Варыянт 9 Частка а а1
Дата канвертавання26.11.2017
Памер133.88 Kb.
Варыянт 9

Частка А

А1. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару э:

 1. р_дактар; 4) выкр_сліць;

 2. др_зіна; 5) р_монт.

 3. ш _рсцепрадзільны;

А2. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару я:

  1. б_з смеху; 4) св_ткаваць;

  2. с_кунда; 5) л_сісты.

  3. вугл_здабыча;

АЗ. Адзначце словы (прыклады), у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літаруў (нескладовае):

   1. па_ночны; 4) нізіна-_падзіна;

   2. прыбор новы,_ дасканалены; 5) со_с.

   3. напісаць _ступ;

А4. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару ь:

    1. туш_; 4) рэл_еф;

студзен_скі; 5) суб_ект.

    1. студзен_скі;

    2. кімс_ці;

А5. Адзначце правільна напісаныя словы:

1)дэталью; 4) масса;

2)збожжа; 5) Ульяна.

3)праменны;А6. Адзначце правільна напісаныя словы:

      1. рашчэрчаны; 4) купаешся;

      2. бязсэнсавы; 5) колькасны.

      3. верталётчык;

А7. Адзначце марфемы, якія ўваходзяць у састаў словазверху:

       1. суфікс; 4) нулявы канчатак;

       2. корань; 5) прыстаўка.

       3. канчатак;

А8. Адзначце назоўнікі, якія ў форме роднага склону адзіночнага ліку маюць канчатак -у.

        1. пясок; 4) будынак;

        2. Клецк; 5) гонар.

        3. ураган;

А9. Адзначце словы, якія трэба пісаць праз злучок:

         1. горад (герой); 4) (леса) завод;

         2. (мікра) элемент; 5) (зар) плата.

         3. (паў) Брэста;

А10. Адзначце правільна напісаныя прыметнікі:

братскі; 4) сярэбраны;

юнацкі; 5) каўнасскі.

гарадскі;А11. Адзначце словы, якія трэба пісаць разам:

 1. (садова) паркавы; 4) (двух) павярховы;

 2. (сіва) грывы; 5) (многа) вугольны.

 3. (блакітна) белы;

А12. Адзначце правільна напісаныя дзеясловы:

  1. падхопліваць; 4) прасейваць;

  2. выгуліваць; 5) улічваць.

  3. пазакладываць;

А13. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2-й асобы адзіночнага ліку цяперашняга ці будучага простага часу маюць кан- чатак -еш ( -эш):

   1. абнавіць; 4) пастрыгчы;

   2. закалыхаць; 5) сулакойвацца.

   3. правяраць;

А14. Адзначце прыклады, у якіх выдзеленыя словы трэба пісаць разам:

    1. выцерці (на) суха; 4) заскочыць (з)разбегу;

    2. прысвяціць чаму (небудзь); 5) (па) бацькоўску клапатліва.

    3. выйсці (на) сустрач;

А15. Адзначце прыклады, у якіх не з выдзеленымі словамі трэба пісаць асобна:

 1. (не) заселеная птушкамі шпакоўня; 4) (не) абдымны сусвет;

 2. (не) абяцаючы спёкі; 5) палі (не) засеяны.

 3. ступіць (не) асцярожна;

А16. Адзначце сказы,уякіх на месцы пропуску ўжываецца часціца не:

  1. Хто ж ведае пра славуты помнік нашаму салдату-пераможцу ў Трэптаў-парку ў Берліне!

  2. I колькі б ездзіў па Беларусі, з кожным разам усё больш і больш чароўных мясцін адкрываю для сябе.

  3. На сцежцы следу, а ігліца як цвікі.

  4. Цёплыя дзянькі не маглі радаваць калгаснікаў.

  5. Пакуль іграла скрыпка, вакол нічога для мяне _існавала.

А17. Адзначце словазлучэнні, якія адпавядаюць нормам беларускай літаратурнай мовы:

   1. чатыры вокны; 4) адправіць па ваду;

   2. белая цюль; 5) за пяць крокаў ад метро.

   3. цямнейшы ночы;

А18. Адзначце сказы,у якіх правільна вызначаны дзейнік:

    1. Рыбачынь найлепшы, скажу вам, адпачынак.

    2. Ходзіць восень паміж дрэў, жоўты ліст на сцежцыне падман.

    3. Мшька з Уладзікам дапамагау бацькам зграбаць сена.

    4. Кожны хоць раз небам начным любаваўся.

    5. Зіхаціце.росы, раніцамі летнімі.

А19. Адзначце сказы,у якіх працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам пастаўлены ў адпаведнасці з правіламі пунктуацыі беларускай мовы:

     1. Мсціслаў, згадзіцеся, — сапраўднае люстэрка, у якім адбіваецца ўся няпростая гісторыя Беларусі.

     2. Пячора — асобы светса сваім кліматам, жывымі істотамі, раслінамі.

     3. Я ведаў, што для мамы праўда — даражэйшая за ўсё.

     4. Грыбы — як на падбор.

     5. Бываць у родных мясцінах — не страціць сваіх каранёў.

А20. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску:

      1. Беларусу і ў Парыжы сняцца белыя бярозы і меднастволыя сосны.

      2. Летам Ганна збірала грыбы і ягады, і лекавыя травы.

      3. Каторы раз нам не ўдавалася забіць гол: мяч ляцеў над варотамі ці ішоў справа ад іх.

      4. 3 драздом ды жаўранкам з салаўём ды заранкай весялей на свеце жыць.

      5. Жоўтыя кветкі дзьмухаўцоў маленькімі сонцамі свецяцца ў нізкай зялёнай траве.

А21. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць коску (коскі):

       1. Да самых Каляд зіма снягамі быццам кілімамі засцілала палі.

       2. Убранне кожнай птушцы прырода здолела пашыць, няхай на ўсё жыццё адзіны, ды гарнітур як мае

быць.

       1. Ноччу дрэвы пакрыліся інеем, кожную галінку на іх хтосьці быццам абмакнуў у белую фарбу.

       2. Куфар раней выкарыстоўвалі як сховішча для адзення, бялізны, тканін.

       3. 3 кожнай лазовай пупышкі выпырхнулі жоўтыя як птушаняткі_ коцікі.

А22. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць коску (коскі):

        1. У святы наш тата любіць быць замест повара.

        2. Зайшоўшы ў кабінет і прывітаўшыся з вучнямі, настаўніца прадставіла: «Гэта Андрэйка, з сённяшняга

дня — ваш аднакласнік».

        1. Увачавідкі мянялася набываючы розныя колеры і адценні лісце надрэвах.

        2. Вісіць між бэзавых галінак расою вымытае павуцінне.

        3. Трыглы або марскія пеўні «кукарэкаюнь» так гучна, што хоць вушы затыкай.

А23. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць коску (коскі):

         1. Крынічку ў лесе мне паказаў дзядок і_нават_ расказаў пра яе цікавую гісторыю.

         2. Дзяцел вядома вельмі працавітая птушка.

         3. Шчасце_на маю думку трэба заслужыць.

         4. Са звонкай жаўруковай песні ты, як заўсёды, пачынаешся_вясна.

         5. Мы паволі ехалі ўздоўж квітнеючага саду_гэта трыста гектараў зямлі ў ружовай квецені_і не магл імналюбавацца.

А24. Адзначце складаназлучаныя сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску:

1)То возера выглядае блакітным, спакойным то яно цямнее, становіцца сярдзітым.

2)Ноччу лужы зацягнула лядком і на дол апусціліся першыя лёгкія сняжынкі.

3)Стаю на ростанях былых а з паднябесся самотным жаўранкам звініць і плача май.

4)Пякучае сонца схавалася_ і ўдалечыні пачуліся глухія раскаты грому.

5)Шумна і весела.А25. Адзначце складаназалежныя сказы, у якіх на месцы пропуску (пропускаў) трэба паставіць коску (коскі):

 1. 3 самага ранку рыбакі адправіліся да той рачной мясціны, дзе раслі ў вадзе густыя водарасці_ і дзе хаваліся ўчаканні здабычы шчупакі.

 2. Хвалілася рэдзька_ што яна з мёдам смачная.

 1. Калі людзі яшчэ не ўмелі капаць калодзежаў_крыніцы забяспечвалі іх пітной вадой.

 2. Першы беларускі балетмайстар Антон Лойка_ які працаваў у Нясвіжскім прыватным тэатры князёў Радзівілаў_навучаўся ў Слуцкай балетнай школе.

 3. Унуку я заўсёды гавару, што_калі працу будзе любіць, то гаспадаром праслыве.

А26. Адзначце сказы, якія адпавядаюць прыведзенай схеме (улічыце, што знакі прыпынку паміж часткамі сказа не ла- стаўлены): [] — [].

  1. У сямнаццаць гадоў кветак можаш і не заўважаць сам яшчэ не распушчаны бутон.

  2. Будуць рыцары будуць тады і прынцэсы.

  3. Імем Тадэвуша Касцюшкі названы гарады ў ЗША, вуліцы ў Польшчы, самая высокая ў Аўстраліі гара ў многіх краінах свету ёсць яму помнікі.

  4. Сонца выплыла з-за хмар усё роўна цяплей не сгала.

  5. Сінеюць азёры бары зелянеюць гэта лета ў самым разгары.

А27. Адзначце прапушчаныя ў сказе знакі прыпынку:

Гісторыкі нв атаясамліваюць першага летапіснага згадвання пра тое ці іншае паселішча з датай адліку яго гадоў і мы разумеем чаму звычайна ў пісьмовыя крыніцы паселішча трапляла не ў гдд свайго заснавання, а пасля важнай гістарычнай падзеі, як, напрыклад, было з Мінскам, першае ўпамінанне аб якім з 'явілася ў сувязі з ваеннымі дзеяннямі паміж полацкім князем Усяславам і Яраславічамі.

   1. Коска; 4) прапяжнік;

   2. двукроп'е; 5) дужкі.

   3. кропка з коскай;

A28.Вызначце, якія знакі прыпынку (знак прыпынку) трэба паставіць на месцы пропуску ў сказе. Адзначце правільны адказ:

*Зямля — талерка: што пакладзеш, тое і возьмеш» пачаў гаворку старшыня.

     1. Толькі працяжнік; 4) толькі двукроп'е;

     2. двукроп'е і працяжнік; 5) толькі коску.

     3. коску і працяжнік;

A29.Адзначце правільныя сцверджанні:

1)у словеведаю ёсць санорныя гукі;

2)у словебарацьбіт дапушчана арфаграфічная памылка;

3)назоўнікчарнічнікрэчыўны;

4)лексіка — гэта раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца функцыянальныя стылі маўлення;

5)словыдажджавы і дажджлівы — паронімы.Тэкст да заданняў А30—А32, Б1—63, 67,68

(1)Раніца пачыналася цудоўная. (2) Сонца, праўда, яшчэ неўзышло, бо зімою, калі іхмар няма, яно паказваец- ца недзе толькі перад абедам. (3)Аднаку еёсцы было светла, чыста. (4) Паабапал вуліцы дрэвы 'стаяліў 2дзіўным белым інеі, і гэта белізна асвятлялаўсё навокал:хаты, вароты, платы і сам 'снег. які ад такой 4падсветкі здаваўся яшчэ -бялейшым.

(5) Кросніцкая вуліца зімою заўсёды прыгожая. (6) А ў такія дні — з крыштальным інеем і пульхным снегам — Ціт асаблівалюбіўяе. (7) Увольную часінуён выходзіўу двор іпадоўгу, пакуль бязлітасныхолад не залазіўу валёнкі і пад кажух, стаяўля веснічак, нічога не рабіў, а проста стаяў, любаваўся.

(8) Зараз, калі яны з жонкай сабраліся ад'язджаць, Ціт злаваўся на вясковую прыгажосць, знарок апускаў вочы долу. (9) Але, 'нягледзячы на старанне не 2звяртацьувагі на 'засыпаныя бялюткім снегам-пушком хаты і дрэ- вы, на саму вуліцу, Ціт, вядома ж, 4адчуваў іх хараство ўсёй душою, усім сэрцам сваім, якое з самай раніцы, амаль не перастаючы, моцна шчымела. (10) І нібыта толькі сёння, а не яшчэ два месяцьі таму назад, ён зразумеў сэнс ціхага, у апошні час штодзённага Юстынінага плачу.

(11)Тыж, Ціт, сюды ўжо ніколі не вернешся», — ціха прашаптаў ён. (12) Цяпер яму таксама хацелася плакаць.

(13) А людзі (і суседзі, і тыя, што жьілі далекавата) выйшлі на дарогу, каб правесці Ціта і Юстыню, кланя- ліся ім, махалі рукамі і нешта гаварылі: мусіць, яны проста жадалі шчаслівай дарогі.

А30.3 пранумараваных слоў у9-мсказе тэксту вызначцедзеепрыметнік (дзеепрыметнікі) ідзеепрыслоўе (дзее- прыслоўі).Адзначце іх нумары.

А31. пранумараваных слоў у 4-м сказе тэксту вызначце тыя, у якіх ёсць няпарны мяккі гук. Адзначце нумары гэтых слоў.

А32.Адзначце правільнае сцверджанне ў дачыненні да слова, падкрэсленага ў 7-м сказе тэксту:

        1. утворана прыставачна-суфйссальным спосабам;

        2. утворана прыставачным спосабам;

        3. утворана суфіксальным спосабам;

        4. утворана бяссуфіксным спосабам;

        5. мае невытворную аснову.


Частка В

B1.У адным са схазаў 5—7 тэксту знайдзіце слова, якое ўжыта ў значэнні“лёгкі, пушысты”. Запішыце гэта слова ў тойформе, у якой яно ўжыта ў сказе.

B2.Запішыце падкрэслены ў 11-м сказе тэксту займеннік у форме роднага склону.

B3.Запішыце падкрэслены ў 10-м сказе тэксту лічэбнік у форме творнага склону.


 1. Падыходзіць да любой справы трэба абдумана.

Б. Куды б лёс мяне ні закінуў. мысленна я заЎсёды з табой. роднае Па- лессе.

 1. Острэўшы свайго былога настаўніка. Антон адразх падаў руку і пачаў п'ытацца пра здароўе, пра школу.

Г. Некалі неабачліва вырваліся бацькі з вёскі. а пасля Ўсё часцей і часцей шкадавалі аб гэтым.

 1. На злом галавы.

 2. 3 розумам.

 3. На добры розум.

 4. Удумках.

 5. Доўга не думаючы.

B5.Устанавіце адпаведнасць паміж падкрэсленымі ў сказах словамі і іх часцінамоўнай прыналежнасцю. Адказ за- пішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Памя- тайце, што некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца ўвогуле. Напрыклад: А2Б5ВЗГ4.

 1. Бусляняты, якія яшчэ некалькі дзён таму назад толькі выпрабоўвалі пругкасць і сілу сваіх крылаў, зараз спрытна ляталі ў ранішнім небе.

Б. Рупная пчала ўмее мёд сабраць«з горкіх кветак.

 1. Луг, што раскінуўся паблізу ракі, быў усеяны рамонкамі. Г. багатая ж зямля на Случчыне маёй!

 1. Займеннік.

 2. Выклічнік.

 3. Прыназоўнік.

 4. Злучнік.

 5. Часціца.

B6.Устанавіце адпаведнасць паміж сказамі і іх відам. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўва- ючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слўпка. памятайце, што некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца ўвогуле. Напрыклад: А2Б5ВЗГ4.

 1. Паветра стала чыстым, гаючым.

Б. У імя шчасця і міру паднімайцеся, галубы, увысь.

 1. Усмешка матулі.

Г. Мне хочацца побач заўсёды з сябрамі надзейнымі жьшь.

 1. Назыўны.

 2. Пэўна-асабовы.

 3. Безасабовы.

 4. Двухсастаўны, развіты.

 5. Двухсастаўны, неразвіты.
B4.Устанавіце сэнсавую адпаведнасць паміж падкрэсленымі ў сказах словамі і фразеалагізмамі. Адказ запішыце ў вы- глядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Памятайце, што не- каторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстоўвацца ўвогуле. Напрыклад: А2Б5ВЗГ4.
B7.Вызначце правільнае сцверджанне ў дачыненні да слова, падкрэсленага ў 3-м сказе тэксту. Адказ запішыце ліч- бай. Напрыклад: 1:

   1. часціца, якая з'яўляецца сродкам сувязі сказаў у тэксце;

   2. злучнік, які па сваім значэнні супадае са злучнікам і;

   3. часціца, якая па сваім значэнні супадае з часціцай але\

   4. злучнік, які з'яўляецца сродкам сувязі сказаў у тэксце;

   5. злучнік, які не з'яўляецца сродкам сувязі сказаў у тэксце.

B8.Вызначце стыль тэксту. Адказ запішыце ў форме назоўнага склону.

База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка