatrus_Brouka/Nadzia-Nadziejka.html

«Родныя словы»

http://knihi.com/Piatrus_Brouka/Rodnyja_slovy.html

«Александрына»

http://knihi.com/Piatrus_Brouka/Aleksandryna.html

«А ты ідзі»

http://knihi.com/Piatrus_Brouka/A_ty_idzi.html • А р к а д з ь К у л я ш о ў.

«Мая Бесядзь»

http://knihi.com/Arkadz_Kulasou/Maja_Biesiadz.html

«Над брацкай магілай»

http://knihi.com/Arkadz_Kulasou/Nad_brackaj_mahilaj.html

«Спакойнага шчасця не зычу нікому...»

http://knihi.com/Arkadz_Kulasou/Nad_brackaj_mahilaj.html

«Я хаце абавязаны прапіскаю...»

http://knihi.com/Arkadz_Kulasou/Ja_chacie_abaviazany_prapiskaju.html

«На паўмільярдным кіламетры…»

http://knihi.com/Arkadz_Kulasou/Na_paumiljardnym_kilamietry.html • М а к с і м Т а н к.

«Спатканне»

http://knihi.com/Maksim_Tank/Spatkannie.html

«Родная мова»

http://maksimtank.ru/vershy/rodnaya-mova

«Каб ведалі»

http://knihi.com/Maksim_Tank/Kab_viedali.html

Мой хлеб надзённы»

http://knihi.com/Maksim_Tank/Moj_chleb_nadzionny.html

«Завушніцы»

http://knihi.com/Maksim_Tank/Zavusnicy.html

«Працягласць дня і ночы»

http://knihi.com/Maksim_Tank/Praciahlasc_dnia_i_nocy.html

«Люцыян Таполя»

http://knihi.com/Maksim_Tank/Lucyjan_Tapola.html • Я н к а Б р ы л ь.

«Memento mori»

http://knihi.com/Janka_Bryl/Memento_mori.html • П і м е н П а н ч а н к а.

«Краіна мая»

http://knihi.com/Pimien_Pancanka/Kraina_maja.html

«Герой»

http://knihi.com/Pimien_Pancanka/Hieroj.html«Толькі лісцем рабін шалахні...»

http://knihi.com/Pimien_Pancanka/Tolki_lisciem_rabin_salachni.html

«Родная мова»

http://knihi.com/Pimien_Pancanka/Rodnaja_mova.html

«Крык сойкі»

http://knihi.com/Pimien_Pancanka/Kryk_sojki.html

«Той дзень прапаў і страчаны навекі...»

http://knihi.com/Pimien_Pancanka/Toj_dzien_prapau_i_stracany_navieki.html

«Спарышы»

http://knihi.com/Pimien_Pancanka/Sparysy.html • I в а н М е л е ж.

«Людзі на балоце»

http://knihi.com/Ivan_Mielez/Ludzi_na_balocie.html • У л а д з і м і р К а р а т к е в і ч.

«Дзікае паляванне караля Стаха»

http://knihi.com/Uladzimir_Karatkievic/Dzikaje_palavannie_karala_Stacha.html

«Каласы пад сярпом тваім»

http://knihi.com/Uladzimir_Karatkievic/Zbor_tvorau_u_vasmi_tamach,_t4.html#1 • А н д р э й М а к а ё н а к.

«Зацюканы апостал»

http://knihi.com/Andrej_Makajonak/Zaciukany_apostal.html#3


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка