Учебная программа для специальности : 1-21 05 04 Славянская ф і л а лог і я
старонка1/8
Дата канвертавання31.01.2017
Памер1.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Белорусский государственный университет
УТВЕРЖДАЮ

Декан* філалагічнага факультета

________________ І.С. Роўда (подпись) (И.О.Фамилия)

____________________

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-______/р.**Гісторыя славацкай літаратуры (Прапедэўтыка)

(название дисциплины)Учебная программа для специальности***:

1-21 05 04 Славянская філалогія

(код специальности) (наименование специальности)

_______________ _____________________________

(код специальности) (наименование специальности)
Факультет філалагічны

(название факультета)
Кафедра славянскіх літаратур

(название кафедры)
Курс (курсы) 1
Семестр (семестры) 1
Лекции 22

(количество часов)Экзамен ________________

(семестр)Практические (семинарские)

занятия 6

(количество часов)


Зачет 1

(семестр)Лабораторные

занятия ____________

(количество часов)


Курсовой проект (работа) ________

(семестр)КСР 6

(количество часов)


Всего аудиторных часов по дисциплине 34

(количество часов)


Всего часов

по дисциплине 68

(количество часов)


Форма получения высшего

образования дзённая вочнаяСоставил(а) А.У.Вострыкава, к.ф.н., дацент

(И.О.Фамилия, степень, звание)2010 г.
* Заведующий общеуниверситетской кафедрой

**Регистрируется в деканате факультета/на общеуниверситетской кафедре

*** Для программ по естественнонаучным и общепрофессиональным дисциплинам указывается, как правило, код и наименование профиля или направления образования или перечисляются несколько специальностей.

Вучэбная праграма складзена на аснове “Праграмы асноўных і спецыяльных курсаў па гісторыі славянскіх літаратур” для студэнтаў спецыяльнасці “Славянскія мовы і літаратуры”. Мінск. 2000. Пад рэдакцыяй І.А.Чароты. Зацверджана Вучоным саветам філалагічнага факультэта 23 снежня 1999 г., пратакол № 5, а таксама на аснове тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалогія” “Гісторыя краіны вывучаемай мовы (Гісторыя чэшскай літаратуры)”. Мінск. 2009. Зацверджана навукова-метадычным саветам БДУ, пратакол № 3 ад 27 сакавіка 2008 г. і навукова-метадычным саветам па філалагічных спецыяльнасцях вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў РБ па гуманітарнай адукацыі, пратакол № 4 ад 31 сакавіка 2008 г.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры

славянскіх літаратур

(название кафедры)4.06.2010, пр. №. 8

(дата, номер протокола)


Заведующий кафедрой

________________ І.А.Чарота

(подпись) (И.О.Фамилия)

Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методической комиссией филологического факультета


22.06.2010 пратакол №10

(дата, номер протокола)


Председатель

________________ М.М.Хмяльніцкі

(подпись) (И.О.Фамилия)

Тлумачальная запіска

Курс “Гісторыя славацкай літаратуры. Прапедэўтыка” разлічаны на студэнтаў славянскага аддзялення філалагічнага факультэта БДУ і адрасаваны тым, хто вывучае славацкую мову і літаратуру.Мэта прапанаванага курса – даць агульнае ўяўленне пра асноўныя асаблівасці і з’явы літаратурнага працэсу ў славацкай культуры з пачатку прыгожага пісьменства да сучаснасці ў кантэксце агульнага развіцця культуры, гісторыі, грамадскага жыцця славакаў. Ставіцца задача развіць літаратуразнаўчы досвед студэнтаў, іх практычныя ўменні і навыкі па шматаспектным аналізе літаратурных твораў. Спосаб падачы вучэбнага матэрыяла прадугледжвае характарыстыку літаратурных тэндэнцый і твораў у шырокім культурным, гістарычным і літаратурным кантэксце. Пазначаюцца вектары магчымага параўнальнага аналізу з беларускай, рускай, іншаславянскімі і еўрапейскімі літаратурамі.

У выніку праходжання курса “Гісторыя славацкай літаратуры” студэнты павінны ведаць: • асноўныя перыяды развіцця славацкай літаратуры,

 • нацыянальную спецыфіку славацкай літаратуры,

 • галоўныя кірункі і літаратурныя плыні ў гісторыі славацкай літаратуры,

 • лепшых прадстаўнікоў славацкай літаратуры,

 • творчую адметнасць самых слынных славацкіх аўтараў.

Студэнты павінны ўмець:

 • аналізаваць мастацкі твор;

 • знаходзіць блізкія альбо кантрастныя па змесце і форме літаратурныя з’явы;

 • распазнаваць адметнасці мастацкіх кірункаў і стыляў;

 • вызначаць мастацкі метад;

 • параўноўваць літаратурныя з’явы і мастацкія творы з улікам іх ідэйнай, эстэтычнай вартасці, разнастайнасці тэматыкі, жанравых форм, вобразна-выяўленчых сродкаў і стылёвых асаблівасцей.

Грунтоўны спіс асноўнай і дадатковай літаратуры дае магчымасць студэнтам самастойна вывучаць пэўныя тэмы, розныя інтэрпрэтацыі твораў у літаратурнай крытыцы, схіляе да сталай метадалагічнай рэфлексіі і творчага падыходу ў разглядзе таго ці іншага пытання.

Змест вучэбнага матэрыялу


№п/п

Наименование разделов, тем

Количество аудиторных часов*

Аудиторные


Самост. Работа

Лекции

Практич., семинар.

Лаб. занят.

КСР

1.

Сувязь культурнага развіцця Славакіі з яе геапалітычным становішчам. Уплыў суседніх культур (чэшскай, нямецкай, венгерскай, аўстрыйскай).

2

2.

Асноўныя тэндэнцыі развіцця славацкай літаратуры

6

3.

Спецыяльная літаратура па вывучэнню славацкай літаратуры.


2
4.

З гісторыі руска-славацкіх літаратурных сувязей.


2
5.

Знакавыя імёны славацкай літаратуры

14

6


6

Аналіз мастацкага (паэтычнага тэкста)


2


Вучэбна-метадычная картка

Номер раздела, темы, занятия

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросовКоличество аудиторных часов

Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.)

Литература


Формы контроля

знаний


лекции

практические

(семинарские)

занятия


лабораторные

занятия


контролируемая

самостоятельная работа студента
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Сувязь культурнага развіцця Славакіі з яе геапалітычным становішчам. Уплыў суседніх культур (чэшскай, нямецкай, венгерскай, аўстрыйскай).

2


Канспект лекцыій падручнікі

1,2

Вуснае апытанне

2.1.

Асноўныя тэндэнцыі развіцця славацкай літаратуры. Перыядызацыя. Вытокі славацкай літаратуры да пачатку Х ст. Сярэднявечча і рэнесанс. Асноўныя прадстаўнікі.

2


Канспект лекцыій падручнікі

1,2,5

Вуснае апытанне

2.2.

Славацкая літаратура барока. Славацкае нацыянальнае адраджэнне (асветніцкі класіцызм, класіцызм і прерамантызм, рамантызм. Адметнасці развіцця і асноўныя прадстаўнікі.

2


Канспект лекцыій падручнікі

1,2,3,6,7

Вуснае апытанне,

Тэставыя заданні2.3.

Рэалізм “першай хвалі”. Рэалізм “другой хвалі” і Славацкая Мадэрна. Літаратура 20-40-х гг. І літаратура другой паловы ХХ ст. Асноўныя тэндэнцыі грамадска-палітычнага і культурнага развіцця. Галоўныя прадстаўнікі. Характарыстыка асноўных плыняў, напрамкаў, стыляў.

2


Канспект лекцыій падручнікі

1,2,9

Вуснае апытанне, тэставыя заданні

3.

Спецыяльная літаратура па вывучэнню славацкай літаратуры.


2

Канспект лекцыій падручнікі,

Дадатковая літаратураз

наўчая літаратура


1

Вуснае апытанне,

даклады


4.

З гісторыі руска-славацкіх літаратурных сувязей.


2

Канспект лекцыій падручнікі

9,10,11

Паведамленні, рэфераты

5.1.

Знакавыя імёны славацкай літаратуры. Ян Колар і яго паэма “Дачка Славы”
2Канспект лекцыій падручнікі

8,11

Вуснае апытанне

5.2.

Яскравая постаць славацкага рамантызму: Янка Краль. Адметнасці паэзіі
2Канспект лекцыій падручнікі

1

Вуснае апытанне

5.3.

Трылогія “Майстры” Вінцэнта Шыкулы, майстра прозы другой паловы ХХ стагоддзя.
2Канспект лекцыій падручнікі

1

Вуснае апытанне

5.4.

Проза заснавальніка славацкага рамантызма Яна Калінчака.

2


Канспект лекцыій падручнікі

1

Вуснае апытанне

5.5.

Светазар Гурбан-Ваянскі як прадстаўнік рэалістычнай літаратуры ІІ паловы ХІХ –памежжа ХІХ –ХХ ст.

2


Канспект лекцыій падручнікі

1

Вуснае апытанне

5.6.

Рэалістычная паэзія Павала Арсага-Гвездаслава.

2


Канспект лекцыій падручнікі

1

Вуснае апытанне

5.7.

Рэалістычная проза Марціна Кукучына.

2


Канспект лекцыій падручнікі

1

Вуснае апытанне

5.8.

Творчасць класіка ХХ ст. Івана Краска.

2


Канспект лекцыій падручнікі

1

Вуснае апытанне

5.9.

Янка Есенскі і яго раман “Дэмакраты” (першая палова ХХ ст.)

2


Канспект лекцыій падручнікі

1

Вуснае апытанне

5.10.

Паэзія Міраслава Валека (другая палова ХХ ст.

2


Канспект лекцыій падручнікі

1

Вуснае апытанне

6.

Аналіз мастацкага (паэтычнага тэкста)


2

Канспект лекцыій падручнікі

1

Кантрольная работа


Інфармацыйная частка
Асноўная літаратура:


 1. “История словацкой литературы”. М., 1970.

 2. Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. М., 1988.

 3. Людовит Штур и его время.М., 1992

 4. Мыльников А.С. Павел Шафарик—выдающийся ученый-славист. М.-Л., 1963.

 5. На рубеже веков. М., 1989.

 6. Павол Йозеф Шафарик (к 200-летию со дня рождения). М., 1995.

 7. Порочкина И.М. Л.Н.Толстой и славянские литературы. Литературно-эстетические и социально-философские взаимосвязи второй половины 19-начала 20 в. Л., 1983.

 8. Ян Коллар – поэт, патриот, гуманист. М., 1993.

 9. Черевка В. Проблемы словацко-советских литературных связей 20-30-х гг. (по страницам ж.”ДАВ”) .М., 1972.

 10. Кишкин Л. Словацко-русские литературные контакты в 19 веке: разыскания, исследования, сообщения. М., 1990.

 11. Рокина Г.В. Ян Колар и Россия: исторические идеи славянской взаимности в российском обществе первой половины 19 века. Йошкар-Ола.1998.


Протокол

согласования учебной программы по изучаемой учебной дисциплине с другими дисциплинами специальности


Название дисциплины, с которой требуется согласование

Название кафедры

Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине

Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)*

Гісторыя славянскіх літаратур

Кафедра славянскіх літаратур
4.06.2010.пр.№ 8


Дополнения и изменения

к учебной программе по изучаемой учебной дисциплине на _________ / __________ учебный год№ п/п

Дополнения и изменения

Основание
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

____________________________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой

___________________________ _______________________ ____________________________

(степень, звание) (подпись) (И.О.Фамилия)
УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета/Зав.общеуниверситетской кафедрой


___________________ _________________ ____________________

(степень, звание) (подпись) (И.О.Фамилия)


Белорусский государственный университет
УТВЕРЖДАЮ

Декан* філалагічнага факультета

________________ І.С.Роўда (подпись) (И.О.Фамилия)

____________________

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-______/р.**Гісторыя чэшскай літаратуры другой паловы ХІХ стагоддзя

(название дисциплины)Учебная программа для специальности***:

1- 21 05 04 Славянская філалогія

(код специальности) (наименование специальности)

_______________ _____________________________

(код специальности) (наименование специальности)


Факультет філалагічны

(название факультета)
Кафедра славянскіх літаратур

(название кафедры)
Курс (курсы) __3___
Семестр (семестры) ___5___
Лекции ____20______

(количество часов)Экзамен ________________

(семестр)Практические (семинарские)

занятия _____10_______

(количество часов)


Зачет ________5________

(семестр)Лабораторные

занятия ____________

(количество часов)


Курсовой проект (работа) ________

(семестр)КСР ____4________

(количество часов)


Всего аудиторных часов по дисциплине _______34______

(количество часов)


Всего часов

по дисциплине ____47________

(количество часов)


Форма получения высшего

образования дзённая вочнаяСоставил(а) А.У.Вострыкава, к.ф.н., дацэнт

(И.О.Фамилия, степень, звание)2010 г.
* Заведующий общеуниверситетской кафедрой

**Регистрируется в деканате факультета/на общеуниверситетской кафедре

*** Для программ по естественнонаучным и общепрофессиональным дисциплинам указывается, как правило, код и наименование профиля или направления образования или перечисляются несколько специальностей.

Вучэбная праграма складзена на аснове “Праграмы асноўных і спецыяльных курсаў па гісторыі славянскіх літаратур” для студэнтаў спецыяльнасці “Славянскія мовы і літаратуры”. Мінск. 2000. Пад рэдакцыяй І.А.Чароты. Зацверджана Вучоным саветам філалагічнага факультэта 23 снежня 1999 г., пратакол № 5, а таксама на аснове тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалогія” “Гісторыя краіны вывучаемай мовы (Гісторыя чэшскай літаратуры)”. Мінск. 2009. Зацверджана навукова-метадычным саветам БДУ, пратакол № 3 ад 27 сакавіка 2008 г. і навукова-метадычным саветам па філалагічных спецыяльнасцях вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў РБ па гуманітарнай адукацыі, пратакол № 4 ад 31 сакавіка 2008 г.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры

славянскіх літаратур

(название кафедры)

4.06.2010, пр. № 8

(дата, номер протокола)
Заведующий кафедрой

________________ І.А.Чарота

(подпись) (И.О.Фамилия)

Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методической комиссией филологического факультета


22.06.2010 протокол №10

(дата, номер протокола)


Председатель

________________ Н.Н.Хмельницкий

(подпись) (И.О.Фамилия)

  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка