Стылістыка як лінгвістычная дысцыпліна
Дата канвертавання24.11.2017
Памер40.63 Kb.
СТЫЛІСТЫКА І КУЛЬТУРА БЕЛАРУСКАГА МАЎЛЕНННЯ
Стылістыка і культура беларускага маўлення

КАНТРАЛЮЕМАЯ САМАСТОЙНАЯ РАБОТА СТУДЭНТАЎ
КСРС-1

СТЫЛІСТЫКА ЯК ЛІНГВІСТЫЧНАЯ ДЫСЦЫПЛІНА

 1. Змест, прадмет і задачы дысцыпліны “Стылістыка беларускага маўлення”.

 2. Асноўныя паняцці і катэгорыі стылістыкі.

 3. Стылеўтваральныя фактары: аб’ектыўныя, суб’ектыўныя, знешнія.

 4. Стылістыка лінгвістычная і стылістыка літаратуразнаўчая.

 5. Галіны сучаснай стылістыкі.


Літаратура


 1. Абабурка, М.В. Рознастылёвыя тэксты і іх аналіз: вучэб.-метадычны дапам. для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" (па напрамках), 1-25 01 08 "Журналістыка" (па напрамках) / М. В. Абабурка. - Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. - 207 с.

 2. Асновы культуры маўлення і стылістыкі: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. фак. ВНУ / У.В.Анічэнка [і інш.]. - Мінск: Універсітэцкае, 1992. – 255 с.

 3. Беларуская мова: хрэстаматыя / З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мн.: ПУП Изд-во “Юнипресс”, 2005. – 592 с.

 4. Каўрус, А.А. Стылістыка беларускай мовы / А.А. Каўрус. – 3-е выд., дапрац. і дап. – Мінск: Нар. асвета, 1993. - 320 с.

 5. Кожина, М.Н. Стилистика русского языка: учеб. для пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» / М.Н. Кожина. - М.: Просвещение, 1983. – 223 с.

 6. Лепешаў, І.Я. Асновы культуры мовы і стылістыкі: практыкум: вучэб. дапам. для філал. фак. універсітэтаў / І. Я. Лепешаў. - Мінск: Універсітэцкае, 1989. - 205 с.

 7. Старасценка, Т.Я. Стылістыка беларускай мовы: вучэб.-метад. дапам. / Т. Я. Старасценка, В. В. Урбан, Ф. С. Шумчык. - Мінск: БДПУ, 2010. - 219 с.

 8. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка беларускай мовы: вучэб. дапам. для фак. журналістыкі / М.Я.Цікоцкі. - Мінск: Універсітэцкае, 1995. – 294 с.

 9. Юрэвіч, А.К. Стылістыка беларускай мовы: вучэб. дапам. /А.К. Юрэвіч. - Мінск: Вышэйшая школа, 1992. - 288 с


КСРС-2

СТЫЛІСТЫКА МОЎНЫХ УЗРОЎНЯЎ

    1. Фонастылістыка і яе прадмет.

    2. Лексічная стылістыка і яе прадмет.

    3. Марфалагічная стылістыка і яе прадмет.

    4. Сінтаксічная стылістыка і яе прадмет.


Літаратура


 1. Абабурка, М.В. Рознастылёвыя тэксты і іх аналіз: вучэб.-метадычны дапам. для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" (па напрамках), 1-25 01 08 "Журналістыка" (па напрамках) / М. В. Абабурка. - Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. - 207 с.

 2. Асновы культуры маўлення і стылістыкі: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. фак. ВНУ / У.В.Анічэнка [і інш.]. - Мінск: Універсітэцкае, 1992. – 255 с.

 3. Беларуская мова: хрэстаматыя / З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мн.: ПУП Изд-во “Юнипресс”, 2005. – 592 с.

 4. Каўрус, А.А. Стылістыка беларускай мовы / А.А. Каўрус. – 3-е выд., дапрац. і дап. – Мінск: Нар. асвета, 1993. - 320 с.

 5. Кожина, М.Н. Стилистика русского языка: учеб. для пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» / М.Н. Кожина. - М.: Просвещение, 1983. – 223 с.

 6. Лепешаў, І.Я. Асновы культуры мовы і стылістыкі: практыкум: вучэб. дапам. для філал. фак. універсітэтаў / І. Я. Лепешаў. - Мінск: Універсітэцкае, 1989. - 205 с.

 7. Старасценка, Т.Я. Стылістыка беларускай мовы: вучэб.-метад. дапам. / Т. Я. Старасценка, В. В. Урбан, Ф. С. Шумчык. - Мінск: БДПУ, 2010. - 219 с.

 8. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка беларускай мовы: вучэб. дапам. для фак. журналістыкі / М.Я.Цікоцкі. - Мінск: Універсітэцкае, 1995. – 294 с.

 9. Юрэвіч, А.К. Стылістыка беларускай мовы: вучэб. дапам. /А.К. Юрэвіч. - Мінск: Вышэйшая школа, 1992. - 288 с.КСРС-3
Правільнасць маўлення як камунікатыўная якасць

 1. Крытэрыі правільнасці.

 2. Правільнасць і норма. Кадыфікацыя.

 3. Норма і варыянтнасць. Пурызм і антынармалізатарства.

 4. Класіфікацыя моўных норм.

 5. Аб’ектыўныя і суб’ектыўныя прычыны парушэння літаратурных нормаў.


Літаратура


 1. Абабурка, М.В. Культура беларускай мовы / М.В. Абабурка. - Мінск: Вышэйшая школа, 1994. - 122 с.

 2. Асновы культуры маўлення і стылістыкі: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. фак. ВНУ / У.В.Анічэнка [і інш.]. - Мінск: Універсітэцкае, 1992. – 255 с.

 3. Головин, Б. Н. Основы культуры речи: учеб. пособие / Б.Н. Головин. - М.: Высш. школа, 1980. - 335 с.

 4. Лепешаў, І.Я. Асновы культуры мовы і стылістыкі: практыкум: вучэб. дапам. для філал. фак. універсітэтаў / І. Я. Лепешаў. - Мінск: Універсітэцкае, 1989. - 205 с.

 5. Лепешаў, І.Я. Культура маўлення: дапаможнік па курсу "Стылістыка і культура мовы" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 ― Беларуская філалогія / І. Я. Лепешаў. - Гродна: ГрДУ, 2007. - 203 с.

 6. Старасценка, Т.Я. Стылістыка беларускай мовы: вучэб.-метад. дапам. / Т. Я. Старасценка, В. В. Урбан, Ф. С. Шумчык. - Мінск: БДПУ, 2010. - 219 с.

 7. Сцяцко, П.У. Культура мовы / П.У. Сцяцко. - Мінск: Тэхналогія, 2002. – 444 с.

КСРС-4
КАМУНІКАТЫЎНЫЯ ЯКАСЦІ МАЎЛЕННЯ


 1. Дакладнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння дакладнасці.

 2. Лагічнасць маўлення. Моўныя сродкі стварэння лагічнасці.

 3. Багацце і выразнасць маўлення. Моўныя сродкі рэалізацыі багацця і выразнасці маўлення. Стылістычныя рэсурсы выразнасці маўлення. Лінгвістычныя і паралінгвістычныя сродкі выразнасці. Выразнасць маўлення і мастацкі стыль.

 4. Чысціня, дарэчнасць, сцісласць маўлення. Моўныя сродкі рэалізацыі камунікацыйных якасцей.


Літаратура

 1. Абабурка, М.В. Культура беларускай мовы / М.В. Абабурка. - Мінск: Вышэйшая школа, 1994. - 122 с.

 2. Асновы культуры маўлення і стылістыкі: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. фак. ВНУ / У.В.Анічэнка [і інш.]. - Мінск: Універсітэцкае, 1992. – 255 с.

 3. Головин, Б. Н. Основы культуры речи: учеб. пособие / Б.Н. Головин. - М.: Высш. школа, 1980. - 335 с.

 4. Лепешаў, І.Я. Асновы культуры мовы і стылістыкі: практыкум: вучэб. дапам. для філал. фак. універсітэтаў / І. Я. Лепешаў. - Мінск: Універсітэцкае, 1989. - 205 с.

 5. Лепешаў, І.Я. Культура маўлення: дапаможнік па курсу "Стылістыка і культура мовы" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 ― Беларуская філалогія / І. Я. Лепешаў. - Гродна: ГрДУ, 2007. - 203 с.

 6. Старасценка, Т.Я. Стылістыка беларускай мовы: вучэб.-метад. дапам. / Т. Я. Старасценка, В. В. Урбан, Ф. С. Шумчык. - Мінск: БДПУ, 2010. - 219 с.

 7. Сцяцко, П.У. Культура мовы / П.У. Сцяцко. - Мінск: Тэхналогія, 2002. – 444 с.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка