Учебная программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании департаментастаронка1/3
Дата канвертавання05.01.2017
Памер423.05 Kb.
#881
ТыпУчебная программа
  1   2   3
ЕЎРАПЕЙСКІ ГУМАНІТАРНЫ УНІВЕРСІТЭТ

ДЭПАРТАМЕНТ ГІСТОРЫІ


Учебная программа рассмотрена и рекомендована к утверждению
на заседании департамента _______________________________________

название департамента

Директор департамента ____________________ _____________________подпись ФИО

Протокол № ____ от «____» ____________________ 20___ г.«Утверждаю»
Декан Бакалаврской школы
______________ Г.Я. Миненков

подпись

«____» ______________ 20___ г.

НАВУЧАЛЬНАЯ ПРАГРАМА
па дысцыпліне:
Гісторыя канфесій у Беларусі
для студэнтаў бакалаўрскай прaграмы

“Гісторыя і культурная антрапалогія. Беларусістыка”


Аўтар: Бачышча Юрый Алегавіч, канд. гіст. навук

e-mail: yury.bachyshcha@ehu.lt
2010/2011 навуч. год

Курс

4


Семестр

І

Усяго гадзінаў (крэдытаў)

120

3З іх:

Аудыторныя заняткі

48
Самастойная праца

66

Лекцыі

18
Падрыхтоўка да семінараў

26

Семінары

26
Падрыхтоўка да калоквіумаў

10

Калоквіумы

4
Падрыхтоўка эсэ

8


Падрыхтоўка да экзамена

16

Офісныя гадзіны

6
Рэферыраванне манаграфій і падрыхтоўка да тэставання

6

Від атэстацыі:

І семестр – экзамен


Вільня 2010 г.

1. Тлумачальная запіска
Курс прызначаны, разам з асноўнымі ведамі па гісторыі канфесій у Беларусі, пазнаёміць студэнтаў з некаторымі сучаснымі падыходамі, ацэнкамі і тэндэнцыямі ў гістарычнай навуцы. Курс складаецца з комплексу заданняў, у якіх студэнт знаёміцца з асноўнымі падзеямі і працэсамі, праблемнымі і дыскусійнымі пытаннямі айчыннай гісторыі, што будзе дазваляць студэнту разважаць над актуальнымі праблемамі гістарычнай навукі. Пабудова курса разлічана на развіццё крытычнага мыслення і выпрацоўку ўласнага падыходу да падзеяў мінулага і сучаснасці. Дзеля найлепшага ўспрыняцця матэрыяла і атрымання навыкаў практычнай рэалізацыі сваіх ведаў і здольнасцяў, падчас навучання тэарэтычныя практыкаванні будуць спалучацца з практычнымі (вывучэннем крыніц, іх аналізам і напісаннем творчых аналітычных прац). У курсе побач з факталагічным матэрыялам падаюцца пэўныя напрацоўкі ў галіне гісторыі ідэяў.

Для паспяховага авалодвання матэрыялам курса дастаткова агульнагуманітарнай падрыхтоўкі.


Мэта: Атрыманне студэнтамі комплексных ведаў аб гісторыі канфесій у Беларусі і іх уплыве на лёс беларускага народа.
Пры гэтым асноўная ўвага ў курсе будзе надавацца хрысціянскім канфесіям, якія адыгралі найбольш значную ролю ў фармаванні рэлігійных уяўленняў беларусаў. Тым не менш, у курсе будзе закранута і гісторыя іншых веравызнанняў наяўных сярод беларусаў, а таксама сучаснаму стану рэлігійнага жыцця Беларусі.
У выніку вывучэння курса студэнт павінен:

авалодаць асноўнымі ведамі па гісторыі канфесій на беларускіх землях; атрымаць уяўленне аб гісторыі хрысціянскай царквы ў беларускай гісторыі; азнаёміцца з асноўнымі крыніцамі і літаратурай па тэме і навучыцца іх аналізаваць, адрозніваць розныя канцэпцыі і падыходы ў ацэнцы канфесійнай гісторыі; быць здольным прасачыць уплыў розных канфесій на фармаванне нацыянальнай і рэлігійнай самасвядомасці беларусаў; атрымаць веды адносна спецыфікі міжканфесійных адносін у Беларусі; аналізаваць сучасны стан царквы і розных канфесій на беларускіх землях; тлумачыць сутнасць такіх прынцыпаў як свабода сумлення і веравызнання, верацярпімасць, прасачыць гісторыю іх фармавання і каштоўнасць для Беларусі і сусвету.

Атрыманыя веды і навыкі дапамогуць студэнтам у далейшай навуковай, выкладчыцкай ці адміністрацыйнай дзейнасці ў галіне міжканфесійных адносін.

2. Тэматычны планТэмы курса і/ці тэмы заняткаў

Колькасць гадзін

Лекцыі

Калоквіумы

Семінары

Самастойная праца студэнта18

4

26

72

1

Уводзіны ў гісторыю канфесій.

2


2

Кароткі агляд гісторыі царквы і сусветных рэлігій

2


3

З’яўленне і распаўсюджанне хрысціянства на беларускіх землях.2

2
Офісныя гадзіны выкладчыка


2

4

Царква ў ВКЛ (сяр. ХIІІ – XV ст.): пашырэнне дзвюх традыцый.2

2

5

Рэфармацыя ў Еўропе і ВКЛ.

2


6

Ордэн езуітаў і Контррэфармацыя ў ВКЛ.2

2

7

Берасьцейская царкоўная унія 1596 г.

2


8

Грэка-каталіцкая царква на беларускіх землях (1596-1839).2

2

9

Канфесіі ў Рэчы Паспалітай.2

2
Эсэ


8
Калоквіум “Канфесіі ў ВКЛ і Рэчы Паспалітай”
2
5

10

Нацыянальна-рэлігійная палітыка царызму на беларускіх землях у 1772 – 1860 гг.2

2

11

Канфесіі на Беларусі ў 1861-1905 гг.2

2

12

Указ “аб асновах верацярпімасці” і змены ў стане канфесій на Беларусі (1905-1917).

2

Офісныя гадзіны выкладчыка


2

13

Уплыў канфесій на беларускае Адраджэнне пач. ХХ ст.2

2

14

Ідэя беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў першай палове ХХ ст.

2


15

Параўнанне канфесійнай сітуацыі ў Заходняй і Усходняй Беларусі да 1939 г.2

2

16

Царкоўнае жыццё ў час Другой сусветнай вайны.

2


17

Канфесіі ў БССР у пасляваенны час.

2


18

Духоўнае Адраджэнне 90-х гг ХХ ст.2

2

19

Іудаізм у гісторыі Беларусі.2

2

20

Іслам на беларускай зямлі2

2

21

Сучасны стан канфесій у Беларусі

2


22

Асоба ў гісторыі канфесій на Беларусі2

2
Калоквіум “Канфесіі ў Беларусі ў ХІХ-ХХІ стст.”
2
5
Рэферыраванне манаграфій і падрыхтоўка да тэставання


6
Офісныя гадзіны выкладчыка


2
Экзамен


16
Разам

18

4

26

72


3. Літаратура, вэб-рэсурсы
3.1. Асноўная літаратура:


 1. Вопросы свободы совести и религиозных организаций в Республике Беларусь. Сб. док. и мат. / Авт.-сост. М.Цвилик; Под ред. В.И. Новицкого. – Мн., 2005.

 2. Stankiewicz A. Rodnaja mowa u światyniach.  Wilnia: Chryścijaskaja Dumka, 1929.

 3. Stankiewicz Ad. Bielaruski chryscijanski ruch: histaryczny narys.  Vilnia: Chryścijanskaja Dumka, 1939.

 4. Гонсалес Х.Л. История христианства. – Санкт-Петербург, 2001. – Т. 1-2.

 5. Канапацкі І.Б., Смолік А.І. Гісторыя і культура беларускіх татар. – Мінск, 2000.

 6. Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – ХХ ст.) / В.В.Грыгор’ева, У.М.Завальнюк, У.І.Навіцкі, А.М.Філатава; Навук. рэд. У.І.Навіцкі.  Мінск, 1998.

 7. Марозава С. Уніяцкая царква у культурна-гістарычным развіцці Беларусі (1596 – 1839). – Гродна, 1996.

 8. Мартос А. Беларусь в исторической государственной и церковной жизни.  Минск, 1990.

 9. Падокшын С.А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры. Мінск, 2003.

 10. Падокшын С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура. – Мінск, 1998.

 11. Пратэстанцкая царква і беларускі нацыянальны рух на пачатку ХХ ст.: артыкулы і ўспаміны / Уклад. А.Латышонак, С.Акінчыц. – Мінск, 2006.

 12. Рэлігія і царква на Беларусі. Энцыклапедычны даведнік.  Мінск: Бел. Энцыкл.  2001.

 13. Санніков С.В. Огляд історії християнства. – Київ, 2007.

 14. Яноўская В.В. Хрысціянская царква ў Беларусі ў 1863 – 1914 гг. – Мінск, 2002.

 15. Ярмусик Э.С. Католический костёл в Беларуси в 1945-2000 гг. – Гродно, 2006.


3.2. Дадатковая


 1. Hajduk M. Unia Brzeska, 1596 / Red. A.Mironowicz. – Bialystok, 1995.

 2. Kempa T. Prawoslawie i unia we wschodnich wojewodztwach WKL w koncu XVII w. // Bialoruskie Zeszyty Historyczne. – №22. – p. 35.

 3. Kempa T. Wilenskie bractwo sw. Ducha jako centrum obrony prawoslawia w Wielkim Ksiestwie Litewskim w koncu XVI i w pierwszej polowie XVII w. // Bialoruskie Zeszyty Historyczne. – №21. – p. 47-69.

 4. Kosman M. Protestanci i Kontrreformacja. Z dziejow tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. – Wroclaw, 1978.

 5. Luksaite I. Reformacija Lietuvos Didziojoje Kunigaikstysteje ir Mazojoje Lietuvoje. – Vilnius, 1999.

 6. Lulewicz H. Sklad wyznaniowy senatorow swieckich Wielkiego Ksiestwa Litewskiego za panowania Wazow. Przeglad Historyczny. – 1977. – T. LXVIII. – Z. 3. – p. 425-445.

 7. Mironowicz A. Prawoslawie i unia za panowania Jana Kazimierza. – Bialystok, 1997.

 8. Акинчиц С. История христиан веры евангельской в Беларуси // Вопросы свободы совести и религиозных организаций в Республике Беларусь. Сб. док. и мат. / Авт.-сост. М.Цвилик; Под ред. В.И. Новицкого. – Мн., 2005. – С. 253-259

 9. Акіньчыц С. Залаты век Беларусі. – Хабараўск, 2003.

 10. Анішчанка Я. Перавод беларускіх уніятаў у праваслаўе ў 1781-1783 гг. // 3 гісторыі уніяцтва ў Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай уніі) / С.Марозава, Т.Казакова, Ю.Бохан і інш.

 11. Арлоў У. Еўфрасіння Полацкая. – Мінск, 1992.

 12. Арлоў У. Што такое Полацкая акадэмія? // 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. – Вільня, 2002.

 13. Арлоў У. Як вуніяты вярнуліся ў праваслаўе? // 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. – Вільня, 2002. – С.145

 14. Атамукас С. Евреи в Литве в XIV-ХХ вв. – Вильнюс, 1990.

 15. Баравы Р. Хрысціянізацыя тэрыторыі Полацкай і Тураўскай епархій X—XIV ст. / Беларускі гістарычны агляд. – Т. 10. – Сш. 1-2. – 2003. – Снежань

 16. Барыс С., Матусевіч Я. Хрысціянская царква: структура, іерархія, унутранае жыццё // Беларускі гістарычны часопіс.  1997.  №2.  С. 163-182.

 17. Бачышча Ю.А. Жыццё і дзейнасць адміністратара Магілёўскай архідыяцэзіі Сцяпана Данісевіча // Весці БДПУ імя М.Танка.  2003.  №1.  С. 219-224.

 18. Бачышча Ю.А. Каталіцкая царква Беларусі ў нацыянальна-рэлігійнай палітыцы расійскага ўрада ў пачатку ХХ ст. // Гісторыя і культура Еўропы ў кантэксце станаўлення і развіцця рэгіянальных цывілізацый і культур: актуальныя праблемы з гістарычнага мінулага і сучаснасці. Матэрыялы Міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі. – Віцебск, 2003. – С. 253-255

 19. Бачышча Ю.А. Уплыў царскага ўказа “Аб асновах верацярпімасці” ад 17 красавіка 1905г. на становішча католікаў у Беларусі (1905-1914 гг.) // Весці БДПУ імя М.Танка.  2003.  №3.  С. 149-153.

 20. Бедуелл Г. История церкви. – М.: “Христианская Россия”, 1996.

 21. Беларускія рэлігійныя дзеячы ХХ стагоддзя / Аўт.-укл. Ю. Гарбінскі. – Мінск-Мюнхен, 1999.

 22. Блинова Т.Ю. Иезуиты в Белоруссии. – Минск, 1990.

 23. Бохан Ю. Да пытання аб ідэалагічных перадумовах Брэсцкай царкоўнай уніі 1596 года // З гісторыі уніяцтва ў Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай уніі) / ІІад рэд. М.В.Біча і П.А.Лойкі. – Мінск, 1996. – С. 22-40.

 24. Брестская уния 1596 года и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI - первой половине ХУП в. – Ч. 2: Брестская уния 1596 г. Исторические последствия события / Институт славяноведения Российской АН; Отв. ред. В.Н.Флоря. – М., 1999.

 25. Быкаў Ю. Калі паўстаў хрысціянска-дэмакратычны рух у Беларусі / 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. – Вільня, 2002. – С. 200

 26. Вашкевіч А. Эвалюцыя Беларускай Хрысьціянскай Дэмакратыі ў сьвятле яе палітычных праграмаў (1917-1939) // Спадчына. – 2006. - №1. – С. 22-34

 27. Волан А. Пра дзяржаўнага мужа і яго асабістыя дабрачыннасьці // Спадчына. – 1991. - №6 (заканчэнне - 1992. - №1)

 28. Галенчанка Г.Я. Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар. – Мінск, 1993.

 29. Ганчарук І. Каталіцкія манаскія ордэны ў Беларусі ў 1770-х – 1820-х гг. // Гістарычны альманах. – Т. 9. – 2004.

 30. Гарбацкі А.А. Стараабрадніцтва на Беларусі ў канцы XVII – пачатку ХХ стст. – Брэст, 1999.

 31. Гардзіенка А. Чарняўскі Уладзіслаў / Нонканфармізм у Беларусі. 1953-1985. – Мн., 2004. – С. 186-188

 32. Гарошка Л. Пад знакам “рускае і польскае веры”. – Мінск, 1990.

 33. Гарэцкі М. Нашэ духавенства / Янушкевіч Я. За архіўным парогам. Беларуская літаратура ХІХ-ХХ стагоддзяў у святле архіўных пошукаў. – Мн., 2002. – С. 149-154

 34. Гессен Ю. История еврейского народа в России. – Т. 1-2. – М.-Ерусалим, 1993.

 35. Гесь А., Ляхоўскі У. З жыцьця і дзейнасьці кс. В.Гадлеўскага // Спадчына. – 2006. - №1. – С. 35-47

 36. Гісторыя Беларусі ў 6 т. – Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай. – Мінск, 2004. – С. 42-66, 154-169, 302-317

 37. Голубеў В. Канфесійная палітыка ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць / Філаматы. – 2003. - №1(4)

 38. Григорьева В.В., Филатова Е.Н. Католическая церковь в Белоруссии: историография проблемы // Наш радавод.  Гродна, 1994.  Кн. 6.  Ч.3.  С. 652-661.

 39. Грыгор’ева В.В. Указ 1905г. “Аб верацярпімасці” і змены ў стане хрысціянскіх канфесій // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў РБ: стан і перспектывы развіцця.  Мінск: БДУ, 1999.  С. 122-124.

 40. Грыгор'ева В., Навіцкі У., Філатава А. Уніяцтва на Беларусі пасля Полацкага сабора 1839 г. і да нашых дзён // Беларускі гістарычны часопіс. - 1996. – №2. – С. 45-57.

 41. Грыцкевіч А. Дзейнасьць Віленскага сыноду рэфармацкіх грамадаў у Вялікім Княстве Літоўскім

 42. Грыцкевіч А. Унія: праўда і мана // Культура. – 1993. – 22 снежня.

 43. Грыцкевіч А. Уніяцкая тэндэнцыя і уніяцкая царква на Беларусі ў XV-XVIII стагоддзях // Хрысціянская Думка. – 1993. – №1.

 44. Грыцкевіч А.П. Гісторыя царквы ў Беларусі // Пачатковая школа.  1996.  №9.  С. 1-4.

 45. Даўгяла Н.В. Адраджэнне уніяцкай царквы на Беларусі (к. 1980-х – першая палова 1990-х гг.) / Канфесіі на Беларусі: гісторыя і сучаснасць. – Брэст, 2005. – С. 19-22

 46. Диханова-Внуковская Л.А. Положение иезуитов в великокняжеском обществе с конца XVI века по 1773 год / Канфесіі на Беларусі: гісторыя і сучаснасць. – Брэст, 2005.

 47. Дмитриев М.В. Православие и реформация. Реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине ХVI в. – Москва, 1990.

 48. Документы к мониторингу нарушений прав христиан в феврале-июле 2007 г. (у сеціве: http://churchby.info/rus/144/)

 49. Дорн Ю.М. Иудаизм в Беларуси // Вопросы свободы совести и религиозных организаций в Республике Беларусь. Сб. док. и мат. / Авт.-сост. М.Цвилик; Под ред. В.И. Новицкого. – Мн., 2005. – С. 260-266

 50. Драгун Ю. Уніяцкая царква Беларусі і дзяржаўная палітыка // З гісторыяй на Вы. - Вып. 2(3). – Мн., 1994. – С. 89-106

 51. Думін С.У., Канапацкі І.Б. Беларускія татары: Мінулае і сучаснасць. – Мінск, 1993

 52. Жлутка А. Адкуль і калі прыйшло ў Беларусь каталіцтва? // 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. – Вільня, 2002. – С. 87-88

 53. Жлутка А. Езуіты на Беларусі: Пошукі праўды // З гісторыяй на Вы. - Вып. 2(3). – Мн., 1994. – С. 118-138

 54. Завальнюк У. Каталіцкі касцёл у Беларусі ў ХХст. // Спадчына.  2000.  №4.  С. 49-60.

 55. Землякоў Л.Я. Рэлігія і грамадства.  Мінск, 1996.

 56. Иоффе Э.Г. Страницы истории евреев Беларуси. – Минск, 1996.

 57. Іванова Л. З гісторыі рэфармацыйнага кнігадрукаваньня ў Беларусі (другая палова XVI - першая палова XVII стст.) (у сеціве: http://www.belreform.org/ivanova.php)

 58. Іванова Л. Рэфармацыя ў Вялікім Княстве Літоўскім (другая палова XVI - XVII стст.) у працах беларускіх і расейскіх мэдыявістаў (у сеціве: http://www.library.by/portalus/modules/belarus/referat_readme.php?subaction=showfull&id=1160448480&archive=&start_from=&ucat=16&)

 59. Іслам і умма (абшчына) татар-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы на мяжы тысячагоддзяў. / Матэрыялы VI міжн. нав.-практ. канф. – Мн., 2001.

 60. Канапацкі І.Б. Іслам у Беларусі // Вопросы свободы совести и религиозных организаций в Республике Беларусь. Сб. док. и мат. / Авт.-сост. М.Цвилик; Под ред. В.И. Новицкого. – Мн., 2005. – С. 267-279

 61. Карев А.В., Сомов К.В. История христианства. – М. – 1990. (у сеціве: http://www.church.kiev.ua/Librery/htm/00208.htm)

 62. Катлярчук А. “Уцёкі мазгоў”, ці лёсы пратэстантаў Вялікага Княства Літоўскага ў другой палове XVII ст. // Спадчына. – 2006. - №1. – С. 65-78

 63. Катлярчук А. Місія Торвальда Вандроўніка, або скандынаўскія пачаткі хросту Беларусі // Катлярчук А. Швэды ў гісторыі й культуры беларусаў. – Вільня, 2007. – С. 231-236

 64. Катлярчук А. Праваслаўе ў Вялікім Княстве Літоўскім і пратэстанты Беларусі (у сеціве: http://www.belreform.org/katlarchuk_prat_i_pravasl.php)

 65. Катлярчук А. Швэцыя і пратэстанцкі збор Вялікага Княства Літоўскага // Рэфармацыя і грамадства: XVI стагоддзе: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. - Мн.: Бел. кнігазбор, 2005. С. 54-69.

 66. Квяткоўскі С. Сабіла Эрнст / Нонканфармізм у Беларусі. 1953-1985. – Мн., 2004. – С. 163-165

 67. Конан У. Хрысціянства ў гістарычным лёсе Беларусі // Беларуская думка ХХ ст. – Варшава, 1998.

 68. Короткая Т.П. Христианство в Беларуси: история и современность.  Минск: Молодёжное научное общество, 2000.

 69. Котлярчук А. Православная церковь в Великом княжестве Литовском // Веснік Беларускага праваслаўнага экзархату. – 1998. – Вып. 1. – С. 7-25

 70. Коўкель І. Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя і яе роля ў беларускім грамадска-палітычным руху / Этносоциальные конфессиональные процессы в трансформирующемся обществе. – Ч. 2. – Гродно, 2001. – С. 36-44

 71. Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии и свободомыслия.  Минск, 1997.

 72. Ладысеў У. Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя – Беларускае Народнае Аб’яднанне / Палітычныя партыі Беларусі. – Мінск, 1994. – С. 78-86.

 73. Лапіцкі М. У служэньні Богу й Беларусі. – Уклад. Ю. Гарбінскі. Нью Ёрк-Варшава, 2005

 74. Мазько Э. Ідэалагічныя падставы дзейнасці БХД // Гістарычны альманах. – 2000. – №3. – С. 25-31.

 75. Макарий. История русской церкви. – Кн. 5: История Западнорусской церкви или Литовской митрополии. – Москва, 1996. (у сеціве: http://www.magister.msk.ru/library/history/makary/makary.htm)

 76. Марозава С. Берасцейская унiя i этнiчная свядомасць беларусаў // Беларускі гістарычны агляд. – Т. 3. – Сш. 2. – 1996. – снежань.

 77. Марозава С. Да пытання пра перыядызацыю канфесійнай гісторыі Беларусі / Гістарычны альманах. – Т. 7. – 2002.

 78. Мельнікаў А.А. Кірыл, епіскап Тураўскі: Жыццё. Спадчына. Светапогляд. – Мінск, 1997.

 79. Миловидов А.И. Западнорусские православные братства, их современные значение и задачи.  Вильна: Русский почин, 1912.

 80. Міцкевіч А.М. і інш. Кароткі курс гісторыі рэлігіі і царквы ў Беларусі.  Мінск: БДПУ, 1995.

 81. Навіцкі У.І., Грыгор’ева В.В., Філатава А.М. Мусульманства сярод іншых канфесій Беларусі (канец XVIII – ХХ стст.) // Ісламская культура татараў-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы і яе ўзаемадзеянне з беларускай і іншымі культурамі. Матэрыялы ІІ міжн. нав.-практ. канф. – Мн., 1995. – Ч. 2. – С. 8-9

 82. Няхай сведчанне іх веры не забудзецца: Лёс каталіцкага касцёла на Беларусі ў 1917-1953 гг. – Б.м.: Непакалянаў, 2000.

 83. Одинцов М.И. Государство и церковь в России, ХХ век.  М.: Луч, 1994.

 84. Осененко П.И. Возникновение церквей евангельских христиан-баптистов в Беларуси // Вопросы свободы совести и религиозных организаций в Республике Беларусь. Сб. док. и мат. / Авт.-сост. М.Цвилик; Под ред. В.И. Новицкого. – Мн., 2005. – С. 248-252

 85. Падокшын С. Праблема нацыянальнай беларускай царквы // Падокшын С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура. – Мінск, 1998. – С. 102-107

 86. Падокшын С. Рэфармацыя ў Беларусі: сэнс, вынікі, лёс // Спадчына. – 2003. – №1.

 87. Падокшын С.А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры. – Мінск, 2003.

 88. Процька Т. Хто такі Мельхісэдэк? // 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. – Вільня, 2002. – С. 190-191.

 89. Пятровіч Н. Крыніцы па гісторыі каталіцызму і ўніяцтва Беларусі ў Дзяржаўным гістарычным архіве Літвы // Выяўленне, сумеснае выкарыстанне і вяртанне архіўных, бібліятэчных і музейных каштоўнасцей, якія захоўваюцца ў замежных краінах.  Мінск, 1999.  С. 132-145.

 90. Религия и церковь.  Минск: ПКП “Арти-Фекс”, 1998.

 91. Решения КПСС и советского государства о религии и церкви (у сеціве: http://istrorijarossii.narod.ru/oreligii.htm)

 92. Роля асобы ў жыцці і дзейнасці хрысціянскіх цэркваў Беларусі ў ХХ стагоддзі.  Мінск, 2000.

 93. Саверчанка І.В. Сымон Будны — гуманіст і рэфарматар. – Мінск, 1993.

 94. Сагановіч Г. Рэлігійная талеранцыя ў Вялікім Княстве Літоўскім (заканадаўства і практыка) // Матэрыялы па гісторыі Беларусі. Зб. арт.  Мінск: НІА, 1998.  С. 30-35.

 95. Скеп’ян Н. Да пытання пра веравызнанне Соф’і Слуцкай // Беларускі гістарычны часопіс. – 2006. – №10. – С. 46-51

 96. Смалянчук А. Канстытуцыйна-каталіцкая партыя Беларусі і Літвы // Голас Радзімы.  1993.  11 сакавіка.

 97. Смалянчук А. Каталікі Беларусі і царская ўлада ў другой палове ХІХ ст. // Białoruskie Zeszyty Historyczne.  2000.  Nr. 14.  S. 105-114.

 98. Смалянчук А.Ф. Касцёл і царква: змаганне за уплыў // Адукацыя і выхаванне.  1993.  №3.  С. 94-99.

 99. Смяховіч М. Узаемаадносіны самаўладдзя з каталіцкай царквой на Беларусі (1772 –1867) // Беларускі гістарычны часопіс.  1995.  №1.  С. 45-50.

 100. Снапкоўская С.В. Канфессіянальная палітыка ў галіне адукацыі ў Беларусі (60-я гады ХІХ ст. – 1917г.) // Адукацыя і выхаванне.  1999.  №5-6.  С. 106-110.

 101. Суша А. Акупацыйныя ўлады і хрысціянскія цэрквы: аднабаковы дыялог (у сеціве: http://old.nlb.by/html/news2005/publication2005/sysha3.htm)

 102. Тарасаў С. Адкуль прыйшло хрысціянства на Беларусь? // З гісторыяй на Вы. - Вып. 2(3). – Мн., 1994. – С. 75-88

 103. Трацяк Я. Беларускае духавенства ў першай палове ХХ стагоддзя // Беларускі гістарычны часопіс.  1999.  №2.  С. 41-48.

 104. Трацяк Я. Уладзіслаў Талочка: штрыхі да партрэта беларускага рэлігійнага і культурнага дзеяча // Гістарычны альманах. – 2004. – Т. 10

 105. Туронак Ю. Канфесійныя трансфармацыі на Беларусі // Наша вера.  1998.  №2.  С. 80-86.

 106. Туронак Ю. Падрэзаныя крылы // Наша вера. – 2003. – №2(24).

 107. Туронак Ю. Фармаванне сеткі рыма-каталіцкіх парафіяў на Беларусі ў 1387-1781 гг. / Туронак Ю. Мадэрная гісторыя Беларусі. – Вільня, 2006. – С. 405-418

 108. Уладыкоўская-Канаплянік Л. Беларуская нацыянальная ідэя і хрысціянства

 109. Уния в документах. Сб. док. и мат. / Сост. В.А. Теплова. – Минск, 1997.

 110. Филист Г.М. Введение христианства на Руси: предпосылки, обстоятельства, последствия. – Минск, 1988.

 111. Ханевич В. Белорусские ксендзы в Сибири. 1920-1930-е гг.

 112. Хаустовіч М. Скасаванне уніі // З гісторыяй на Вы. - Вып. 2(3). – Мн., 1994. – С. 107-117

 113. Чихачёв Д.Н. Вопрос о располячении костёла в прошлом и настоящем.  СПб.: Тип. т-ва А.С.Суворина “Новое время”, 1913.

 114. Шутовіч Я. Ксёндз Адам Станкевіч у 25-ыя ўгодкі сьвяшчэнства і беларускай нацыянальнай дзейнасьці (10.1.1915-10.1.1940). – Вільня, 1940.

 115. Яноўская В. Узаемаадносіны “царква-дзяржава” ў Расейскай імперыі на пачатку ХХ ст. // Гістарычны альманах. – Т. 6.

 116. Ярмусик Э.С. Католический костёл в Белоруссии в годы Второй мировой войны (1939-1945). – Гродно, 2002.Каталог: sites -> default -> files
files -> Робім здоровы выбар мэта: фарміраванне навыкаў здаровага ладу жыцця праз пазбаўленне ад шкодных звычак. Задачы
files -> Класіфікацыя звычак: Шкодная звычка – якая наносіць урон здароўю, культуры. Небяспечная
files -> Ці патрэбныя прапісныя ісціны? Мыць рукі перад ежай
files -> Название специализированного модуля по выбору студента
files -> Мядзельская цэнтральная раённая бібліятэка ім. М. Танка
files -> Адкрыты дыялог Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі з журналістамі
files -> Сэнсава-стылістычная роля складаназалежных сказаў у
files -> Юрась нераток (Юрий горбачев) (Минск) биография
files -> Птушка 2015 года – вушастая сава тамара Цішкевіч, дуа сярэдняя школа №3 г. Хойнікі Мэта


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал