Тэма: Правапіс у, ў
Дата канвертавання25.11.2017
Памер161.06 Kb.
Тэма: Правапіс у, ў

Мэта: узнавіць і паглыбіць веды вучняў па правапісе у, ў;паўтарыць веды пра адрозненне складовых і нескладовых гукаў;

развіваць уменне правільнага пісьма,навучыць прымяняць атрыманыя веды на практыцы;

выхоўваць любоў да роднай мовы, да Беларусі, да яе навакольнага асяроддзя;прывіваць павагу да абаронцаў Айчыны.
Абсталяванне: інтэрактыўная дошка
Ход урока:
1. Арганізацыйны момант

2. Праверка Д\З

3. Паведамленне тэмы, пастаноўка задач

4. Паглыбленне ведаў па тэме

5. Падвядзенне вынікаў

6. Выстаўленне адзнак. Д/з

7. Рэфлексія


 1. Слова настаўніка

Добры дзень.Сёння такі прыгожы дзень, і я хачу, каб вы ўсміхнуліся адзін аднаму, нашым паважаным гасцям, мне.А зараз з такім цудоўным настроем мы пачынаем наш урок.

Да якога заўтрашняга свята мы рыхтуемся ўжо сёння?(Свята абаронцаў Айчыны).Але гэта не проста свята абаронцаў краіны, а наша агульнае свята, бо такую краіну, як наша, не любіць нельга.Паглядзіце, якая прыгожая наша Беларусь(слайд 1).Як мы да яе адносімся? (адказы вучняў)
2. Праверка Д/З:

Мы рыхтуемся да праверкі Д/з. Якую тэму мы вывучалі на апошнім уроку?Сядзьце зручна і ўважліва праслухайце верш Я.Коласа “О край родны” .(слуханне верша)

У вас на партах ляжаць карткі з гэтым вершам.Падкрэсліце, калі ласка,зычныя, якія ў беларускай мове могуць падаўжацца:

О,край родны, край прыгожы,

Мілы кут маіх дзядоў.Што мілей у свеце божым

Гэтых светлых берагоў. узаемаправеркаДзе бруяцца срэбрам рэчкі,

Дзе бары-лясы гудуць,

Дзе мядамі пахнуць грэчкі,

Нівы гутаркі вядуць.
У якім становішчы гукі вымаўляюцца падоўжана? (паміж галоснымі)
А зараз устаўце прапушчаныя літары ў словы і растлумачце іх правапіс

Кало…е,кры…е,каме…е ,Іл…я,жы…ё, стаго…е.Праверце сябе: калоссе, крылле, каменне, Ілья, жыццё, стагоддзе

Я бачу , што вы засвоілі тэму.

1

-Падрыхтоўка да ўспрымання тэмы (моўнае назіранне) :

Звярніце ўвагуна дошку, тут змешчаны назвы птушак. Паспрабуйце ўставіць прапушчаныя літары:

Ласта…ка Ж…равель

Маліна…ка Б…сел

Жа…рук К…лік

А…сянка Гл…шэцЛастаўка,малінаўка, жаўрук, аўсянка

Журавель,бусел,кулік,глушэц.

Як мы можам зімой дапамагчы птушкам?

3. Як вы лічыце, якая тэма нашага ўрока? (адказ вучняў)

-Правапіс ў,у

А якія мэты нашага ўрока?

Навошта нам знаёміцца з гэтай тэмай?(адказы)

Правапіс ў пашырыўся ў “Новых правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”


Запіс даты,тэмы(часовая лінія)
4. Паглыбленне ведаў па тэме

Актуалізацыя вывучанага

Давайце разам успомнім, калі пішацца ў?Адзначаем арфаграмы графічна

Ў пішацца: пасля галосных у пачатку, сярэдзіне, канцы слова (воўк,любоў)

Пасля двукосся і злучка,калі папярэдняе слова заканчваецца на галосны:паўночна-ўсходні; саўгас “Радзімаўжо закончыў жніво

На кожны пункт правіла запішыце па два прыклады

У пішацца: пасля зычных , калі на у падае націск,пасля знакаў прыпынку,у словах на-ум,ус- трыумф,радыус, акварыум

На кожны пункт правіла запішыце па два прыклады

Работа з правілам

Давайце звернемся да правіла,можа мы што не сказалі?(ст.40)! Чаму гук –у- называецца складовым, а –ў- нескладовым?
Прымяненне ведаў на практыцы
А зараз прыменім атрыманыя веды на практыцы:

 • (паўтарэнне правапісу ўласных імён)

Запішыце назву нашай краіны (Рэспубліка Беларусь). Звярніце ўвагу, што абодва слова пішуцца з вялікай літары. Чаму ў назве нашай рэспублікі не пішацца ў?

Заданне: праслухаць верш,выпісаць усе назвы краін,з якімі мяжуе Беларусь. Растлумачыць правапіс- з Украінай (Польшча,Украіна,Расія,Латвія,Літва)

Чаму “названа светла?”(добразычлівыя людзі, светлыя позіркі,дабрыня чысціня,яркія промні сонца.


 • А ці ведаеце вы, што ў Беларусі ёсць горад, у якім паставілі помнік ў?(Полацк)

(вучнёўскае паведамленне)

Помнік ў (расказвае вучань)

7 верасня 2003года ў Полацку быў устаноўлены помнік літары ў кароткае. Ён зроблены ў выглядзе стэлы, на яе гранях размешчаны рэльефныя выявы літары.2

Помнік можа служыць сонечным гадзіннікам.Пры яго адкрыцці, што адбывалася падчас святкавання Дня беларускага пісьменства, гаварылася пра ўнікальнасць літары ў , сцвярджалася, што такой літары няма ў алфавітах свету, распавядалася пра непаўторную меладычнасць і мяккасць гуку, пазначанага ёй. Менавіта гэтай літары выпаў такі лёс, за што яна і была ўганаравана помнікам удзячнымі нашчадкамі.Якія славутыя людзі нарадзіліся ўз Полацку?(Е.Полацкая.Ф Скарына)-фотаздымкі


 • А зараз запішыце словы і размяркуйце іх паводле правапісу (вадаварот-у,ў):соус,студзень,на Урале,трыумф. Воўк,любоў, слаўны, праўда .

 • Праверце, ці правільна вы засвоілі правіла?
 • Лексічная работа

Дапішыце сказы,выкарыстоўваючы антонімы. Што такое антонімы?:

Верабей лятае, а вуж поўзае

Васілёк сіні, а дзьмухавец жоўты

Жэрдка тонкая, а бервяно тоўстаеРастлумачце правапіс –ў-
Фізкультхвілінка

! Выключыць манітор

-Сядзьце зручна , заплюшчыце вочкі і паспрабуйце намаляваць у паветры спачатку гук –у-, потым –ў-.

- пяхота, артылерыя, авіяцыя-запісаць на дошцы.(што абазначаюць гэтыя словы ?)

Гэта роды войск, якія будуць заўтра адзначаць свята.

-устаньце і пакажыце, як маршыруе пяхота?(маршыруем)

-як лятаюць самлёты?

-як страляюць артылерысты?


 • Лексічная работа

Знайсці і запісаць да рускіх слоў беларускія адпаведнікі,растлумачыць правапіс беларускіх слоў

Открытка рыдлёўка;

лопата шпакоўня;

скворечник паштоўка
 • Разгадаць крыжаванку, растлумачыць правапіс ў:

1.Чалавек, які вучыць дзяцей(настаўнік)

2.Драўляная хатка для шпака(шпакоўня)

3.Птушка, якая робіць гнёзды пад стрэхамі(ластаўка)

4.Чалавек, які займаецца паляваннем(паляўнічы)

5.Другі дзень тыдня(аўторак)


1

н

а

с

т

а

ў

н

і

к
2

ш

п

а

к

о

ў

н

я
3

л

а

с

т

а

ў

к

а4

п

а

л

я

ў

н

і

ч

ы5

а

ў

т

о

р

а

к

3 • Знайсці і запісаць правільнае сцверджанне:

-ў пішацца пасля зычных

не пішацца ніколі-ў пішацца пасля галосных

-ў пішацца пасля ўсіх знакаў прыпынку • Запісаць прыказку, як вы яе разумееце.Чаму мы тут не пішам ў?:

Хлеб-усяму галава. (ў пасля знака прыпынку і пасля зычнага гука)

Як мы павінны адносіцца да хлеба? • Адгадаць загадку-рэбус, запісаць яе з адказам.Растлумачыць правапіс ў:

Удзень адпачывае, а ўночы лятае.(сава)


 • Колькі слоў у сказе?Запісаць яго, растлумачыць правапіс: Празнейкічасчовенпакінуўвостраўіпаплыўунізпарацэ (10,11,12,13)

Праз нейкі час човен пакінуў востраў і паплыў уніз па рацэ. (шторка-правільны адказ)

5.

Рэзервовае заданне (праверка засваення ведаў па тэме)

слоўнікавы дыктант.(2 вучня ля дошкі):

Соус,паўночна-ўсходні, на Украіне, дзяржаўны ўніверсітэт,радыус,на ўзлеску,жанчына-ўрач.Тлумачэнне месца ўрока ў тэме:

Сённяшні ўрок-пачатак тэмы “правапіс ў”.На наступных уроках мы звернем увагу на правапіс –ў- у іншамоўных словах і на выключэнні з правіла.


6 Выстаўленне адзнак

Вы ўсе сёння малайцы, актыўна працавалі.Здайце сшыткі, я праверу класнае і дамашняе заданні і адзнакі па вашым жаданні выстаўлю ў журнал.Д/з §12,вывучыць правіла., практ.78
7 Рэфлексія:

А зараз паглядзіце на трохкутнік:

-Хто з вас аказаўся на вяршыні ведаў па тэме?(вучні падымаюць рукі, настаўнік запісвае колькасць у піраміду)

-У каго засталіся пытанні па тэме? ?(вучні падымаюць рукі, настаўнік запісвае колькасць у піраміду)

-Каму яшчэ трэба папрацаваць ?(вучні падымаюць рукі, настаўнік запісвае колькасць у піраміду)

Што было больш цікавым?

У канцы ўрока гучыць песня ў выкананні гурта “Песняры” на верш Я.Коласа “Мой родны кут…”

4
________________________________________________________________________

О,край родны, край прыгожы,

Мілы кут маіх дзядоў.

Што мілей у свеце божым

Гэтых светлых берагоў.

Дзе бруяцца срэбрам рэчкі,

Дзе бары-лясы гудуць,

Дзе мядамі пахнуць грэчкі,

Нівы гутаркі вядуць.

_________________________________________________________________________

О,край родны, край прыгожы,

Мілы кут маіх дзядоў.

Што мілей у свеце божым

Гэтых светлых берагоў.

Дзе бруяцца срэбрам рэчкі,

Дзе бары-лясы гудуць,

Дзе мядамі пахнуць грэчкі,

Нівы гутаркі вядуць.

________________________________________________________________________

О,край родны, край прыгожы,

Мілы кут маіх дзядоў.

Што мілей у свеце божым

Гэтых светлых берагоў.

Дзе бруяцца срэбрам рэчкі,

Дзе бары-лясы гудуць,

Дзе мядамі пахнуць грэчкі,

Нівы гутаркі вядуць.

_________________________________________________________________________

О,край родны, край прыгожы,

Мілы кут маіх дзядоў.

Што мілей у свеце божым

Гэтых светлых берагоў.

Дзе бруяцца срэбрам рэчкі,

Дзе бары-лясы гудуць,

Дзе мядамі пахнуць грэчкі,

Нівы гутаркі вядуць.

_________________________________________________________________________

Помнік ў

7 верасня 2003года ў Полацку быў устаноўлены помнік літары ў кароткае. Ён зроблены ў выглядзе стэлы, на яе гранях размешчаны рэльефныя выявы літары.Помнік можа служыць сонечным гадзіннікам. Пры яго адкрыцці, што адбывалася падчас святкавання Дня беларускага пісьменства, гаварылася пра ўнікальнасць літары ў , сцвярджалася, што такой літары няма ў алфавітах свету, распавядалася пра непаўторную меладычнасць і мяккасць гуку, пазначанага ёй. Менавіта гэтай літары выпаў такі лёс, за што яна і была ўганаравана помнікам удзячнымі нашчадкамі.
1
ў

2
ў


3
ў

4

ў5
ў

1
ў

2
ў


3
ў

4

ў5
ў


1
ў

2
ў


3
ў

4

ў5
ў


1
ў

2
ў


3
ў

4

ў5
ў


1
ў

2
ў


3
ў

4

ў5
ў

База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка