Тэмы практычных заняткаў Тэма Творчасць Васіля БыкаваДата канвертавання05.03.2018
Памер72.44 Kb.
#18739
Тэмы практычных заняткаў

Тэма 1. Творчасць Васіля Быкава

 1. Біяграфія.

 2. Асаблівасці “быкаўскай аповесці” і яе эвалюцыя. Тэматыка і праблематыка, стыль (аналіз твораў на выбар).

 3. Апавяданні і прытчы В. Быкава (на выбар).

 4. Творчасць В. Быкава ў кантэксце сусветнай літаратуры. Быкаў і экзістэнцыялізм.


Спіс мастацкіх твораў: аповесці “Жураўліны крык”, “Сотнікаў”, “Знак бяды”, “Аблава”, апавяданні: “Жоўты пясочак”, “На Чорных лядах”, прытчы “Сцяна”, “Труба”.

Крытычная літаратура

 1. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст. У 4 т. – Мн., 1999 – 2003.

 2. Беларускія пісьменнікі: Біябібліягр. слоўнік: У 6 т. – Мн., 1992 – 1995.

 3. Афанасьев И. Кто восходит на Голгофу?: Антивоенная идея в творчестве В. Быкова. – Мн., 1993.

 4. Бугаёў Д. Васіль Быкаў: Нарыс жыцця і творчасці. – Мн., 1987.

 5. Буран В. Васіль Быкаў: Нарыс творчасці. – Мн., 1976.

 6. Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава: Зб. навук. арт. – Мн., 2005.

 7. Дедков И. Василь Быков. – М., 1980.

Артыкулы:

 1. Алейнік Л. Гераізм і подласць, мужнасць і баязлівасць: Раман “Кар’ер” Васіля Быкава // Роднае слова. – 2005. – № 3. – с. 49.

 2. Андраюк С. Літаратура на мяжы стагоддзяў: Колькі разважанняў пра творчасць Янкі Брыля і Васіля Быкава // Роднае слова. – 2003. – № 3. – с. 15.

 3. Афанасьеў І. Апостальскі час. Васіль Быкаў у еўрапейскім кантэксце // Полымя. – 1995. – № 2. – с.200–211.

 4. Бераснёва В.І. Адметнасць жанравай структуры апавяданняў кнігі Васіля Быкава “Сцяна” (да праблемы прытчавасці і парабалічнасці твораў) // Беларускае літаратуразнаўства (кафедральны зб-к). – 2004. – № 2. – с. 35–40.

 5. Бугаёў Д. Байцоўская пазіцыя і душэўная далікатнасць (Праўдзівыя сяброўскія згадкі пра Васіля Быкава) // Полымя. – 2004. – № 6. – с. 189.

 6. Бугаёў Д. Вобраз маці і ўвогуле жанчыны ў творах Васіля Быкава // Роднае слова. – 2006. – № 1. – с. 17–20.

 7. Бугаёў Д. Коласаўская традыцыя ў творчасці Васіля Быкава // Роднае слова. – 2002. – № 11. – С. 7.

 8. Бугаёў Д. Трагедыя на зыходзе вайны: Аповесць Васіля Быкава “Пакахай мяне, салдацік” // Роднае слова. – 1997. – №2. – С. 10.

 9. Бугаёў Д. Трагічная праўда часу: Аповесць Васіля Быкава “Сцюжа” // Роднае слова. – 1994. – № 6 – С. 1.

 10. Бугаёў Д. Шматзначная ёмістасць апавядання: Пра новы твор Васіля Быкава (апавяданне “Труба”) // Роднае слова. – 1999 – № 1 – С. 14.

 11. Буто В. Селянін у аповесці Васіля Быкава “Аблава” // Роднае слова. – 2002. – № 6. – С. 20.

 12. Быкаў В. Аўтабіяграфічыя дадаткі да “Доўгай дарогі дадому” // Дзеяслоў. – ліпень-жнівень 2006, №4 (23). – С.175–190.

 13. Быкаў В. Пакахай мяне, салдацік. Аповесць // Полымя. – 1996. – № 4. – с. 3.

 14. Быкаў Васіль. Усё пра яго. Апавяданне “Ружовы туман”. (арт. П. Васючэнкі, М. Тычыны, Л. Дранько-Майсюка, Г. Шупенькі, Г. Тычкі, І. Афанасьева, С. Дубаўца, У. Конана) // Крыніца. – 1996. – № 3. – с. 3 – 25.

 15. Васючэнка П. Экзістэнцыялізм у беларускай рэдакцыі (пра В. Быкава) // Крыніца. – 1996. – № 3. – с. 3 – 5.

 16. Запрудскі І. Настальгічная навацыя, або Водар іранічнага блазенства: Пра аповесць Васіля Быкава “Ваўчыная яма” // Роднае слова. – 1999 – № 12 – С. 3.

 17. Капшай Н. Чалавек за “мурам” і “сцяной”: Параўнальнае вывучэнне твораў Ж.-П. Сартра і В. Быкава // Роднае слова. – 1999 – № 5-6 – С. 8.

 18. Конан У. Праблема дабра і зла ў творчасці Васіля Быкава. Праект экзістэнцыяльнага аналізу // Крыніца. – 1996. – № 3. – с. 24 – 25.

 19. Лявонава Е. «Не адзінокі востраў...”: Васіль Быкаў і сусветная літаратура // Полымя. – 2005. – № 8. – с. 166.

 20. Лявонава Е. Творчасць Васіля Быкава і Жана Поля Сартра праз прызму традыцыі Дастаеўскага: філасофска-эстэтычныя перасячэнні // Роднае слова. – 2000. – № 1. – С. 26; № 2, с. 24;

 21. Маладыя пра Быкава (нататкі Вікі Трэнас, Янкі Лайкова, Паўла Гаспадыніча, Валерыі Куставай, Сяргея Патаранскага) // Маладосць. – 2004. – № 6. – с. 98–104.

 22. Пажарыцкі М. Веліч праўды і справядлівасці (В. Быкаў. Жураўліны крык) // Полымя. – 2000. – № 9. – с. 225.

 23. Пажарыцкі М. Матыў “раскіданага гнязда” ў творчасці Васіля Быкава // Роднае слова. – 2000. – № 9. – С. 13.

 24. Пажарыцкі М. Міфалогія і фальклор у творчасці Васіля Быкава // Роднае слова. – 2004. – № 6. – с.3.

 25. Шаўлякова І. Гісторыя ўкрыжаваньня. Тры мастацкія версіі адной рэальнай падзеі (Слуцкае паўстанне ў літаратуры; В. Быкаў “На Чорных лядах”; Пашкевіч А. “Пляц волі”; Федарэнка А. “Нічые”) // Дзеяслоў. – красавік 2003, №3. – С.220–233.Тэма 2. Мастацкія здабыткі паэтаў-“шасцідзясятнікаў”

Аналіз паэтычных твораў або зборнікаў і кніг паэзіі наступных аўтараў: А. Пысін, Р. Барадулін, Н. Гілевіч (раман у вершах “Родныя дзеці” (абавязкова)), П. Макаль і інш.


Крытычная літаратура

 1. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст. У 4 т. – Мн., 1999 – 2003.

 2. Беларускія пісьменнікі: Біябібліягр. слоўнік: У 6 т. – Мн., 1992 – 1995.

 3. Бечык В. Выбранае. – Мн., 1989.

 4. Гарадніцкі Я.А. Думка і вобраз: праблема інтэлектуалізму ў сучаснай беларускай лірыцы. – Мн., 1986.

 5. Гарэлік Л. Зямля дала мне права: Станаўленне творчай індывідуальнасці Р. Барадуліна. – Мн., 1983.

 6. Гніламёдаў У. Ад даўніны да сучаснасці: нарыс пра беларускую паэзію. Мн., 2001.

 7. Сіненка Г. Ніл Гілевіч: Нарыс творчасці. – Мн., 1981.


Тэма 3. Сучасная беларуская драматургія

 1. Эксперыментальны характар сучаснай беларускай драматургіі, жанравая разнастайнасць, спектр мастацкіх аўтарскіх вырашэнняў.

 2. А. Макаёнак-камедыёграф. Выхад беларускай драматургіі на новы эстэтычны ўзровень. Актуалізацыя надзённых праблем у п’есах А. Макаёнка.

 3. П’есы А. Дударава, М. Матукоўскага, А. Петрашкевіча і інш. (аналіз твораў на выбар).


Крытычная літаратура


 1. Усікаў Я. Андрэй Макаёнак: Нарыс жыцця і творчасці. – Мн., 1984.

 2. Лаўшук С. С. Драматургія // Гісторыя беларускай літара-туры XX стагоддзя: У 4 т. Т. 4, кн. 2: 1986-2000 / Ін-тліт. імя Я. Ку-палы. — Мн.: Бел. навука, 2003.

 3. Васючэнка П. Сучасная беларуская драматургія. — Мн.: Маст. літ., 2000.

 4. Арочка М. М., Дзюбайла П. К., Лаўшук С. С. На парозе 90-х: Літ. агляд. — Мн.: Навука і тэхніка, 1993.

 5. Лаўшук С. Час пераадольвання: Беларус. драматургія апошніх дзесяцігоддзяў // Полымя. — 1997. — № 3.

 6. Шаблоўская I. В. Драма абсурду ў славянскіх літаратурах і еўрапейскі вопыт. Паэтыка. Тыпалогія. — Мн.: БДУ, 1998.

 7. Васючэнка П. В. Драматургія і час. — Мн.: Навука і тэхні-ка, 1989.

 8. Бельскі А. Сучасная літаратура Беларусі. — Мн.: "Аверсэв", 2000.

 9. Бельскі А. I. Сучасная беларуская літаратура: Станаўленне і развіццё творчых індывідуальнасцяў (80-90-я гг.). — Мн.: Нар. асвета, 1997.

 10. Артыкулы пра творчасць А. Петрашкевіча (час. "Роднае сло-ва". — 1990. — № 5, арт. П. Васючэнкі), I Чыгрынава (час. "Род-нае слова". — 1994. —№ 12, арт. Т. Грамадчанкі), А. Дударава (час. "Беларус. мова і літ. у шк." — 1989. — № 2, арт. Г. Няфагінай; час. "Полымя". — 1995. — № 5, арт. П. Васючэнкі).

Дадатковая літаратура

 1. Лявонава Е. А. Філасофска-эстэтычны пошук у сучаснай беларускай літаратуры і еўрапейскі тэатр абсурду // Веснік БДУ. — Сер. 4.— 1994. — № 3.

 2. Дыялогі вякоў: Зб. матэрыялаў... па праблемах сучас. бе-ларус. драматургіі / Склад. Л. А. Грамыка, I. Д. Рахманава. — Мн.: ГА "Бел. саюз тэатр. дзеячаў", 2000.

 3. Квазітэатральны час для недаверлівага Хомкі: [Сучас. беларус. драматургія і тэатр] //Літ. і мастацтва. — 1997. —21 снеж.

 4. Маляўка П. Адметнасці характару Аўдзея ў драме "Крык на хутары" Уладзіміра Бутрамеева // Роднае слова. —2004. —№ 4.

 5. У пошукахтрадыцыі: Гутаркатэатр. крытыкаЖ. Лашкевіч з драматургам С. Кавалёвым // Літ. і мастацтва. — 1998. — 28 жн.


Крыніцы мастацкіх тэкстаў

1. Хрэстаматыя па гісторыі беларускага тэатра. Т. 3: 60-я гг. XX ст. — 2000 г.) / Уклад. А. Сабалеўскі. — Мн.: Бел. навука, 2002

(п'есы А. Петрашкевіча, А. Дударава, I. Чыгрынава, Г. Марчука, М. Арахоўскага і інш.).

 1. Сучасная беларуская п'еса: Зб. / Склад. Г. Марчук. — Мн.: Маст. літ., 1992.

 2. Беларуская драматургія: Альманах: Вып. 1-6 (вып. 1, 1994: А. Петрашкевіч "Дагарэла свечачка", Г. Марчук. "Пеўчыя сорак пер-шага года", А. Папова. "Улюбёнцы лёсу", С. Кавалёў. "Хохлік"; вып. 2,1995: С. Кавалёў. "Трышчан, або Блазны на пахаванні"; вып. 3, 1997: I. Чыгрынаў. "Осцей — Альгердаў унук", Г. Багданава. "АС-лінія"; вып. 4,1997: А. Федарэнка. "Багаты кватарант" і інш..; вып. 5, 1998: А. Папова. "Развітанне з Радзімай", П. Васючэнка. "Маленькі збраяносец" і інш., вып. 6, 2000: А. Дудараў. "Кім").

 3. Сучасная беларуская п'еса: Зб. / Склад. П. Васючэнка. — Мн.: Маст. літ, 1997 (п'есы А. Дударава "Злом", Г. Каржанеўскай "Вірус", С. Кавалёва "Звар'яцелы Альберт", М. Адамчыка і М. Клімковіча "Уііа Ьгеуі$...", I. Сідарука "Галава" і інш.).

 4. Сучасная беларуская п'еса: Зб. драм. твораў/ Сер. "Шк. б-ка". — Мн.: БелЭН, 1997 (п'есы А. Дударава "Злом", "Купала", А. Асташонка "Камедыянт").

 5. Сучасная беларуская драматургія: Традыцыя і наватар-ства / Уклад. П. Васючэнка. — Мн., 2003 (п'есы А. Петрашкевіча, У. Бутрамеева, С. Кавалёва, Г Багданавай, М. Арахоўскага, Л. Рублеўскай і інш.).

 6. Дудараў А. Крыж: Зб. п'ес. — Мн.: Беларусь, 2002.

 7. Деленднк А. Султан Брунея: Комеднн.— Мн.: Юнацтва, 1999.

 8. Марчук Г. Вясёлыя, бедныя, багатыя: Камедыі. — Мн.: БелІПК, 1998.

 9. Матукоўскі М. Апошняя інстанцыя: П'есы. — Мн.: Маст. літ., 1996.

 10. Попова Е. Прошанне с Роднной: Пьесы. — Мн.: Маст. літ, 1999.

 11. Петрашкевіч А. Воля на крыжы. — Мн.: Маст. літ., 2000.

 12. Сауліч У. Халімон камандуе парадам: П'есы. — Мн.: Маст. літ., 1993.

 13. Чыгрынаў I. Звон — не малітва. — Мн.: Маст. літ, 1993.

Каталог: documents -> Кафедра%20тэорыі%20літаратуры -> Дысцыпліны -> Заочное%20отделение -> История%20белорусской%20литературы%20ХХ-ХХIв -> 5%20курс -> русское%20отделение
русское%20отделение -> Тэмы і асноўны змест лекцый Беларуская літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны і першага пасляваеннага дзясяцігоддзя
русское%20отделение -> Пытанні да экзамена па гісторыі беларускай літаратуры (ХХ ст.)
История%20белорусской%20литературы%20ХХ-ХХIв -> Прадмет: Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя
Заочное%20отделение -> Пытанні па прадмеце “Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры” для студэнтаў завочнай формы навучання
История%20белорусской%20литературы%20ХХ-ХХIв -> Тэмы і асноўны змест лекцый Тэма Беларуская літаратура перыяду нацыянальнага Адраджэння
русское%20отделение -> Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст. У 4 т. Мн., 1999 2003


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал