Узоры афармлення спіса выкарыстаных крыніц
Дата канвертавання23.03.2019
Памер445 b.


Узоры афармлення спіса выкарыстаных крыніц


Бібліяграфія – звесткі пра выкарыстаныя ў даследаванні крыніцы, аформленыя па пэўных правілах і даступныя для іх ідэнтыфікацыі.

Бібліяграфія – звесткі пра выкарыстаныя ў даследаванні крыніцы, аформленыя па пэўных правілах і даступныя для іх ідэнтыфікацыі.Неабходна прытрымлівацца агульнапрынятых правіл пераносу, калі нельга:

пераносіць прозвішча, пакідаючы ў канцы папярэдняга радка ініцыялы (або адзін ініцыял), умоўныя скарачэнні

(праф., акад., канд. філалаг. н.), якія да іх належаць (Л. І. Яўдошына, а не Л. І. // Яўдошына; акад. У. Гніламёдаў, а не акад. // У. Гніламёдаў);

раз’ядноўваць графічныя ці ўмоўныя скарачэнні (і г.д., і мн. інш., выд-ва);

раз’ядноўваць графічныя ці ўмоўныя скарачэнні (і г.д., і мн. інш., выд-ва);

разрываць аднаскладовыя часткі складанаскарочаных слоў, акрамя камбінаванай абрэвіятуры (ВАК Беларусі, ГрДУ, БрДУ, БДУ, НАН Беларусі);

пакідаць на папярэднім радку адна-, двух- або трохлітарны прыназоўнік (у, на, пры), з якога пачынаецца сказ;

пакідаць на папярэднім радку адна-, двух- або трохлітарны прыназоўнік (у, на, пры), з якога пачынаецца сказ;

пераносіць на наступны радок раздзяляльныя знакі, акрамя працяжніка, дужку ці двухкоссе, якія закрываюць папярэдні радок, а таксама пакідаць на папярэднім радку адкрытую дужку ці двукоссе.

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

 • 1. Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 10-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З. П. Мельнікава [і інш.]; пад рэд. З. П. Мельнікавай, Г. М. Ішчанкі. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009. – 304 с.

 • 2. Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 10-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / З. П. Мельнікава [і інш.] ; пад рэд. З. П. Мельнікавай, Г. М. Ішчанкі. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. – 304 с.

 • 3. Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадук. шк. / Ішчанка Г. М., Лебедзеў У. А. [і інш.] ; Пад рэд. В. Я. Ляшук. – Мінск : Маст. літ., 1999. – 462 с.

 • 4. Мельнікава, З. П. Культура літаратуразнаўчага даследавання : вучэб.-метад. дапам. / З. П. Мельнікава ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2014. – 94 с.Характарыстыкі крыніц

Адзін, два ці тры аўтары

1. Антанюк, Л. Беларуская навуковая тэрміналогія / Л. Антанюк. – Мінск : Навука і тэхніка, 1987. – 249 с.

2. Касцючык, В. М. Сінанімія і варыянтнасць у дыялектнай фразеалогіі (на аснове гаворак Брэсцка-Пінскага Палесся) : вучэб. дапам. / В. М. Касцючык ; БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2015. – 150 с.

3. Шамякін, І. Размова з чытачом : артыкулы, выступленні, дзённікі / І. Шамякін. – Мінск : Маст. літ., 1973. – 231 с.

4. Яскевіч, А. У свеце мастацкага твора / А. Яскевіч. – Мінск : Маст. літ., 1977. – 208 с.Чатыры і больш аўтараў

 • Чатыры і больш аўтараў

1. Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 10-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / З. П. Мельнікава [і інш.] ; пад рэд. З. П. Мельнікавай, Г. М. Ішчанкі. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. – 304 с.

2. Культурология : учеб. пособие для вузов / С. В. Лапина [и др.] ; под общ. ред. С. В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 495 с.

Шматтомнае выданне

 • Шматтомнае выданне

1. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т.

1. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII– XVIII ст.) / Ю.Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.

2. Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – Т. 1 : Вершы, паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя накіды. – 751 с.

 • Зборнік навуковых артыкулаў,

 • матэрыялаў канферэнцый

1. Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической зависимости : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии ; науч. ред. В. В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с.

2. Зборнік матэрыялаў міжуніверсітэцкай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст 29 красавіка 2017 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: Т. А. Кісель, Н. Р. Якубук. – Брэст : БрДУ, 2017. – 332 с.

3. Гісторыка-тэарэтычныя актуаліі сучаснай філалогіі : матэрыялы рэсп. навукова-практ. канф., Брэст – в. Гошчава Івацэвіцкага р-на Брэсцкай вобл., 3 лістапада 2006 г. ; пад агульн. рэд. З. П. Мельнікавай. –  Брэст, 2008. –  205 с. 

Інтэрнэт-рэсурс

 • Інтэрнэт-рэсурс

1. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа : http://www.pravo.by/. – Дата доступа : 10.11.2017.

Асобны артыкул у зборніку навуковых прац

 • Асобны артыкул у зборніку навуковых прац

1. Гайдук, В. Мемараты пра ВАВ (на матэрыялах Пінскага раёна) / В. Гайдук // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н. Р. Якубук ; рэдкал.: Л. А. Гадуйка [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 34–37.

2. Зуева, Е. А. Вопросы интерференции на занятиях по польскому языку / Е. А. Зуева // Теория и практика обучения русскому языку как иностранному и другим лингвистическим дисциплинам в высшей школе : сб. науч. ст. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; Брест. гос. техн. ун-т ; редкол. Л. А. Годуйко, Т. М. Лянцевич ; под общ. ред. О. Б. Переход. – Брест : БрГУ, 2014. – С. 45–47.

Артыкул з газеты

Артыкул з газеты

1. Горовая, М. Триста лет со святителем Николаем / М. Горовая // Маяк. – 2017. – 30 октября – С. 4.

2. Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в начальной стадии развития / С. А. Михайлов // Независимая газета. – 2002. – 17 июня.

3. Синкевич, Н. Разлетелись / Н. Синкевич // Маяк. – 2017. – 4 ноября – С. 8.

Артыкул з часопіса

Артыкул з часопіса

1. Ішчанка, Г. М. Аповесць У. Караткевіча «Чазенія» ў кантэксце творчасці пісьменніка 60-ых гадоў XX ст. / Г. М. Ішчанка // Веснік Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна. Серыя 3. – 2011. – № 1. – С. 71–75.

2. Бандаровіч, В. У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай музычнай лексіцы / В. У. Бандаровіч // Весн. Беларус. дзярж ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 49–54.

НЯПРАВІЛЬНА

 • НЯПРАВІЛЬНА

1. Яўдошына Л.І. Слова ў мастацкім кантэксце: манаграфія /пад рэд.праф. Г. М. Малажай.– Брэст: БрДУ імя А.С.Пушкіна 2003. 125 с.
 • ПРАВІЛЬНА

1. Яўдошына, Л. І. Слова ў мастацкім кантэксце : манаграфія / Л. І. Яўдошына ; пад рэд. праф. Г. М. Малажай. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2003. – 125 с.

НЯПРАВІЛЬНА

 • НЯПРАВІЛЬНА

 • 1. Янкоўскі М.А. Паэтыка беларускай народнай прозы/ М.А.Янкоўскі. – Мінск: Выш. школа 1983 – 217 с.

 • ПРАВІЛЬНА

 • 1. Янкоўскі, М. А. Паэтыка беларускай народнай прозы / М. А. Янкоўскі. – Мінск : Выш. школа, 1983. – 217 с.НЯПРАВІЛЬНА

НЯПРАВІЛЬНА

1.Мельнікава З.П. Псіхалогія літаратурнай творчасці:вучэб.-метад.комплекс / З.П. Мельнікава ; Брэсц. Дзярж.ун-т імя А.С.Пушкіна. Брэст: БрДУ, 2017, 135 с.

ПРАВІЛЬНА

1. Мельнікава, З. П. Псіхалогія літаратурнай творчасці : вучэб.-метад. комплекс / З. П. Мельнікава ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2017. – 135 с.НЯПРАВІЛЬНА

1. Ішчанка Г.М. Аповесць У. Караткевіча «Чазенія» ў кантэксце творчасці пісьменніка 60-ых гадоў XX ст. // Г.М.Ішчанка / Веснік Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна. Серыя 3. 2011, № 1 – С. 71–75.

ПРАВІЛЬНА

1. Ішчанка, Г. М. Аповесць У. Караткевіча «Чазенія» ў кантэксце творчасці пісьменніка 60-ых гадоў XX ст. / Г. М. Ішчанка // Веснік Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна. Серыя 3. – 2011. – № 1. – С. 71–75.НЯПРАВІЛЬНА

 • НЯПРАВІЛЬНА

 • 1.Блог Дзяніса Марціновіча http: // martsinovich.of.by/bibliagrafija/. 08.11.2017.

 • ПРАВІЛЬНА

 • 1. Блог Дзяніса Марціновіча. – Рэжым доступу: http: // martsinovich.of.by/bibliagrafija/. – Дата доступу : 08.11.2017. • НЯПРАВІЛЬНА

1. Cавинчук А. Типология нарушений норм современного русского литературного языка в медиатекстах белорусских СМИ // А. Савинчук / Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н. Р. Якубук ; рэдкал.: Л. А. Гадуйка [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 372–374.
 • ПРАВІЛЬНА

1. Cавинчук, А. Типология нарушений норм современного русского литературного языка в медиатекстах белорусских СМИ / А. Савинчук // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н. Р. Якубук ; рэдкал.: Л. А. Гадуйка [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 372–374.Дзякуй за ўвагу!!!

Дзякуй за ўвагу!!!База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка