Урока і дата правя дзення № урока па ву чэбным дапа можніку Тэма ўрока Мэты ўрокастаронка1/5
Дата канвертавання08.04.2017
Памер0.8 Mb.
#7352
ТыпУрок
  1   2   3   4   5
Сумеснае планаванне ўрокаў матэматыкі ў інтэграваным класе

Агульная колькасць гадзін — 1201-У. П. Грыханау “матэматыка”2 кл. — Мінск : НІА, 2014, 2- У. П. Грыханау “Рабочы сшытак”2 кл. — Мінск : НІА, 2009

Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : вучэб. дапам. для 1 кл. устаноў агул. сярэдняй адукацыі з беларус. мовай навучан-ня : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. В. Нікалаева. — Мінск : НІА, 2015.
урока


і дата

правя-


дзення

№ урока

па ву-


чэбным

дапа-


можніку

Тэма ўрока

Мэты ўрока

Характарыстыка асноўных відаў і спосабаў дзейнасці

(з рэкамендацыямі заданняў)
Вучэбны дапаможнік, ч. 1

Рабочы сшытак, ч. 1

1

2

3

4Параўнанне прадметаў і мноства прадметаў,

прасторавыя і часавыя ўяўленні (8 г)
1

29.09


1, 2

Круг,

ТрохвугольнікПараунанне прадметау падаужыні

Вучыць распазнаваць

кругі трохвугольнікі),

адрозніваць іх па колеры і памеры; вучыць устанаўліваць

заканамернасці ў размяшчэнні і расфарбоўванні кругоў і трохвугольнікаў;

рыхтаваць вучняў да рашэння простых задач

Складанне паслядоунасці па памяншэнню памерау.


Назіранне, распазнаванне кругоў (трохвугольнікаў), устанаўленне заканамернасцей у размяшчэнні кругоў і трохвугольнікаў (с. 4, № 1, 2; с. 6, № 1—3).

Практычныя дзеянні з наборам фігур, якія раскрываюць сэнс дзеянняў складання і аднімання (с. 5, № 5, 6), лічэннеПрактычныя дзеянні з наборам палосак рознага коляру.

Фарміраванне

маторных навыкаў

(с. 3, № 1, 3; с. 4, № 1)

1-ст.5


2

30.09


3, 4

Прамавугольнік, квадрат

Вучыць распазнаваць

прамавугольнікі (квадраты), адрозніваць іх па колеры і памеры;

вучыць выкарыстоўваць

лагічны прыём параў-

нання пры ўстанаўленні падабенства і адрознення фігур; рыхтаваць вучняў да рашэння простых задач


Назіранне, распазнаванне прамавугольнікаў (квадратаў),

устанаўленне падабенства і адрознення фігур (с. 8, № 1, 2; с. 10, № 1). Гульня «Знайдзі заканамернасць» (с. 9, № 7). Гульня «Паз-

най сябра» (с. 10, № 2).

Практычныя дзеянні з наборам фігур, якія раскрываюць сэнс

дзеянняў складання і аднімання (с. 5, № 7; с. 9, № 5)


Фарміраванне

маторных навыкаў

(с. 5, № 1, 3; с. 6, № 3).

Гульня «Знайдзі

дарожку» (№ 2)

3

03.10


6

Класіфікацыя

прадметаў па

адной уласці-

васці (фор-

ме, колеры,

памеры) Парауна-нне геаметрычных фігурЗамацаваць уменні кла

сіфікаваць фігуры (прадметы) па форме, колеры, памеры; вучыць устанаўліваць заканамернасці Класіфікацыя фігур.Устанаўленне заканамернасці,

варыяцыя адказаў (№ 1, 6). Вызначэнне парадку ў размяшчэнні прадметаў (№ 3, 7). Назіран-варыяцыя адказаў (№ 1, 6). Вызначэнне парадку ў размяшчэнні прадметаў па 2 уласцівасцямГульня «Пазнай сябра» (№ 1). Слоўнае

апісанне рысункаў

(№ 2). Устанаўленне заканамернасцей

і рысаванне фігур

(№ 3) 1-ст.22


4

06.10


7

Утварэнне

мноства

прадметаў па

адной уласці-

васці

Азнаёміць вучняў з утварэннем мноства прадметаў па адной уласцівасці;

працягнуць падрыхтоўку

да ўвядзення простых задач


Канструяванне мноства фігур па адной уласцівасці (№ 1, 2).

Гульня «Запоўні пустыя клеткі» (№ 3).

Лічэнне прадметаў

(№ 4—7).


Параўнанне фігур і вызначэнне лішняй

(№ 8)


Параўнанне прадметаў і ўтварэнне

мноства прадметаў

па адной уласцівасці

(№ 1).


Гульня «Пазнай

сябра» (№ 2).

Вырысоўванне па аналогіі ланцужкоў

фігур (№ 3)

1-ст.175

06.10


9

Упарадкаванне прадметаў

у мностве

рознымі спосабамі

Азнаёміць вучняў з устанаўленнем парадку ў мностве рознымі спосабамі; працягнуць падрыхтоўку да ўвядзення простых задач

Устанаўленне парадку ў мностве рознымі спосабамі (№ 1—3).

Лічэнне і пералічванне прадметаў (№ 4—6)

Гульня «Запоўні

пустыя клеткі»

(№ 1). Пошук

заканамернасці

і вырысоўванне фігур (№ 2—3)

1-ст.19


6

07.10


10

Прасторавыя

ўяўленні

Сістэматызаваць веды аб прасторавых адносінах: «зверху», «знізу», «вышэй», «ніжэй», «злева»,

«справа», «між», «над», «пад», «перад», «за», «больш», «менш», «даўжэй», «карацей»; вучыць устанаўліваць заканамернасціПрывядзенне ў сістэму ведаў аб

прасторавых адносінах (№ 1—8,

10, 11).


Гульня «Запоўні пустыя клеткі»

(№ 9)


Гульня «Вясёлы

аловак» (№ 1).

Развіццё маторыкі

рук (№ 2—3)

1-ст.10-11


7

10.10


12

Класіфікацыя

прадметаў па

дзвюх уласці-

васцях

Азнаёміць вучняў з класіфікацыяй прадметаў па дзвюх агульных уласці

васцях; працягнуць работу над раскрыццём сэнсу дзеянняў складання і адніманняКласіфікацыя прадметаў па дзвюх уласцівасцях: гульня

з двума абручамі (№ 1), гульня «Выгадуй дрэва» (№ 2).Лічэнне прадметаў (№ 4—5).

Слоўнае апісанне рысункаў (№ 6)Гульня з двума

абручамі (№ 1).

Устанаўленне адпаведнасці паміж элементамі двух мностваў (№ 2).

Вырысоўванне фігур па ўзоры (№ 3) 1-ст.38

11.10


14

Часавыя ўяўленні

Сістэматызаваць веды аб часавых адносінах: «раней», «пазней», «да»,

«пасля», «спачатку»,

«потым»; вучыць устанаўліваць

парадак з дапамогай часавых адносінСістэматызацыя ведаў пра часавыя адносіны (№ 1—4).

Лічэнне і пералічванне прадметаў (№ 5—8)Сістэматызацыя ведаў пра поры года

Слоўнае апісанне

рысунка (№ 1).

Гульня Вясёлы

аловак» (№ 2—3) 1-ст.18Адназначныя лікі (42 г)

9

13.10


17

Лік і лічба 1

Азнаёміць вучняў з супрацьпастаў-леннем паняццяў «адзін» і «многа»; азнаёміць з напісаннем лічбы 1

Практыкаванне ў фармуляванні сапраўдных выказ-ванняў, пастаноўцы пытанняў і пошуку адказаў на іх (№ 1—7)

Вучыць суадносіць лічбу і прадметную сукупнасць

Слоўнае апісанне

рысунка (№ 1).

Лічэнне прадметаў

(№ 2).


Практыкаванне

ў напісанні лічбы 1

(№ 3) 1-ст.21


10

14.10


18

Лік і лічба 2

Азнаёміць вучняў з прыёмамі ўтварэння ліку 2 і яго саставам, увесці паняцце «пара»; азнаёміць з напісаннем лічбы 2

Аналіз рысункаў, пошук пар прадметаў, адзінкавых прадметаў (№ 1—7).

Устанаўленне адпаведнасці (№ 8)Практыкаванне ў лічэнні і выпісванні лічбы 2

(№ 1—3)


1-ст.22-23

11

17.10


8

Параўнан-

не мноства

прадметаў

па колкас-

ці: «столькі

ж», «больш»,

«менш»

Паказаць розныя прыёмы параўнання дзвюх груп прадметаў;

працягнуць работу па фармулёўцы простых суджэнняў па рысункахАбгрунтаванне выніку параўнання мноства фігур (№ 1—3, 7, 8).

Лічэнне і пералічванне прадметаў (№ 4—6)

Гульня з адным

абручом (№ 3—4).Параўнанне колькасці прадметаў у мноствах

(№ 1—2). Развіццё

маторыкі рук (№ 5)

1-ст.24


12

18.10


19

Адносіны

«больш»,

«менш».

Знакі «>»,

«<»

Вучыць праводзіць параўнанне мностваў па колькасці прадметаў;

азнаёміць вучняў са знакамі «>», «<»

Авалоданне знакавай сістэмай, параўнанне мноства па колькасці (менш, больш) (№ 1-7).

Замацаванне ведаў аб напрамку руху (№ 8)Параўнанне колькасці мностваў

(№ 1—4).


Запіс па ўзоры

(№ 5) 1-ст.2413

20.10


20

Адносіны

«роўна».

Знак «=»

Азнаёміць вучняў з адносінамі «роўна»;

вучыць карыстацца знакам «=»

Авалоданне знакавай сістэмай, параўнанне мноства па колькасці (роўна) (№ 1, 2, 4).

Замацаванне ведаў аб адносінах «менш — больш» (№ 3).Практыкаванне ў раскрыцці сэнсу дзеянняў складання і аднімання (№ 5, 6).

Гульня з адным абручом (№ 7)Параўнанне колькасці мностваў

(№ 1—4).


Гульня «Вясёлы

аловак» (№ 3).

Запіс па ўзоры

(№ 5) 1-ст.2514

21.10


21

Знакі дзеянняў складання «+» і адні-

мання «–»

Азнаёміць вучняў са знакамі «+» і «–»;

вучыць састаўляць лікавыя выразы для рашэння простых задач, якія раскрываюць сэнс складання і адніманняАвалоданне знакавай сістэмай (+, —) (№ 1—3).

Колькаснае параўнанне мностваў (№ 4).

Аналіз узаемнага размяшчэння элементаў у радзе (№ 5, 6)Афармленне выніку

дзейнасці з прадметамі ў знакавай

форме (№ 1, 2).

Запіс выніку параўнання мностваў па

колькасці.

Гульня «Вясёлы аловак» (№ 5).

Матэматычная

пропісь (№ 6) 1-ст.26-2715

24.10


22

Лік і лічба 3

Азнаёміць вучняў з прыёмам утварэння ліку 3; азнаёміць з напісаннем лічбы 3

Пералічванне прадметаў (№ 1).

Аналіз інфармацыі, прадстаўленай у двух відах (рысункам

і схемай) (№ 2).

Выказванне свайго пункту погляду і яго абгрунтаванне

(№ 3—6)


Колькаснае параўнанне мностваў

(№ 1). 1-ст.28

Мадэляванне прыбаўлення адзінкі з дапамогай «вылічальнай машыны»

(№ 2).


Матэматычная

пропісь (№ 3) 2-ст.416

25.10


23

Параўнанне

ліку 3

Вучыць параўноўваць лікі 1, 2, 3; працягнуць параўнанне мностваў прадметаў па

колькасціКолькаснае параўнанне мностваў прадметаў.

Запіс выніку знакамі (№ 1—6)

Параўнанне мностваў прадметаў па

колькасці, запіс вынікаў у сімвалічнай форме (№ 1, 2).

Матэматычная

пропісь (№ 3) 1-ст.29-30


17

27.10


24

Састаў ліку 3

Разгледзець састаў ліку 3; рыхтаваць да рашэння простых задач

Чытанне і інтэрпрэ-тацыя сімвалічнага запісу (№ 1). Запіс правільных роўнасцей і абгрунтаванне іх з дапамогай рысункаў (№ 2, 3). Гульня «Прыкладаў многа. Адказ адзін» (№ 4). Лічэнне і пералічванне прадметаў (№ 5, 7).

Гульня з адным абручом (№ 6)Запіс па аналізе

рысункаў правільных роўнасцей

агульнапрынятымі сімваламі (№ 2—4). 1-ст.34

Матэматычная

пропісь (№ 5) 2-ст.618

28.10


25

Структура

задачы

Азнаёміць вучняў са структурай задачы; вучыць прыёмам работы над задачай

Структураванне задачы (умова, пытанне, рашэнне, адказ) (№ 1—6). Гульня «Знайдзі заканамернасць» (№ 7)

Састаўленне задач па рысунках, запіс іх рашэнняў у агульнапрынятай форме

(№ 1—3) 1-ст.3119

08.11


09.11
Раскрыццё

сэнсу дзеянняў складання і адні-

мання

Замацаваць веды аб

структуры задачы;

рыхтаваць да рашэння

простых задач


Структураванне задачы (умова, пытанне, рашэнне, адказ) (с. 4, № 3; с. 5, № 4; с. 9, № 6).

Гульня «Знайдзі заканамернасць» (с. 9, № 8). Гульня «Канструктар» (с. 7, № 4)Фарміраванне

маторных навыкаў

(с. 3, № 2; с. 4, № 3; с. 5, № 2).

Гульня «Знайдзі

дарожку» (с. 4, № 2) 1-ст.33


20

10.11

Раскрыццё

сэнсу дзе-

янняў скла-

дання і адні-

мання

Замацаваць веды аб

структуры задачы;рыхтаваць да рашэння

простых задач

Структураванне задачы (с. 11, № 4, 5, 7).

Назіранне, распазнаванне фігур, параўнанне іх па колькасці (с. 9, № 4).

Гульня «Канструктар» (с. 8, № 3). Лічэнне і пералічванне прадме-

таў (с. 11, № 6, 8)Фарміраванне

маторных навыкаў

(с. 6, № 1).

Гульня «Канструктар» (с. 6, № 2)

1-ст.33


Каталог: gallery -> 238
gallery -> Тэма ўрока: Клас Малашчацінкавыя. Дажджавы чарвяк (8кл.) Мэта
gallery -> Урок па тэме: " Будова і функцыі касцей. Злучэнні касцей шкілета чалавека"
gallery -> Фарміраваць уменні і навыкі знаходзіць у сказах і тэкстах дзеепрыметнікі на аснове іх марфалагічных прымет і сінтаксічных асаблівасцей
gallery -> Інтэлектуальная гульня «Беларусь – сінявокая»
gallery -> Развагі пра здароўе
gallery -> Прыметнік, прыслоўЕ: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля
gallery -> -
238 -> Урока і дата Тэма вучэбнага занятку Коль касць гадзін Мэты і задачы вывучэння тэмы
238 -> Планаванне ў 1 інтэграваным класе Працоўнае навучанне


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал