Учебная программа для специальности: 1-23 01 09 «Журналистика международная»Дата канвертавання03.04.2017
Памер165.93 Kb.
#6783
ТыпУчебная программа
Белорусский государственный университет

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института журналистики

________________ С.В. Дубовик

____________________

Регистрационный № УД-______/баз.


С/К Международная спортивная журналистика
Учебная программа для специальности:
1-23 01 09 «Журналистика международная»

2012 г.

Составитель
В.А. Зданович, преподаватель кафедры зарубежной журналистики и литературы Белорусского государственного университета.

Рецензенты

1.

2.Рекомендована к утверждению:

Кафедрой зарубежной журналистики и литературы

Протокол № 2 от 20. 09. 2011г.
Научно-методическим советом

Протокол № отОтветственный за выпуск: В.А. Зданович

 1. Тлумачальная запіска да спецкурса

Спецкурс “Міжнародная спартыўная журналістыка” з’яўляецца надзвычай важнай часткай праграмы падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне міжнароднай спартыўнай журналістыкі і мае не толькі тэарэтычную, але і практычную накіраванасць. Прадметам вывучання дадзенага спецкурса з’яўляецца творчая спецыфіка адлюстравання сучаснай міжнароднай спартыўнай тэматыкі ў сродках масавай інфармацыі, у тым ліку беларускіх. Роля і месца спартыўнай міжнароднай праблематыкі ў сучасных беларускіх СМІ на усіх узроўнях: цэнтральных, абласных, галіновых, мясцовых (раённых і гарадскіх).

Шматвектарная знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе у многім “прывязана” да спорту вялікіх дасягненняў, перамогі ў якім на міжнародных спаборніцтвах, асабліва на чэмпіянатах свету і алімпійскіх Гульнях, фарміруюць станоўчы імідж нашай краіны ва ўплывовых колах блізкага і далёкага замежжа. Развіццё масавай фізічнай культуры, спорту вялікіх дасягненняў, якія ўрэшце рэшт аб’ядноўваюцца ў алімпійскі рух, як адзін з прыярытэтных напрамкаў развіцця Рэспублікі Беларусь у міжнароднай супольнасці.


  1. Мэты спецкурса:

 • фарміраванне ў спецыялістаў (студэнтаў) у галіне міжнароднай спартыўнай журналістыкі высокага ўзроўню спартыўна-палітычнай культуры і аналітычнага падыходу да праблем сучаснай замежнай спартыўнай журналістыкі;

 • асваенне студэнтамі міжнароднай спартыўна-палітычнай праблематыкі як феномена сапраўднасці, аб’екта практычнага вывучэння і важнейшага кампанента кваліфікацыі сучаснага спартыўнага журналіста-міжнародніка;

 • выпрацоўка ў студэнтаў сістэмных навыкаў аналіза фактараў, з’яў і тэндэнцый сучаснай замежнай спартыўнай журналістыкі ў кантэксце стратэгічнай накіраванасці Рэспублікі Беларусь і ўсёй міжнароднай спартыўнай грамадскасці.
  1. Задачы спецкурса:
 • азнаямленне студэнтаў з тэндэнцыямі развіцця сучаснай замежнай спартыўнай журналістыкі на прыкладзе рэпарцёраў вядучых сусветных, еўрапейскіх расійскіх і беларускіх СМІ;

 • вывучэнне студэнтамі асноўных элементаў і заканамернасцяў асвятлення сучаснай міжнароднай спартыўнай праблематыкі беларускімі сродкамі масавай інфармацыі;

 • практычнае асваенне навыкаў падрыхтоўкі матэрыялаў інфармацыйнага і аналітычнага характару па актуальных праблемах сучаснай замежнай спартыўнай журналістыкі;

 • вызначэнне нацыянальнай беларускай спецыфікі падачы інфармацыі з міжнародных спартыўных спаборніцтваў ў беларускіх мас-медыя розных узроўняў.


Месца спецкурса ў прафесійнай падрыхтоўцы студэнта і сувязь з іншымі дысцыплінамі

Чытанне гэтай дысцыпліны ў дзевятым семестры навучання азначае яе важнае месца ў праграме прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў, паколькі дае ім магчымасць засвоіць дадзеную тэматычную спецыялізацыю ў якасці журналістаў-тэарэтыкаў з максімальным набліжэннем да журналістаў-практыкаў. Падчас вывучэння дысцыпліны “Міжнародная спартыўная журналістыка” студэнт мае магчымасць выкарыстаць і прымяніць веды і навыкі, атрыманыя ў ходзе успрымання і засваення спецкурса “Міжнародная спартыўная журналістка”.


Патрабаванні да ўзроўню засваення дысцыпліны
У выніку вывучэння спецкурса студэнты павінны ведаць:

 • асноўныя паняцці, якія характарызюць стан і тэндэнцыі развіцця сучаснай замежнай спартыўнай журналістыкі;

 • прыроду міжнароднай спартыўнай журналістыкі як важнейшай часткі сісітэмы сучаснай масавай камунікацыі;

 • развіццё замежнай спартыўнай журналістыкі і міжнародных адносін у сучасных умовах;

 • асаблівасці фарміравання і заканамернасці развіцця сучаснай замежнай спартыўнай журнастыкі;

 • механізмы ўздзеняння міжнароднай спартыўнай журналістыкі ў сродках масавай інфармацыі на грамадскую думку і масавую свядомасць;

 • спецыфіку работы над матэрыяламі замежнай спартыўнай тэматэкі, іх жанравыя, стылістычныя, кампазіцыйныя і іншыя асаблівасці;

 • найбольш значныя факты, з’явы і тэндэнцыі сучаснай замежнай спартыўнай журналістыкі на прыкладах дзейнасці беларускіх сродкаў масавай інфармацыі розных узроўняў і асобных спартыўных журналістаў-міжнароднікаў.


У выніку вывучэння дадзенай дысцыпліны студэнты павінны умець:

 • аналізаваць напрамкі, фактары і структуру міжнародных спартыўных адносін;

 • прымяняць розныя формы і сродкі перадачы міжнароднай спартыўнай інфармацыі з улікам яе значнасці і абумоўленасці;

 • вызначаць найбольш эфектыўныя формы і метады асвятлення канкрэтных праблем сучаснай міжнароднай спартыўнай журналістыкі ў сваёй прафесійнай дзейнасці, дасканала разбірацца ў выбраных спартыўных дысцыплінах;

 • аналізаваць стан і перспектывы развіцця сучаснай замежнай спартыўнай журналістыкі ў якасці заканамернасцяў яе сучаснага стану і развіцця, і эфектыўна выкарыстоўваць гэтыя веды ў сваёй прафесійнай дзейнасці.


Метадычная арганізацыя спецкурса

Мэта і задачы спецкурса вызначылі яго структуру і аб’ём. У рамках вывучэння дадзенай дысцыпліны студэнты атрымаюць веды аб месцы і ролі замежнай спартыўнай журналістыкі ў сучасных беларускіх СМІ, мнагавектарнай знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь з улікам развіцця вялікага спорту, прынцыпах дзейнасці беларускай спартыўнай журналістыкі пры вырашэнні сучасных міжнародных праблем як двухбаковага, так і шматбаковага характара, аб стане сучаснай замежнай спартыўнвй журналістыкі і шляхах яе развіцця ў свеце.


Сувязь з іншымі дысцыплінамі

У ходзе вывучэння дысцыпліны "Міжнародная спартыўная журналістыка" студэнт мае магчымасць выкарыстоўваць і прымяняць веды і навыкі, атрыманыя ў ходзе ўспрымання і асваення дысцыплін, якія выкладаюцца ў вышэйшых навучаных установах -- "Журналістыка міжнародных навін", "Міжнародная праблематыка ў сродках масавай інфармацыі Рэспублікі Беларусь", "Сусветная палітыка і сродкі масавай інфармацыі


Рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў

Студэнтам у працэсе вывучэння курса рэкамендуецца рэгулярна знаёміцца з айчыннай і замежнай прэсай, тэлевізійнымі і электроннымі СМІ, айчыннай і замежнай літаратурай, аналізаваць газетна-часопісную перыёдыку і аудыевізуальныя сродкі масавай інфармацыі па такіх параметрах, як асаблівасці формы і зместу матэрыялаў міжнароднай спартыўнай тэматыкі, іх жанравая пабудова, падрыхтоўка друкаваных інфармацый, стварэнне аудыё- і радыёпраграм, прысвечаных актуальным пытанням міжнароднага спартыўнага жыцця.


Спецкурс уключае ў сабе:

 • лекцыйныя заняткі, у ходзе якіх студэнты азнаёмяцца з асноўнымі паняццямі, якія характарызуюць стан і тэндэнцыі развіцця сучаснай замежнай спартыўнай журналістыкі, асаблівасцямі фарміравання і заканамернасцямі функцыянавання сістэмы замежнай спартыўнай журналістыкі, спецыфікай работы над матэрыяламі ў гэтай галіне, іх жанравымі, кампазіцыйнымі, стылістычнымі і іншымі асаблівасцямі;

 • семінарскія заняткі, у ходзе якіх здзяйсняецца праверка засваення ведаў, атрыманых студэнтамі ў час праслухоўвання лекцый і ў выніку работы з інфармацыйнымі крыніцамі;

На вывучэнне дысцыпліны “Міжнародная спартыўная журналістыка” адводіцца 26 гадзін, з якіх: 22 гадзіны – лекцыйныя заняткі, 4 гадзіны – практычныя (семінарскія) заняткі.Рэкамендаваная форма справаздачнасці – залік.
2 Прыкладны тэматычны план

Назва, перачань вывучаемых пытанняў

Колькасць аўдыторных гадзін

усяго

у тым ліку

Лекцыі

Семінарскія заняткі

1

Гісторыя узнікнення замежнай спартыўнай журналістыкі.

2

2
2

З'яўленне спартыўнага накірунку ў спартыўных выданнях Расіі

2

2

2

3

Спартыўная журналіс-тыка ў люстэрку вядучых еўрапейскіх друкаваных выданняў.

2

2
4

Гісторыя спартыўнай журналістыкі ЗША

2

2
5

Замежныя інфарма-цыйныя агенцтвы. Іх роля ў развіцці вялікага спорту.

2

2
6

Прынцыпы і метады работы ў розных інфармацыйных прасторах -- газетах, на тэлебачанні і на радыё.

2

2
7

З'яўленне замежнай спартыўнай журналіс-тыкі ў беларускім гра-мадстве, яе значэнне для паўнацэннага раз-віцця нашай краіны.

2

2

2

8

Роля фізічнай культуры і спорту ў Беларусі. Стратэгія кіраўніцтва беларускай дзяржавы ў іх развіцці.

2

2
9

Спорт вялікіх дасягнен-няў як важнейшы інструмент у сферы палітычных узаема-адносін паміж рознымі краінамі свету на прык-ладзе Беларусі. Прыярытэтныя віды спорту ў Беларусі.

2

2
10

Метады і спосабы асвятлення міжнарод-ных спартыўных спа-борніцтваў з удзелам беларускіх спартсме-наў. Партрэт спартыў-нага журналіста-міжнародніка з пазіцый сённяшніх патрабаван-няў.

2

2
11


Міжнародная арганіза-цыя спартыўных журналістаў (AIPS).

2

2
Усяго

26

22

4


3.Змест вучэбнага матэрыялу
Тэма I. Гісторыя узнікнення замежнай спартыўнай журналістыкі.

Усе дарогі вядуць у старажытную Грэцыю, дзе нарадзіліся шматлікія гісторыі і міфы алімпійскага руху. Першым прататыпам журналіста можна лічыць грэчаскага воіна Фідыпіда, першым абвясціў грэкам навіну, што бітва над персамі на Марафонскім полі выйграна.Тэма II. З'яўленне спартыўнага накірунку ў спартыўных выданнях Расіі.

Спартыўная журналістыка ў Расіі зарадзілася ў XIX стагоддзі адразу пасля з'яўлення спартыўнага руху і яго афіцыйнага афармлення ў грамадстве. Профільная прэса трывала заняла сваё месца ў сістэме расійскага друку даволі хутка, калі ў сувязі з пастаянным павелічэннем аб'ёму навуковай і іншай спецыяльнай інфармацыі, пачалі актыўна развівацца спецыялізаваныя выданні.Тэма III. Спартыўная журналістыка ў люстэрку вядучых еўрапейскіх друкаваных выданняў.

Спартыўная журналістыка ў еўрапейскай прэсе заняла сваё пачэснае месца разам з разуменнем актуальнасці і значэння масавага спорту, спорту вялікіх дасягненняў і алімпійскага руху ў грамадстве.Тэма IV. Гісторыя спартыўнай журналістыкі ЗША.

Прырода адносінаў спорту і медыа выразна праявілася ў 1830-х гадах, калі амерыканскі капіталізм набыў дакладныя контуры. З аднаго боку, інстытут мас-медыа быў арганізаваны дзеля атрымання прыбытку ва ўмовах канкурэнцыі паміж сабой. З другога боку, спорт як інстытут умяшчаў у сябе культурны і ідэалагічны накірунку развіцця грамадства.Тэма V. Замежныя інфармацыйныя агенцтвы. Іх роля ў развіцці вялікага спорту.

Інфармацыйныя агенцтвы ахопліваюць даволі шырокі спектр паслуг па зборы, стварэнню, прадстаўленню і апрацоўцы інфармацыі. Спартыўны блок, як правіла, займае вядучае месца.Тэма VI. Прынцыпы и метады работы ў розных інфармацыйных прасторах -- газетах, на тэлебачанні і на радыё.

Усё пытанне ў аператыўнасці. Найбольшая перавага ў гэтай гонцы, безумоўна, належыць радыё і тэлебачанню, праз якія можна весці рэпартажы і падаваць розныя матэрыялы ў прамым эфіры (рэжым on-line). Прыярытэт друкаваных СМІ -- магчымасць дапрацаваць матэрыял і дадаць ў яго прафесійнай журналісцкай думкі).Тэма VII. З'яўленне замежнай спартыўнай журналістыкі ў беларускім грамадстве, яе значэнне для паўнацэннага развіцця нашай краіны.

Міжнародная спартыўная журналістыкі для РБ мае надзвычай важнае значэнне. Яна узнікла як гістарычная неабходнасць і была прадстаўлена беларускаму грамадству ў перыяд набыцця краінай самастойнасці.


Тэма VIII. Роля фізічнай культуры і спорту ў Беларусі. Стратэгія кіраўніцтва беларускай дзяржавы ў іх развіцці.

Пытанне здароўя і агульнага дабрабыту нацыі лічыцца святым абавязкам дзяржавы, якая зацікаўлена ў папулярызацыі здаровага вобразу жыцця і спорце вялікіх дасягненняў. Здароўе кожнага з нас – гэта максімум занятага працоўнага часу, мінімум – медыцынскіх даведак. Перамогі на міжнароднай арэне – гэта падстава гаварыць аб Беларусі з самага станоўчага боку.


Тэма IX. Спорт вялікіх дасягненняў як важнейшы інструмент у сферы палітычных узаемаадносін паміж рознымі краінамі свету на прыкладзе Беларусі. Прыярытэтныя віды спорту ў Беларусі.

Тое, што алімпійскія гульні сталі для палітыкаў разменнай манетай у вырашэнні сваіх амбіцыёзных задач, можна было ўпэўніцца па алімпіядзе-80 ў Маскве, якую байкаціравалі не амерыканскія спартсмены, а палітычнае кіраўніцтва ЗША. Праз 4 гады фактычна усе краіны сацыялістычнага лагера, за выключэннем Югаславіі і Румыніі, праігнараваў летнія Гульні ў амерыканскім Лос-Анджэлесе. У выніку пацярпелі спартсмены, якія страцілі свае прафесійныя навыкі, чаго не скажаш пра палітыкаў.

Прыярытэты ў пэўных спартыўных дысцыплінах – гэта звычайная справа. І надаюцца яны ў многім таму, што пад такі від спорту выдзяляецца з боку дзяржавы паўнацэннае фінансаванне. Яна хоча за ўкладзеныя сродкі атрымаць дывідэнды ў выглядзе перамог сваіх атлетаў на самых прэстыжных міжнародных спаборнітвах.
Тэма X. Метады і спосабы асвятлення міжнародных спартыўных спабоніцтваў з удзелам беларускіх спартсменаў. Партрэт спартыўнага журналіста-міжнародніка з пазіцый сённяшніх патрабаванняў.

Сёння можна пералічыць шэраг варыянтаў як можна перадаць падрыхтаваны матэрыял з месца спартыўных падзей. Гэта: інтэрнет, мабільны тэлефон, стацыянарны тэлефон, тэлефакс… Праўда, улічваючы, што капіталісты-замежнікі апярэдзілі нас ў тэхнічным заснашчэнні на дзесятак гадоў, сёння самым “прасунутым” будзе праца на ноутбуку.

Партрэт спартыўнага журналіста сённяшняга дня, бадай, у многім супадае з характарыстыкамі звычайнага рэпарцёра, фотакарэспандэнта, каментатара, аператара. Гэта – высокі прафесіяналізм, аператыўнасць і аб’ектыўнасць у асвятленнні любых падзей, веданне тэмы, добрая фізічная падрыхтоўка.
Тэма XI. Міжнародная арганізацыя спартыўных журналістаў (AIPS).

Пачаткам кансалідацыі сіл спартыўных журналістаў свету лічыцца першая палова мінулага стагоддзя -- у 1924 годзе ўтварылася Міжнародная асацыяцыя спартыўнай прэсы, яка паспяхова існуе і сёння. Беларускія журналісты ўжо два дзесяткі гадоў з'яўляюцца паўнапраўнымі членамі гэтага саюза.

Семінарскія заняткі

На практыцы праверыць засваенне студэнтамі прапанаванага матэрыялу. Праз апытанне высветліць узровень падрыхтоўкі і практычныя навыкі па зададзенай тэме.


4. Інфармацыйна-метадычная частка.
Літаратура (асноўная)

1. Беларусь алімпійская. 2011 год. (выданне, прысвечанае 20-годдзю з моманту cтварэння Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь).

2. Нацыянальны алімпійскі камітэт Рэспублікі Беларусь, часопіс “Олимп”, Мінск, 2010 год.

3. Прадстаўніцтва НАКа РБ па Віцебскай вобласці -- "Віцебшчына алімпійская", 2009 год.

4. Прэзідэнцкі спартыўны клуб., выданне “Алімпійскі атлас”. Мінск. 2008 год.

5. Г.П.Аляксеенка, Л.С.Ананіч, Я.М.Барычка, Ю.Л.Сівакоў – “Алімпійская краіна Беларусь”. Мінск, 2004 год.

6. Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларус -- "Беларусь алімпійская", Мінск. 1996 год.
Дадатковая

1. Часопіс “Журналіст”, г.Мінск, 2010--2011 г.г.

2. Газета “Звязда”, г.Мінск. 2010-2011

3. Газета “Беларусь Сегодня”. г.Мінск, 2010-2011

4. Інтэрнет-партал TUT.BY

5. Газета Прэсбол".

6. Газета "Спартыўная панарама"
Вопросы к зачёту спецкурса "Международная спортивная журналистика"
1. История возникновения спортивной журналистики в России и Европе.

2. Стратегия руководства белорусского государства в развитии физкультуры и спорта. Отражение этих инициатив в белорусских СМИ.

3. Зарубежная спортивная журналистика. Её возникновение и развитие в РБ.

4. Роль физической культуры и спорта в Республике Беларусь. Их освещение в белорусских средствах массовой информации.

5. Спорт больших достижений как важнейший инструмент в сфере политических взаимоотношений между разными государствами мира.

6. Приоритетные виды спорта в Республике Беларусь. Значение этих дисциплин для для развития олимпийского движения в Беларуси.

7. Методы и способы освещения международных совревнований с участием белорусских спортсменов.

8. Портрет спортивного журналиста-международника с позиции требований сегодняшнего дня.

9. Белорусские спортивные журналисты в зеркале важнейших международных событий.

10.Определение национальной белорусской специфики подачи информации и других материалов с международных спортивных соревнований в СМИ Республики Беларусь разных уровней.

11. Министерство спорта и туризма и Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь как институты современных познаний в области малого и большого спорта, а так же олимпийского движения в стране.

12. Развитие зарубежной спортивной журналистики и международных отношений в современных условиях.

13. Значение зарубежной спортивной журналистики для белорусского общества.

14. Американская модель спортивной журналистики.

15. Информационные агентства мира их роль в освещении большого спора и олимпийского движения.

16. Международная ассоциация спортивной прессы: как возникновения, задача, перспектива.


4.2. Прыкладны пералік тэм рэфератаў
1. Гісторыя узнікнення замежнай спартыўнай журналістыкі. Яе карані ў Еўропе.

2. З'яўленне спартыўнай журналістыкі ў Злучаных штатах Амерыкі. Яе адрозненні ад еўрапейскага стандарту.

3. Міжнародныя інфармацыйныя агенцтвы. Доля спартыўных навін на іх інфармацыйных стужках.

4. Заканамернасці ўзнікнення замежнай спартыўнай журналістыкі ў беларускіх мас-медыя.

5. Беларускія спартыўныя журналісты ў люстэрку важнейшых міжнародных спартыўных падзей.

6. Спорт вялікіх дасягненняў як палітычны інструмент у руках дзяржавы.

7. Неабходнасць і значэнне спартыўных прыярытэтаў у Беларусі. Стаўка – на медальныя дысцыпліны.

8. Алімпійскі рух у Беларусі. Значэнне алімпійскага рухуў Беларусі з пункту гледжання дзяржаўнага інтарэсу.

9. "Эмансіпацыя" спартыўных дысцыплін. Жаночыя і не жаночыя віды спорту.

10. Уплыў міжнароднага спартыўнага руху на палітычныя падзеі ў свеце.

11. Міжнародная арганізацыя спартыўных журналістаў (AIPS). Яе значэнне ў дасягненні салідарнасці прадстаўнікоў СМІ.

Крытэрыі адзнак вынікаў вучэбнай дзейнасці

Для бягучага кантролю ведаў студэнтаў выкарыстоўваецца рэйтынгавая ацэнка ведаў на працягу ўсяго спецкурса.

Прамежкавымі формамі кантролю засваення прадмета з'яўляюцца пісьмовыя тэсты.

Асноўнай формай кантролю з'яўляецца залік па прадмету, вынік якога можа вызначацца па рэйтынгавай сістэме.

Дадатковымі формамі кантролю, перш за усё самастойнага вывучэння студэнтамі прадмету, з'яўляюцца: публікацыя ў СМІ матэрыялаў па спартыўнай тэматыцы, канспектаванне лекцыйных заняткаў і тэматычных матэрыялаў з афіцыйных крыніц.
Схема адзнакі ведаў студэнтаў па дысцыпліне "Міжнародная спартыўная журналістыка"

1. Наведванне студэнтамі лекцый і практычных заняткаў -- 32 балы, у тым ліку:

-- наведванне лекцый -- 22 балы (1 лекцыя = 2 балы);

-- наведванне практычных заняткаў -- 10 балаў ( 1 занятак = 5 балаў)

2. Актыўнасць на практычных занятках -- 10 балаў, у тым ліку:

-- выступленне на практычным занятку -- 5 балаў;-- падрыхтоўка рэфератаў -- 5 балаў.

3. Правядзенне прамежкавага заліку (вуснае тэсціраванне па пройдзеных тэмах) -- 20 балаў (1 тэсціраванне = 10 балаў).

4. Самастойныя кантралюемыя віды работ студэнтаў (публікацыі ў сродках масавай інфармацыі) -- 10 балаў,
Выніковая адзнака


Колькасць

набраных балаў

Выніковая адзнака

меней 32 балаў

нядопуск да заліку

32 балы

3

37 балаў

4

42 балы

5

47 балаў

6

52 балы

7

62 балы

8

72 балы

9

82 балы

10


Пералік сродкаў дыягностыкі, што рэкамендуюцца

Для кантролю якасці засваення дысцыпліны "Міжнародная спартыўная журналістыка" выкарыстоўваюцца наступныя сродкі дыягностыкі: тыповыя заданні; тэсты па асобных раздзелах і дысцыпліны ў цэлым; пісьмовыя кантрольныя работы; вуснае апытанне ў час заняткаў; складанне рэфератаў па асобных дысцыплінах; выступленне студэнтаў на аўдыторных і семінарскіх занятках.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Салавей Г. С. Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, г. Брэст
123456789 -> Асэнсаванне навальніцы, грому І маланкі ў беларускіх народных уяўленнях І павер’ЯХ
123456789 -> Фальклор: традыцыі І сучаснасць
123456789 -> Метадычная школа прафесара марыі дудзік
123456789 -> Жанрава-стылёвая спецыфіка рамана м. Гарэцкага «віленскія камунары» (1931-1932)
123456789 -> Мятліцкая Ганна Мікалаеўна (бду, Мінск) унутраны свет героя-інтэлігента ў апавяданні м. Гарэцкага “у лазні”
123456789 -> Барычэўская І. БрДУ, г. Брэст
123456789 -> Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт, Рэспубліка Беларусь абрэвіяцыя як сродак эўфемізацыі
123456789 -> А. П. Бязлепкіна (Мінск) Трансгрэсія ў сучаснай беларускай
123456789 -> Т. М. Тарасава (Мінск) матыў парога, мяжы ў рамане


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал