Урока і дата Тэма вучэбнага занятку Коль касць гадзін Мэты і задачы вывучэння тэмыстаронка1/5
Дата канвертавання02.04.2017
Памер0.92 Mb.
#6466
ТыпУрок
  1   2   3   4   5
Сумеснае планаванне заняткаў у інтэграваным класе

Навучанне грамаце (навучанне чытанню)


Па праграме 1 класа агульнай сярэдняй адукацыі і праграме 2 класа першага аддзялення дапаможнай школы.

Клышка, А. Буквар : падруч. для 1 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання : для работы ў кл. / А. Клышка. — Мінск : НІА, 2014.Бобла І.М., М.В. Лятошка, Ф.І. Шалабасова. Буквар : падруч. для 2 кл. з беларус. мовай навучання першага аддзялення дапаможнай школы.— Мінск : Выш.шк., 2011.

урока


і дата

Тэма вучэбнага

занятку


Коль-

касць


гадзін

Мэты і задачы вывучэння тэмы

Характарыстыка асноўных відаў дзейнасці

Ста-

ронкі


буквара
1

2

3

4

5

6Падрыхтоўчы (далітарны) перыяд (6 г)
1

30.09


Буквар —

першая


вучэбная кніга

Добры дзень, школа!

1

Знаёмства з падручнікам «Буквар», пашырэнне ўяўленняў дзяцей аб мове як сродку зносін паміж людзьмі, аб кнізе — асноўным дапаможніку вывучэння мовы, фарміраванне маўленчых уменняў вучняў

Актуалізацыя ведаў маўленчага этыкету

Знаёмства з падручнікам «Буквар». Адгадванне загадак (кніга, бусел, буквар).

Аповед настаўніка «Як да нас прыйшла кніга», якое значэнне мае яна ў жыцці

чалавека. Першасныя звесткі пра першадрукара Ф. Скарыну, яго дзейнасць.

Маляванне на тэму «Родныя мясціны»Замацаваць правілы паводзін у школе

2—3

3,8

2

03.10


Сказ. Выдзя-

ленне сказаў

з мовы

Звязнае выказванне з дапамогай малюнкаў, схем


1

Даць уяўленне пра сказ і яго функцыі, вучыць выдзяляць сказ у моўнай плыні, запісваць і чытаць яго на аснове схем, вучыць выдзяляць сказы з тэксту, складаць сказы па малюнках; фарміраваць маўленчыя здольнасці вучняў

Сфарміраваць паняцце пра сказ, схему сказа

Увядзенне паняцця «сказ». Знаёмства з сэнсавай і інтанацыйнай закончанасцю сказаў. Гульнёвае практыкаванне «Слухай уважліва» (настаўнік вымаўляе сказы, вучні кулачком ставяць кропку). Графічны запіс сказаў (схема сказа). Чытанне сказаў па схемах. Слоўнае маляванне па малюнку ў буквары, калектыўнае састаўленне сказаў, аб’яднаных тэмай «На лузе летам»

Вучыць складаць сказ з дапамогай схемы і малюнка

4—5

4-5
3

04.10


Сказ і слова.

Складанне

сказаў па

малюнках


Пераказ казкі “Калабок”

1

Фарміраванне ў вучняў уяўлення пра слова, умення адрозніваць слова і сказ, выдзяляць слова са сказа, мадэляваць сказ пры дапамозе палосакслоў, складаць сказы з двух слоў па малюнках і суадносіць іх са схемамі, фарміраванне маўленчых здольнасцей вучняў Складанне сказаў па схеме

Дыдактычная гульня «Пазнай прадмет» (настаўнік называе слова — дзеці паказваюць прадмет). Дыдактычная гульня «Слова альбо не» з апорай на прадметныя малюнкі (певень, стул, шума, ліса, мод). Прыдумванне сказаў па малюнках з дадзенай колькасцю слоў, з апорай на схемы. Падзел сказаў на словы. Чытанне сказаў па схемах. Складанне сказаў па малюнку. Графічны запіс сказаў. Кропка ў канцы сказа

Пераказ казкі “Калабок” з дапамогай малюнкаў і моўна-графічных схем. Афармленне бардзюра з элементаў літар

6—7

6-7

Про

пісь 1

ст.1
4

07.10


Зычныя гукі

Слова і яго умоўна-графічнае абазначэнне

1

Фарміраванне ўяўлення пра гукі мовы на падставе звычайных уяўленняў дзяцей пра значэнне

гэтага паняцця; навучанне выдзяленню зычных гукаў на пачатку слова, развіццё слыхавога ўспрымання і фанематычнага слыху на аснове выдзялення першага гука ў слове, фарміраванне маўленчых здольнасцей вучняўСкладанне слоў па малюнках і з дапамогай умоўна-графічных схем

Асваенне прыёму інтанавання: працяглае вымаўленне гукаў у слове для іх выдзялення; назіранне за вымаўленнем гукаў у слове, за залежнасцю лексічнага значэння слова ад яго гукавога складу. Гульнёвае практыкаванне «Перакладчыкі» (сярод «іншамоўных слоў» пачуць

сапраўднае слова: сук-бар — бар-сук). Работа з прадметнымі малюнкамі, выдзяленне першага гука, увядзенне паняцця і схемы «зычны гук»Падбор слоў да малюнка і схемы. «Чытанне» зафіксаваных слоў. Штрыхаванне па шаблоне.

8

8 Про

пісь 1

ст.2

5

10.10


Цвёрдыя

і мяккія


зычныя гукі

Склад – як частка слова

1

Фарміраванне ўмення выдзяляць гукі ў слове, развіццё ўмення выдзяляць зычны гук у пачатку слова, адрозніваць на слых і ў вымаўленні цвёрдыя і мяккія зычныя гукі; развіццё слыхавога ўспрымання і фанема-тычнага слыху, вуснага маўлення вучняў

Выкарыстанне умоўна-графічных абазначэнняў складаў

Засваенне прыёму інтанавання: працяглае вымаўленне гукаў у слове для іх выдзялення; назіранне за вымаўленнем гукаў у слове, за залежнасцю лексічнага

значэння слова ад яго гукавога складу. Работа з прадметнымі малюнкамі, вы-

дзяленне першага гука, увядзенне паняцця і схемы «зычны гук», «мяккі зычны гук», «цвёрды зычны гук». Гульнёвыя практыкаванні: «Чуйныя вушкі» (параўнанне вымаўлення зычных гукаў: лапа —ліпа, кот — кіт), «Наадваротка» (зубраня — зебраня)

Дзяленне слоў на склады, абазначэнне складу па умоўна-графічнай схеме. Пісьмо элементаў літар


9

9 Про

пісь 1

ст.3


6

11.10


Зычныя гукі

і іх літары.

Пазакласнае

чытанне.

Кніжкі-

маляванкі

«Мая першая

кніга»1

Фарміраванне фанематычнага слыху, развіццё ўмення вылучаць зычны ў пачатку слова; развіццё ўмення адрозніваць у вуснай мове цвёрдыя і мяккія зычныя гукі, вучыць разумець іх сэнсаадрознівальную ролю; развіццё цікаўнасці да кнігі, фарміраванне ўмення арыентавацца ў кнізе (вокладка, назва кнігі)

Практыкаванні ў вылучэнні гукаў у слове, зычных гукаў, цвёрдых і мяккіх зычных гукаў. Практыкаванні «Пазнач

гук», «Вызнач першы гук», «Так ці не» (вызначэнне зычных гукаў), «Чытаем па малюнках» (па першых гуках выяўна прадметных малюнках угадаць слова. Напрыклад, мышка — апельсін — кніга, атрымаем слова МАК). Знаёмства з кніжкамі-маляванкамі серыі «Мая першая кніжка», разгляд кніжак, чытанне вершаў, адказы на пытанні па прачытаным. Афармленне выставы кніг

«Мая першая кніга».10

10-11


Букварны (асноўны) перыяд (70 г)

7

14.10


Гукі [с], [с’].

Літары С, сГук [а],

Літары А, а

1

1


Знаёмства вучняў з гукамі [с], [с’], і літарай, якая іх абазначае, садзейнічаць іх трываламу засваенню, развіццё фанематычнага слыху, фарміраванне

ўмення выдзяляць гукі ў мове, узбагачэнне слоўнікавага запасу вучняў.Вымаўленне, вызначэнне месца ў слове

Падрыхтоўка да дзялення слоў на склады: гульнёвае практыкаванне «Лясная школа» (Хто ў лесе жыве? Лі…(-са), во…(-жык). Адгадванне загадак. Вылучэнне гукаў [с], [с’] у словах, гукавы аналіз слоў, работа са схемамі абазначэння цвёрдага і мяккага зычнага гука. Знаёмства з літарамі С, с. Адпрацоўка правільнага вымаўлення гукаў (дыдак-

тычная гульня «Помпа», паветра выходзіць з помпы і свішча: с-с-с). Праца над скорагаворкамі, разгадванне рэбусаХарактэрыстыка гука [а]. Месца гука ў слове.Пісьмо літар А, а і іх спалучэнняў.

11

14

Про

пісь

ст.3

8

17.10


Гукі [п], [п’].

Літары П, пГук [у],

Літары У, у

1

1


Знаёмства вучняў з гукамі [п], [п’] і літарай, якая іх абазначае, развіццё ўмення адрозніваць гукі [п], [п’] і літары п, П ад іншых гукаў і літар; садзейнічаць замацаванню графічнага вобраза друкаванай літары; узбагачэнню слоўнікавага запасу, развіццю вуснага маўлення вучняў

Вымаўленне, вызначэнне месца ў слове

Выдзяленне гукаў [п], [п’] у словах, гукавы аналіз слоў, графічны аналіз літары П. Гульнёвае практыкаванне «Пачуй гук» (вылучэнне слоў з гукамі [п], [п’]). Калектыўнае састаўленне апавядання па малюнку, адказы на пытанні, падбор

загалоўка да тэкстуГука-літарны аналіз, чытанне літар,слоў з дапамогай схем. Пісьмо літар і іх спалучэнняў.

12

14

Про

пісь

ст.4-5

9

18.10


Гукі [м], [м’].

Літары М, мГук [о],

Літары О, о

1

1


Знаёмства вучняў з гукамі [м], [м’] і літарай, якая іх абазначае, развіццё ўмення адрозніваць гукі [м], [м’] і літары м, М ад іншых гукаў і літар; замацаванне вывучаных літар, развіццё маўлення вучняў шляхам складання апавядання па сюжэтным малюнку, слыхавых успрыманняў, узбагачэнне слоўнікавага запасу вучняў па тэме «Транспарт»

Вымаўленне, вызначэнне месца ў слове

Гульнёвае практыкаванне «Магазін» (пакупка прадуктаў, у словах-назвах якіх ёсць гукі [с], [с’], [п], [п’] з апорай на прадметныя малюнкі. Выдзяленне

гукаў [м], [м’] у словах, гукавы аналіз слоў, графічны аналіз літары М. Работа па малюнку, адказы на пытанні па тэме «Транспарт. Яго віды». Гульнёвае практыкаванне «Я ў транспарце» (абмеркаванне з вучнямі правілаў паводзін у транспарце)Знаходжанне літар у розных тэкстах. Пісьмо літар О,о.

13

15 Про

пісь

ст.6

10

21.10


Гук [т].

Літары Т, тГук [ы],

Літара ы

1

1


Пазнаёміць вучняў з гукам [т] і літарамі Т, т, акцэнтаваць увагу на тым, што гук [т] у словах ніколі не бывае мяккім; садзейнічаць замацаванню графічнага

вобраза друкаванай літары; развіваць маўленне вучняўВымаўленне, вызначэнне месца ў слове

Паўтарэнне: паказ літар, якімі абазначаюцца гукі [с], [с’], [п], [п’], [м], [м’], завучванне скорагаворак. Практыкаванні ў вымаўленні гука [т], выдзяленні яго ў словах, гукавы аналіз гука і слоў, графічны аналіз літары Т. Калектыўнае складанне тэксту па малюнку, падбор загалоўка. Гульнёвае практыкаванне «Чуйныя вушкі» (знаходжанне слоў з зададзеным гукам). Дыдактычная гульня «Хто першы» (паставіць цацкі так, каб патрэбны гук быў у пачатку слова, у канцы слова…). Разгадванне рэбуса (буквар, с. 15) Знаходжанне літары у розных тэкстах. Пісьмо літары ы. Распазнаванне літар на недастаючых элементах.

14—15

15

Про

пісь ст.7

11

24.10


Гукі [л], [л’].

Літары Л, лГук [і],

Літары І, і

1

1


Знаёмства з гукамі [л], [л’] і літарамі Л, л, развіццё ўмення

адрозніваць гукі [л], [л’] у словах; садзейнічаць замацаванню графічнага вобраза друкаванай літары л; развіваць вуснае маўленне вучняўЧытанні літар, схем з дапамогай схем

Паўтарэнне: гульнёвае практыкаванне «Не памыліся» (адрозненне на слых і ў вымаўленні цвёрдых і мяккіх зычных), чытанне слоў па схемах-палосках. Адгадванне загадак, выдзяленне гукаў [л], [л’] у словах, адпрацоўка вымаўлення гукаў, падбор слоў з дадзеным гукам, графічны аналіз літары Л

Дзяленне слоў на склады. Выкананне графічных патрабаванняў пры пісьме спалучэнняў з іншымі літарамі.

16

16-17

Про

пісь ст.8

12

25.10


Гукі [н], [н’].

Літары Н, н.Пазакласнае

чытанне.

Прыказкі —

моўны скарб

нашага


народа

Гук [м],

Літары М

1

1


Пазнаёміць з гукамі [н], [н’] і літарамі Н, н; садзейнічаць замацаванню графічнага вобраза друкаванай літары Н, вучыць абагульняць і групаваць прадметы па адметных прыметах, развіваць лагічнае мысленне, вуснае маўленне вучняў

Гука-літаральны аналіз слоў із вывучаных літар

Адгадванне загадак, выдзяленне гукаў [н], [н’] у словах, адпрацоўка вымаўлення гукаў, падбор слоў з дадзеным гукам,

графічны аналіз літары Н. Групоўка прадметаў па адметных прыметах. Дыдактычная гульня «У краме». У краме можна набыць толькі тыя рэчы, у якіх ёсць гукі [н], [н’]. Знаёмства з відам вуснай народнай творчасці — прыказкамі. Тлумачэнне прыказак. Гульнёвае практыкаванне «Збяры прыказку» (вучні знаходзяць працяг прыказкі, злучаюць яе пачатак і канцоўку, з атрыманымі прыказкамі састаўляюць невялікія апавяданні). Завучванне прыказак. Групоўка прыказак па тэмах «Сяброўства», «Вучоба» і г. д.Склады адваротныя і прамыя. Вялікая літара ў пачатку сказа. Пісьмо літар М,м і іх спалучэнняўз іншымі літарамі складоў, слоў па ўзоры

17

18

Про

пісь

ст.

9-11

13

28.10


Гук [ш].

Літары Ш, шГук [с],

Літары С

1

1


Пазнаёміць вучняў з гукам [ш], літарамі Ш, ш, звярнуць увагу на тое, што гук [ш] у словах ніколі не бывае мяккім; садзейнічаць замацаванню графічнага вобраза друкаванай літары ш; развіваць уменне класіфікаваць прадметы, вучыць разгадваць рэбусы, са-

дзейнічаць замацаванню вывучаных літар праз чытанне палосак слоў з пачатковымі літарамі ў іх, развіццё маўлення вучняўЧытанне і пісьмо складаў, слоў.

Выдзяленне гука [ш] у словах, адпрацоўка вымаўлення гука [ш], дагаворванне чыстагаворак, развучванне скорагаворак. Гульнёвае практыкаванне «Чуйныя вушкі». Знаёмства з літарамі Ш, ш. Класіфікацыя прадметаў па адметных прыметах. Чытанне слоў па палоскахсхемах. Разгадванне рэбусаў. Дыдактычная гульня «Адзенне»: апрануць можна толькі тыя рэчы, у якіх ёсць гук [ш] (шалік, шкарпэткі…)

Гука-літаральны аналіз . Утварэнне і чытанне трохлітарных слоў. Пісьмо з друкаванага тэксту

18—19
19

Про

пісь

ст.

12-13

14

08.11


Гук [р].

Літары Р, рГук [х],

Літары Х

1

1


Пазнаёміць вучняў з гукам [р], звярнуць увагу на тое, што гук [р] у словах ніколі не бывае мяккім; садзейнічаць замацаванню графічнага вобраза друкаванай літары р, адпрацоўваць уменне вылучаць першыя зычныя ў словах, садзейнічаць замацаванню вывучаных літар, развіццю маўлення вучняў

Утварэнне і чытанне складаў, слоў.

Выдзяленне гука [р] у словах, адпрацоўка вымаўлення гука [р], дагаворванне чыстагаворак, развучванне скорагаворак. Гульнёвае практыкаванне «Чуйныя вушкі». Дыдактычная гульня «Зямля —вада — паветра» (дзеці падбіраюць словы з гукам [р], у ходзе гульні «прысядаюць», «плывуць», «ляцяць» у залежнасці ад лексічнага значэння слова. Напрыклад, рысь — рыба — арол). Знаёмства з літарамі Р, р, графічны аналіз літар. Работа па малюнку, вуснае маляванне на тэму «На рыбалцы»

Чытанне закрытых адна і двухскладовых слоў. Спісванне з друкаванага і рукапіснага тэксту

20

20-21

Про

пісь

ст.

14-16

15

11.11


Гукі [к], [к’].

Літары К, кГук [ш],

Літары Ш,ш

1

1


Пазнаёміць вучняў з гукамі [к], [к’] і адпаведнай літарай; садзейнічаць замацаванню графічнага

вобраза друкаванай літары к; развіваць фанематычны слых,

удакладніць уяўленне пра свойскіх жывёл, пашыраць слоўнікавы запас вучняў

Утварэнне і чытанне складаў, слоў. Завяршэнне сказа з апорай на малюнак


Выдзяленне гукаў [к], [к’] у словах, адпрацоўка вымаўлення гукаў, развучван не скорагаворак, вершаў, адгадванне вершаваных загадак. Знаёмства з літарамі

К, к. Гульнёвае рактыкаванне «Чуйныявушкі». Дыдактычная гульня «У краме». Разгадванне рэбусаў. Складанне невялікага апавядання па малюнку па тэме «Свойскія жывёлы»Гука-літаральны аналіз, чытанне слоў і сказаў. Пісьмо па ўзоры.

21

22

Про

пісь

ст.

17

16

14.11


Гук [д].

Літары Д, д


Каталог: gallery -> 238
gallery -> Тэма ўрока: Клас Малашчацінкавыя. Дажджавы чарвяк (8кл.) Мэта
gallery -> Урок па тэме: " Будова і функцыі касцей. Злучэнні касцей шкілета чалавека"
gallery -> Фарміраваць уменні і навыкі знаходзіць у сказах і тэкстах дзеепрыметнікі на аснове іх марфалагічных прымет і сінтаксічных асаблівасцей
gallery -> Інтэлектуальная гульня «Беларусь – сінявокая»
gallery -> Развагі пра здароўе
gallery -> Прыметнік, прыслоўЕ: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля
gallery -> -
238 -> Урока і дата правя дзення № урока па ву чэбным дапа можніку Тэма ўрока Мэты ўрока
238 -> Планаванне ў 1 інтэграваным класе Працоўнае навучанне


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал