Тэтатыка кантрольных работ для самастойнай падрыхтоукі студэнтау
Дата канвертавання12.02.2017
Памер43.18 Kb.


Тэтатыка кантрольных работ для самастойнай падрыхтоукі студэнтау (эсэ, рэфераты, КСР)

 1. Трансфармацыя сучаснага грамадства ва умовах глабалізацыі і развіццё вышэйшай адукацыі.

 2. Універсітэт як цывілізацыйны феномен у гісторыі чалавецтва.

 3. Асноуныя функцыі універсітэтау: адукацыйная і выхаваучая.

 4. Універсітэтцкая навука. Навука у БДУ.

 5. З гісторыі сярэдневяковых універсітэтау.

 6. Першы універсітэт Еуропы – Балон’я.

 7. Сярэдневяковыя універсітэты: адносіны свецкіх і царкоуных улад.

 8. Каму давалі клятву аб вернасці сярэдневяковыя універсітэты?

 9. “Салернскі кодэкс здароуя” – Медыцынская школа у Салерна (Італія).

 10. Універсітеты у Парыжы.

 11. Універсітетазнауства: светапогдядны і метадалагічны аспекты.

 12. Універсітетазнауства у мінулым і сучасным.

 13. Фарміраванне карпарацый выкладчыкау і студэнтау.

 14. Як называлі універсітэты у Сярэднія вякі?

 15. Што азначае старадауні выраз “alma mater”?

 16. Універсітэцкія Статуты.

 17. Паглыбленне інтэлектуальнага і гуманістычнага прызначэння універсітэтау у Сярэднія вякі.

 18. Оксфард: рамантыка навучання.

 19. Кембрыдж – “горад студэнтау”.

 20. Традыцыйная рэгата на Тэмзе за званне “галавы ракі”.

 21. Самы стары у Новым Свеце: Гарвард.

 22. “Мадэлі універсітэтау” свету.

 23. “Брытанская мадэль” інтэрнатнага тыпу.

 24. Французская мадэль “вялікія школ”.

 25. “Гумбальдскі даследчыцкі універсітэт”.

 26. Амерыканская мадэль (чыкагская, гарвардская) “адкрытых школ”.

 27. З гісторыі Віленскага універсітэта.

 28. “Філаматы” і “філарэты” у Віленскім універсітэце: мэты, задачы, лёс.

 29. Лёс А. Міцкевіча, І. Дамейка, Я. Чачота, Т. Зана і Віленскі універсітэт.

 30. Ягелонскі (Кракаускі) універсітэт у Польшчы.

 31. Карлау універсітэт у Празе (Чэхія).

 32. Францыск Скарына – першадрукар, асветнік, гуманіст, дзеяч эпохі адраджэння.

 33. “Універсітэцкі арэапаг”. Помнікі асветнікам зямлі беларускай у дворыку Студэнцкага гарадка БДУ.

 34. Ефрасіння Полацкая – “нябесная апякунка” беларускіх зямель.

 35. “Sriptorive” Ефрасінні Полацкай.

 36. Крыж Ефрасінні Полацкай – жыватворны сімвал Бацькаушчыны.

 37. Адкрыццё багацейшай прыроды беларускага краю у паэме М. Гусоускага “Песня пра зубра”.

 38. Кірыла Тураускі – беларускі “златавуст”: прытчы і пропаведзі.

 39. Сымон Будны і Васіль Цяпінскі у дыялогу культур Захад-Усход.

 40. “Светлай памяці тых, хто ад роднага універсітэта пайшлі на свяшчэнную бітву з фашызмам, палеглі у змаганні, каб вечна свяціла над нашай Радзімай сонца свабоды”. Мемарыяльны знак у БДУ загінуушым студэнтамі выкладчыкам у гады вялікай Айчыннай вайны.

 41. Шляхі Францыска Скарыны у навуку.

 42. Прадмовы і пасляслоуі Ф. Скарыны да выдання “Бібліі”.

 43. “Ажыушыя” фігуры асветнікау Сярэдневечча. Дворык БДУ.

 44. Сімяон Полацкі: дзейнасць беларускіх асветнікау у Расіі.

 45. Медыцынская каралеуская акадэмія у Гродна (Ecole Rayale de Medicine a Grodno).

 46. Лёс Жана Эмануэля Жылібера – кірауніка Медыцынскай школы у Гродна.

 47. Гісторыя стварэння, дзейнасці і скасавання Горы-горацкага земляробчага інстытута (1840-1864 гг.).

 48. Беларусы у Пецярбургскім універсітэце.

 49. Праекты Беларускага універсітэта Я. Ф. Карскага і М. В. Доунар-Запольскага.

 50. Маскоуская і Мінская камісіі па утварэнні БДУ.

 51. Адкрыццё БДУ у Мінску у 1921 г.

 52. У. І. Пічэта – першы рэктар БДУ.

 53. Лёс У. І. Пічэты: трагічнае і легендарнае.

 54. Асоба У. І. Пічэты: шляхі у навуку.

 55. “Разумовы пралетарыят” У. І. Пічэта і Беларусь.

 56. Першыя выпускі спецыялістау з універсітэцкай адукацыяй у Беларусі.

 57. БДУ і іншыя вну БССР, іх узаемадзеянне.

 58. Універсітэцкая навука і адукацыя – важнейшая крыніца культурных пераутварэнняу у Беларусі.

 59. Фарміраванне традыцый БДУ.

 60. Будауніцтыцва універсітэцкага гарадка у 30-ыя ХХ ст.

 61. БДУ у гады Вялікай Айчыннай вайны.

 62. Станцыя Сходня пад Масквой: аднауленне дзейнасці БДУ у 1943 г.

 63. “Юбілей, які не адбыуся”: БДУ напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны.

 64. Студэнты і выкладчыкі БДУ – Героі Савецкага Саюза.

 65. Рэктарства А. Н. Сеучанкі – час бурлівага росту БДУ і умацавання універсітецкай навукі.

 66. БДУ у сістэме вышэйшай адукаццыі у БССР і СССР.

 67. Стварэнне адмысловай матэрыяльна-тэхнічнай базы для вучобы і навуковай дзейнасці у БДУ.

 68. Навукова-даследчыцкія інстытуты Белдзяржуніверсітэта.

 69. Міжнародныя сувязі БДУ.

 70. Інавацыі у БДУ.

 71. Навуковыя праграмы БДУ.

 72. Вучоныя БДУ і Космас.

 73. Унітарныя прадпрыемствы БДУ.

 74. Навуковая школа у БДУ.

 75. Вядучыя галіны ведау у БДУ.

 76. Акадэмічныя прыярытэты вуза на сучасным этапе.

 77. Факультэты старэйшага універсітэта.

 78. Гісторыя першага дзяржаунага універсітэта у Беларусі.

 79. Студэнцкія клубы, традыцыі у БДУ.

 80. Музеі БДУ.

 81. Пераможцы і прызёры Алімпійскіх гульняу – студэнты і аспіранты БДУ.

 82. “У БДУ зацвятае для цябе папараць-кветка” (эсэ).

 83. Флаг, герб і гімн БДУ.

 84. “Віктарыны” па гісторыіБДУ.

 85. “Універсітэт паэтычны”.

 86. Выданні кніг, альманахау пра БДУ.

 87. “Папараць-кветка” – сімвал і эмблема БДУ.

Тэматыку падрыхтавау дацэнт БДУ, член Саюза пісьменнікау Беларусі У. А. Навумовіч.База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка