Стылістыка І культура беларускага маўлення бібліяграфічны спіс Навуковая І вучэбна-метадычная літаратураДата канвертавання28.12.2017
Памер152.69 Kb.
#15425
СТЫЛІСТЫКА І КУЛЬТУРА БЕЛАРУСКАГА МАЎЛЕННЯ

Бібліяграфічны спіс
Навуковая і вучэбна-метадычная літаратура


 1. Абабурка, М. В. Культура беларускай мовы / М. В. Абабурка. – Мінск: Вышэйшая школа, 1994. – 122 с.

 2. Асновы культуры маўлення і стылістыкі: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. фак. ВНУ / У. В. Анічэнка [і інш. ]. – Мінск: Універсітэцкае, 1992. – 255 с.

 3. Головин, Б. Н. Основы культуры речи: учеб. пособие / Б. Н. Головин. – М.: Высшая школа, 1980. – 335 с.

 4. Каўрус, А. А. Стылістыка беларускай мовы / А. А. Каўрус. – 3–е выд., дапрац. і дап. – Мінск: Нар. асвета, 1993. – 320 с.

 5. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка: учеб. для пед. ин–тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит. » / М. Н. Кожина. – М.: Просвещение, 1983. – 223 с.

 6. Лепешаў, І. Я. Асновы культуры мовы і стылістыкі: практыкум: вучэб. дапам. для філал. фак. універсітэтаў / І. Я. Лепешаў. – Мінск: Універсітэцкае, 1989. – 205 с.

 7. Лепешаў, І. Я. Культура маўлення: дапаможнік па курсу "Стылістыка і культура мовы" для студэнтаў спецыяльнасці 1–21 05 01 “Беларуская філалогія” / І. Я. Лепешаў. – Гродна: ГрДУ, 2007. – 203 с.

 8. Лепешаў, І. Я. Лінгвістычны аналіз літаратурнага твора: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцяў ВНУ: у 2 ч. / І. Я. Лепешаў. – Гродна: ГрДУ, 2000. – Ч. 1. 100 с., Ч. 2 – 122 с.

 9. Лепешаў, І. Я. Лінгвістычны аналіз тэксту: вучэб. дапам. для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па філал. спецыяльнасцях / І. Я. Лепешаў. – Мінск: Вышэйшая школа, 2009. – 287 с.

 10. Малажай, Г. М. Лінгвістычны аналіз тэксту: заданні, тэксты, парады: вучэб. дапам. для філал. фак. пед. ін–таў / Г. М. Малажай. – 2–е выд., дап. – Мінск: Вышэйшая школа, 1992. – 270 с.

 11. Старасценка, Т. Я. Стылістыка беларускай мовы: вучэб.–метад. дапам. / Т. Я. Ста-расценка, В. В. Урбан, Ф. С. Шумчык. – Мінск: БДПУ, 2010. – 219 с.

 12. Сцяцко, П. У. Культура мовы / П. У. Сцяцко. – Мінск: Тэхналогія, 2002. – 444 с.

 13. Цікоцкі, М. Я. Стылістыка беларускай мовы: вучэб. дапам. для фак. журналістыкі / М. Я. Цікоцкі. – Мінск: Універсітэцкае, 1995. – 294 с.

 14. Цікоцкі, М. Я. Стылістыка тэксту: вучэб. дапам. для студэнтаў выш. навуч. устаноў філал. профілю / М. Я. Цікоцкі. – Мінск: Бел. навука, 2002. – 223 с.

 15. Юрэвіч, А. К. Стылістыка беларускай мовы: вучэб. дапам. /А. К. Юрэвіч. – Мінск: Вышэйшая школа, 1992. – 288 с.

Дадатковая літаратура

Абабурка, М. В. Беларуская лінгвістычная паэтыка і тэксталогія: манаграфія / М. В. Абабурка. – Магілёў: МГУ, 2008. – 270 с.

Абабурка, М. В. Лінгвістыка тэксту: дапаможнік / М. В. Абабурка. – Магілёў: МГУ, 2008. – 139 с.

Абабурка, М. В. Развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры / М. В. Абабурка. – Мінск: Навука і тэхніка, 1987. – 182 с.

Абабурка, М. В. Рознастылёвыя тэксты і іх аналіз: вучэб.–метадычны дапам. для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія навучаюцца па спецыяльнас-цях 1 21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”, 1–25 01 08 “Журналістыка (па напрамках)” / М. В. Абабурка. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – 207 с.

Абабурка, М. В. Станаўленне і развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры: манаграфія / М. В. Абабурка. – Магілёў: Выд–ва МДУ, 2000. – 202 с.

Абабурка, М. В. Тэарэтычныя асновы беларускай лінгвістычнай тэксталогіі: дапа-можнік / М. В. Абабурка. – Магілёў: МДУ, 2003. – 112 с.

Абабурка, М. В. Тэорыя і практыка перакладу: дапаможнік: для СРС па спец-дысцыпліне / М. В. Абабурка. – Магілёў: МДУ, 2007. – 85 с.

Асновы культуры маўлення і стылістыкі: метад. рэкамендацыі для студэнтаў дзён., вячэр. і завоч. аддз–няў філал. фак. / Беларус. дзярж. ун–т, Каф. сучас. беларус. мовы. – Мінск: БДУ, 1994. – 21 с.Бабіч, Ю. М. Культура мовы: дапам. для студэнтаў філал. фак. / Ю. М. Бабіч. – Віцебск: Выд–ва ВДУ, 2001. – 18 с.

Бараноўская, М. К. Функцыянальныя асаблівасці катэгорыі стылю / М. К. Бара-ноўская // Беларуская літаратура. – 1991. – Вып. 19. – С. 63–71.

Басава, Г. І. Святло слова: дапам. па лінгвакультуралогіі для студэнтаў філал. спецыяльнасцей / Г. І. Басава, В. І. Іўчанкаў, Л. Д. Сінькова. – Мінск: Адукацыя і вы-хаванне, 2002. – 141 с.

Беларуская граматыка: У 2 ч. – Мінск: Навука і тэхніка. – Ч. 1 Фаналогія. Арфаэпія. Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск, 1985. – 431 с. ; Ч. 2. Сінтаксіс, 1986. – 327 с.

Беларуская мова: Энцыклапедыя / пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1994. – 654 с.

Бордович, А. М. Сопоставительный курс русского и белорусского языков: учеб. пособие для филол. специальностей вузов / А. М. Бордович, А. А. Гируцкий, Л. В. Чернышова. – Мінск: Універсітэцкае, 1999. – 222 с.

Булахов, М. Г. Основные вопросы сопоставительной стилистики русского и бе-лорусского языков / М. Г. Булахов. – Минск: Изд–во БГУ, 1979. – 40 с.

Булыка, А. М. Красамоўства ў Беларусі: хрэстаматыя для філал. спецыяльнасцей ВНУ / А. М. Булыка, Л. М. Мінакова, А. А. Станкевіч. – Мінск: Універсітэцкае, 2002. – 178 с.

Бурак, І. Л. Злучнікавыя стылістычныя фігуры ў вершаваных творах Я. Купалы / І. Л. Бурак // Беларуская лінгвістыка. – 1994. – Вып. 43. – С. 41–45.

Бурак, І. Л. Некаторыя сродкі эканоміі газетнага тэксту / І. Л. Бурак // Культура мовы журналіста. – 1992. – Вып. 6. – С. 79–85.

Гілевіч Н. Напачатку было слова: фрагменты лекцый па культуры мовы і стылістыцы: з назіраўнняў над тэкстамі і вуснай гаворкай: развагі філолага / уклад. і рэд. Н. С. Гілевіч. – Мінск: Про Хрісто, 2008. – 84 с.

Гілевіч Н. І. Стылістыка і культура маўлення: метад. рэкамендацыі і тэксты для студ. філ. фак. / Н. І. Гілевіч, В. М. Ляшук. – Мінск: Белдзяржуніверсітэт, 1998. – 50 с.

Гуліцкая, В. А. Культура мовы: вучэбны дапаможнік / В. А. Гуліцкая, А. М. Пі-сарэнка. – Мінск: Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, 2006. – 106 с.

Дзянісава, Н. В. Аўтарскі пераклад: Праблема аўтарскага перакладу прозы ў беларускай лiтаратуры XX ст. / Н. В. Дзянісава. – Мінск: Бел. выд. Т–ва "Хата", 2002. – 99 с.

Дзянісаў, У. С. Эпітэт у сучаснай беларускай прозе: матывацыя і стылістычныя функцыі: матэрыялы да спецкурса / У. С. Дзянісаў. – Магілёў: МДУ, 2003. – 63 с.

Дзянісаў, У. С. Эпітэт у мове сучаснай беларускай мастацкай прозы: Марфалагічнае выражэнне і лінгвапрагматычная характарыстыка: матэрыялы да спецкурса / У. С. Дзянісаў. – Магілёў: МДУ, 2003. – 41 с.

Жук, І. В. Празаічны тэкст: дынаміка рытмавага існавання: манаграфія / І. В. Жук. – Гродна: ГрДУ, 2003. – 234 с.

Зборнік тэкстаў для лінгвістычнага аналізу: для студэнтаў філал. фак. / аўт. –склад.: З. І. Бадзевіч [і інш. ]. – Мінск: БДУ, 2005. – 259 с.Ивченков, В. И. Лингвистическая организация текста: В творческой лабаратории В. Короткевича / В. И. Ивченков. – Минск: БГУ, 2002. – 210 с.

Ивченков, В. И. Лингвостилистика тропов Юрия Казакова / В. И. Ивченков. – Минск: науч.–метод. журн. "Пачатк. шк. ", 2002. – 111 с.

Іўчанкаў, В. І. Дыскурс беларускіх СМІ: Арганізацыя публіцыстычнага тэксту / В. І. Іўчанкаў. – Мінск: Беларус. дзярж. ун–т, 2003. – 256 с.

Іўчанкаў, В. І. Медыярыторыка: рытарычныя асновы журналістыкі, лінгвістыка публічнага тэксту, дыскурсны аналіз сродкаў масавай інфармацыі: курс лекцый / В. І. Іўчанкаў. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. – 279 с.

Каласы роднай мовы / укл. У. В. Анічэнка, К. С. Усовіч. – Мінск: Універсітэцкае, 1990. – 320 с.

Кароткая граматыка беларускай мовы: У 2 ч. / навук. рэд. А. А. Лукашанец. Ч. 1. Фаналогія. Марфаналогія. Марфалогія. – Мінск: Беларуская навука, 2007. – 351 с.; Ч. 2. Сінтаксіс. – Мінск: Беларуская навука, 2009. – 240 с.

Каўрус, А. А. Дакумент па–беларуску: Справаводства. Бухгалтэрыя. Рыначная эканоміка / А. А. Каўрус. – Мінск: Беларусь, 1994. – 160 с.

Комиссаров, В. Н. Лингвистика перевода / В. Н. Комиссаров. – Москва: URSS: ЛКИ, 2007. – 165 с.

Красней, В. П. Грані слова: факультатыўны курс “Лексіка і фразеалогія беларускай мовы”: вучэбны дапаможнік для 10–га класа / В. П. Красней. – Мінск: Народная асвета, 1992. – 175 с.

Красней, В. П. Функцыянальна–стылявая дыферэнцыяцыя / В. П. Красней // Бе-ларуская мова / В. П. Красней [і інш. ]. – Opole: Uniwersytet Opolski: Instytut filologii polskiej, 1998. – С. 223–260.

Конюшкевич, М. И. Синтаксис русского и белорусского языков:сходство и различия: пособие для учителя / М. И. Конюшкевич, М. А. Корчиц, В. А. Лещенко. – Мінск: Нар. асвета, 1994. – 158 с.

Кузьміч, В. А. Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы: вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці "Выдавецкая справа" / В. А. Кузьміч, В. В. Шахаб. – Мінск: БДТУ, 2008. – 238 c.

Культура маўлення: зборнік практыкаванняў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт". – Мазыр: МДПУ, 2005. – 28 с.Лаўксмін, С. Практычнае красамоўства, або Правілы рытарычнага мастацтва, якія трэба ведаць для складання прамовы / С. Лаўксмін // Спадчына. – 1990. – № 2. – С. 35–39.

Лексіка і стылістыка беларускай мовы: метад. рэкамендацыі па практыкуму: для студэнтаў фак. радыёфізікі і электронікі / Аўт.–склад. А. М. Муравіцкая. – Мінск: БДУ, 2004. – 58 с.

Лексікалогія сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы / пад рэд. А. Я. Баханькова. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 463 с.

Лепешаў, І. Я. Праблемы фразеалагічнай стылістыкі і фразеалагічнай нормы / І. Я. Лепешаў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1984. – 262 с.

Лепешаў, І. Я. Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя пытанні: дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей ВНУ / І. Я. Лепешаў. – Гродна: ГрДУ, 2002. – 207 с.

Любецкая, К. П. Да пытання аб функцыянальных стылях сучаснай беларускай літаратурнай мовы / К. П. Любецкая // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 6 / пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск, 2007. – С. 166–170.

Любецкая, К. П. Стылістыка і культура беларускага маўлення: вучэбна–метадычны комплекс / К. П. Любецкая. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. – 40 с.

Любецкая, К. П. Стылістыка і культура беларускага маўлення: практычныя заняткі / К. П. Любецкая. – Мінск: БДУ, 2008. – 36 с.

Любецкая, К. П. Функцыянальная стылістыка сучаснай беларускай мовы: практы-кум / К. П. Любецкая. – Мінск: БДУ, 2010. – 52 с.

Ляшчынская, В. А. Слова ў паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская. – Мінск.: Беларус. навука, 2004. – 270 с.

Ляшчынская, В. А. Метафара ў паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская. – Гомель: ГДУ, 2003. – 159 с.

Малышыц, М. В. Увага – “канцылярыт”! / М. В. Малышыц // Культура мовы журналіста. Вып. 3. / пад рэд. М. Я. Цікоцкага, А. І. Наркевіча. – Мінск, 1986. – С. 93–96.

Маршэўская, В. В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка ў сінтаксічным і стылістычным аспектах: вучэб. дапам. для фіз.–мат. спецыяльнасцей ВНУ / В. В. Маршэўская. – Гродна: ГрДУ, 2002. – 114 с.

Матчына мова: Кніга пра беларускую мову. – Мінск, 1991.Метлюк, А. А. Взаимодействие просодических систем в речи билингва: учеб. пособие для ин–тов и фак. иностр. яз. / А. А. Метлюк – Минск: Вышэйш. шк., 1986. – 110 с.

Мильчин, А. Э. Культура книги: Что делает книгу удобной для читателя: справ. пособие / А. Э. Мильчин. – М.: Кн. палата, 1992. – 224 с.

Мильчин, А. Э. Методика редактирования текста: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030900 "Издательское дело" и специальности 030901 "Издательское дело и редактирование" / А. Э. Мильчин. – Москва: Логос, 2005. – 523 с.

Мильчин, А. Э. Справочник издателя и автора: ред.–изд. оформ. издания / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. – М.: Олимп. – Назрань: АСТ, 1999. – 685 с.

Мильчин, А. Э. Издательский словарь–справочник. – М.: Юристъ, 1998. – 471 с.

Мильчин, А. Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги: практ. рук. / А. Э. Мильчин. – М.: Логос, 2002. – 222 с.

Міхневіч, А. Я. Вазьмі маё слова. . .: Нататкі аб лексічным узаемаўплыве беларускай і рускай моў у кантэксце ўзаемадзеяння культур / А. Я. Міхневіч, А. А. Гіруцкі. – Мінск: Навука і тэхніка, 1990. – 320 с.

Міхневіч, А. Я. Функцыі мовы і маўлення і праблемы беларуска–рускага двухмоўя / А. Я. Міхневіч // Пытанні білінгвізму і ўзаемадзеяння моў / пад рэд. М. В. Бірылы, А. Я. Супруна. – Мінск, 1982. – С. 50–75.

Міхневіч, А. Я. Слоўка за слоўкам: алфавітны даведнік па культуры беларускай мовы для ўсіх / А. Я. Міхневіч, Л. П. Кунцэвіч, Ю. В. Назаранка. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2006. – 165 с.

Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры: манаграфія / М. В. Абабурка [і інш.]. – Магілёў: МДУ, 2005. – 246 с.Мучник, Б. С. Основы стилистики и редактирования: для высш. и сред. учеб. заведений / Б. С. Мучник. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 477 с.

Навасельцава, І. І. Беларуская мова і культура маўлення: практыкум / І. І. Навасельцава. – Мінск: БДЭУ, 2005. – 95 с.

Навасельцава, І. І. Беларуская мова і культура маўлення: курс лекцый / І. І. Навасельцава. – Мінск: БДЭУ, 2008. – 130 с.

Накорякова, К. М. Литературное редактирование: общая методика работы над текстом: практикум / К. М. Накорякова. – Москва: Икар, 2006. – 431 с.

Одинцов, В. В. Стилистика текста / В. В. Одинцов. – Москва: Едиториал УРСС, 2004. – 261 с.

Падлужны, А. І. Мова і грамадства: зб. арт. / А. І. Падлужны. – Мінск: Міжнар. фонд "Бел. кнігазбор", 1997. – 83 с.

Пісарэнка, А. М. Функцыянальная стылістыка беларускай мовы: вучэб. дапам. / А. М. Пісарэнка. – Мінск: БДУК, 2003. – 91с.

Плещенко Т. П. Основы стилистики и культуры речи: учеб. пособие для студентов вузов / Т. П. Плещенко, Н. В. Федотова, Р. Г. Чечет; под ред. П. П. Шубы. – Мінск: Тетрасістемс, 1999. – 240 с.

Плотнікаў, Б. А. Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум / Б. А. Плотнікаў, Л. А. Антанюк. – Мінск: Інтэрпрэссэрвіс, Кніжны Дом, 2003. – 672 с.

Плотнікаў, Б. А. Кіраўніку аб мове / Б. А. Плотнікаў. – Мінск: Акад. кіравання пры Прэзідэнце Рэсп. Беларусь, 2001. – 126 с.

Практыкум па стылістыцы беларускай мовы: У 2 ч. / Аўт. –склад.: М. Я. Цікоцкі, А. М. Цікоцкі. – Мінск: Бел. дзярж. ун–т, 2001. – Ч. 1: Стылістычнае выкарыстанне лексічных і фразеалагічных сродкаў мовы – 72 с. ; Ч. 2: Марфалагічная і сінтаксічная стылістыка – 72 с.

Практычная стылістыка: дапам. па функц. стылістыцы для студэнтаў філал. фак. ВНУ / склад. А. М. Багамолава. – Віцебск: ВДУ, 1996. – 38 с.

Прыгодзіч, М. Р. Ленасць думкі, або Як выцясняюцца з друку беларускамоўныя словы / М. Р. Прыгодзіч // Культура мовы журналіста. Вып. 5. / пад рэд. М. Я. Цікоцкага, А. І. Наркевіча. – Мінск, 1990. – С. 11–15.

Прыгодзіч, М. Р. Пра хітравумную закаханую, святлафор і процімоўныя думкі / М. Р. Прыгодзіч // Культура мовы журналіста. Вып. 4. / пад рэд. М. Я. Цікоцкага, А.І. Наркевіча. – Мінск, 1988. – С. 54–57.

Пытанні культуры пісьмовай мовы / М. Р. Суднік [і інш. ] – Мінск.: Нар. асвета, 1991. – 175 с.Рагойша, В. П. Проблемы перевода с близкородственных языков: Белорус.–рус.–укр. поэтич. взаимоперевод / В. П. Рагойша. – Минск: Изд–во БГУ, 1980. – 183 с.

Роўда, І. С. Рознаўзроўневая намінатыўная адпаведнасць беларускай і рускай моў: у сувязі з праблемай лексічных лакун / І. С. Роўда. – Мінск: Бел. дзярж. ун–т, 1999. – 169 с.

Садоўскі, П. В. Беларускае слова ў эфіры / П. В. Садоўскі // Культура мовы журналіста. Вып. 2. / пад рэд. М. Я. Цікоцкага і А. І. Наркевіча. – Мінск, 1984. – С. 12–24.

Садоўскі, П. В. З’явы фанетычнай інтэрферэнцыі ва ўмовах беларуска–рускага білінгвізму / П. В. Садоўскі // Пытанні білінгвізму і ўзаемадзеяння моў / пад рэд. М. В. Бірылы, А. Я. Супруна. – Мінск, 1982. – С. 176–228.

Семянькова, Г. К. Функцыянальная стылістыка беларускай мовы: вучэбны да-паможнік / Г. К. Семянькова. – Віцебск: Выдавецтва ВДУ, 2005. – 42 с.

Скворцов, Л. И. Теоретические основы культуры речи / Л. И. Скворцов. – М.: Наука, 1980.

Солганик, Г. Я. Стилистика текста: учебное пособие для студентов, абитуриентов, преподавателей–филологов и учащихся старших классов школ гуманитарного профиля / Г. Я. Солганик. – Москва: Флинта: Наука, 2007. – 253 с.

Сопоставительное описание русского и белорусского языков: морфология / АН БССР, Ин–т языкознания им. Я. Коласа. – Мінск: Навука і тэхніка, 1990. – 336с.Старасценка, Т. Я. Стылістыка тэксту: дапаможнік / Т. Я. Старасценка. – Мінск: БДПУ, 2007. – 58 c.

Тамашэвіч, Т. І. Асновы культуры мовы: тэксты лекцый: у 2 ч. / Т. І. Тамашэвіч. – Гродна: Гродз. дзярж. ун–т, 1985. – Ч. 1 – 69 с. ; Ч. 2 – 69 с.

Тамашэвіч, Т. І. Культура і тэхніка маўлення: дапам. па аднайм. спецкурсе для студэнтаў спецыяльнасці Г 02 03. 00 – Славян. мовы і літ. / Т. І. Тамашэвіч. – Гродна: ГрДУ, 2003. – 137 с.

Трыпуціна, Т. М. Мова мастацкага твора: вучэб.–метад. дапам. / Т. М. Трыпуціна. – Мінск: БДПУ, 2004. – 171 с.

Цікоцкі, А. М. Стылістыка газетных жанраў: дапам. для студэнтаў журналісц. спецыяльнасцей / А. М. Цікоцкі. – Мінск: БДУ, 2003. – 21 с.

Цікоцкі, М. Я. Аб важных кірунках развіцця сучаснай стылістыкі / М. Я. Цікоцкі // Роднае слова. – 2002. – № 2. – С. 33–35.

Цікоцкі, М. Я. Пра некаторыя асаблівасці мовы газеты як функцыянальнай разнавіднасці публіцыстычнага стылю / М. Я. Цікоцкі // Культура мовы журналіста. Вып. 1. – Мінск, 1982. – С. 14–24.

Цікоцкі, М. Я. Стылістыка публіцыстычных жанраў: вучэбны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці "Журналістыка" вышэйшых навучальных устаноў / М. Я. Цікоцкі. – Мінск: Вышэйшая школа, 1971. – 288 с.

Цікоцкі, М. Я. Сугучнасць слоў жывых. . .: Нататкі па стылістыцы мастац. літ. / М. Я. Цікоцкі. – Мінск: Выд–ва БДУ, 1981. – 191с.

Ціхановіч, А. “Гаваркое” слова ў газеце / А. Ціхановіч // Культура мовы журналіста. Вып. 2. / пад рэд. М. Я. Цікоцкага і А. І. Наркевіча. – Мінск, 1984. – С. 67–72.

Чарадзеі роднага слова …: 40 моўных партрэтаў беларускіх пісьменнікаў: дапаможнік–хрэстаматыя па курсах "Сучасная беларуская мова", "Стылістыка беларускай мовы": у 2 ч. / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт. – Мінск: МДЛУ, 2006. – Ч. 1 – 184 с.; Ч. 2, 2006. – 175 с.Чарота, І. А. Мастацкі пераклад на беларускую мову: Асновы тэорыі і практ. рэкамендацыі: вучэб. дапам. / І. А. Чарота. – Мінск: БДУ, 1997. – 47 с.

Чумак, Л. Н. Синтаксис русского и белорусского языков в аспекте культуро-логии /Л. Н. Чумак. – Мінск: Бел. гос. ун–т, 1997. – 196 с.

Шакун, Л. М. Да характарыстыкі функцыянальных стыляў беларускай літаратурнай мовы / Л. М. Шакун // Культура мовы журналіста. Вып. 1. / пад рэд. М. Я. Цікоцкага. – Мінск, 1982. – С. 5–13.

Шакун, Л. М. Значэнне царкоўнаславянскай мовы ў развіцці беларускай літаратурнай мовы / Л. М. Шакун. – Мінск: Выд–ва БГУ імя У. І. Леніна, 1958. – 20 с.

Шакун, Л. М. Карані роднай мовы: выбр. працы па гісторыі бел. мовы / Л. М. Шакун. – Мінск: Бел. гос. ун–т, 2001. – 205 с.

Шандроха, Н. Э. Рыторыка: тропы і фігуры маўлення: дапаможнік па курсе "Рыторыка" для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей / Н. Э. Шандроха. – Гродна: ГрДУ, 2009. – 187 с.

Шандроха, Н. Э. Экспрэсіўны сінтаксіс: вучэб. –метад. дапам. па аднайм. спецкурсе для студэнтаў спецыяльнасці Г 02 01 04 «Беларус. мова і літ.» са спецыялізацыяй «Рыторыка» / Н. Э. Шандроха. – Гродна: ГрДУ, 2002. – 61 с.

Шкраба І. Р. Варыянтнасць у сучаснай беларускай мове: структурна–граматычны і функцыянальна–дынамічны аспекты / І. Р. Шкраба. – Мінск: Асар, 2004. – 239 с.

Шкраба, Р. В. Літаратура і мова: кніга пра майстэрства / Р. Шкраба. – Мінск: Беларусь, 1969. – 315 с.

Шкраба Р. В. Моваю вобразаў: выбранае / Р. Шкраба. – Мінск: Мастац. літ., 1989. – 320 с.

Шуба, П. П. Міжмоўная беларуска–руская аманімія і паранімія / П. П. Шуба // Пытанні білінгвізму і ўзаемадзеяння моў / пад рэд. М. В. Бірылы, А. Я. Супруна. – Мінск, 1982. – С. 106–131.

Шумчык, Ф. С. Функцыянальная стылістыка беларускай мовы: вучэб.–метад. дапам. / Ф. С. Шумчык. – Мінск.: БДПУ, 2004. – 35 с.

Шумчык, Ф. С. Лексічная стылістыка беларускай мовы: вучэбна–метадычны дапаможнік / Ф. С. Шумчык. – Мінск: БДПУ, 2005. – 51 с.

Шумчык, Ф. С. Марфалагічная стылістыка беларускай мовы: (словаўтварэнне і іменныя часціны мовы): вучэбна–метадычны дапаможнік / Ф. С. Шумчык. – Мінск: БДПУ, 2007. – 51 с.

Шумчык, Ф. С. Сінтаксічная стылістыка беларускай мовы: вучэбна–метадычны дапаможнік / Ф. С. Шумчык. – Мінск: БДПУ, 2008. – 54 с.

Шылава, А. В. Дакладнасць словаўжывання / А. В. Шылава // Культура мовы журналіста. Вып. 2. / пад рэд. М. Я. Цікоцкага і А. І. Наркевіча. – Мінск, 1984. – С. 50–66.

Шылава, А. В. Фразеалагізмы: стылістычная роля і норма /А. В. Шылава // Культура мовы журналіста. Вып. 5. / пад рэд. М. Я. Цікоцкага, А. І Наркевіча. – Мінск, 1990. – С. 31–46.

Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе [и др. ] – М.: Юристъ, 1998. – 535 с.Янкоўскі, Ф. М. Само слова гаворыць: Філалагічныя эцюды, абразкі, артыкулы / Ф. М. Янкоўскі. – Мінск: Мастац. літ., 1986. – 320 с.

Яскевіч, А. Я. Сумежжа: Мова. Пераклад. Вытокі прозы / А. Яскевіч. – Мінск: Маст. літ., 1994. – 253 с.

Яўдошына, Л. І. Слова ў мастацкім кантэксце / Л. І. Яўдошына. – Брэст: БрДУ, 2003. – 124 с.

Слоўнікі

Арашонкава, Г. У. Кіраванне ў беларускай і рускай мовах: слоўнік–даведнік / Г. У. Арашонкава, В. П. Лемцюгова. – Мінск: Вышэйшая школа, 1991. – 303 с.

Арашонкава, Г. У. Слоўнік цяжкасцей беларускай мовы: правапіс, вымаўленне, націск, словазмяненне, словаўжыванне: каля 10 тысяч слоў / Арашонкава Г. У., Лемцюгова В. П. – Мінск: Радыёла–плюс, 2005. – 445 с.

Белорусско–русский паралексический словарь–справочник: пособие для учителя / И. В. Войнич [и др. ]. – Минск: Нар. асвета, 1985. – 366 с.Бірыла, М. В. Слоўнік націску ў беларускай мове / М. В. Бірыла. – Мінск: Народная асвета, 1992. – 144 с.

Булыка, А. М. Слоўнік іншамоўных слоў: актуальная лексіка / А. М. Булыка. – Мінск: Попурри, 2005 – 336 с.

Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты: энциклопедический словарь–справочник / под редакцией А. П. Сковородникова. – Москва: Флинта: Наука, 2005. – 479 с.Гаўрош, Н. В. Слоўнік эпітэтаў беларускай мовы / Н. В. Гаўрош. – Мінск: Выш. шк., 1998. – 603 с.

Грабчиков, С. М. Межъязыковые омонимы и паронимы: опыт русско–белорус. словаря / С. М. Грабчиков. – Мінск: БГУ им. В. И. Ленина, 1980. – 320 с.

Грабчыкаў, С. М. Слоўнік паронімаў беларускай мовы / С. М. Грабчыкаў. – Мінск.: Нар. асвета, 1994. – 478 с.

Грабчыкаў, С. М. Цяжкія выпадкі ўжывання блізкіх па гучанню слоў / С. М. Грабчыкаў. – Мінск: Выдавецтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1977. – 328 с.

Клышка, М. К. Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў / М. К. Клышка. – Мінск: Вышэйшая школа, 2005. – 445 с.

Крылатыя выразы ў беларускай мове: тлумачальны слоўнік: у 2 ч. – Магілёў: МДУ. – Ч. 1: З іншамоўных (еўрапейскіх і амерыканскіх) крыніц ХІІ―ХХ стст. / аўт. –склад.: С. В. Венідзіктаў [і інш. ], 2004. – 133 с. ; Ч. 2: З рускамоўных літаратурных і фальклорных крыніц XII―XX стст. / аўт. –склад.: С. В. Венедзіктаў [і інш. ], 2006. – 205 с.

Культура русской речи: энциклопедический словарь–справочник / Под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. И. Ширяева и др. – 2–е изд. М.: Флинта: Наука, 2007. – 840 с.

Лазоўскі, У. М. Слоўнік антонімаў беларускай мовы: канкрэтныя выпадкі ўжывання / У. М. Лазоўскі. – Мінск: Універсітэцкае, 1994. – 293 с.

Лепешаў, І. Я. Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы: У 2 т. / І. Я. Лепешаў. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2008. – Т. 1. – 672 с.; Т. 2. – 704 с.

Ляшчынская, В. А. Слоўнік параўнанняў у мове мастацкіх твораў Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская, З. У. Шведава. – Гомель: ГрДУ, 2004. – 104 с.

Малажай, Г. М. Беларуская перыфраза: (кароткі слоўнік) / Г. М. Малажай. – Мінск: Вышэйшая школа, 1974. – 158 с.

Пазнякоў, М. П. Слоўнік эпітэтаў беларускай літаратурнаў мовы / М. П. Малажай. – Мінск: Навука і тэхніка, 1988. – 559с.

Плотнікаў, Б. А. Слоўнік цяжкасцей беларускай мовы / Б. А. Плотнікаў, В. П. Трайкоўская. – Мінск: Кн. дом, 2004. – 542 с.

Санько, З. Малы руска–беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фразем / З. Санько. – Мінск: Навука і тэхніка, 1991. – 320 с.

Скворцов, Л. И. Культура русской речи: словарь–справочник: учеб. пособие / Л. И. Скворцов. – М.: Академия, 2003. – 218 с.

Слоўнік–даведнік асноўных лінгвастылістычных і тэксталагічных тэрмінаў / склад. М. В. Абабурка. – Магілёў: МДУ, 1998. – 24 с.

Слоўнік лексічных формаў: Сінонімы, амонімы, антонімы, паронімы, амографы, амафоны / склад.: Я. І. Хвалей, У. В. Шарпіла. – Мінск: Paradox, 2004. – 415 с.

Слоўнік мовы Янкі Купалы: У 8 т. Т. 1–6. / склад. У. В. Анічэнка [і інш]; рэдкал.: В. А. Ляшчынская (гал. рэд. ) і інш. – Мінск: Беларус. навука, 1997–2003.

Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў / аўт. – склад. М. К. Клышка. – Мінск: ПУП “Радыёла–плюс”, 2005. – 672 с.

Стариченок, В. Д. Культура речи и деловое общение: словарь–справочник / В. Д. Стариченок, Л. Г. Рудь. – Минск: БГПУ, 2008. – 117 с.

Старычонак, В. Дз. Слоўнік амонімаў беларускай мовы / В. Дз. Старычонак. – Мінск: Вышэйшая школа, 1991. – 255 с.

Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М. Н. Кожиной. – М.: Флинта, 2003. – 696 с.Сцяцко, П. У. Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў / П. У. Сцяцко, М. Ф. Гуліцкі, Л. А. Антанюк. – Мінск: Вышэйшая школа, 1990. – 222 с.

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / пад рэд. М. Р. Судніка, М. Н. Крыўко. 4–е выд. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2005. – 784 с.Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: у 5 т. / пад агульн. рэд. К. К. Атраховіча. – Мінск: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі. – Т. 1, 1977. – 608 с.; Т. 2, 1978. – 768 с.; Т. 3, 1979. – 672 с.; Т. 4, 1980. – 767 с.; Т. 5, кн. 1, 1983. – 663 с.; Т. 5, кн. 2, 1984. – 608 с.

Шкраба, І. Р. Слоўнік беларуская безэквівалентнай лексікі ў рускамоўным дачыненні / І. Р. Шкраба. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2008. – 320 с.

Шкраба, І. Р. Крынічнае слова: Беларускія прыказкі і прымаўкі / І. Р. Шкраба, Р. І. Шкраба. – Мінск: Мастац. літ., 1987. – 320 с.
Каталог: documents -> Кафедра%20сучаснай%20беларускай%20мовы -> Дысцыпліны -> СТЫЛІСТЫКА%20І%20КУЛЬТУРА%20БЕЛАРУСКАГА%20МАЎЛЕННЯ -> Дзённая%20форма%20навучання -> 4%20курс
Кафедра%20сучаснай%20беларускай%20мовы -> Прамежкавы залік. 1 курс, “Беларуская філалогія” 1 семестр Тэма
Кафедра%20сучаснай%20беларускай%20мовы -> Экзаменацыйныя пытанні па сучаснай беларускай мове
Кафедра%20сучаснай%20беларускай%20мовы -> Практыкум па беларускай арфаграфіі І арфаэпіі вучэбна-метадычны комплекс
Кафедра%20сучаснай%20беларускай%20мовы -> Спіс публікацый дацэнта кафедры сучаснай беларускай мовы бду чахоўскага георгія канстанцінавіча
Кафедра%20сучаснай%20беларускай%20мовы -> Стылістыка І культура беларускага маўлення вучэбна-метадычны комплекс
4%20курс -> Стылістыка тэксту
4%20курс -> Стылістыка тэксту як лінгвістычная дысцыпліна
4%20курс -> Стылістыка І культура беларускага маўлення тэматыка практычных заняткаў


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал