В. В. Шчурко Развіццё здольнасці да самаразвіцця і самаадукацыі педагога як умова павышэння новай якасці адукацыі
Дата канвертавання02.05.2017
Памер81.51 Kb.
В.В. Шчурко

Развіццё здольнасці да самаразвіцця і самаадукацыі педагога як умова павышэння новай якасці адукацыі

Хороший педагог обязан постоянно находиться на пути самосовершенствования и саморазвития. Роль администрации – помочь ему в этом.

Самаразвіццё, самаўдасканаленне і самаадукацыя педагога – працэсы, асноўная мэта якіх – забяспечыць асобасны і прафесійны рост намтаўніка. Што ж такое асобасны і прафесійны рост? Псіхолагі вылучаюць два працэсы, якія ляжаць у аснове асобаснага станаўлення чалавека і вызначаюць асноўныя напрамкі яго прафесійнага станаўлення – персаналізацыю і персаніфікацыю. Працэс персаналізацыі, як адзначае А.Б. Арлоў, уяўляе «трансляцыю» чалавекам сябе свету, іншым людзям у якасці моцнай ці якая валодае уладай «персоны». Дадзены працэс звязаны з яго імкненнем быць «аўтарытэтным», «рэферэнтным» або «прывабным» і вядзе часцей за ўсё да таго, што чалавек імкнецца быць адэкватным не самому сабе, а дадзенай сацыяльнай (у тым ліку прафесійнай) ролі. Такім чынам, у аснове персаналізацыі ляжыць ідэнтэфікацыя чалавека са значнай для яго роляй. Працэс персаніфікацыі, наадварот, выяўляецца ў імкненні быць самім сабой. Пры ўмове паспяховага працякання працэсу персаніфікацыі павышаецца ступень пазітыўнасці чалавека. Гэта дазваляе чалавеку пазбегнуць поўнай ідэнтэфікацыі сябе з пэўнай прафесійнай роляй, а яго стаўленне да свету вызначаюць ўнутраныя матывы і стасункі каштоўнасцей, у якіх выяўляецца сапраўдная сутнасць індывіда, яго ўнутранае «Я» [4, с. 58-60].

Найбольш поўна сутнасць асобаснага росту чалавека раскрытая ў гуманістычнай псіхалогіі. А. Маслоу сцвярджае, што ў прыродзе чалавека закладзены патэнцыйныя магчымасці для пазітыўнага росту і ўдасканалення, яны заключаюцца ў творчасці як універсальнай функцыі чалавека, якая вядзе да яго самавыяўлення і самаактуалізацыі, «якая разумеецца як бесперапынная рэалізацыя патэнцыйных магчымасцей, здольнасцей і талентаў, як здзяйсненнее сваёй місіі або закліку, лёсу і да т.п., як больш поўнае пазнанне, і, стала быць, прыманне сваёй уласнай першапачатковай прыроды, як бесперапыннае імкненне да адзінства, інтэграцыі, або ўнутранай сінэргіі асобы» [3, с. 49]. У якой ступені чалавек актуалізуе свой ​​патэнцыял, з'яўляецца справай яго асабістага выбару. Патрэба да асобаснага росту і самаактуалізацыі – вышэйшы ўзровень у іерархіі чалавечых патрэбаў. Менавіта ў гэтым напрамку павінна ажыццяўляцца яго самавызначэнне і самаразвіццё.

Самаразвіццё – працэс актыўнай, паслядоўнай пазітыўнай якаснай змены асобы, якая з'яўляецца вынікам не знешніх уздзеянняў, а яе ўласных намаганняў. Самаразвіццё можна разглядаць і як дзейнасць асобы, накіраваную на змену тых сваіх псіхічных і асобасных уласцівасцей, якія ўжо ёсць, закладзены ў прыродзе чалавека папярэднім этапам яго развіцця, напрыклад: памяці, мыслення, увагі, эмацыйнай сферы – і прафесійных здольнасцяў і задаткаў.

Самаўдасканаленне (у нейкай меры аналаг самавыхавання) – гэта дзейнасць чалавека, накіраваная на фарміраванне ў сабе новых і ўзмацненне наяўных пазітыўных якасцей і ўласцівасцей, уменняў і навыкаў, а таксама на карэкцыю сваіх недахопаў. Разам з тым, паняцце «самаўдасканаленне» нясе ў сабе больш гуманны сэнс, бо, у адрозненне ад самавыхавання, якое прадугледжвае ўздзеянне на самога сябе, азначае апору чалавека на лепшае ў сабе, пашырэнне гэтага лепшага і рух да ўласнай вяршыні (“Я-ідэальнага”) , дасягненне акме (грэч. acme - росквіт, вяршыня).

У апошнія дзесяцігоддзі паспяхова развіваецца навука акмеалогія (А.С.Анісімаў, А.А. Бодалеў , А.А. Дзяркач , Н.В. Кузьмина , А.А. Рэан і інш), якая разглядае самаразвіццё і самаўдасканаленне педагога ў якасці асноўных умоў станаўлення яго як паўнавартаснага суб'екта ў сваім жыцці і прафесійнай дзейнасці, здольнага дасягнуць вяршынь майстэрства, асобаснай і прафесійнай сталасці і цалкам рэалізаваць свой ​​творчы патэнцыял.

Развіццё асобы і індывідуальнасці ў працэсе адукацыі непарыўна звязана з рэалізацыяй акмеалагічных ідэй. Акмеалогія – навука пра вяршыні жыццядзейнасці чалавека. Акмеалогія з'яўляецца даволі маладым інтэграцыйным кірункам у навуцы і метадалогіі развіцця адукацыі і як мага лепш адпавядае задачам аналізу і развіцця індывідуальнасці вучня ў працэсе адукацыі дзяцей і індывідуальнага росту педагога.

Асобасны і прафесійны рост педагога перш за ўсё звязаны з якаснымі зменамі яго асобаснага і прафесійнага патэнцыялу: пашырэннем свядомасці і самасвядомасці, адкрыццём праўдзівага, сутнаснага ў сабе, набыццём прафесійна і асобасна каштоўных сэнсаў і мэтаў свайго быцця, адмысловага спосабу ажыццяўлення сябе ў прафесіі.

Ва ўмовах акмеалагічнага асяроддзя педагог мае магчымасць не толькі папоўніць скарбонку сваіх ведаў, але і знайсці эфектыўныя, прыярытэтныя для сябе прыёмы развіваючай і карэкцыйнай працы з дзецьмі і бацькамі, авалодаць элементарнай дыягнастычнай і даследчай дзейнасцю. Акрамя таго, у педагогаў развіваецца патрэба ў пастаянным папаўненні педагагічных ведаў, фарміруецца гнуткасць мыслення, уменне мадэляваць і прагназаваць выхаваўча-адукацыйны працэс, раскрываецца творчы патэнцыял.

Важнай умовай з'яўляецца правільна арганізаваная і праведзеная ў сістэме работа па самаадукацыі. На жаль, не заўсёды і не ўсе педагогі валодаюць навыкамі самастойнай працы. Таму ўдзел адміністрацыі з'яўляецца важным як у працэдуры аналізу і самаацэнкі педагагічнай дзейнасці, так і ў працэсе распрацоўкі індывідуальнай праграмы развіцця, яе рэалізацыі, маніторынгу выніковасці.

Вызначым кампаненты патрэбы да самаўдасканалення, матывы, якія падахвочваюць настаўніка да самаадукацыі:

• Штодзённая праца з інфармацыяй. Змены, якія адбываюцца ў жыцці грамадства. Гэтыя змены ў першую чаргу адбіваюцца на вучнях, фармуюць іх светапогляд, і адпаведна, вельмі часта, фармуюць вобраз настаўніка як «несучаснага чалавека». Для таго каб вучэбна-выхаваўчы працэс праходзіў паспяхова, педагог павінен ведаць ўсе навамодныя дзіцячыя і юнацкія захапленні, быць у курсе таго, чым цікавяцца яго выхаванцы. Папаўненне багажу ведаў выкладчыкаў адбываецца не толькі самастойна, але і на розных курсах і семінарах.

• Жаданне творчасці. Настаўнік – прафесія творчая. Праца павінна быць цікавай і дастаўляць задавальненне.

• Імклівы рост сучаснай навукі. Асабліва псіхалогіі і педагогікі. У сучасным свеце з'яўляецца ўсё больш методык і розных тэхналогій навучання. І педагог павінен іх вывучаць і прымяняць у сваёй практыцы.

• Канкурэнцыя. Не сакрэт, што многія бацькі, прыводзячы дзіця ў школу, просяцца ў клас да канкрэтнага настаўніка, прадметніка або класнага кіраўніка. Калі настаўнік на добрым рахунку ў адміністрацыі, метадычнага савета, ён мае больш правоў ў выбары класаў.

• Матэрыяльнае стымуляванне. Катэгорыя настаўніка, меркаванне атэстацыйнай камісіі, прэміі, надбаўкі, а можа быць нават званні і ўрадавыя ўзнагароды – усё гэта залежыць ад кваліфікацыі і майстэрства настаўніка. Без пастаяннага засваення новых ведаў гэтага не дамагчыся.

• Цікавасць. Вучыцца проста цікава.

• Дакументацыя. Акрамя непасрэдна працэсу выхавання і навучання, у абавязкі настаўніка ўваходзіць складанне розных планаў, канспектаў, справаздач і іншай дакументацыі. Гэта неабходна для выразна адладжанай працы і дапамагае пазбегнуць накладак і іншых праблем у самім працэсе навучання.

Аднак, нягледзячы на такі шырокі спектр формаў арганізацыі працэсу самаадукацыі, вядучую ролю адыгрывае адміністрацыя школы і метадычныя аб'яднанні настаўнікаў-прадметнікаў. Менавіта яны спрыяюць фарміраванню ўстойлівай патрэбнасці ў самаадукацыі, падахвочваюць да вывучэння новай інфармацыі і перадавога вопыту, прывучаюць да самаацэнкі і самааналізу. Дзейнасць настаўнікаў па самаадукацыі ажыццяўляецца на розных узроўнях, што сведчыць пра розныя магчымасці іх асобасна-прафесійнага росту. Для выяўлення здольнасці настаўнікаў да самаразвіцця кіраўнікі прадметных метадычных аб’яднанняў праводзяць розныя тэсты, анкеты (тэст "Ацэнка ўзроўню гатоўнасці педагога да развіцця"), а метадычным саветам школы распрацавана прыкладнае планаванне этапаў працы над тэмай па самаадукацыі (Крыніца: Часопіс "Справочник заместителя директора школы" № 2, 2011 года). У школе мы стараемся стварыць умовы для развіцця здольнасцяў педагога, яго прафесійнай дзейнасці. Тэарэтычныя і практычныя псіхолага-педагагічныя семінары, педагагічныя саветы, пасяджэнні метадычнага савета, метадычных аб’яднанняў спрыяюць павышэнню ўзроўню самаўдасканалення.

Любая дзейнасць мяркуе стварэнне нейкага прадукту. Таму ў асабістым плане па самаадукацыі настаўніка абавязкова прысутнічае спіс вынікаў, якія павінны быць дасягнутыя за пэўны тэрмін.

Напісанне індывідуальнага плана – праца творчая. Уся праца настаўніка – гэта пастаянны пошук, які прадугледжвае пастаяннае самаўдасканаленне, а значыць і пастаяннае абнаўленне свайго педагагічнага і метадычнага арсеналу. Працэдура самаадукацыі не павінна насіць фармальны характар​​. Задача кіраўнікоў метадычных службаў (усіх узроўняў) складаецца ў тым, каб планаванне ўласнага прафесійнага развіцця станавілася для педагога ўнутранай патрэбай, дапамагала яму рухацца наперад, пастаянна ўдасканальвацца. Наша задача – дапамагчы настаўнікам наладзіць унутраную самаацэнку такім чынам, каб яна дазваляла школе, настаўніку і вучню пераходзіць на новы якасны ўзровень. Гэта забяспечыць ўзаемадзеянне ўсіх узроўняў і суб'ектаў ацэнкі якасці адукацыі.

Найбольш істотнай і цікавай для нас падалася ідэя комплекснай ацэнкі педагагічнага майстэрства настаўніка праз крытэрыі і паказчыкі выніковасці вучэбна-выхаваўчага працэсу (узровень ведаў, уменняў, навыкаў, развіцця і выхаванасці вучняў), а таксама праз развіццё ўласнай педагагічнай дзейнасці настаўніка. Кожны настаўнік на працягу навучальнага года складае маніторынгавыя карты, дзе адлюстроўваецца выніковасць па двух напрамках: метадычнай працы і адукацыйнага працэсу. На аснове маніторынгавых карт метадычным саветам школы вызначаецца ўзровень развіцця прафесійнага майстэрства педагога, асабісты ўклад кожнага ў рэалізацыю праграмы развіцця школы на дадзеным этапе. Толькі вызначыўшы ўзровень прафесійнага майстэрства педагога, можна планаваць абагульненне і распаўсюджванне перадавога вопыту. Выбудаваная такім чынам праца з педагогам ўключае механізмы самааналізу і самакантролю, павялічваюць яго прафесійнае майстэрства.

Інфармацыя назапашваецца ў форме табліц і дыяграм. Апрацоўка і сістэматызацыя матэрыялу дазваляе рабіць аналіз ўплыву педагагічнага майстэрства педагогаў на якасць адукацыі.

       Аб'ектам маніторынгу якасці школьнай адукацыі з'яўляюцца навучэнцы школы, а напрамкам яго – якасць школьнай адукацыі. Маніторынг па гэтым паказчыку дапамгае параўноўваць якасць навучання па прадмеце ўнутры паралелі па гадах, убачыць на якім годзе навучання і па якім прадмеце зніжаецца якасць, тым самым карэктаваць план працы адпаведнага метадычнага аб'яднання, канкрэтнага настаўніка.Такім чынам, матэрыялы маніторынгу сведчаць пра рэальны ўплыў ўзроўню прафесійнага майстэрства педагогаў школы на якасць адукацыі. На наш погляд, маніторынг якасці адукацыі – гэта ўдалая форма ў працы з педагогам, якая накіравана :

 • на канструктыўны пошук прычын недахопаў і шляхоў іх выпраўлення;

 • на аказанне адраснай, паўсядзённай, канкрэтнай дапамогі настаўніку;

 • на атрыманне больш здзейсненага ўзроўню педагагічнага майстэрства;

 • на фарміраванне і падтрымку пачуццяў калектыўнай адказнасці педагагічнага калектыву за канчатковы вынік працы школы;

 • на павышэнне матывацыі педагогаў да прафесійнай дзейнасці;

 • у канчатковым выніку, на павышэнне якасці адукацыі школьнікаў.

            Паказчыкі эфектыўнасці педагагічнага самаадукацыі – гэта, перш за ўсё, якасць арганізаванага настаўнікам вучэбна-выхаваўчага працэсу і прафесійна-кваліфікацыйны рост педагога.

Спіс літаратуры

 1. Клименко, Л.Н. Профессиональное самообразование педагога / Л.Н. Клименко // Психология: проблемы практического применения: материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, июнь 2011г.). – Чита: Молодой ученый, 2011.

 2. Климов, Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессионального консультирования /Е.А. Климов. – М., 1983.

 3. Маслоу А. Психология бытия. Пер. с англ. / А. Маслоу. – М., 1997.

 4. Орлов, А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы. Проекции, практики: Учеб.пособие / А.Б. Орлов. – М., 2002.

 5. Розанов, В.В. Сумерки просвещения /В.В. Розанов. – М., 1990.

 6. Ушинский, К.Д. Собр. Соч.: в 11-ти т. / К.Д. Ушинский. – М.-Л.: Академия пед. Наук РСФСР, 1948 – 1952. – Т.2. – С.27.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка