Установа адукацыі “Дзяржаўная сярэдняя школа №3 г п. Зэльва” “Зорка Венера ўзышла над зямлёю”
Дата канвертавання24.12.2017
Памер64.28 Kb.
Установа адукацыі “Дзяржаўная сярэдняя школа №3 г.п.Зэльва”

Зорка Венера ўзышла над зямлёю”(інтымная лірыка М. Багдановіча)


Падрыхтавала і правяла настаўнік беларускай мовы і літаратуры Н.М.Эльяшэвіч

2011

Зорка Венера ўзышла над зямлёю”(інтымная лірыка М. Багдановіча)

Мэта: папоўніць веды вучняў па біяграфіі i творчай спадчыне Максіма Багдановіча, пазнаёміць з некаторымі новымі для вучняў аспектамі яго творчасці;

удасканальваць уменне выразна чытаць уголас мастацкія творы паэта i беларускіх пісьменнікаў;

на прыкладзе асобы Максіма Багдановіча, на яго вершах выхоўваць у вучняў пачуццё прыгожага; зацікавіць ix творчасцю песняра.

Ход мерапрыемства

Слова настаўніка:

Кароткі быў яго жыццёвы век. Ён вымяраецца дваццаццю пяццю гадамі. Многія літаратары ў такім ўзросце толькі пачынаюць тварыць. Ён жа – закончыў. I можа, таму, што прадчуваў блізкую развязку, спяшаўся, працаваў не шкадуючы сябе: абы паспець сказаць тое, што хвалявала яго сэрца і што не магло не выліцца ў творы.

Давядзецца яму пераадольваць і такую спадчынную хваробу, як туберкулёз. Хвароба, якая на нейкі час прытухала, але ніколі не пакідала яго і давала адчуваць сябе.

Якую ж трэба было мець тытанічную сілу волі і мужнасць, каб, будучы хворым, адважыцца на літаратурны подзвіг, бо тое, што ён рабіў, інакш і не назавеш.

Упарта і няспынна высякаў ён са сваіх слабых грудзей гарачы агонь пачуццяў. «Не трэба ісці ў чужыя людзі, шукаючы глыбокіх і трывожных дум, чулага і хвалюючага пачуцця. Душу радуючай красы. Не трэба, бо і ў саміх ёсць. Мала таго, самі яны могуць да нас звярнуцца, бо іншы раз таго, што маем мы, не знойдзецца ў іх», – з гонарам за свой народ пісаў М.Багдановіч.

Сёння мы ўжо не баімся даваць яму найвышэйшую адзнаку, не баімся ставіць яго імя побач з імёнамі выдатных еўрапейскіх пісьменнікаў. Створанае ім выпрабавана часам і не толькі не паблякла, а, наадварот, яшчэ ярчэй зазіхацела, здзіўляючы сваім хараством увесь свет.

Прырода надзяліла М.Багдановіча шматгранным талентам, дазволіла паспяхова праявіцца як паэту і празаіку, перакладчыку і крытыку, публіцысту і гісторыку. Яго поўнае неаслабнага гарэння жыццё было узорам высокага служэння роднай літаратуры, роднаму народу».
Гучыць раманс С. Рака-Міхайлоўскага на словы М.Багдановіча “Зорка Венера”. Да партрэта падыходзяць вядучыя.

1 в я д у ч ы :

Максім Багдановіч сапраўды незвычайная асоба. Ён геній! Стварыў цудоўныя, прыгожыя, лірычныя вершы, выдаў пры жыцці адзіную кніжачку – зборнік ―”Вянок”, але ўсю творчасць малодога паэта, якому лёс адлічыў зусім мала жыццѐвых гадоў, можна змясціць у

трох вялікіх тамах!

2 вядучы:

Творчасць Максіма Багдановіча - гэта цэлае жыццё. У зборніку «Вянок» выявіліся мары, спадзяванні паэта, яго інтымныя пачуцці, шчырыя прызнанні ў любові да роднай зямлі. Значнае месца ў творчасці паэта займае інтымная лірыка. Каханне - пачуццѐ бязмернай павагі да жанчыны, выражэнне гуманнасці і высакароднасці чалавека, крыніца яго лепшых імкненняў. У творах М. Багдановіча гэта пачуццѐ сагрэта асаблівай цеплынѐй, шчырасцю.1 вядучы:

Сапраўдным паэтычным шэдэўрам інтымнай лірыкі Максіма Багдановіча з'яўляецца раманс «Зорка Венера». Ён кранае глыбокай задушэўнасцю, душэўнай чысцінѐй, праўдзівасцю выказаных пачуццяў. Лірычны герой твора (юнак) засмучаны тым, што павінен расстацца з любай дзяўчынай. Ён абяцае, што ў далѐкім краі, куды едзе, усѐ сваѐ жыццѐ будзе помніць каханую. Пра яе будзе напамінаць і Венера, якой, безумоўна, вядома пра пакуты разлучаных сэрцаў:

Глянь іншы раз на яе, - у расстанні

Там з ѐй зліѐм мы погляды свае…

Каб хоць на міг уваскрэсла каханне,

Глянь іншы раз на яе…2 вядучы:

Сімвалам кахання ў рамансе выступае Венера. Краса вячэрняга неба, яна настолькі моцна ўплывае на ўнутраны стан чалавека, што можа нават з'яднаць позіркі і пачуцці закаханых людзей, якія знаходзяцца ў расстанні. Высакароднае пачуццѐ закаханага, боль ад расстання з любімым чалавекам, прызнанне ў нязменнай адданасці яму па-мастацку дасканала выказаны ў «Трыялеце», кананічная форма якога патрабавала ад паэта вобразнасці параўнання, далікатнасці, такту:

Мне доўгае расстанне з Вамі

Чарней ад Вашых чорных кос.

Чаму ж нядобры час прынѐс

Мне доўгае расстанне з Вамі?

Я пабляднеў ад горкіх слѐз

I трыялет пачаў славамі:

Мне доўгае расстанне з Вамі

Чарней ад Вашых чорных кос.

  1. вядучы:

У цыкле вершаў «Мадонны», Максім Багдановіч увасобіў сваѐ разуменне вобраза мадонны - ідэала высокай красы, жаноцкасці, хараства, дабрыні і чалавечнасці. Паэт знаходзіць рысы мадонны ў вобліку гераіні вершаванага апавядання «Вераніка». Паэтычным эпілогам да «Веранікі» з'яўляецца верш «Ізноў пабачыў я сялібы...», лірычны герой якога вяртаецца ў тыя мясціны, дзе прайшлі яго маладыя гады, дзе пазнаў ѐн першае каханне. «Там сцены мохам параслі», у садзе ўсѐ зарасло травою. І толькі адзіны надпіс «Вераніка», выразаны калісьці на ліпе, напамінаў аб былым шчасці:

Чым болі сходзіць дзѐн, начэй,

Тым імя мілае вышэй.

Імя Вераніка стала ў беларускай літаратуры сімвалам чысціні і высокасці кахання.
Гучыць песня “Вераніка”, у выкананні “Песняроў”.


  1. вядучы:

У цыкле вершаў «Каханне і смерць» аўтар прасачыў пераўтварэнне

дзяўчыны ў жанчыну-маці: ад прызнання ў каханні да першай шлюбнай ночы, ад адчування цяжарнасці да пакут у імя нараджэння дзіцяці, якія іншы раз заканчваліся смерцю. З’яўленне новага жыцця, прадаўжэнне роду для М.Багдановіча – найвялікшае шчасце і адначасова асабістая мара, якой, на жаль, не суджана было збыцца. Аўтар спачуваў жанчыне і ўзвышаў яе ахвярнасць дзеля дзіцяці да подзвігу. Жыве ў вершах паэта памяць аб роднай маці, такой далёкай і вельмі любімай.


  1. вядучы:

У імтымнай лірыцы Максіма Багдановіча часта гучаць матывы расставання, поўнага разрыву і забыцця. У драматычных, часам з высокім трагічным напалам вершах усё ж гучыць надзея, у іх аснове ляжыць пачуццѐ прасветленасці і ўдзячнасці за непаўторныя хвіліны шчасця. У адным з апошніх вершаў пра каханне ―”Маладыя гады…” – паэт

зноў выступіў натхнѐным песняром самых шчырых і светлых пачуццяў. У ім створаны рамантычны вобраз маладосці як самай прыгожай і непаўторнай пары чалавечага жыцця, у той жа час – гэта асаблівы стан душы, вастрыня і моц адчуванняў:

Будзь жа, век малады,

Поўны светлымі днямі!

Пралятайце, гады,

Залатымі агнымі!


  1. вядучы:

Вершы М. Багдановіча пра каханне сцвярджаюць ідэю бессмяротнасці,

вечнасці гэтага высокага чалавечага пачуцця, яго вялікую жыццѐвую і стваральную сілу. Яны спрыяюць раскрыццю лепшых якасцей чалавека , праяўленню гуманнасці, высакароднасці, садзейнічаюць выхаванню пачуцця павагі да жанчыны, яе хараства, прывабнасці, душэўнай чысціні.
1 вядучы:
У кожнай літаратуры ёсць паэты і пісьменнікі, якімі ганарацца іх нашчадкі. У беларускай літаратуры такімі былі Янка Купала, Якуб Колас і Максім Багдановіч. Апошняму з іх - М. Багдановічу - лёс адмераў толькі дваццаць пяць вёсен і зім. І за гэты кароткі жыццёвы шлях ён паспеў напісаць «Вянок», споведзь яго душы. Кветкі, трапятліва сабраныя М. Багдановічам для «Вянка», не завялі, а, наадварот, вабяць, прыцягваюць да сябе ўсё больш чытачоў.  1. вядучы:

Максім Багдановіч – надзвычай тонкі лірык. Яго паэзія багата шчырымі і хвалюючымі пачуццямі, а яго вершы пра каханне – гучаць свежа, хвалююча, надзвычай прыгожа.


Гучыць песня «Вераніка». На яе фоне вядучы чытае:
Я думаю аб знакамітых продках,

Якіх шмат хто не ведае ў нас.

Было жыццѐ іх бурным, як паводка,

Яны на многа абганялі час.

Іх узвышала вернасць ідэалам,

На новай ніве руніўся сявец.

У будучыню зерне прарастала

Каб золатам калосся зазвінець.

Ён нѐс свой крыж цярпліва, без ныцця.

Як самабытны, непаўторны творца,Хоць рана згасла полымя жыцця,

Ды ўсѐ гарэць, не згаснуць яго зорцы.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка