Вучэбная І вытворчая практыкастаронка1/4
Дата канвертавання08.03.2017
Памер452.86 Kb.
#5322
  1   2   3   4
УА “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Першы прарэктар

УА“Беларускі

дзяржаўны ўніверсітэт

культуры і мастацтваў”

“___”__________ Ю.П.Бондар

Рэгiстрацыйны № ВД - / вуч.ВУЧЭБНАЯ І ВЫТВОРЧАЯ ПРАКТЫКА
Праграма па спецыяльнасці 1-23 01 11

Бібліятэказнаўства і бібліяграфія (па напрамках)

Мінск 2010


Складальнікі:

Ю.М.Галкоўская, выкладчык кафедры менеджменту інфар­мацый­на-дакументнай сферы БДУ куль­туры і мастацтваў; Л.А.Дзямешка, праф. кафедры менеджменту інфармацыйна-дакументнай сферы БДУ куль­туры і мастацтваў, канд. пед. навук; С.В.Зыгмантовіч, праф. ка­федры менеджменту інфар­мацыйна-дакументнай сферы БДУ куль­туры і мастацтваў, канд. пед. навук; В.А.Касап, праф. кафедры тэорыі і гісторыі інфармацыйна-дакументных камунікацый БДУ куль­туры і мастацтваў, канд. пед. навук; Н.У.Клімянкова, дацэнт кафед­ры ме­неджменту інфармацыйна-дакументнай сферы БДУ куль­туры і мас­тацтваў, канд. пед. навук; Н.А.Ляйко, праф. кафедры інфармацыйных рэсурсаў БДУ куль­туры і мастацт­ваў, канд. гіст. навук; С.А.Паўлава, праф. кафедры менедж­менту інфармацыйна-дакументнай сферы БДУ куль­туры і мастацтваў, канд. філ. навук; І.М.Стрыжонак, дацэнт ка­фед­ры тэорыі і гісторыі інфармацыйна-дакументных камуніка­цый БДУ куль­туры і мастацтваў; А.М.Фёдарава, дацэнт ка­федры інфарма­цыйных рэсурсаў БДУ куль­туры і мастацтваў, канд. пед. навук; А.І.Фядорына, дацэнт кафедры інфармацый­ных рэсурсаў БДУ куль­туры і мастацтваў; Т.С.Юхнавец, ст. выкладчык кафедры інфарма­цыйных рэсурсаў БДУ куль­туры і мастацтваў; М.А.Яцэвіч, праф. ка­федры інфармацыйных рэсурсаў БДУ куль­туры і мастацтваў, канд. пед. навук
Рэцэнзенты:

Л.Г.Кірухіна, намеснік дырэктара па навуковай рабоце і су­вязям з грамадскасцю Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, за­служаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь;

Л.А.Аўгуль, загадчык навукова-даследчага аддзела бібліятэ­казнаў­ства Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я.Коласа НАН Беларусі
Рэкамендавана да зацвярджэння:

саветам факультэта інфармацыйна-дакументных камуні­кацый БДУ культуры і мастацтваў (пратакол № 9 ад 25.05.2010 г.);

прэзідыумам навукова-метадычнага савета БДУ культуры і мас­тацтваў (пратакол № 7 ад 08.06.2010 г.);

Адказны за рэдакцыю Р.А.Маслоўская

Адказны за выпуск Ю.М.Галкоўская
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
Праграма практыкі распрацавана ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 29.10.1991 г. № 1202-XІІ «Об образо­вании» (са змян. і дап. ад 09.11.2009 г. № 51-3); Законам Рэспублікі Беларусь ад 11.07.2007 г. № 252-З «О высшем образовании» (са змян. ад 06.07.2009 г. № 37-З); Працоўным кодэксам Рэспублікі Беларусь; пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 03.06.2010 г. № 860 «Об утверждении Положения о порядке организации, проведения, подведения итогов и материального обеспечения практики студентов высших учебных заведений Республики Беларусь»; Палажэн­нем аб курсавых, экзаменах і заліках, зацверджаным загадам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 22.08.1994 г. № 235-А, а таксама адукацыйным стандартам Рэспублікі Бе­ларусь па спецыяльнасці 1-23 01 11 «Бібліятэказнаўства і бібліяграфія (па напрамках)» (2008 г.).

Практыка студэнтаў з'яўляецца значнай часткай адукацый­нага працэсу пры падрыхтоўцы спецыялістаў вышэйшай ква­ліфікацыі па спецыяльнасці «Бібліятэказнаўства і бібліягра­фія (па напрамках)» і ўяўляе сабой планамерную і мэтана­кіраваную дзейнасць студэнтаў па засваенні абранай спе­цыяльнасці, паглыбленым замацаванні тэарэтычных ведаў, прафесійных уменняў на кожным этапе навучання.

Практыка падраздзяляецца на вучэбную і вытворчую. Вы­творчая практыка ўключае практыку па напрамку спецыяль­насці і пераддыпломную.

У адпаведнасці з адукацыйным стандартам Рэспублікі Бе­ларусь па спецыяльнасці 1-23 01 11 «Бібліятэказнаўства і біб­ліяграфія (па напрамках)» тыпавы вучэбны план утрымлівае наступныя асноўныя віды практыкі:

азнаямленчая (вучэбная) – ІІ курс;

тэхналагічная (вытворчая) – ІІІ курс;

пераддыпломная – IV курс.

Для студэнтаў спецыялізацыі 1-23 01 11-04 01 «Бібліятэ­казнаўства і бібліяграфія. Беларуская мова і літаратура» да­даткова прадугледжана педагагічная практыка, а для студэн­таў, якія навучаюцца па спецыялізацыі 1-23 01 11-04 02 «Біб­ліятэказнаўства і бібліяграфія. Замежная мова» – лінгвістыч­ная практыка. Праграмы педагагічнай і лінгвістычнай прак­тыкі распрацоўваюцца асобна.

Працягласць практыкі складае*:

азнаямленчая (вучэбная) – 2 тыдні;

тэхналагічная (вытворчая) – 6 тыдняў**;

пераддыпломная – 5 тыдняў.

Кожны з відаў практыкі з’яўляецца завершаным элементам адукацыйнага працэсу, мае свае асобныя мэты, задачы і выні­кі. Сістэмны, узаемазвязаны, узаемаабумоўлены характар практыцы надае арыентацыя сучаснай адукацыі ў галіне пад­рыхтоўкі бібліятэкараў-бібліёграфаў вышэйшай кваліфікацыі на рэалізацыю кампетэнтнастнага падыходу.

У выніку праходжання азнаямленчай, тэхналагічнай (выт­ворчай), пераддыпломнай практыкі студэнт павінен авало­даць прафесійнымі кампетэнцыямі, якія прадугледжаны аду­кацыйным стандартам Рэспублікі Беларусь, і быць здольным да наступных відаў дзейнасці: вытворча-тэхналагічнай, сацы­яльна-культурнай, навукова-метадычнай, навукова-даслед­чай, арганізацыйна-кіраўніцкай, педагагічнай, інавацыйнай.

У перыяд пераддыпломнай практыкі студэнты могуць пры­мацца на працу на вакантныя пасады ў адпаведнасці с зака­надаўствам.

На студэнтаў у перыяд практыкі распаўсюджваюцца зака­надаўства аб ахове працы і правілы ўнутранага працоўнага распарадку ўстановы – базы практыкі, а на студэнтаў, прынятых на работу на вакантныя пасады, распаўсюджваецца таксама заканадаўства аб працы.


МЭТЫ І ЗАДАЧЫ ПРАКТЫКІ
Асноўныя мэты практыкі – авалоданне студэнтамі прак­тычнымі навыкамі, уменнямі і падрыхтоўка іх да самастой­най прафесійнай дзейнасці па спецыяльнасці 1-23 01 11 «Біб­ліятэказнаўства і бібліяграфія (па напрамках)».
Мэты і задачы азнаямленчай (вучэбнай) практыкі
Мэты азнаямленчай (вучэбнай) практыкізамацаванне і паглыбленне тэарэтычных ведаў, атрыманых студэнтамі ў працэсе навучання на першых курсах, аб задачах, змесце, на­кірунках, відах бібліятэк; азнаямленне з дзейнасцю бібліятэк і інфармацыйных цэнтраў; выхаванне зацікаўленасці ў буду­чай прафесіі, сур’ёзных адносін да вывучэння спецыяльных дысцыплін; напрацоўка базы для абгрунтаванага выбару тэм курсавых і дыпломнай работ.

Асноўнымі задачамі праходжання азнаямленчай (вучэб­най) практыкі студэнтамі з'яўляюцца:

– падрыхтоўка студэнтаў да паглыбленага практычнага вывучэння вучэбных дысцыплін;

– замацаванне тэарэтычных ведаў студэнтаў, атрыманых на І і ІІ курсах, па бібліятэказнаўчых і бібліяграфазнаўчых дысцыплінах;

– набыццё студэнтамі першасных практычных навыкаў і ўменняў па абранай спецыяльнасці;

– азнаямленне студэнтаў:

з дзейнасцю бібліятэк розных тыпаў, відаў і інфарма­цыйных цэнтраў, з існуючымі паміж імі функцыянальнымі сувязямі;

з функцыямі і задачамі бібліятэк, прынцыпамі іх дзей­насці, структурай;

з асаблівасцямі фарміравання фонду дакументаў, ства­рэння і выкарыстання інфармацыйных рэсурсаў;

з асновамі абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэк;

з асноўнымі кірункамі аўтаматызацыі бібліятэк;

з арганізацыяй работы бібліятэк.
Мэты і задачы тэхналагічнай (вытворчай) практыкі
Мэты тэхналагічнай (вытворчай) практыкі – замацаванне студэнтамі тэарэтычных ведаў па спецыяльных дысцыплінах, набыццё прафесійных уменняў, назапашанне прафесійнага вопыту, падрыхтоўка студэнтаў да самастойнай прафесійнай дзейнасці па абранай спецыяльнасці.

Асноўнымі задачамі праходжання тэхналагічнай (вытвор­чай) практыкі студэнтамі з'яўляюцца:

– вывучэнне ў вытворчых умовах арганізацыі і тэхналогіі работы бібліятэк і інфармацыйных цэнтраў;

– набыццё практычных уменняў і навыкаў:

па мадэлiраваннi, камплектаваннi, уліку, апрацоўцы, раз­меркаваннi па структурных падраздзяленнях, захоўваннi біб­ліятэчных фондаў;

па каталагізацыі дакументаў: фарміраванні бібліяграфіч­нага запісу, індэксаванні (сістэматызацыі і прадметызацыі) дакументаў, арганізацыі, вядзенні і выкарыстанні каталогаў;

па выяўленнi, складаннi бібліяграфічных запісаў, аната­ваннi і рэферыраваннi, стварэннi і выкарыстаннi бібліягра­фічных і фактаграфічных баз даных;

па абслугоўваннi розных катэгорый карыстальнікаў, пра­вядзеннi масавых і комплексных мерапрыемстваў;

– замацаванне, пашырэнне і сістэматызацыя ведаў, атры­маных пры вывучэнні спецыяльных дысцыплін па спецыяль­насці 1-23 01 11 «Бібліятэказнаўства і бібліяграфія (па на­прамках)».


Мэты і задачы пераддыпломнай практыкі
Мэты пераддыпломнай практыкі – удасканаленне, прак­тычнае замацаванне і паглыбленне тэарэтычных ведаў і ўменняў, набытых у працэсе навучання па спецыяльнасці 1-23 01 11 «Бібліятэказнаўства і бібліяграфія (па напрам­ках)»; правядзенне даследаванняў, прадугледжаных дыплом­нымі работамі студэнтаў.

Асноўнымі задачамі праходжання пераддыпломнай прак­тыкі з’яўляюцца:

– засваенне і замацаванне ведаў і ўменняў студэнтаў, атры­маных у працэсе навучання па спецыяльнасці 1-23 01 11 «Бібліятэка­знаўства і бібліяграфія (па напрамках)»;

– набыццё практычных уменняў і навыкаў:

па арганізацыі работы бібліятэк, планаваннi, уліку, вя­дзенні справаздачнасці;

па навукова-метадычнай і даследчай рабоце бібліятэк;

– вывучэнне ў вытворчых умовах:

работы бібліятэк па фарміраванні інфармацыйных рэсурсаў;

практычнага вопыту па арганізацыі абслугоўвання кары­стальнікаў;

інфармацыйных патрэб карыстальнікаў;

– падрыхтоўка матэрыялаў да дыпломнай работы, пра­вядзенне даследаванняў у адпаведнасці з яе тэмай;

– праверка магчымасцей самастойнай работы будучага спецыяліста ва ўмовах бібліятэкі (інфармацыйнага цэнтра).


Каталог: process -> fakultet%205 -> Student -> Documents%20practice%20FZO
Documents%20practice%20FZO -> Праграма вучэбнай І вытворчай практыкі факультэта музычнага мастацтва
Documents%20practice%20FZO -> Зацвярджаю першы прарэктар уа «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры І мастацтваў» Ю. П. Бондар 2012 г. Рэгістрацыйны № вд /вуч. Праграма
Documents%20practice%20FZO -> Установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры І мастацтваў” зацвярджаю
Documents%20practice%20FZO -> Праграма вучэбнай І вытворчай практыкі
Documents%20practice%20FZO -> Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў
Documents%20practice%20FZO -> Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў
Documents%20practice%20FZO -> Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў
Documents%20practice%20FZO -> Праграма вучэбнай І вытворчай практыкі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал